ASI-C3-IAIG

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació de l'assignatura

A l'assignatura de Implantació d'Aplicacions Informàtiques de Gestió s'incideix en el software lliure que es pot utilitzar a les empreses, per realitzar les diferents tasques de gestió que aquestes necessiten. L'objectiu és que els alumnes s'adonin de la importància d'aquestes eines en la millora de productivitat que pot representar per a les empreses, i que els nostres alumnes siguin vectors per a la introducció del software lliure en l'àmbit empresarial.

L'assignatura està disponible en format Moodle:

Pàgina web de l'assignatura:

wiki externa de l'assignatura:

Presentació de powerpoint utilitzada en els PremisTIC V (juny 2010):

Programació

UD 1. L'empresa. Aplicacions informàtiques d'empresa

 • Introducció a les aplicacions informàtiques
 • Definició d'empresa. Classificació
 • L'empresa i les seves necessitats
 • Els sistemes d'informació en l'empresa
 • Aplicacions de gestió. Característiques
 • Tipus d'aplicacions de gestió

UD2. Instal.lació, implantació i manteniment d'aplicacions. Direcció de Sistemes d'Informació

 • Estudis de viabilitat
 • Anàlisi del sistema
 • Disseny del sistema
 • Desenvolupament
 • Implantació
 • Manteniment

UD 3. Aplicacions de propòsit general

 • processador de text
 • full de càlcul
 • base de dades
 • aplicacions gràfiques
 • eines de presentació
 • edició de video aplicat al marketing
 • edició d'un blog aplicat al marketing

UD 4. Aplicacions de propòsit específic

UD 5. Formació de l'usuari

Unitats Didàctiques

Llistat de pràctiques

Reserva:

Avaluació

Els instruments d'avaluació són:

 • Assistència. L'assistència és obligatòria. Les faltes s'han de justificar.
 • Actitud i participació a classe, implicació en el treball de cada dia.
 • Lliurament i exposició de les pràctiques encomanades. Entrega puntual dels exercicis.
 • Proves escrites que es realitzaran per comprovar l’assoliment per part de l’alumne dels conceptes explicats a classe.
 • La disposició de l'estudiant a ampliar i aprofundir en el coneixement de les tècniques i conceptes del crèdit i d'assolir la excel.lència.
 • La observació de la capacitat de l'estudiant de treballar en equip

Els cicles formatius són presencials. Per això es dóna importància a l’avaluació formativa del dia a dia. Aquesta avaluació serà contínua i es concretarà en el treball diari dels alumnes. La forma d’avaluar aquests aspectes serà mitjançant exercicis de classe, preguntes a l’aula, i observació de l’actitud de l’alumne.

Si un alumne falta més d’un 20%, perdrà el dret a convocatòria ordinària i el professor podrà decidir que hagi d'anar a convocatòria extraordinària.

La nota final del crèdit serà la mitja ponderada de tots els nuclis d’activitats. El sistema de ponderació intenta premiar la millora dels alumnes al final del curs i no castigar-los per males notes obtingudes al principi del mateix. Cal considerar que els cicles són estudis professionalitzadors i per tant l’autèntic èxit del procés d’aprenentatge de l’estudiant ve donat per l’acceptació d’aquest nou professional per part del mercat laboral. El professor s’ha de posar en certa mesura en la pell de l’empresa i preguntar-se si l’alumne està preparat per assolir la responsabilitat que li serà exigida. Necessàriament s’ha de fer una avaluació de l'estudiant tot considerant les seves circumstàncies individuals tant pel que fa al grau de domini dels conceptes i procediments del crèdit com, sobre tot, a les seves actituds i valors.creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009