ASI-C6-ASGBD

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació de l'assignatura

Ampliació de Sistemes Gestors de Bases de Dades és la continuació del crèdit C6 que s'ha fet a primer, i està orientat a Administració de Bases de Dades: arquitectura, seguretat, còpies de seguretat, scripting. Es treballarà amb Oracle i PostgreSQL, que són SGBD que donen servei a les empreses amb fiabilitat.

L'assignatura està disponible en format Moodle:

Pàgina web de l'assignatura:

wiki externa de l'assignatura:

Programació

 • UD1. Introducció a Oracle
 • UD2. Arquitectura d’Oracle
 • UD3. Seguretat a Oracle
 • UD4. PostgreSQL
 • UD5. Backup i Recovery
 • UD6. Scripts d’administració

Unitats Didàctiques

Llistat de pràctiques

UD1. Introducció a Oracle

UD2. Arquitectura d’Oracle

UD3. Seguretat a Oracle

UD4. PostgreSQL

UD5. Backup i Recovery

UD6. Scripts d’administració

Pràctiques Reserva

Avaluació

Els instruments d'avaluació són:

 • Assistència. L'assistència és obligatòria. Les faltes s'han de justificar.
 • Actitud i participació a classe, implicació en el treball de cada dia.
 • Lliurament i exposició de les pràctiques encomanades. Entrega puntual dels exercicis.
 • Proves escrites que es realitzaran per comprovar l’assoliment per part de l’alumne dels conceptes explicats a classe.
 • La disposició de l'estudiant a ampliar i aprofundir en el coneixement de les tècniques i conceptes del crèdit i d'assolir la excel•lència
 • La observació de la capacitat de l'estudiant de treballar en equip.

Els cicles formatius són presencials. Per això es dóna importància a l’avaluació formativa del dia a dia. Aquesta avaluació serà contínua i es concretarà en el treball diari dels alumnes. La forma d’avaluar aquests aspectes serà mitjançant exercicis de classe, preguntes a l’aula, i observació de l’actitud de l’alumne.

Si un alumne falta més d’un 20%, perdrà el dret a convocatòria ordinària i el professor podrà decidir que hagi d'anar a convocatòria extraordinària.

La nota final del crèdit serà la mitja ponderada de tots els nuclis d’activitats. El sistema de ponderació intenta premiar la millora dels alumnes al final del curs i no castigar-los per males notes obtingudes al principi del mateix. Cal considerar que els cicles són estudis professionalitzadors i per tant l’autèntic èxit del procés d’aprenentatge de l’estudiant ve donat per l’acceptació d’aquest nou professional per part del mercat laboral. El professor s’ha de posar en certa mesura en la pell de l’empresa i preguntar-se si l’alumne està preparat per assolir la responsabilitat que li serà exigida. Necessàriament s’ha de fer una avaluació de l'estudiant tot considerant les seves circumstàncies individuals tant pel que fa al grau de domini dels conceptes i procediments del crèdit com, sobre tot, a les seves actituds i valors.


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009