DAI-C8-EC

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació de l'assignatura

A Eines CASE i Entorns de Quarta Generació l'alumne estudiarà el llenguatge procedimental d'Oracle (PlSQL) tot assimilant els conceptes importants de programació de bases de dades (cursors, disparadors, excepcions). També s'utilitzarà PostgreSQL.

A la segona meitat del curs s'estudiarà PHP amb accés a bases de dades, tot atacant Oracle, PostgreSQL i MySQL.

L'assignatura està disponible en format Moodle:

Pàgina web de l'assignatura:

wiki de l'assignatura:

Programació

Bloc 1. Programació PL/SQL (Oracle)

 • UD1. Fonaments del llenguatge PL/SQL
 • UD2. Cursors
 • UD3. Excepcions
 • UD4. Transaccions
 • UD5. Triggers. Teoria triggers

Bloc 2. PostgreSQL

 • UD6. PostgreSQL: Instal.lació i configuració. Consola
 • UD7. Programació PL/pgSQL

Bloc 3. Programació PHP i Bases de dades

 • UD8. PHP i Accés a dades. Servidor web Apache. LAMP

Bloc 4. Business Intelligence. Pentaho

 • UD9. Analisi i OLAP. Mondrian
 • UD10. Eines ETL i Integració de Dades. Kettle
 • UD11. Mineria de Dades. Weka

Unitats Didàctiques

Bloc 1. Programació PL/SQL (Oracle)

Bloc 2. PostgreSQL

Bloc 3. Programació PHP i Bases de dades

Bloc 4. Business Intelligence

Llistat de pràctiques

UD1. Introducció i Fonaments del llenguatge Pl/SQL

UD2. Cursors

UD3. Excepcions

UD4. Transaccions

UD5. Triggers

UD6. PostgreSQL: Instal.lació i configuració. Consola

UD7. Programació PL/pgSQL

UD8. PHP i Accés a dades. Servidor web Apache. LAMP

UD9. Anàlisi multidimensional i Cubs OLAP. Mondrian

UD10. Eines ETL i Integració de Dades. Kettle

UD11. Mineria de Dades. Weka (Reserva)

UD13. Programació PHP (Reserva)

Avaluació

Els instruments d'avaluació són:

 • Assistència. L'assistència és obligatòria. Les faltes s'han de justificar.
 • Actitud i participació a classe, implicació en el treball de cada dia.
 • Lliurament i exposició de les pràctiques encomanades. Entrega puntual dels exercicis.
 • Proves escrites que es realitzaran per comprovar l’assoliment per part de l’alumne dels conceptes explicats a classe.
 • La disposició de l'estudiant a ampliar i aprofundir en el coneixement de les tècniques i conceptes del crèdit i d'assolir la excel•lència
 • La observació de la capacitat de l'estudiant de treballar en equip

Els cicles formatius són presencials. Per això es dóna importància a l’avaluació formativa del dia a dia. Aquesta avaluació serà contínua i es concretarà en el treball diari dels alumnes. La forma d’avaluar aquests aspectes serà mitjançant exercicis de classe, preguntes a l’aula, i observació de l’actitud de l’alumne.

Si un alumne falta més d’un 20%, perdrà el dret a convocatòria ordinària i el professor podrà decidir que hagi d'anar a convocatòria extraordinària.

La nota final del crèdit serà la mitja ponderada de tots els nuclis d’activitats. El sistema de ponderació intenta premiar la millora dels alumnes al final del curs i no castigar-los per males notes obtingudes al principi del mateix. Cal considerar que els cicles són estudis professionalitzadors i per tant l’autèntic èxit del procés d’aprenentatge de l’estudiant ve donat per l’acceptació d’aquest nou professional per part del mercat laboral. El professor s’ha de posar en certa mesura en la pell de l’empresa i preguntar-se si l’alumne està preparat per assolir la responsabilitat que li serà exigida. Necessàriament s’ha de fer una avaluació de l'estudiant tot considerant les seves circumstàncies individuals tant pel que fa al grau de domini dels conceptes i procediments del crèdit com, sobre tot, a les seves actituds i valors.creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009 - setembre 2010