ASIX-M09-IAW

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

M09. Implantació d'Aplicacions Web

Presentació de l'assignatura

Curriculum oficial:

wiki de l'assignatura:

Les entregues de les pràctiques es realitzaran en la plataforma Schoology. (Veure en cadascuna de les UF l'enllaça directe al Schoology).

Recorda la pàgina web de la FP del IES Jaume Balmes.

Programació

MP9: Implantació d'Aplicacions Web

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1.Llenguatges de guions de servidor: 33 hores
UF2.Implantació de gestors de continguts: 33 hores

UF1. Llenguatges de guions de servidor: 33 hores

Resultats d'aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Prepara l’entorn de desenvolupament i els servidors d’aplicacions web instal·lant i integrant les funcionalitats necessàries.
1a. Identifica el programari necessari per al seu funcionament.
1b. Identifica les diferents tecnologies emprades.
1c. Instal·la i configura servidors web i de bases de dades.
1d. Reconeix les possibilitats de processament en els entorns client i servidor.
1e. Afegeix i configura els components i mòduls necessaris per al processament de codi al servidor.
1f. Instal·la i configura l’accés a bases de dades.
1g. Estableix i verifica la seguretat en els accessos al servidor.
1h. Utilitza plataformes integrades orientades a la prova i desenvolupament d’aplicacions web.
1i. Documenta els procediments realitzats.

2. Genera documents web utilitzant llenguatges de guions de servidor.
2a. Identifica els llenguatges de guions de servidor més rellevants.
2b. Reconeix la relació entre els llenguatges de guions de servidor i els llenguatges de marques utilitzats en els clients.
2c. Reconeix la sintaxi bàsica d’un llenguatge de guions concret.
2d. Utilitza estructures de control del llenguatge.
2e. Defineix i utilitza funcions.
2f. Utilitza formularis per a introduir informació.
2g. Estableix i utilitza mecanismes per assegurar la persistència de la informació entre diferents documents web relacionats.
2h. Identifica els usuaris que accedeixen al document web.
2i. Verifica l’aïllament de l’entorn específic de cada usuari.

3. Genera documents web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges de guions de servidor.
3a. Identifica els sistemes gestors de bases de dades més utilitzats en entorns web.
3b. Verifica la integració dels sistemes gestors de bases de dades amb el llenguatge de guions de servidor.
3c. Configura en el llenguatge de guions la connexió per a l’accés al sistema gestor de base de dades.
3d. Crea bases de dades i taules en el gestor utilitzant el llenguatge de guions.
3e. Obté i actualitza la informació emmagatzemada en bases de dades.
3f. Aplica criteris de seguretat en l’accés dels usuaris.
3g. Comprova el funcionament i el rendiment del sistema.

Continguts

1.Instal·lació de servidors d'aplicacions web:
1.1. Anàlisi de requeriments. 
1.2.Servidor web: instal·lació i configuració. 
1.3.Sistema gestor de base de dades: instal·lació i configuració. 
1.4.Processament de codi: llenguatges de «script» en client i servidor. 
1.5.Mòduls i components necessaris. 
1.6.Configuració de l’accés a bases de dades
1.7.Control d’accessos
1.8.Utilitats de prova i instal·lació integrada. 
1.9.Documentació

2.Programació de documents web utilitzant llenguatges de «script» de servidor: 
2.1.Classificació. 
2.2.Integració amb els llenguatges de marques. 
2.3.Sintaxi. 
2.4.Eines d'edició de codi. 
2.5.Elements del llenguatge. 
2.6.Comentaris. 
2.7.Funcions integrades i d'usuari. 
2.8.Gestió d'errors. 
2.9.Mecanismes d'introducció d'informació: formularis. 
2.10.Autenticació d'usuaris. 
2.11.Control d'accessos. 
2.12.Sessions. 
2.13.Configuració de l'intèrpret.

3.Accés a bases de dades des de llenguatges de «script» de servidor: 
3.1.Integració dels llenguatges de «script» de servidor amb els sistemes gestors de base de dades. 
3.2.Connexió a bases de dades. 
3.3.Creació de bases de dades i taules. 
3.4.Recuperació de la informació de la base de dades des d'una pàgina web. 
3.5.Modificació de la informació emmagatzemada: insercions, actualitzacions i esborrats. 
3.6.Verificació de la informació. 
3.7.Gestió d'errors. 
3.8.Mecanismes de seguretat i control d'accessos. 
3.9.Verificació del funcionament i proves de rendiment.

UF2. Implantació de gestors de continguts: 33 hores

Resultats d'aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Gestiona aplicacions d’ofimàtica web integrant funcionalitats i assegurant l’accés a la informació.
1a. Reconeix la utilitat de les aplicacions d’ofimàtica web.
1b. Classifica les aplicacions d’ofimàtica web segons la seva funcionalitat i prestacions específiques.
1c. Instal·la aplicacions d’ofimàtica web.
1d. Configura les aplicacions per integrar-les en una intranet.
1e. Gestiona els comptes d’usuari.
1f. Aplica criteris de seguretat en l’accés dels usuaris.
1g. Utilitza les aplicacions de forma cooperativa.
1h. Elabora documentació relativa a l’ús i gestió de les aplicacions.

2. Implanta gestors de continguts seleccionant-los i establint la configuració dels seus paràmetres.
2a. Valora l’ús i utilitat dels gestors de continguts.
2b. Classifica els gestors de continguts segons la funcionalitat principal del lloc web que permeten gestionar.
2c. Instal·la diferents tipus de gestors de continguts.
2d. Diferencia les característiques dels gestors de continguts (ús, llicència, entre altres).
2e. Personalitza i configura els gestors de continguts.
2f. Activa i configura els mecanismes de seguretat proporcionats pels propis gestors de continguts.
2g. Realitza proves de funcionament.
2h. Publica els gestors de continguts.

3. Administra gestors de continguts adaptant-los als requeriments i garantint la integritat de la informació.
3a. Adapta i configura els mòduls del gestor de continguts.
3b. Crea i gestiona usuaris amb diferents perfils.
3c. Integra mòduls atenent a requeriments de funcionalitat.
3d. Realitza còpies de seguretat dels continguts.
3e. Importa i exporta continguts en diferents formats.
3f. Gestiona plantilles.
3g. Integra funcionalitats de sindicació.
3h. Realitza actualitzacions.
3i. Obté informes d’accés.

4. Realitza modificacions en gestors de continguts adaptant la seva aparença i funcionalitats.
4a. Identifica l’estructura de directoris del gestor de continguts.
4b. Reconeix la funcionalitat dels fitxers que utilitza i la seva naturalesa (codi, imatges, configuració, entre altres).
4c. Selecciona les funcionalitats que cal adaptar i incorporar.
4d. Identifica els recursos afectats per les modificacions.
4e. Modifica el codi de l’aplicació per incorporar noves funcionalitats i adaptar altres existents.
4f. Verifica el correcte funcionament de tots els canvis.
4g. Documenta els canvis realitzats.

Continguts

1.Implantació d'aplicacions d'ofimàtica web:
1.1.Tipus d'aplicacions. 
1.2.Instal·lació. 
1.3.Configuració. 
1.4.Integració d'aplicacions heterogènies. 
1.5.Gestió d'usuaris. 
1.6.Control d'accessos. 
1.7.Seguretat de la informació.

2.Instal·lació de gestors de continguts:
2.1.Tipus de gestors de continguts. 
2.2.Llicències d'ús. 
2.3.Requeriments de funcionament. 
2.4.Instal·lació. 
2.5.Creació de la base de dades. 
2.6.Estructura. 
2.7.Creació de continguts. 
2.8.Personalització de la interfície. 
2.9.Mecanismes de seguretat integrats. 
2.10.Verificació del funcionament i rendiment. 
2.11.Publicació. 

3.Administració de gestors de continguts: 
3.1.Configuració de mòduls 
3.2.Perfils. 
3.3.Usuaris i grups.
3.4.Integració de mòduls. 
3.5.Còpies de seguretat. 
3.6.Importació i exportació de la informació
3.7.Gestió de temes. 
3.8.Plantilles. 
3.9.Sindicació de continguts. 
3.10.Actualització del gestor de continguts
3.11.. Control d'accessos

4.Adaptació de gestors de continguts: 
4.1.Selecció de modificacions a realitzar. 
4.2.Reconeixement d'elements involucrats. 
4.3.Modificació de l'aparença. 
4.4.Incorporació i adaptació de funcionalitats. 
4.5.Verificació del funcionament. 
4.6.Documentació.

Unitats Didàctiques

UF1. Llenguatges de guions de servidor

UF2. Implantació de gestors de continguts

Llistat de pràctiques

UF1. Llenguatges de guions de servidor

Google Classroom: UF1 (qmvajh5)

Examen de febrer, curs 18-19 (examen dels cromos):

Reserva:

UF2: Implantació de gestors de continguts

Google Classroom: UF2 (codi d'inscripció: 3lhsiqk)

NO:

Avaluació

Els instruments d'avaluació són:

 • Assistència. L'assistència és obligatòria. Les faltes s'han de justificar.
 • Actitud i participació a classe, implicació en el treball de cada dia.
 • Lliurament i exposició de les pràctiques encomanades. Entrega puntual dels exercicis.
 • Proves escrites que es realitzaran per comprovar l’assoliment per part de l’alumne dels conceptes explicats a classe.
 • La disposició de l'estudiant a ampliar i aprofundir en el coneixement de les tècniques i conceptes del crèdit i d'assolir la excel•lència
 • La observació de la capacitat de l'estudiant de treballar en equip

Els cicles formatius són presencials. Per això es dóna importància a l’avaluació formativa del dia a dia. Aquesta avaluació serà contínua i es concretarà en el treball diari dels alumnes. La forma d’avaluar aquests aspectes serà mitjançant exercicis de classe, preguntes a l’aula, i observació de l’actitud de l’alumne.

Si un alumne falta més d’un 20%, perdrà el dret a convocatòria ordinària i el professor podrà decidir que hagi d'anar a convocatòria extraordinària.

La nota final del crèdit serà la mitja ponderada de tots els nuclis d’activitats. El sistema de ponderació intenta premiar la millora dels alumnes al final del curs i no castigar-los per males notes obtingudes al principi del mateix. Cal considerar que els cicles són estudis professionalitzadors i per tant l’autèntic èxit del procés d’aprenentatge de l’estudiant ve donat per l’acceptació d’aquest nou professional per part del mercat laboral. El professor s’ha de posar en certa mesura en la pell de l’empresa i preguntar-se si l’alumne està preparat per assolir la responsabilitat que li serà exigida. Necessàriament s’ha de fer una avaluació de l'estudiant tot considerant les seves circumstàncies individuals tant pel que fa al grau de domini dels conceptes i procediments del crèdit com, sobre tot, a les seves actituds i valors.

Normativa d'entrega de les pràctiques al Google Classroom

 • Les entregues han de contenir informació sobre els èxits, problemes, dificultats, proves i descobertes que ha tingut l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. Ho pots fer a través d'un document que es digui LLEGEIXME.txt, tot i que no és obligatori. Al professor li agrada la verbositat en els comentaris, no tinguis pena d'escriure.
 • Si el resultat de la pràctica és un sol document (pdf, document .txt, document de Google Docs), n'hi ha prou que el pugis. Aquest document ha de contenir text, i potser captures de pantalla.
 • si el resultat de les pràctiques és de varis fitxers (fitxers de text, caputres de pantalla,...), s'hauran de comprimir tots els documents generats en un fitxer que contingui el nom, que descomprimeixi en una carpeta, i entregar-lo al Google Classroom.
 • Si m'entregues captures de pantalla, hauràs de reduir les imatges a un tamany suficient de manera que es puguin veure bé, però que ocupin el mínim d'espai.
 • No hi ha cap motiu perquè les entregues superin 1MB de capacitat (captures de pantalla incloses).
 • Les pràctiques s'han d'entregar en el termini establert. Si s'entreguen fora de plaç (perquè així ho autoritza el professor) quedarà reflexat d'alguna manera en la nota de la pràctica.
 • Si la pràctica es fa entre dues persones, cada persona ha de pujar la pràctica al Google Classroom.

Bibliografia / referències / companys

Altres companys

Programació de l'assignatura a l'Escola del Treball (Joan Ordinas):

Programació Continguts i Notes

UF1. Llenguatges de guions de servidor: 33 hores

1.Instal·lació de servidors d'aplicacions web:
1.1. Anàlisi de requeriments. 
1.2.Servidor web: instal·lació i configuració. 
1.3.Sistema gestor de base de dades: instal·lació i configuració. 
1.4.Processament de codi: llenguatges de «script» en client i servidor. 
1.5.Mòduls i components necessaris. 
1.6.Configuració de l’accés a bases de dades
1.7.Control d’accessos
1.8.Utilitats de prova i instal·lació integrada. 
1.9.Documentació

2.Programació de documents web utilitzant llenguatges de script de servidor: 
2.1.Classificació. 
2.2.Integració amb els llenguatges de marques. 
2.3.Sintaxi. 
2.4.Eines d'edició de codi. 
2.5.Elements del llenguatge. 
2.6.Comentaris. 
2.7.Funcions integrades i d'usuari. 
2.8.Gestió d'errors. 
2.9.Mecanismes d'introducció d'informació: formularis. 
2.10.Autenticació d'usuaris. 
2.11.Control d'accessos. 
2.12.Sessions. 
2.13.Configuració de l'intèrpret.

3.Accés a bases de dades des de llenguatges de script de servidor: 
3.1.Integració dels llenguatges de script de servidor amb els sistemes gestors de base de dades. 
3.2.Connexió a bases de dades. 
3.3.Creació de bases de dades i taules. 
3.4.Recuperació de la informació de la base de dades des d'una pàgina web. 
3.5.Modificació de la informació emmagatzemada: insercions, actualitzacions i esborrats. 
3.6.Verificació de la informació. 
3.7.Gestió d'errors. 
3.8.Mecanismes de seguretat i control d'accessos. 
3.9.Verificació del funcionament i proves de rendiment.

Notes

Tutorials W3C:

UF2. Implantació de gestors de continguts: 33 hores

1.Implantació d'aplicacions d'ofimàtica web:
1.1.Tipus d'aplicacions. 
1.2.Instal·lació. 
1.3.Configuració. 
1.4.Integració d'aplicacions heterogènies. 
1.5.Gestió d'usuaris. 
1.6.Control d'accessos. 
1.7.Seguretat de la informació.

2.Instal·lació de gestors de continguts:
2.1.Tipus de gestors de continguts. 
2.2.Llicències d'ús. 
2.3.Requeriments de funcionament. 
2.4.Instal·lació. 
2.5.Creació de la base de dades. 
2.6.Estructura. 
2.7.Creació de continguts. 
2.8.Personalització de la interfície. 
2.9.Mecanismes de seguretat integrats. 
2.10.Verificació del funcionament i rendiment. 
2.11.Publicació. 

3.Administració de gestors de continguts: 
3.1.Configuració de mòduls 
3.2.Perfils. 
3.3.Usuaris i grups.
3.4.Integració de mòduls. 
3.5.Còpies de seguretat. 
3.6.Importació i exportació de la informació
3.7.Gestió de temes. 
3.8.Plantilles. 
3.9.Sindicació de continguts. 
3.10.Actualització del gestor de continguts
3.11.. Control d'accessos

4.Adaptació de gestors de continguts: 
4.1.Selecció de modificacions a realitzar. 
4.2.Reconeixement d'elements involucrats. 
4.3.Modificació de l'aparença. 
4.4.Incorporació i adaptació de funcionalitats. 
4.5.Verificació del funcionament. 
4.6.Documentació.

Notes

distribució

Curs 2018-2019
UF1: 21 set - 1 feb
UF2: 8 feb - 3mai
Assig: Implantació d'Aplicacions Web (M09 IAW)
Setmana Dia   Hores  Acumulat
0	19set	2	2 Comença la UF1 (14 set)
1	28set	2	4	
2	5oct	2	6	
3	12oct	2	8
4	19oct	2	10	
5	26oct	2	12	
6	2nov	2	14	
7	9nov	2	16	
8	16nov	2	18
9	23nov	2	20
10	30nov	2	22	
11	7des	2	24
12	14des	2	26	
13	21des	2	28	
14	11gen	2	30	
15	18gen	2	32	
16	25gen	2	34	
17	6feb	2	36	Acaba la UF1
18	13feb	3	39	Comença la UF2
19	15feb	3	42	
20	22feb	3	45	
21	1mar	3	48	
22	8mar	3	51
23	15mar	3	54		
24	22mar	3	57	
25	29mar	3	60
26	5abr	3	63	
Setmana Santa (5-12 abr)
27	12abr	3	66	
28	26abr	3	69
28	30abr	3	69	 Acaba la UF2)

Notes: setmana 18-29: 3 hores el divendres


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2018