Pràctica ASI-C3-IAIG: CRM: vTiger IV

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius: Configuració del correu. Plantilles de mail. Incidències. Portal del client

La configuració del correu sortint és important, doncs en vTiger les notificacions d'informació per mail es troben en diferents mòduls: notificació de stock de productes, events de calendari, mailings,...

Com a client de correu, l'usuari pot treballar amb Outlook o d'altres. Ara bé, si integres el client de correu en el vTiger té una sèrie d'avantatges (també es pot utilitzar un plugin per integrar el Outlook o el Thunderbird).

Les plantilles de mail són bàsiques per a l'automatització de mails repetitius. Hi ha molts mails que sempre tenen el mateix contingut, i només s'ha de canviar la data, el nom i cognoms, el telèfon,... aquests mails repetitius són susceptibles d'automatitzar.

vTiger i tots els CRM en general acostumen a tenir un mòdul de gestió d'incidències (trouble tickets). A més, vTiger integra un portal de client que és una aplicació web independent però que treballa amb la mateixa base de dades que el vTiger CRM, i des de la qual els clients, amb un login i pwd que proporciona vTiger CRM, poden crear noves incidències, consultar la facturació,...

Desenvolupament

Configuració del servidor de correu sortint (SMTP)

Si no s'ha fet encara, és important configurar el servidor de correu sortint (Outgoing Mail Server) per tal de poder utilitzar correus electrònics reals. Una manera fàcil és disposar de comptes de gmail. Si l'administrador disposa d'un compte de gmail es pot configurar el servidor de correu sortint de la següent manera. Entrant com a admin, anem a Configuración > Configuración > Otras configuraciones > Configuración del Servidor de Correo. Per a Gmail, les dades són:

 • servidor de correo saliente: ssl://smtp.gmail.com:465
 • Usuari: pepito (sense @gmail.com)
 • pwd: ******
 • ¿Requiere Autenticación? Sí

Així de fàcil funciona, una altra cosa és que l'enviament de correus sigui immediat (ho és força, però pot dependre de les circumstàncies. En qualsevol cas dependrà de Gmail, no de vTiger).

L'enviament de correus electrònics es fa servir de forma profusa en tota l'aplicació: mailings, notificació d'incidències, events del calendari, falta de stock en els productes,...

Configuració del servidor de correu entrant (opcional)

Entenem que la integració d'un client de mail amb vTiger és bàsica per millorar la productivitat. Una solució és utilitzar els plugins per integrar vTiger amb Outlook o ThunderBird. L'altra solució és configurar en el vTiger el Servidor de Correu Entrant, i així vTiger es converteis en client webmail.

Així com la configuració del correu sortint és única per a tota l'aplicació, cada usuari configurarà el servidor de correu entrant per al seu compte de mail. Per tant, l'administrador fa login, i vas a Marketing > EMail, per anar al mòdul de EMails, on podràs ficar les dades de la teva configuració.

Nota: és l'administrador el que ha de configurar els comptes dels usuaris. (En aquest cas, pots entrar com a admin/vtiger). Per exemple, si l'alumne disposa d'un compte de GMail, les dades són:

La configuració està ben explicada a http://swik.net/Vtiger-CRM/Vtiger+Blogs/GMail+integration+with+vtiger+CRM/b32wx:

 • Mail Server: imap.gmail.com
 • Usuari: pepito@gmail.com (amb el @gmail.com)
 • pwd: ******
 • Mail Protocol: IMAP2
 • SSL Options: SSL
 • Do not validate SSL certification

Podem crear tant comptes de mail com usuaris hi ha, i els podem veure en la taula vtiger_mail_accounts:

mysql> select account_id,user_id,display_name, mail_id from vtiger_mail_accounts;
+------------+---------+--------------+------------------+
| account_id | user_id | display_name | mail_id     |
+------------+---------+--------------+------------------+
|     1 |    7 | Joanillo   | joanqc@gmail.com |

on account_id és el id del compte de correu, i user_id és el id de l'usuari de vTiger.

No és evident la manera de crear més d'un compte de correu des de l'aplicació (?). En qualsevol cas es podria fer INSERTS a la base de dades.

L'avantatge de la integració del client de correu amb el vTiger és, per exemple, que quan vull enviar un mail, a contactos m'apareix la informació relacionada del vTiger (Contactes, pre-contactes, comptes, proveïdors, usuaris).

Plantilles de eMails

Plantilles de eMail: Configuración > Plantillas de Comunicación > Plantillas de eMail

i agafem una plantilla per modificar. Per exemple, Address Change. Traduim el seu contingut al català (Assumpte: Canvi d'adreça). A més a més, personalitzarem la capçalera del mail: Estimat Pere..., Estimat Miquel...

És molt fàcil. Anem a Seleccionar Tipo de Campo > Pas 1: Usuaris > Pas 2: Usuaris: Nom > Pas 3: $users-first_name$

Per tant, ficarem

Dear $users-first_name$
...

Anem a enviar un mailing de canvi d'adreça a tots els usuaris de l'aplicació. Anem a Redactar correu, i ara veurem els avantatges de tenir integrat el client de correu en l'aplicació:

 • a sota de tot veiem el botó Plantilla de EMail. Seleccionem Canvi d'adreça.
 • Anem a usuaris, i seleccionem tots els usuaris a qui volem enviar la informació (si els volem seleccinar tots i n'hi ha 100... és possible seleccionar-los tots? En principi no es veu la possibilitat, que seria un tema de usabilitat a millorar...)


Gestió d'incidències i portal del client

vTiger pot gestionar Incidències (en anglès és el concepte de trouble ticket), i els mateixos clients poden reportar una incidència a través del Portal del Client. En aquest sentit, la gestió de les incidències és similar al que pots haver vist amb el software Mantis. La diferència és que és el propi client el que pot donar d'alta una incidència.

Anem a instal.lar el Portal del Client. Seguim:

descarreguem el fitxer vtigercrm-customerportal-5.1.0.zip, i el descomprimim a l'arrel del nostre servidor Apache. Configurem l'Apache per tal de poder accedir al Portal del Client a la direcció, per ex: http://192.168.0.10/vtigerportalclient. Per exemple, el fitxer /etc/apache2/sites-enabled/000-default pot contenir les següents línies:

  Alias /vtigerportalclient "/home/joan/vtigercrm-customerportal-5.1.0/"
  <Directory "/home/joan/vtigercrm-customerportal-5.1.0/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow 
    Deny from all   
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

Reiniciem el Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

i per comprovar que funciona ja podem accedir a la direcció

Ara falta configurar el portal del servidor. En el fitxer PortalConfig.php, que és el fitxer de configuració, especificarem la ruta absoluta del nostre vTiger. Per ex:

Ara ja ens podem logar. Per obtenir un login i un password per a connectar-nos, hem de crear en el vTiger CRM un contacte (o un dels que estan creats) amb un mail vàlid (el servidor de correu de sortida ha d'estar ben configurat i funcionant, veure més amunt), i el checkbox Portal User ha d'estar marcat. El mail vàlid és important perquè aquest mail rebrà la informació del login i password. A posteriori, el password es podrà canviar.

Hem de rebre en la safata d'entrada un correu que ens donarà la següent informació:

 • User ID: <el mail que has posat>
 • password: per ex, ej30j4t3

Un cop logat com a client, ja pots estudiar la funcionalitat del Portal del Client, que és força completa. El primer que farem és afegir una nova incidència (no ens ha d'estranyar la paraula ticket). Entre d'altres camps elegirem la prioritat de la incidència (Low, Normal, High, Urgent).

Un cop creat podem anar al vTiger CRM i veure que allà també apareix la incidència, com era d'esperar. Per tant, ja tenim establert un bon canal de comunicació entre el client i l'empresa. Si tinguéssim donats d'alta contractes de Servei amb el client, aquesta informació també es podria aportar.

 • A la pestanya Invoice (factura), podrem veure les factures relacionades amb l'empresa a la qual pertany el contacte.
 • Si cliquem en la pestanya Productes podrem veure els productes relacionats amb aquest client (ja sigui perquè els hem facturat aquests productes, o bé perquè hem assignat productes als clients -> veure la pestanya més Informació relacionada amb el client).
 • En la pestanya Contactes veiem la informació de la persona que està logada.
 • En la pestanya Account veiem la informació de l'empresa a la que pertany el contacte que està logat. A la pestanya Serveis veuríem els contractes de serveis que té l'empresa si aquest fos el cas.
 • A la pestanya Documents veuríem els documents relacionats amb el client si haguéssim implementat una mínima gestió documental que ens permet el vTiger (que no ho farem).

Aquest és un bon exemple de dues aplicacions web (el servidor CRM i el Portal del Client) que treballen amb una única base de dades i per tant es comparteix tota la informació.

En el vTigerCRM, la incidència que s'ha creat des del Portal del Client està assignada a admin (se suposa que es pot canviar, però des de l'aplicació no es pot elegir a qui s'assigna). Això vol dir que si ens logem en el vTigerCRM com a admin veurem la informació de la incidència en la Portada, i en diferents llocs.

Entrega

No s'ha d'entregar res. El professor avaluarà la feina feta a classe i es pot rastrejar l'activitat a la base de dades.

Recursos

Durarda

3 horescreat per Joan Quintana Compte, gener 2010