Sessió 2 curs programació linux

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sessió 2 18-4-2008. Control de versionsInstal.lem CVS:

sudo apt-get install cvs


Com obtenir el codi font d'un projecte CVS

cvs -z3

-d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/sources/emacs

co emacs

-> es baixen els fitxers del projecte emacs

cd emacs per veure el contingut


copiar: Ctrl+shift+C


El Sergi Tur prefereix Subversion a CVS

Subversion es va fer a posteriori, amb la idea de millorar CVS (CVS ve del 1980 i porta vicis incorporats)


$ sudo apt-get install subversion


El uso de la base de datos Berkeley permite aislamiento, atomicidad, recuperación de datos, integridad, backups en caliente, y concurrencia sin necesidad de usar ficheros de lock. Con Berkeley DB no se pueden editar los ficheros a mano como con CVS, pero eso tampoco es necesario porque el repositorio no se corrompe. Subversion resulta más fiable que CVS sobre sistema de ficheros transaccional. Nota: Los logs de la base de datos llegan a ocupar bastante espacio, pero existe una herramienta para eliminarlos (svnadmin).


Berkeley: no és un sgbd, és una llibreria amb la que podem crear una bd de forma dinàmica

http://kutxa.homeunix.org/howtos/berkeley.htmlPrimer és necessari que existeixi una carpeta:


$ sudo mkdir /var/lib/svn


Amb la comanda svnadmin podem crear el repositori:

$ sudo svnadmin create /var/lib/svn


Permisos:

$ sudo groupadd cursplinux

$ usermod -a -G cursplinux cursice

$ sudo chown -R www-data:cursplinux /var/lib/svn

$ sudo chmod -R 775 /var/lib/svn


l'usuari www-data és per tal que el pugui utilitzar l'Apache (té una interfície web)


ls -la /var/lib/svn -> veiem tot el que hi ha. Aquests fitxers no s'han de tocar directament


$ svn help


$ cd

$ mkdir cursplinux

$ cd cursplinux

$ svn checkout

https://svn.lafarga.cpl.upc.edu/dades/svn/plinux


Ens descarreguem el curs de cursplinux des de La Farga:

$ cd

$ mkdir cursplinux

$ cd cursplinux

$ svn checkout

https://svn.lafarga.cpl.upc.edu/dades/svn/plinux


login/pwd: anonymous/anonymous

-> hem baixat una còpia de treball, i no tenim permisos per modificar els fitxers [en aquest cas estem utilitzant el repositori no per guardar codi font, sinó per guardar el contingut d'un curs]


Anem ara a pujar al repositori local el curs que hem baixat de La Farga (import):


svn import -m "Missatge inicial" ~/cursplinux

file:///var/lib/svn/cursplinux


$ groups -> podem veure els grups a què pertanyem, i no hi és el grup cursplinux -> hem de reiniciar l'entorn gràfic (tancar la sessió)


~/cursplinux -> és on hem baixat els fitxers des de La Farga

file:///var/lib/svn/cursplinux -> és el repositori del nostre subversion


Anem a crear una còpia de treball (checkout):


$ cd -> tornem al home

$ mkdir svn

$ cd svn

$ svn co file://localhost/var/lib/svn/cursplinux

cursplinux (multiplataforma)

o

$ svn co file:///var/lib/svn/cursplinux cursplinux

(Unix)


copiem el repositori a la carpeta cursplinux que es crea dins de svn


PoEdit -> eina per treballar en projectes multilingüe

http://www.poedit.net/index.phpEclipse


Eclipse -> IDE generalista (no només Java), que està

pensat per utilitzar-se amb plugins


és multiplataforma (màquina virtual de Java)


$ cd

$ wget

http://eclipse.i-logic.hu//technology/epp/downloads/release/europa/winter/eclipse-cpp-europa-winter-linux-gtk.tar.gz&mirror_id=70


$ tar xvzf eclipse-cpp-europa-winter-linux-gtk.tar.gz

-> wget descarrega el fitxer d'Inet, i te'l deixa a la carpeta actual


subclipse: plugin per utilitzar subversion amb Eclipse

wget

http://subclipse.tigris.org/files/documents/906/39522/site-1.2.4.zip


per executar Eclipse: ./eclipse -> ./ és perquè no està en el path el directori de l'executable d'Eclipse, i per tant li has de dir on està (directori en curs)


workspace: /home/cursice/workspace


a Eclipse treballem amb perspectives, segons la tasca que estàs realitzant: programar, debugar,...

Open perspective -> SVN Repository Exploring


Nes SVN Repository: file:///var/lib/svn

/// perquè // és per al protocol i /var és perquè trobi bé el camí


i fiquem el repositori de La Farga:

https://svn.lafarga.cpl.upc.edu/dades/svn/plinux

i el tercer repositori és la màquina del profe:

http://147.83.75.135/svn_cursplinux


WebDAV -> està basat en http, i serveix per fer les tasques de treball col.laboratiu amb una interfície web Web-based Distributed Authoring and Versioning, or WebDAV, is a set of extensions to the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) which allows users to collaboratively edit and manage files on remote World Wide Web servers. The group of developers responsible for these extensions was also known by the same name and was a working group of the Internet Engineering Task Force (IETF).