Procediments emmagatzemats. Bàsic. Exercicis

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Feina per l'alumne

Treballarem amb la base de dades de municipis.

Realitza els següents procediments:

1. Crear el procediment Provincia() per llistar el codi i nom de les províncies, ordenat per id_com i id_prov

2. Crear el procediment ComunitatIProvincia per llistar les 17+2 comunitats, i després les 50+2 províncies.

3. Crear el procediment ComunitatProvincia() per llistar nom de la comunitat, nom de la província, ordenat per id_com i id_prov

4. Crear el procediment Municipis(id_prov) per llistar els municipis d'una determinada província ordenat per nom de municipi (id_mun, municipi, superficie)

5. Crear el procediment MunicipisV2(id_prov, limit) per llistar els municipis d'una determinada província, ordenat per municipi (id_mun, municipi, superficie), limitant el número de valors a limit.

6. Crear el procediment MunicipisV3(provincia) per llistar els municipis d'una determinada província (id_mun, municipi, superficie)

7. Crear el procediment MunicipisV4(comunitat) per llistar els municipis d'una determinada comunitat (id_mun, municipi, provincia, comunitat)

8. Crear el procediment AvgSuperficie() amb un paràmetre de sortida, per obtenir la mitjana de la superfície dels municipis.

9. Crear el procediment EstadisticaMunicipis() amb tres paràmetres de sortida, per obtenir la mitjana, valor mínim i valor màxim de la superfície dels municipis. Mostra aquests valors per pantalla.

10. Crear el procediment NumMunicipisPerComunitat() per llistar el número de municipis per comunitat.

11. Crear el procediment MunicipiMesExtens(id_mun OUT) per saber el id_mun que té més superfície.

12. Crear el procediment ProvinciaAmbMesMunicipis(id_prov OUT) per saber la id_prov que té més municips.

La consulta que necessites fer:

SELECT id_prov from provincies 
inner join municipis using(id_prov)
group by id_prov order by count(*) desc LIMIT 1;

13. Elimina el procediment MunicipiMesExtens.

14. Crea el procediment SumarDosNumeros() amb un paràmetre d'entrada, i un paràmetre d'entrada i de sortida. Faràs la suma dels dos números i en el paràmetre que fa la funció de sortida es guardarà el resultat de la suma.

15. Llistar els procediments que has creat.

+--------------------------+
| ROUTINE_NAME       |
+--------------------------+
| AvgSuperficie      |
| ComunitatIProvincia   |
| ComunitatProvincia    |
| EstadisticaMunicipis   |
| MunicipiMesExtens    |
| Municipis        |
| MunicipisV2       |
| MunicipisV3       |
| MunicipisV4       |
| NumMunicipisPerComunitat |
| Provincia        |
| ProvinciaAmbMesMunicipis |
| SumarDosNumeros     |
+--------------------------+

Entrega

Entregaràs al Classroom, dins del termini de l'entrega, un document amb l'enunciat, el codi proposat, i el resultat que obtens per la pantalla.


creat per Joan Quintana Compte, març 2022