Instal·lació Java

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Java

Instal·lació des dels repositoris de Ubuntu

Otra forma sencilla de instalar el JRE6 o el JDK6, es usar los repositorios oficiales de Ubuntu. Para ello, simplemente debemos instalar desde los repositorios los paquetes sun-java6-bin, sun-java6-jre y sun-java6-jdk, respectivamente.

$ sudo apt-get install sun-java6-bin -> ok, tot i que em demana que introdueixi el CD del Ubuntu (canviar sources.lst)
$ sudo apt-get install sun-java6-jre -> diu que ja està instal.lat
$ sudo apt-get update (si no troba sun-java6-jdk)
$ sudo apt-get install sun-java6-jdk -> ok

S'inatal.la a /usr/lib/jvm/

comprovem la versió que tenim instal.lada:

$ /usr/lib$ java -version
java version "1.6.0_03"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_03-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_03-b05, mixed mode, sharing)

quda instal.lat a /usr/lib/jvm/java-6-sun

Si tinc varies instal.lacions de java i vull escollir aquesta que acabo d'instal.lar com a instal.lació per defecte:

$ sudo update-java-alternatives -s java-6-sun 

Ara he de posar al dia les variables d'entorn. Per a la sessió actual:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin"
export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre

Per fer permanents les variables d'entorn, posem les anteriors expressions a /etc/environment

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin"
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre

Nota important: en el /etc/environment no puc fer PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin", sinó que he d'afegir /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin al PATH que hi ha a la primera línia. En cas contrari, hi ha un problema en la sessió d'inici que només s'arregla deixant el /etc/environment en un format correcta. Això és perquè export PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin" és una expressió de shell, i /etc/environment és independent de la shell (per això no s'utilitza export).

Quant a les variables d'entorn, recordem que:

  • si a la línia de comandes fem export JAVA_HOME=... només serà vàlid per a la sessió actual. Quan reiniciem la màquina la informació es perd.
  • si fiquem una variable d'entorn amb export a ~/.bashrc només és vàlid per a l'usuari que executa. Recordem que .bashrc és un script que s'executa a l'inici associat a l'usuari que inicia la sessió.
  • el script /etc/bash.bashrc és es script d'inici per a les sessions que s'inicien en el shell.
  • si volem que les variables d'entorn siguin globals, podem editar /etc/environment (a Ubuntu) o /etc/profile
  • ~/.bashrc s'executa després de /etc/environment, de manera que podria modificar a posteriori alguna variable d'entorn de les que està definida a /etc/environment.

Configurar el path de JAVAC (para las versiones JDK)

on està javac?

$ sudo find -name javac
./var/lib/dpkg/alternatives/javac
./usr/bin/javac
./usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/bin/javac
./etc/alternatives/javac

$ javac -version
javac 1.6.0_03

El que he de fer ara és compilar i executar un .java simple, per assegurar-me que estic fent bé les coses. Per fer-ho, em serveix el curs Iniciació a la programació en Java (td110 de la XTEC)

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td110/index.htm

Pràctica Hola món

Instal·lació Java 7 (oct 2012)

JAVA és ara d'Oracle, i ja tenim la versió 1.7. Mirem com instal.lar-la a Ubuntu 12.04 (la versió de Sun, no el OpenJDK). Ho necessito per utilitzar MOBAC. Segueixo:


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2008