Pàgina principal

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Per qualsevol consulta, enviar un mail a Joan Quintana

Contingut

HowTo Ubuntu[modifica]

Primers passos[modifica]

tar czvf fitxer_comprimit.tgz fitxer1.txt fitxer2.txt dir1 dir2
tar xvzf fitxer_comprimit.tgz

Editem el fitxer /etc/apt/apt.conf

Acquire::http::Proxy "http://192.168.0.5:8080"; 

També: You can also set a proxy on the fly via a console:

$ export http_proxy="http://proxy"

If you apt/aptitude... etc. from that console, it will use the specified proxy.

$ cat /proc/cpuinfo
$ cat /proc/cpuinfo | grep MHz
 • Consum de memòria (ordenat per processos que consumeien més memòria):
$ ps --sort -rss -eo rss,pid,command | head

utilitats[modifica]

 • bc: calculadora CLI
 • pdftotext: pdf to text, fa una conversió intel.ligent, de manera que el resultat queda bastant ben formatat.
$ pdftotext [options] <PDF-file> [<text-file>]
$ pdftotext -nopgbrk /home/joan/.aMule/Incoming/physical_computing.pdf /home/joan/.aMule/Incoming/physical_computing.txt
 • Convertir un CD a mp3:

http://installubuntu.blogspot.com/2006/09/como-convertir-cd-mp3.html

$ sudo apt-get install sound-juicer

En el menú està a Aplicaciones > Sonido y vídeo > Extractor de sonidos de CD

Luego de abrir el programa que se encuentra en "Aplicaciones - sonido y vídeo - Extractor de música de CD's Sound juicer" debe seguir los siguientes pasos:
1. Ir a Editar - preferencias.
2. Hacer clic en el botón editar perfiles (abajo-derecha).
3. Crear un nuevo Profile haciendo clic en "Nuevo".
4. Puede colocar el siguiente Nombre de perfil: Calidad de CD, con pérdida mp3.
5. Luego seleccionarlo y editarlo colocar en Descripción del perfil: Extracción MP3.
6. En Tubería Gstreamer copiar y pegar lo siguiente:
audio/x-raw-int,rate=44100,channels=2 ! lame name=enc
7. Digitar en "Extensión de archivo": MP3
8. Seleccionar ¿Está activo?
9. Hacer clic en Aceptar, luego en "Cerrar" las dos veces siguientes y por último "Cerrar" el programa.
10. Volver a abrir Sound Juice, e ir a "Editar - Preferencia" y seleccionar en "Formato de salida" "calidad de cd, con pérdida mp3 (audio mp3)
- y por último cerrar.
De aquí en adelante debe convertir los CD's a MP3

Buidar la paperera de reciclatge: important quan m'he quedat sense espai:

$ sudo rm -rf ~/.Trash/*

Per saber quines són les carpetes que ocupen més espai: ncdu:

$ sudo apt-get install ncdu
$ ncdu

Utilitats de xarxa[modifica]

iperf per comprovar la velocitat real de xarxa entre dos punts.

$ sudo apt-get install iperf

iPerf requires two systems because one system must act as a server, while the other acts as a client. The client connects to the server you're testing the speed of.

On the node you plan to test, launch iPerf in server mode:

$ iperf -s

On your second node, connect to the first. Replace 198.51.100.5 with the first node’s IP address.

$ iperf -c 192.168.0.116

------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 192.168.0.116 port 5001 connected with 192.168.0.240 port 51900
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec  113 MBytes 94.1 Mbits/sec

Per tant la meva connexió és de 100 Mbits/sec (no arriba al teòric de 100).

Si vull testejar un cable llarg per assegurar-me de què el seu rendiment és correcte, en un lloc on no hi ha connexió de xarxa, necessito dos portàtils amb IP fixa. Com que el cable és normal (no creuat), i per fer el test directe necessito un cable creuat, el que he de fer és dues possibilitats:

 • empalmar un tros curt de cable creuat, i així el cable no creuat es converteix en creuat.
 • utilitzar un switch/router, i posar el cable llarg al router, i un altre tros de cable normal també al router des de l'altre portàtil.

NOTA: ara hi ha targetes de xarxa que poden treballar tant en cables creuats com no creuats.

velocitat de la connexió inal·làmbrica (juny 2019)[modifica]

Llista totes les xarxes wifi visibles:

$ nmcli dev wifi

Millor filtrar per la que ens interessa:

$ nmcli dev wifi | grep JaumeBalmes
  JaumeBalmes          Infra 1   54 Mbit/s 79   ▂▄▆_ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 6   54 Mbit/s 65   ▂▄▆_ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 11  54 Mbit/s 42   ▂▄__ WPA1 WPA2 
  JaumeBalmes          Infra 1   54 Mbit/s 32   ▂▄__ WPA2   
  JaumeBalmes          Infra 12  54 Mbit/s 32   ▂▄__ WPA2   
  JaumeBalmes          Infra 6   54 Mbit/s 19   ▂___ WPA1 WPA2 
$ iwconfig wlp1s0 | grep -i --color signal
Link Quality=45/70 Signal level=-65 dBm 
$ watch -n 1 cat /proc/net/wireless

Conèixer especificacions del sistema[modifica]

$ uname -m
i686 -> 32 bits
$ cat /proc/cpuinfo
...
model name	: Intel(R) Core(TM) i5 CPU    M 520 @ 2.40GHz
...

arquitectura i kernel version:

$ uname -r
3.2.0-49-generic-pae

$ uname -a
Linux joan-poratolí gamer: Mars Gaming MM018rtatil 3.2.0-49-generic-pae #75-Ubuntu SMP Tue Jun 18 18:00:21 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
$ lscpu
Architecture:     i686
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
...
$ sudo lshw -c processor
 *-cpu:0         
    description: CPU
    product: Intel(R) Core(TM) i5 CPU    M 520 @ 2.40GHz
    vendor: Intel Corp.
    physical id: 5
    bus info: cpu@0
    version: 6.5.5
    serial: 0002-0655-0000-0000-0000-0000
    slot: U2E1
    size: 1199MHz
    capacity: 2400MHz
...ratolí gamer: Mars Gaming MM018

memòria:

$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    3980780  1925680  2055100     0   141292   882996
-/+ buffers/cache:   901392  3079388
Swap:   4049916     0  4049916
$ cat /proc/meminfo |grep MemTotal
MemTotal:  ratolí gamer: Mars Gaming MM018  3980780 kB
$ vmstat -s
   3980780 K total memory
   1901032 K used memory
    878692 K active memory
    829180 K inactive memory
   2079748 K free memory
    141428 K buffer memory
    895400 K swap cache
   4049916 K total swap
      0 K used swap
   4049916 K free swap
...

ratolí gamer: Mars Gaming MM018[modifica]

https://askubuntu.com/questions/19569/how-can-i-assign-actions-to-all-my-mouse-buttons
per saber quins botons del ratolí es reconeixen:
$ xev

Per mapejar:
sudo apt-get install xbindkeys

https://wiki.archlinux.org/index.php/Xbindkeys

$ xbindkeys
Error : /home/joan/.xbindkeysrc not found or reading not allowed.
please, create one with 'xbindkeys --defaults > /home/joan/.xbindkeysrc'.
or, if you want scheme configuration style,
with 'xbindkeys --defaults-guile > /home/joan/.xbindkeysrc.scm'.

xfce4-terminal


#"xterm"do
# control + b:2

"xfce4-terminal" control + b:2

"xfce4-terminal"
  m:0x4 + c:37
  Control + Control_L "Command"
  m:0x3 + c:50
  Shift + Shift_L 

  Control+Shift + Control_L | m:0x7 + c:37
  Control+Shift + Control_L | m:0x7 + c:37
(TBD)

SHELL[modifica]

 1. User privilege specification
$ sudo visudo

Amb aquesta comanda estem editant el fitxer /etc/sudoers. Es tracta de posar NOPASSWD: per tal de què no demani pwd:

...
root  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo  ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
...

Paquets[modifica]

Grub2[modifica]

Apache[modifica]

Postgres[modifica]

Mysql[modifica]

BD alternatives[modifica]

Samba[modifica]

Servidor DNS (BIND9)[modifica]

DynDNS (i noip)[modifica]

rsync[modifica]

Instal·lació Java[modifica]

Mediawiki[modifica]

Tomcat[modifica]

Pentaho[modifica]

Mondrian[modifica]

PDI-Pentaho Data Integration (aka Kettle)[modifica]

Compilació del Kernel amb Ubuntu Studio[modifica]

How-To Geek Ubuntu[modifica]

Runlevel[modifica]

Pendrives i USB[modifica]

Servidor d'echos (exercici)[modifica]

echod_0.1-1_i386.deb

Oracle[modifica]

Openbravo[modifica]

Openbravo POS[modifica]

OpenERP / Tryton[modifica]

Abanq[modifica]

Eines TIC[modifica]

Sugar CRM[modifica]

vtiger[modifica]

Alfresco[modifica]

Zimbra[modifica]

Orange HRM[modifica]

MantisBT: Gestió d'Incidències[modifica]

Software Nòmines Open Source[modifica]

BulmaGés[modifica]

Wordpress[modifica]

Moodle[modifica]

Groupion[modifica]

Asterisk[modifica]

SIG-GIS: Sistemes d'Informació Geogràfica[modifica]

Android[modifica]

Disc de xarxa NDAS[modifica]

Subversion[modifica]

FTP Server: vsftp[modifica]

SSH[modifica]

Virtual Box[modifica]

Remote Shell RSH[modifica]

Backup[modifica]

Enviar mail des de la línia de comandes[modifica]

Enviar mail des de PHP[modifica]

Postfix[modifica]

Classificació fotos[modifica]

Món Linux[modifica]

http://libroblanco.com/cms/index.php/Search-dir.html
http://www.catpl.org/catpl/empreses

Jocs a Linux[modifica]

webcams[modifica]

Videos de l'escriptori[modifica]

Fer vídeos del Youtube[modifica]

Cremar un CD des de la línia de comandes[modifica]

Ubuntu Server[modifica]

Fer un LiveCD[modifica]

Tips de seguretat[modifica]

Projecte PHP exemplar[modifica]

ALTARM - Audit Logical Transactions And Recover Mistakes[modifica]

Prendre notes amb Tomboy[modifica]

wiimote. Projectes amb la Wii[modifica]

Karaoke[modifica]

Screenlets[modifica]

Jocs Infantils[modifica]

Taller[modifica]

Impressió[modifica]

Fer un DVD amb la instal·lació d'Ubuntu i aplicacions i configuració actuals[modifica]

Problemes[modifica]

GIMP, tauleta gràfica Wacom, Animació 2D/3D, gràfics vectorials[modifica]

Amb Synfig Studio també es pot utilitzar la Wacom: Synfig_Studio:_Animació_2D#Creating_Shapes

LibreCAD[modifica]

CNC[modifica]

Aquí concentro tots els enllaços relacionats amb CNC:

Màquina de Tall làser[modifica]

Tallar vinils[modifica]

FreeCAD, 3D printing[modifica]

gnuplot[modifica]

Octave (equivalent a Matlab)[modifica]

 • octave (A high-level interactive language for numerical computations)

Documents al núvol[modifica]

Servidor Pentium IV 3GHz[modifica]

Portàtil HP Pavilion g series (institut)[modifica]

Reconeixement de veu[modifica]

aMule[modifica]

cosetes[modifica]

Veure la BBC amb una connexió VPN[modifica]

HowTo Linkat[modifica]

Primers passos[modifica]

Materials de formació[modifica]

Curs td111 de LINKAT

Apache[modifica]

Mysql[modifica]

Postgres[modifica]

Java-JDK[modifica]

Tomcat[modifica]

Apache Ant[modifica]

OpenBravo[modifica]

OpenBravo POS a la LINKAT[modifica]

Samba[modifica]

MediaWiki[modifica]

pendrive al linkat[modifica]

Aplicacions Jaume Balmes[modifica]

Oracle[modifica]

Curs Administració Linux ICE-UPC[modifica]

Curs Programació Linux ICE-UPC[modifica]

IES Jaume Balmes. FP Informàtica: ASIX, DAW[modifica]

Projecte Langtrainer[modifica]

TTS i STT (speech recognition, language models, etc)[modifica]

Programació Web[modifica]

PHP[modifica]

AJAX[modifica]

Programació Java[modifica]

Programació en C/C++[modifica]

Programació Python[modifica]

Machine Learning, Deep Learning, AI[modifica]

Programació videojocs amb Unity3D[modifica]

Github[modifica]

Node.js[modifica]

Frameworks de Javascript[modifica]

Google Maps[modifica]

OpenStreetMap[modifica]

Web Services, APIs[modifica]

Web Data Extraction[modifica]

AWS: Amazon Web Services. Cloud[modifica]

Informàtica musical[modifica]

Ustudioware.jpg

Electrònica[modifica]

13317017449743365.png

IoT, Internet of Things[modifica]

Mecànica i bricolatge[modifica]

Energia solar[modifica]

Projectes de video[modifica]

Altres Projectes[modifica]

TAMIE[modifica]

50 Ways to Play Una Plata d'Enciam[modifica]

Convocatoria VIDA de la Fundación Telefónica[modifica]

5 maneres de calcular g (5_ways_2_g)[modifica]

Twitter robot[modifica]

Pràctiques de Física amb arduino[modifica]

Manualitats[modifica]

Magical Dolls[modifica]

Obres d'art, exposicions, electronic artwork[modifica]

ToDo[modifica]

Altres[modifica]

Eines per a l'aprenentatge d'idiomes[modifica]

Artròpodes i Insectes[modifica]

 • Artròpodes i Insectes (TBD)

Joan Quintana Compte[modifica]