Problema restore mysql

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca
mysql -u joan -p 
****

mysql -u root -p******* assistencia < /home/joan/mysql_backup/copia221008.dmp
mysql -u root -p****!!

mysql -u root -p****** moodle < /home/joan/mysql_backup/copia_moodle071108.dmp
mysql -u joan -p**** moodle < /home/joan/mysql_backup/copia_moodle071108.dmp

CREATE USER root@localhost IDENTIFIED BY ‘*******’;

CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '*******';

------
/usr/bin/mysql_install_db
Installing all prepared tables
Fill help tables
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
/usr/bin/mysqladmin -u root password '*******'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h linux-server.jaumebalmes.net password '*******'


mysqladmin -u root -p**** password ******* -> ja he canviat el password del root!!

Em connecto a wikialumnes i tinc el mateix problema
Access denied for user 'wikiuser'@'localhost' (using password: YES) (localhost))

mysqladmin -u wikiuser -p password *******

i el moodle ja funciona!!

reinicio i no funciona

quan faig mysql -u usuari

Re: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)

el problema està en què el propietari de mysql.sockha passat a ser joan (després de la instal.lació). S'ha de restablir el propietari correcte:

chown mysql ./mysql

ll | grep mysq

ll: alias de ls -la -> mirar el tema dels alias

$ alias ll='ls -l --color=tty'


he intentat fer varies coses:

mediawiki a Ubuntu:
Database host: localhost
Database name: wikidb

database username: joan/xxxx -> es crearà en el moment de la instal.lació, perquè especifico el superuser account (root/xxxx)
charset: Backwards-compatible UTF-8

------------
mediawiki a linkat:

Database type: mysql -> només em deixa mysql, no em deixa postgres
localhost: localhost
database name: wikidb
db user name: wikiuser
pwd: *******

Granting user permissions to wikiuser on wikidb...success.

#$wgDBuser      = "wikiuser";
#$wgDBpassword    = "*******";
$wgDBuser      = "root";
$wgDBpassword    = "*******";

mysql -u joan -p**** -> puc connectar-me
mysql> use wikijoan
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'joan'@'localhost' to database 'wikijoan'

és un problema de permisos

GRANT ALL PRIVILEGES ON db.* TO Join Bytes!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON db.wikijoan TO wikiuser;

al final el millor és tornar a reconfigurar les wikis, que les bd de les wikis estiguin en blanc, i fer una importació de bd a bd

mysql -u wikiuser -p******* wikiprofes < /home/joan/mysql_backup/copia_wikidb071108.dmp -> sí que funciona

per fer una còpia de seguretat en què pugui veure les comandes SQL sense comprimir, i que no toqui els permisos:

mysqldump -i --complete-insert -u root -p******* -r /home/joan/mysql_backup/copia_wikidb111108_v2.dmp -v wikidb mysql -u root -p******* wikiprofes < /home/joan/mysql_backup/copia_wikidb111108_v2.dmp