Lloc virtual per a un alumne

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Quan un alumne vol un lloc web en el servidor LINKAT (per exemple, en un Crèdit de Síntesi), aquest és el resum del procediment:

afegir el lloc web a /etc/apache2/default-server.conf

Alias /videovigilancia "/usr/share/apache2/videovigilancia/"
<Directory "/usr/share/apache2/videovigilancia">
    AllowOverride All
    Options Indexes MultiViews
    AllowOVerride None
    Order allow,deny 
    Allow from all  
    DirectoryIndex index.php
</Directory>

i ara ja està disponible:

Ara hem de crear l'usuari de sistema videovigilancia i que tingui permisos per crear documents en la carpeta /usr/share/apache2/videovigilancia/

La carpeta està com a:

drwxr-xr-x  2 root  root   4096 2010-05-28 16:20 videovigilancia

Creem l'usuari videovigilancia, que accedeixi com a carpeta per defecte a /usr/share/apache2/videovigilancia/. Diu que la carpeta ja existeix, i fa que el propietari sigui l'usuari videovigilancia. Però això no interessa, doncs aleshores ja no podem accedir a la web. Tornem a fer que l'usuari sigui root, i donem permisos suficients a la carpeta per tal que l'usuari videovigilancia pugui crear els seus arxius:

$ chown root:root control_wifi
$ sudo chmod a+w videovigilancia/

I ara aquest usuari ja pot entrar per ssh:

$ ssh videovigilancia@192.168.0.15

i veure els resultats a http://192.168.0.15/videovigilancia/

Si a més aquest projecte PHP ha d'accedir a la base de dades, pot ser interessant llegir com crear una base de dades per a l'alumne i amb un usuari que no sigui el root: Crear_base_de_dades_i_usuari_per_a_alumnes


creat per Joan Quintana Compte, maig 2010