Backup del servidor - oct 2011

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

La filosofia que segueixo és fer una còpia d'allò que tinc important en el servidor al disc de xarxa NDAS; i d'allò que tinc important en els altres ordinadors i discs durs fer-ne una còpia primer al servidor, i del servidor al disc dur.

Les còpies remotes es fan amb rsync o scp, i com que s'utilitza el protocol SSH, el port 22 ha d'estar obert en el router i dirigit a la IP 192.168.1.128. En canvi, no està permès fer còpies remotes directament al disc NDAS. si es vulgués fer-ho, s'hauria d'obrir el port 139 (SAMBA) en el router i dirigir-lo a la IP 192.168.1.15 (el disc NDAS). Tanmateix això no es configura, doncs la filosofia és sempre tenir dues còpies: una en el servidor i una altra en el disc de xarxa. Per tant, el servidot també actua com a servidor de còpies de seguretat. És per això que s'ha creat en el servidor la carpeta ~/copia_ordinadors.

Com que les dues còpies resideixen en el local, seria interessant fer còpies a DVD i que resideixin fora del local

Aspectes de seguretat: sudo i no sudo

Veig que en els següents exemples s'utilitza sudo per fer rsync i cp. Això és degut a què el propietari del punt de muntatge és root. Si vull que el propietari del punt de muntatge sigui joan, he d'utilitzar les opcions uid=joan,gid=joan quan munto el recurs (tant en la comanda mount com en el /etc/fstab). Està explicat a:

còpia dels directoris importants

Un cop tenim configurat el servidor, faig una còpia manual del contingut de les diferents webs (/var/www). Això evidentment es podrà automatitzar, però de res serveix ficar-ho en un script si no es miren bé els logs generats.

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/jmquintana ~/disc_xarxa/UbuntuServer/var/www/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/jmquintana_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/blogjoanillo ~/disc_xarxa/UbuntuServer/var/www/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/blogjoanillo_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/langtrainer ~/disc_xarxa/UbuntuServer/var/www/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/langtrainer_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/wikijoan117 ~/disc_xarxa/UbuntuServer/var/www/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/wikijoan117_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/wikijoanillo117 ~/disc_xarxa/UbuntuServer/var/www/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/wikijoanillo_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/joanillofotos ~/disc_xarxa/UbuntuServer/var/www/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/joanillofotos_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/arthropoda ~/disc_xarxa/UbuntuServer/var/www/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/arthropoda_120411.log

còpia d'altres directoris/configuracions

Creo en el disc NDAS la carpeta configuracions/, i aquí hi ficaré tots els fitxers de configuració que ha costat d'ajustar, per exemple, tots els de l'Apache:

  • /etc/hosts
  • /etc/apache2/sites-available/default
  • /etc/apache2/sites-available/www.joanillo.org
  • ...
$ sudo cp /etc/hosts ~/disc_xarxa/UbuntuServer/configuracions
...
$ sudo cp -r /home/joan/control_servidor/ ~/disc_xarxa/UbuntuServer/configuracions

Ara bé, no cal crear en el disc de xarxa la carpeta. Per exemple, en el servidor creo la carpeta hola/ i que a dins conté diferents arxius. Les següents comandes creen a UbuntuServer/ la carpeta hola/ amb els seus fitxers. Fixem-nos que hola no acaba en barra, i per tant crea la carpeta i el seu contingut:

$ sudo cp -r /home/joan/hola ~/disc_xarxa/UbuntuServer
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/hola ~/disc_xarxa/UbuntuServer/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/hola_111110.log

còpia de Documents/Baixades/eMule/altres

Creo en el disc NDAS la carpeta UbuntuServer/Documents/, UbuntuServer/emule/, i aquí hi ficaré tots els fitxers que m'he anat descarregant i que vull conservar, provinents de diferents ordinadors i portàtils. Previ a ficar-ho en el disc NDAS, faré una còpia en el servidor. Per ex, una còpia des del portàtil a la carpeta corresponent en el servidor:

$ scp ~/Documents/*.pdf joan@www.joanillo.org:~/Documents
o bé
$ scp ~/Documents/ joan@www.joanillo.org:~/Documents

I ara que ja ho tinc centralitzat en el servidor puc fer una còpia al disc de xarxa:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/Documents/*.pdf ~/disc_xarxa/UbuntuServer/Documents --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/documents_111026.log
o bé
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/Documents/ ~/disc_xarxa/UbuntuServer/Documents --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/Documents_111026.log

La carpeta altres/ conté atres fitxers que normalment estan al directori de l'usuari, /home/joan/, i que convé també salvaguardar. Aquests fitxers es copien a /home/joan/altres en el servidor (procedents de diferents màquines), i també s'ha de fer una còpia al disc de xarxa:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/altres/ ~/disc_xarxa/UbuntuServer/ --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/altres_120205.log

Còpia del mysql

$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_111026.dmp -v wikidb117
$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikijoanillo117_111026.dmp -v wikijoanillo117
$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_blogjoanillo_111026.dmp -v blogjoanillo
$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_langtrainer_111026.dmp -v langtrainer
$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_electronica_111026.dmp -v electronica
$ mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -p -r /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_joanillofotos_111026.dmp -v joanillofotos

i ara copiem aquestes còpies de bd al disc de xarxa:

$ sudo cp ~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_111026.dmp ~/disc_xarxa/UbuntuServer/mysql_backup
$ sudo cp ~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikijoanillo117_111026.dmp ~/disc_xarxa/UbuntuServer/mysql_backup
$ sudo cp ~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_blogjoanillo_111026.dmp ~/disc_xarxa/UbuntuServer/mysql_backup
$ sudo cp ~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_langtrainer_111026.dmp ~/disc_xarxa/UbuntuServer/mysql_backup
$ sudo cp ~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_electronica_111026.dmp ~/disc_xarxa/UbuntuServer/mysql_backup
$ sudo cp ~/copia_seguretat/mysql_backup/copia_joanillofotos_111026.dmp ~/disc_xarxa/UbuntuServer/mysql_backup

còpia de les fotos

Les fotos originals resideixen en el portàtil (no en el servidor), i per tant el primer que s'ha de fer és la transferència remota a la carpeta /var/www/joanillofotos/fotos

Després de fer la còpia remota, ja es pot fer la còpia local des del servidor UbuntuServer al disc NDAS, com s'ha vist més amunt. Des de dins el local, les fotos del portàtil les copio al servidor

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/fotos_master/originals/1972 joan@192.168.1.128:/var/www/joanillofotos/fotos/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/fotos_master/originals/ joan@192.168.1.128:/var/www/joanillofotos/fotos/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log

Les fotos dels bitxos:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/originals/ joan@192.168.1.128:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics800/ joan@192.168.1.128:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics800 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics400/ joan@192.168.1.128:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/pics400 --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails/ joan@192.168.1.128:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log


Ara copio les fotos que hi ha al servidor al disc de xarxa. Des del servidor:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/joanillofotos/fotos/originals/1972 ~/disc_xarxa/fotos/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/joanillofotos/fotos/originals/ ~/disc_xarxa/fotos/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log

També s'han de copiar les fotos per revisar:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /var/www/joanillofotos/fotos_per_revisar/ ~/disc_xarxa/fotos_per_revisar --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_per_revisar_111026.log

Ara falta fer una còpia des de fora de la xarxa del local al servidor UbuntuServer (TBD):

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/fotos_master/originals/2002 joan@wikijoan.dyndns.org:/var/www/joanillofotos/fotos/originals --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotos_111026.log

i fem les fotos dels bitxos:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/originals joan@wikijoan.dyndns.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosarthropoda_120411.log

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics800 joan@wikijoan.dyndns.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosarthropoda_120411.log

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/pics400 joan@wikijoan.dyndns.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosarthropoda_120411.log

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r /home/joan/arthropoda/fotosarthropoda/thumbnails joan@wikijoan.dyndns.org:/var/www/arthropoda/fotosarthropoda --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/fotosarthropoda_120411.log

còpia d'altres ordinadors

En el servidor creo la carpeta ~/copia_ordinadors, i dins d'ella les carpetes dels diferents portàtils i discs: DELL_WXP, BBDD, LINKAT,... La idea és tenir una còpia de tot això en el servidor UbuntuServer, i d'aquí fer una còpia al disc NDAS, doncs convé tenir una còpia en dos llocs diferents (i també seria necessari tenir una còpia fora del local, podria ser amb DVD).

Per exemple, per copiar tot el contingut de la carpeta CR faig, des del portàtil:

$ scp -r /media/JUKEBOX/CR joan@www.joanillo.org:~/copia_ordinadors/DELL_WXP

La primera vegada faig un scp (amb opció -r). Les següents vegades haauré de fer un rsync.

I ara ja puc fer una còpia al disc NDAS. Des del servidor:

$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/copia_ordinadors/DELL_WXP/ ~/disc_xarxa/DELL_WXP --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/CR_111026.log
$ sudo rsync -e ssh -cavz --progress -r ~/copia_ordinadors/DELL_Studio/ ~/disc_xarxa/DELL_Studio --log-file=/home/joan/copia_seguretat/log/DELL_Studio_111026.log

En el cas particular i important de l'ordinador de producció, està documentat particularment: Backup_del_portàtil_de_producció_al_servidor


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2011