DAW-M06-WEC

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Contingut

Presentació de l'assignatura

Materials a l'IOC:

Curriculum oficial:

Les entregues de les pràctiques es realitzaran en la plataforma Google Classroom. (Veure en cadascuna de les UF l'enllaç directe al Google Classroom, i el codi per inscriure't al crèdit.).

Recorda la pàgina web de la del INS Jaume Balmes.

Recursos interessants de Javascript:

Distribució horària dels mòduls

Mòdul 6: Desenvolupament web en entorn client

Durada: 165 hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 30 hores
 • UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores
 • UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document. 42 hores
 • UF4. Comunicació asíncrona client-servidor. 30 hores

Resutats d'Aprenentatge (RA)

UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge

1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació sobre clients web, identificant i analitzant les capacitats i característiques de cadascuna. 
1.1 S'han caracteritzat i diferenciat els models d'execució de codi al servidor i al client web. 
1.2 S'han identificat les capacitats i mecanismes d'execució de codi dels navegadors web. 
1.3 S'han identificat i caracteritzat els principals llenguatges relacionats amb la programació de clients web. 
1.4 S'han reconegut les particularitats de la programació de guions i els seus avantatges i desavantatges sobre la programació tradicional. 
1.5 S'han verificat els mecanismes d'integració dels llenguatges de marques amb els llenguatges de programació de clients web. 
1.6 S'han reconegut i avaluat les eines de programació sobre clients web. 

2. Escriu sentències simples, aplicant la sintaxi del llenguatge i verificant la seva execució sobre navegadors web. 
2.1	S'ha seleccionat un llenguatge de programació de clients web en funció de les seves possibilitats. 
2.2 S'han utilitzat els diferents tipus de variables i operadors disponibles en el llenguatge. 
2.3	S'han identificat els àmbits d'utilització de les variables. 
2.4	S'han reconegut i comprovat les peculiaritats del llenguatge que fa a les conversions entre diferents tipus de dades. 
2.5	S'han utilitzat mecanismes de decisió en la creació de blocs de sentències. 
2.6	S'han utilitzat bucles i s'ha verificat el seu funcionament. 

3. Escriu codi, identificant i aplicant les funcionalitats aportades pels objectes predefinits del llenguatge. 
3.1 S'han identificat els objectes predefinits del llenguatge. 
3.2 S'han analitzat els objectes referents a les finestres del navegador i els documents web que contenen. 
3.3 S'han escrit sentències que utilitzin els objectes predefinits del llenguatge per canviar l'aspecte del navegador i el document que conté. 
3.4 S'han generat textos i etiquetes com a resultat de l'execució de codi al navegador. 
3.5 S'han escrit sentències que utilitzin els objectes predefinits del llenguatge per interactuar amb l'usuari. 
3.6 S'han utilitzat les característiques pròpies del llenguatge en documents compostos per diverses finestres i marcs. 
3.7 S'han utilitzat galetes per emmagatzemar informació i recuperar el seu contingut. 
3.8 S'ha depurat i documentat el codi.

UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document

1. Desenvolupa aplicacions web interactives integrant mecanismes de maneig d'esdeveniments. 
1.1 S'han reconegut les possibilitats del llenguatge de marques relatives a la captura dels esdeveniments produïts. 
1.2 S'han identificat les característiques del llenguatge de programació relatives a la gestió dels esdeveniments. 
1.3 S'han diferenciat els tipus d'esdeveniments que es poden manejar. 
1.4 S'ha creat un codi que capturi i utilitzi esdeveniments. 
1.5 S'han reconegut les capacitats del llenguatge relatives a la gestió de formularis web. 
1.6 S'han validat formularis web utilitzant esdeveniments. 
1.7 S'han utilitzat expressions regulars per facilitar els procediments de validació. 
1.8 S'ha provat i documentat el codi. 


2. Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del model d'objectes del document. 
2.1 S'ha reconegut el model d'objectes del document d'una pàgina web. 
2.2 S'han identificat els objectes del model, les seves propietats i mètodes. 
2.3 S'ha creat i verificat un codi que accedeixi a l'estructura del document. 
2.4 S'han creat nous elements de l'estructura i modificat elements ja existents. 
2.5 S'han associat accions als esdeveniments del model. 
2.6 S'han identificat les diferències que presenta el model en diferents navegadors. 
2.7 S'han programat aplicacions web de manera que funcionin en navegadors amb diferents implementacions del model. 
2.8 S'han independitzat les tres facetes (contingut, aspecte i comportament), en aplicacions web. 

UF4. Comunicació asíncrona client-servidor

1. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor. 
1.1 S'han avaluat els avantatges i inconvenients d'utilitzar mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor web. 
1.2 S'han analitzat els mecanismes disponibles per a l'establiment de la comunicació asíncrona. 
1.3 S'han utilitzat els objectes relacionats. 
1.4 S'han identificat les seves propietats i els seus mètodes. 
e1.5 S'ha utilitzat comunicació asíncrona en l'actualització dinàmica del document web. 
1.6 S'han utilitzat diferents formats en l'enviament i recepció d'informació. 
1.7 S'han programat aplicacions web asíncrones de manera que funcionin en diferents navegadors. 
1.8 S'han classificat i analitzat llibreries que facilitin la incorporació de les tecnologies d'actualització dinàmica a la programació de pàgines web. 
1.9 S'han creat i depurat programes que utilitzin aquestes llibreries. 

UF2. Estructures definides pel programador. Objectes.

1. Programa codi per a clients web analitzant i utilitzant estructures definides per l'usuari. 
1.1 S'han classificat i utilitzat les funcions predefinides del llenguatge. 
1.2 S'han creat i utilitzat funcions definides per l'usuari. 
1.3 S'han reconegut les característiques del llenguatge relatives a la creació i ús d'arrays. 
1.4 S'han creat i utilitzat arrays. 
1.5 S'han reconegut les característiques d'orientació a objectes del llenguatge. 
1.6 S'ha creat codi per definir l'estructura d'objectes. 
1.6 S'han creat mètodes i propietats. 
1.7 S'ha creat codi que faci ús d'objectes definits per l'usuari. 
1.8 S'ha depurat i documentat el codi. 

Bibliografia

Materials de la IOC:

Programació

NOTA: Bona part dels continguts de la UF2 s'integren a la UF1. Això comporta que la UF2 es passa a fer a final de curs i serà calaix de sastre d'altres conceptes i procediments que el professor considera que s'haurien de veure, com ara tècniques avançades o frameworks.

Hi ha 33 hores de lliure disposició. Es fa la següent proposta:

 • UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 41 hores
 • UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document. 53 hores
 • UF4. Comunicació asíncrona client-servidor. 41 hores
 • UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores

UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge.

Continguts

1 Selecció d'arquitectures i eines de programació.
1.1  Models d'execució de codi 
1.2  Mecanismes d'execució de codi en un navegador web. 
1.3  Capacitats i limitacions d'execució. 
1.4  Llenguatges de programació en entorn client.
1.5  Programació de guions 
1.6 Integració del codi amb les etiquetes HTML. 
1.7 Eines de programació sobre clients web. Tecnologies i llenguatges associats 

2 Aplicació i verificació de la sintaxi del llenguatge.
2.1  Selecció de llenguatge de programació de clients web. 
2.2  Variables. 
2.3  Tipus de dades. 
2.4  Assignacions. 
2.5  Operadors. 
2.6  Sentències. 
2.7  Decisions. 
2.8  Bucles. 
2.9  Comentaris al codi. 
2.10 Eines per programar, provar i depurar el codi  

3 Identificació i aplicació dels objectes predefinits del llenguatge.
3.1  Utilització d'objectes. Objectes nadius del llenguatge. 
3.2  Objectes predefinits associats al navegador. 
3.3  Gestió de l'aparença de la finestra. 
3.4  Generació de text i elements HTML des de codi. 
3.5  Interacció amb el navegador. 
3.6  Aplicacions pràctiques dels marcs. 
3.7  Creació de noves finestres. 
3.8  Comunicació entre finestres 
3.9  Galetes.  
3.10 Documentació del codi.

UF2. Estructures definides pel programador. Objectes.

Continguts

1 Programació amb "arrays", funcions i objectes definits per l'usuari
1.1 Funcions predefinides del llenguatge. 
1.2 Crides a funcions. Definició de funcions. 
1.3  "Arrays"
1.4 Creació d'objectes. 
1.5 Definició de mètodes i propietats
1.6 Ús d'objectes.
1.7 Documentació del codi

UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document.

Continguts

1 Integració al codi de la gestió d'esdeveniments i formularis 
1.1 Model de gestió d'esdeveniments. 
1.2 Captura i ús d'esdeveniments 
1.3 Utilització de formularis des de codi. 
1.4 Modificació d'aparença i comportament. Utilització de "cookies".
1.5 Validació i enviament. 
1.6 Expressions regulars. 
1.7 Prova i documentació del codi.


2 Anàlisi i aplicació del model d'objectes del document (DOM)
2.1 El model d'objectes del document (DOM). 
2.1 Objectes del model. Propietats i mètodes dels objectes. 
2.1 Accés al document des de codi. 
2.3 Programació d'esdeveniments. 
2.4 Diferències en les implementacions del model. 
2.5 Diferenciació entre contingut, aspecte i comportament en les aplicacions web.

UF4. Comunicació asíncrona client-servidor.

Continguts

1 Reconeixement i aplicació de mecanismes de comunicació asíncrona
1.1 Mecanismes de comunicació asíncrona. 
1.2 Objectes relacionats. Propietats i mètodes dels objectes.
1.3 Modificació dinàmica del document utilitzant comunicació asíncrona. 
1.4 Formats per a l'enviament i recepció d'informació.
1.5 Programació en diferents navegadors 
1.6 Llibreries d'actualització dinàmica.

Distribució horària

 • UF1:‌ ‌Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 41 hores
 • UF3:‌‌ Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document. 42 hores
 • UF4:‌ Comunicació asíncrona client-servidor. 30 hores
 • UF2:‌ ‌Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores

Curs 2021-2022

Curs 2021-2022

 • UF1: 21 set-4 nov (41h)
 • UF3: 9 nov - 18 gen (53h)
 • UF4: 20 gen - 10 mar (41h)
 • UF2: 15 mar - 5 mai (30h)

Les classes són dimarts i dijous, en blocs de tres hores. A partir de la setmana 21 (21 de febrer), el bloc del dijous passa a ser de dues hores.

Avaluació

L'alumne coneixerà, des del principi de la UF, els criteris d'avaluació de les Unitats Formatives (UF) i de les activitats d'ensenyament (AEA) de què consten les UFs.

Avaluació de les AEA

Una activitat d'ensenyament-aprenentatge està formada per Teoria (T), pràctiques (Pt), qüestionaris (Q) i altres activitats com poden ser notes de classe i activitats voluntàries (Gr).

 • T: Píndoles de teoria
 • Q: Qüestionaris. Són exercicis que obligatòriament es fan a classe, i s'han d'entregar en el Classroom al final de la classe
 • Pt: Pràctiques. Són més llargues, es comencen a classe, i si no dóna temps es poden acabar a casa. El termini per entregar en el Classroom és més llarg.
 • Gr: rúbriques de classe i tasques voluntàries/complementàries/d'aprofundiment.

Les tasques voluntàries permeten la modificació (a l'alça) de la nota final de cada activitat d'E-A. La manera com modifica la nota és la següent: Si les tasques voluntàries superen la nota de l'AEA, la nota calculada de l'AEA representa el 85% de la nota final, i les tasques voluntàries el 15% (la qual cosa farà augmentar la nota final de l'AEA).

Avaluació de les UFs

La UF consta de diverses AEA i d'una prova final (Ex). L'alumne coneixerà els pesos de cada AEA i de la prova/examen final amb què es calcularà la nota final de la UF.

AEA: Activitats d'Ensenyament-Aprenentatge

UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge (Classroom: kkn6pnq)

UF1A1. Javascript. Sintaxi I

UF1A2. Javascript. Sintaxi II

UF1A3. Javascript. Sintaxi III. Objectes

Avaluació UF1

Activitats:
Q_UF1A1 = 0.25*Q1 + 0.25*Pr1 + 0.25*Q2 + 0.25*Q3
Q_UF1A2 = 0.4*Q4 + 0.6*Pr2
Q_UF1A3 = 0.4*Q5 + 0.6*Pr3

Q_UF1‌ ‌= 0.2*Q_UF1A1 + 0.2*Q_UF1A2 + 0.2*Q_UF1A3 + 0.4*Q_EXUF1

Es penalitzen les entregues fora de termini. Es premia la participació a classe.

UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document (Classroom: 5rmdnxk)

UF3A1. DOM: Document Object Model

UF3A2. Formularis i events

UF3A3. createElement, addEventListener

Avaluació UF3

Activitats:
Q_UF3A1 = 0.20*Q1 + 0.20*Q2 + 0.40*Pr1 + 0.20*Q3
Q_UF3A2 = 0.20*Q4 + 0.40*Pr2 + 0.40*Pr3
Q_UF3A3 = 0.50*Pr4 + 0.50*Pr5

Q_UF3 ‌= 0.22*Q_UF3A1 + 0.22*Q_UF3A2 + 0.16*Q_UF3A3 + 0.4*Q_EXUF3

Es penalitzen les entregues fora de termini. Es premia la participació a classe.

UF4. Comunicació asíncrona client-servidor. (Classroom: 2oaog4f)

UF4A1. AJAX: Introducció

UF4A2. AJAX: Avançat

Avaluació UF4

Activitats:
Q_UF4A1 = 0.1*Q1 + 0.1*Q2 + 0.2*Pr1 + 0.1*Q3 + 0.2*Pr2 + 0.1*Q4 + 0.1*Q5 + 0.1*Pr3
Q_UF4A2 = 0.2*Q1 + 0.3*Pr4 + 0.2*Q2 + 0.3*Pr5

Q_UF4 ‌= 0.4*Q_UF4A1 + 0.2*Q_UF4A2 + 0.4*Q_EXUF4

Es penalitzen les entregues fora de termini. Es premia la participació a classe.

UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. (Classroom: bxcupxr)

UF2A1: Mòduls i llibreries

UF2A2: Frameworks

(abril 2022)

Avaluació UF2

Activitats:
Q_UF2A1 = 0.25*Q1 + 0.25*Pr1 + 0.25*Pr2 + 0.25*Pr3
Q_UF2A2 = 1.00*Pr1

Q_UF2 ‌= 0.75*Q_UF2A1 + 0.25*Q_UF2A2

Es penalitzen les entregues fora de termini. Es premia la participació a classe.

Desplegament d'Aplicacions Web

UF3. Aplicacions web i serveis

(3 de febrer al 17 de març)

Avaluació UF3

Activitats:
Q_UF4 = 0.1*Q1 + 0.1*Q2 + 0.15*Pr1 + 0.1*Q3 + 0.15*Pr2 + 0.15*Pr3 + 0.15*Pr4 + 0.1*Pr5

Es penalitzen les entregues fora de termini. Es premia la participació a classe.

UF4. Control de versions i documentació

(23 de març al 1 de maig)

Avaluació UF4

Activitats:
Q_UF4 = 0.15*Q1 + 0.15*Q2 + 0.25*Pr1 + 0.25*Pr2 + 0.20*Pr3

Es penalitzen les entregues fora de termini. Es premia la participació a classe.

(TBD)creat per Joan Quintana Compte, agost 2021, abril 2022