M06 UF1Pr3. Objecte Clock

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Teoria que s'ha vist sobre els objectes de Javascript:

Desenvolupament

Crea l'objecte Clock, amb les següents propietats:

 • hora
 • minut
 • segon
 • sentit (true-endavant, false-endarrere)
 • estat (true-arrencat, false-aturat)

I els següents mètodes:

 • arrenca(sentit) (per defecte el sentit és endavant)
 • atura()
 • pausa()
 • reset(): posa hora, minut i segon a 0, i atura si estigués arrencat.
 • set(hora, minut, segon) posa hora, minut i segon als valors proporcionats.
 • formata(): formata amb la cadena hh:mi:ss (2 dígits)

En el constructor passarem:

 • hora, minut, segon (amb la possibilitat de què es passi l'hora, minut i segons actuals com a valors per defecte).
function [name]([param1[ = defaultValue1 ][, ..., paramN[ = defaultValueN ]]]) {
  statements
}

Ajuda

La part més difícil són que les funcions setInternal i clearInterval funcionin correctament.

Se't proporciona un codi inicial que et serveix de plantilla:

function Clock(hora=new Date().getHours()) {
  this.hora = hora;
  this.sentit = true //true: endavant; false: endarrere
  this.ref = 0; //és la referència que retorna setInterval
  this.formata = function() {
   let cad_segon = this.segon.toString();
   let cad_minut = this.minut.toString();
   let cad_hora = this.hora.toString();  
   return cad_hora + ':' + cad_minut + ':' + cad_segon;
  }

  this.arrenca = function() { 
   if (this.estat==false) this.estat=true;
   this.ref = setInterval(() => {

     this.segon++;
     if (this.segon==60) {
      this.segon = 0;
      this.minut += 1;
      if (this.minut == 60) {
        this.minut = 0;
        this.hour += 1;
      }
     }

   }, 1000);
  };

  this.atura = function() {
   if (this.estat==true) this.estat=false;
   clearInterval(this.ref);
  };


}

Joc de proves

Crea una petita pàgina web, amb diferents DIVs per ubicar diferents instàncies del rellotge, i testeja els diferents mètodes que has definit.

Interfície web (ToDo en la UF3)

Més endavant (UF3), es farà una interfície amb botons per tal d'arrencar, aturar i fer reset del rellotge, i un checkbox que determini el sentit (endavant o endarrere). També un botó + i un botó - per incrementar o decrementar el rellotge.

Tasques

Consola

 • Fes un joc de proves mínim per comprovar el bon funcionament de les teves instàncies de rellotge.

Pàgina web

 • DIV1: instància de Clock amb els valors actuals de Date(). Arrencar el Clock. És l'hora actual.
 • DIV2: instància de Clock amb els valors (hora: 00; minut: 00; segon: 00). Quan el primer Clock (DIV1) porti 10 segons en funcionament, aquest Clock arrenca com a cronòmetre.
 • DIV3: temporitzador. Instància de Clock amb els valors (hora: 00; minut: 05: segon: 00). El temporitzador arrenca anat endarrere. Implementem la següent regla: mentre el segon rellotge té minuts parells, aquest tercer rellotge entra en mode pausa.

Solució

(encara no)

Entrega


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2021