Software d'audio i midi per a Linux

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
Digital Artists Handbook (Folly, 2008)
Working with sound (Nov 2007)

we can define the following categories: 
-Audio Editing (for recording and processing sound); 
-Sequencing (for layering sound events as tracks on a timeline and perhaps apply effects on the tracks); 
-Score writing (creating musical scores on staves or piano roll interface. This is software based upon the old tradition of writing music as notes on paper); 
-Virtual Instruments (tools that allow you to generate sounds through events such as commands from a sequencer or input from hardware such as a MIDI keyboard); 
-Sound Feature Analyser (for analysing the nature of the sound: its timbre, temporal onsets and amplitude);
-Patchers - Algorithmic/Interactive/Generative Composition (for working with formal structures, algorithms and generativity - and that's what music essentially is). In the following sections we will look at some of the FLOSS tools that are found in each of these categories.

Llistat software

Software (classificar)

plugins LADSPA,DSSI,LV2, VST

Multimedia players compatibles amb JACK

tots aquests players els podem fer aparèixer en la pestanya del JACK, i d'aquesta manera connectar-los a d'altres clients JACK. En el link està explicat, per cada cas, com s'ha de fer.

 • Audacious
 • Rhythmbox
karmic and lucid:
sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-bad

Run (Alt + F2 o from terminal) 'gconf-editor'. Search .../system/gstreamer/0.10/default/ give the vaule:
'jackaudiosink' to the names: 'audiosink', 'chataudiosink' and 'musicaudiosink'. If we don't want rhythmbox
to autoconnect to the system:playbacks, write: 'jackaudiosink connect=none'

Alternatively, as Auto points out, simply run "gstreamer-properties".
In the Audio tab, Default Output, select the Custom plugin and enter "jackaudiosink" (no quotes) in the Pipeline field.

comprovat, funciona perfectament. Això és important en la Edirol UA25EX, doncs és la manera de gravar un CD que sona pel Rhythmbox a l'Ardour. D'aquesta manera puc ficar els meus CD del playalong saxophone a l'Ardour i practicar. En canvi, en la Terratec això no cal fer-ho així perquè tinc un system:captureXX que és el CD d'audio intern. En canvi, en la UA-25EX se'm fa necessari que el Rythmbox m'aparegui en la pestanya Audio del JACK.

 • Exaile
 • VLC
 • Mplayer / gmplayer
 • Aqualung
 • Amarok
 • Kaffeine
 • flashplayer (youtube, vimeo, myspace...)
 • Mixxx
 • Spotify a Linux:

Instalar Spotify a Ubuntu

Spotify a Linux de moment no és oficial. Oficialment només està suportat a Windows i Mac.

Aegim un nou repositori: (aquesta comanda el que fa és afegir una nova línia a /etc/apt/sources.list)

$ sudo add-apt-repository "deb http://repository.spotify.com stable non-free"
$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 94558F59

Y ahora para instalar Spotify solo nos faltaría escribir en la consola los siguientes comandos:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install spotify-client

Arrenco amb spotify (o des d'Aplicacions > So i Video > Spotify), i inicio la sessió:

 • joanillo / jq****

MIDI players

solució ALSA

solució JACK

guitarra

 • tuxguitar: suport a l'aprenentatge de guitarra
 • guitarix: un amplificador JACK pensat per a efectes de guitarra
 • Rakarrack: Rakarrack is a richly featured multi-effects processor emulating a guitar effects pedalboard. Effects include compressor, expander, noise gate, graphic equalizer, parametric equalizer, exciter, shuffle, convolotron, valve, flanger, dual flange, chorus, musicaldelay, arpie, echo with reverse playback, musical delay, reverb, digital phaser, analogic phaser, synthfilter, varyband, ring, wah-wah, alien-wah, mutromojo, harmonizer, looper and four flexible distortion modules including sub-octave modulation and dirty octave up

DJ

Eines per a aprendre instruments

És una eina per practicar el piano.

demo midi files: http://www.pianobooster.pwp.blueyonder.co.uk/

Session managers

arpeggiators

setembre 2011:

QMidiArp git now has JACK MIDI support. If you'd like to test it:

git clone git://qmidiarp.git.sourceforge.net/gitroot/qmidiarp/qmidiarp
cd qmidiarp
autoreconf -i
configure && make

start qmidiarp with "-j" option.

Seqüenciadors

Jo el que vull és un sistema que sigui simple, fàcil i pràctic per poder entrar notes tocant un teclat o la EWI, i que després pugui imprimir la partitura. A part de Ardou, Rosegarden, etc n'hi ha d'altres més petits, fins i tot de consola, que poden anar bé. Llista de sequencers per a Linux:

Concretament els que m'hauria de mirar són midish i Cuse:

El Carles Parcerisas em comenta Impro-Visor (encara que basat en Java):

samplers

utilitats

 • jdelay: mesurar la latència real
 • jack_capture. Per gravar el que escoltes (per ex, per fer videos)
 • jack_snapshot. Stores and restores a set of JACK connections
 • qmidictl: QmidiCtl is a MIDI remote controller application that sends MIDI data over the network, using UDP/IP multicast. http://qmidictl.sourceforge.net/qmidictl-index.html
 • sndfile-jackplay. Per fer sonar un fitxer wav, compatible amb JACK. Està a les sndfile-tools (http://www.mega-nerd.com/libsndfile/tools), utilitats que utilitzen la llibreria libsndfile. El codi és curt i es pot entendre, i és un exemple molt bo de com s'utilitzen els threads: hi ha un thread per a la lectura del fitxer, de manera que es fa streamming: mentre es llegeix el fitxer wav s'envia informació al buffer del jack.
$ sndfile-jackplay chirp.wav
 • sndfile-generate-chirp: Create a sound file containing a swept sine wave (ie a chirp). És a dir, és un escombrat de freqüències. Es pot mirar el codi. No és JACK, és senzillament libsndfile.
$ sndfile-generate-chirp -from 440 -to 880 -linear 44100 4 chirp.wav
$ sndfile-jackplay chirp.wav
 • sndfile-info
$ sndfile-info hellosine2.wav 

Version : libsndfile-1.0.23

========================================
File : hellosine2.wav
Length : 240044
RIFF : 240036
WAVE
fmt : 16
 Format    : 0x1 => WAVE_FORMAT_PCM
 Channels   : 1
 Sample Rate  : 44100
 Block Align  : 2
 Bit Width   : 16
 Bytes/sec   : 88200
data : 240000
End

----------------------------------------
Sample Rate : 44100
Frames   : 120000
Channels  : 1
Format   : 0x00010002
Sections  : 1
Seekable  : TRUE
Duration  : 00:00:02.721
Signal Max : 32768 (0.00 dB)

Midi over wifi (proves amb el mòbil Android)

MIDI monitor

MIDI router

SMF parser

metrònoms

Afinadors / tuners

Beat detection

altres

 • jack_lsp: JACK toolkit client to list informtion on ports
$ jack_lsp [ -s | --server servername ] [ -AclLptvh ]
jack_oscrolloscope is a simple waveform viewer for JACK. The waveform is displayed in realtime, so you can always see the signal the instant it comes through JACK's input port.
$ make
./jack_oscrolloscope
connectem el fluidsynth (genera so) al jack_oscrolloscope, i ja podem veure la forma d'ona. Tanmateix, no és un anàlisi espectral, sinó que senzillament el que veiem és l'amplitud. Utilitza SDL per mostrar el gràfic.

Analitzadors d'espectre

 • jaaa (JACK/ALSA Audio Analyser) ($ sudo apt-get install jaaa)

Audio i video

 • AVSynthesis: aplicació per a composar video i audio al mateix temps. (Programar video que segueixi els efectes d'audio)
 • xjadeo: xjadeo is a simple video player that is synchronized to jack transport or MTC. http://xjadeo.sourceforge.net/

Recursos

Llista de linuxmao.org (http://www.linuxmao.org)

JACK et sa famille

 • JACK, le serveur son
 • QJackCtl
 • Patchage : un canevas pour Jack
 • Jack mixer
 • TUTO : Connecter des logiciels avec QJackCtl

MIDI : séquenceurs, trackers & outils

 • Rappel sur le midi
 • Présentation du MIDI sous Linux
 • Rosegarden
 • Seq24
 • LMMS
 • Qtractor
 • Non-Sequencer
 • MusE
 • Epichord
 • Wired
 • Aldrin
 • CheeseTracker
 • MilkyTracker
 • SchismTracker
 • ShakeTracker
 • SkaleTracker
 • VMPK
 • VkeyBd

MIDI : outils utiles

 • JSynthLib
 • Kmidimon
 • ASeqJoy
 • Mididings
 • Kmid

l'enregistrement

Les éditeurs audio :

 • Audacity
 • ReZound
 • Sweep

Les enregistreurs

 • Ardour
 • Ecasound
 • Jack Timemachine
 • Jokosher
 • Non-Daw
 • QaRecord
 • Qtractor
 • Traverso
 • Wired
 • MeterRec

les greffons (plugins) et effets

 • LV2
 • DSSI
 • LADSPA
 • LV2-rack
 • ZynJackU
 • Jack-rack
 • Jost
 • Tapiir
 • VAMP
 • Nyquist
 • Jc_Gui
 • Guitarix
 • Rakarrack
 • VST(i) Natifs
 • Wine et les VST/I

les arrangeurs et les boîtes-à-rythmes

 • Hydrogen
 • Gmorgan
 • Impro-Visor
 • Slag
 • Smack
 • JackBeat
 • SooperLooper
 • Freewheeling
 • Piano Booster

la synthèse virtuelle

Les modulaires :

 • Alsa-Modular-Synth (AMS)
 • Spiral-Synth-Modular (SSM)
 • Ingen
 • Beast
 • gAlan
 • Mx44

Les non-modulaires :

 • Beatrix
 • Bristol
 • Greffons synthétiseurs DSSI
 • Phasex
 • ZynAddSubFX
 • amSynth
 • Yoshimi
 • Partita
 • Aeolus

Lecteurs d'échantillons:

 • LinuxSampler
 • Swami
 • FluidSynth
  • QSynth
  • Fluidsynth-dssi
 • Specimen
 • Timidity
 • Tapeutape

Les bibliothèques de sons

L'analyse et le traitement

 • Freqtweak
 • Sonic Visualiser
 • Meterbridge
 • JAPA
 • Jamin
 • Sonogram
 • SonaSound
 • Extace
 • Oscilloscope
 • VAMP
 • Invada Meter
 • DRC (Digital Room Correction)
 • Qloud
 • Jkmeter

la post-production

 • GCDMaster
 • Jamin
 • Kcorrmeter
 • Freqtweak
 • Sonic Visualiser
 • Meterbridge
 • DRC (Digital Room Correction)

la webradio

 • Shoutcast
 • IceCast
 • OddCast
 • DarkIce
 • DarkSnow
 • Campcaster
 • Rivendell
 • Muse-Stream

le live

 • BpmDj
 • DBMix
 • DJPlay
 • Gdam
 • Mixxx
 • TerminatorX
 • Xwax
 • Freewheeling
 • Seq24
 • SooperLooper
 • Tapeutape
 • Tranches
 • Cyclone

les éditeurs de partitions

 • TuxGuitar
 • SongWrite
 • Canorus
 • Lilypond
 • NtEd
 • Denemo
 • Musescore
 • Frescobaldi
 • Partitions Rosegarden

les outils pour le musicien

 • Solfège
 • Impro-Visor
 • ABCMusiEx
 • MMA
 • Score Reading Trainer
 • ChordData
 • ... des métronomes: Gtick, KMétronome, CAPS