Sessió 4 curs programació linux

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sessió 4. Programació en C. 9 de maig del 2008

==================================

$ aptitude install manpages-dev


Funcions del nucli per gestionar els fitxers: int

open, int creat, ssize_t read, ssize_t write, off_t

lseek, int unlink


En Unix, tot són fitxers. Per exemple, si volem llegir

un scanner farem un read, si volem escriure en una

impressora farem un write, i amb el open obrirem (o

associarem) el scanner o la impressora.


Des del campus virtual, baixem el fitxer exemples.tgz,

i el descomprimim a /exemples

$ mkdir exemples

$ mv exemples.tgz exemples/

$ cd exemples0

$ tar zxf exemples.tgz


exemple copia.c


assert.h -> em diu que la constant EXIT_SUCCESS és 0

int main (int argc, char **argv) -> comptador

d'argumens i arguments


en el man em diu, quan vull fer servir una cosa com el

open, quins includes he de fer servir

copia.c necessita com a mínim 3 arguments: el

programa, fitxer origen i fitxer destí


O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC -> OR bit a bit. Aquestes

constants són potències de 2

|| és un OR entre variables, i | és un or bit a bit


els canals estàndard d'entrada, sortida i error no

necessiten orbrir-se

write(STDERR_FILENO,"fitxer no existent\n",19); ->

envia el missatge d'error al canal estàndard d'error.

Li hem de dir el número de caràcters a enviar.


Per provar el fitxer:

gcc -o copia copia.c -> es crea l'executable copia. El

binari és especificat pel paràmetre -o. Fa el

preprocessat, compilació, ensamblatge, i vinculació

(linkatge).

http://www.snoether.com/doc/gcc.html

arguments de gcc:

http://www.snoether.com/doc/gcc2.html


per crear un fitxer, fer per exemple:

$ cat > fitxer1.txt

vaig escrivint, i per acabar, Ctrl-C


Per executar-lo:

$ ./copia fitxer1.txt fitxer2.txt


Si falla la compilació, no trova els include, instalar

libc6-dev


Si volem estalviar-nos el ./, recordar de fer

PATH = $PATH":." -> afegim el . en el PATH, que

representa el directori actual


0666 -> read, write, no execute (6) per a usuari, grup

i altres

open(argv[2],O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,0666) -> té 3

arguments, encara que l'especificació de open només en

tenia 2. Això és perquè C és un gamberro, segons el

Josep, que no considera que sigui un bon llenguatge de

programació.


$ gcc copia.c -> sempre crea el fitxer a.out, que és

el binari-executable. Si el que vull és elegir el nom

del binari, faig servir el paràmetre -o: gcc copia.c

-o copia


Exemple de llistes enllaçades que he trobat a

Internet:

http://www.infor.uva.es/~benja/ejercicioC-2.html


 1. include <sys/types.h>
 1. include <dirent.h>
 1. include <unistd.h>
 1. include <errno.h>
 1. include <stdio.h>   main (int argc, char *argv[])
   {
   DIR *pdir;


   struct dirent *dp;


   /* Comprobación de que se pasa el número

correcto de argumentos */

   if (argc != 2) {
    printf("Uso: %s nombre_directorio\n",

argv[0]);

    exit (1);
   }


   /* Se abre el directorio */
   pdir = opendir(argv[1]);
   if (pdir == NULL) {
    perror("error en opendir.");
    exit(1);
   }


   /* Lectura adelantada para los elementos del

directorio */

   dp = readdir(pdir);
   while(dp != NULL) {
    printf("%s\n", dp->d_name);
    dp = readdir(pdir);
   }


   /* Ya no hay más ficheros y por lo tanto se

cierra el directorio */

   closedir(pdir);
   exit(0);
   }


=====

Exemple amb senyals (en Bash):crear el fitxer prova:


function accio1 {

echo "senyal 1 rebut(SIGHUP)"

}

trap accio 1

while true

do

sleep 5

echo "."

done


per executar.lo: chmod +x prova

./prova & -> em diu quin és el número del procés

(6728), i comença a funciona. Cada 5 segons escriu un

'.'

per acabar, s'ha de matar el procés:


kill -1 6728

kill -9 6728

(veure la diferència, repassar!!)


prova2:

function accio1 {

echo "senyal 1 rebut(SIGHUP)"

echo " Tanquem els fitxers si en tenim."

exit

}

trap accio 1

while true

do

sleep 5

echo "."

done
Mirar tot el tema de senyals!!

copsa-ctrlc.c

SIGINT: Ctrl-C

fflush(stdout) -> buida el buffer associat al canal

estàndard de sortida

-> amb CTRL-C no podem aturar el programa. Hem

d'enviar un kill -9 des d'un altre terminal, o tambe

el puc aturar amb Ctrl-Z


usa-alarmes: en compilar-ho surt un warning en el

gets. Ens està avisant de què hi ha problemes de

seguretat en l'ús del gets.Comunicació entre processos. Programació concurrent

(programació d'una pipe)fork(), de forquilla. El que fa és crear un procés

idèntic. Hereda tot l'entron del procés que l'està

creant.

Concepte de procés pare i procés fill


Taula de descripció de fitxers. Quan faig un open

fitxer, el que retorna és l'index d'aquesta taula.

En aquesta taula, els 3 primers index estan ocupats

pel stdin (0), stdout (1) i stderr(2). Per tant, quan

faig un open, allò normal és que retorni un '3'.


f1=open("fitxer1", O_RDONLY); -> ocupa la posició 3

f2=open("fitxer1", O_RDONLY); -> ocupa la posició 4

f3=dup(f1); -> duplicar una entrada a la taula.

Duplica en la primera posició que trobi lliure.

-> ocupa la posició 5. Això vol dir que per llegir el

fitxer 1 puc fer servir els descriptors 3 ó 5.


El pipe() crea dos descriptors de fitxers: un per

entrada de fitxer, i un per sortida.


mirar les transparències, i veure com he aconseguit la

connexió del pipe entre el pare i el fill.


Exemple de pipe: ordenació per selecció. (min.c)


és necessari els binaris min (que fa el procés

d'ordenació) i present (que mostra la sortida per

pantalla)

per tal de què funcioni:

$ echo "3 2 1 -1 -1 " | ./min | ./min | ./present

o bé

echo "30 50 12 67 42 -1 -1 -1 -1" | ./min | ./min |

./min | ./min | ./present

el -1 fa de sentinella, que significa que un cop

finalitzat el procés d'ordenació, es va passant el

resultat al final, doncs l'últim procés és l'únic que

té el canal de sortida i pot visualitzar el resultat.

El pare té el stdin, i el fill té el stdout


exemple de pipe: programa tub


al revés que abans, El pare té el stdout, i el fill té

el stdin

./tub /bin/ls /bin/more -> té el mateix efecte que ls

| more


parlo i escolto. Missatges


$ touch recull

Forma d'ús:

en dos terminals, en un executo ./parlo i en l'altre

./escolto

aleshores en un escric una línia, i la veig en l'altre

terminal.


semàfors


POSIX: creació de fils de control

filsuma -> mostra la concurrència en la variable

filsuma2 -> sempre funciona