Pràctica botiga bicicletes. Versió triggers

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

A classe vam fer l'exercici de procediments.

Es tractava d'una botiga de venda de bicicletes, que tenien els seus proveïdors i clients, i controlàvem el stock de manera que no ens quedem sense bicicletes.

Teníem 6 versions, i en aquesta pràctica farem la versió v7 utilitzant triggers/disparadors.

Procediment compraBicicleta_v7

En el següent codi partim de la v6, i hem comentat les línies que s'executaran des dels disparadors. Per exemple, totes les insercions a la taula AUDIT les fan els disparadors, i també l'actualització del stock quan es fa una venda.

DROP PROCEDURE IF EXISTS compraBicicleta_v7;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE compraBicicleta_v7 (
  IN vclient VARCHAR(50),
  IN vid_producte SMALLINT,
  IN vquantitat SMALLINT
)
proc_label:BEGIN
  DECLARE vid_client SMALLINT;
  DECLARE vid_producte_temp SMALLINT;
  DECLARE vstock SMALLINT;
  DECLARE vid_proveidor SMALLINT;

  SELECT id_client INTO vid_client FROM CLIENT WHERE client = vclient;
  IF vid_client IS NULL THEN
   INSERT INTO CLIENT(client) VALUES (vclient);
   SELECT MAX(id_client) INTO vid_client FROM CLIENT;
   #ja no cal, ara és un trigger
   #INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('S''ha inserit el id_client: ',vid_client),NOW());
  END IF;
  SELECT CONCAT("id_client: ",vid_client) as id_client;

  SELECT id_producte, stock INTO vid_producte_temp, vstock FROM PRODUCTE WHERE id_producte = vid_producte;
  IF vid_producte_temp IS NULL THEN
   SELECT CONCAT("El producte: ",vid_producte, " no existeix a la base de dades") as producte;
   LEAVE proc_label;
  ELSE
   SELECT CONCAT("id_producte: ",vid_producte) AS producte;
  END IF;

  SELECT CONCAT("stock: ",vstock) AS stock;
  IF (vquantitat<=0 OR vquantitat > vstock) THEN
   SELECT CONCAT("quantitat no vàlida") AS quantitat;
   LEAVE proc_label;
  END IF;

  # ja podem fer la compra
  INSERT INTO COMPRA_CLIENT VALUES (vid_client,vid_producte,vquantitat,NOW());
  #ja no cal, és un trigger
  #INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('El client ',vid_client,' ha fet una compra del producte ',vid_producte,' (',vquantitat,' unitats)'),NOW());
  # actualitzem el stock
  #ja no cal, és un trigger
  #UPDATE PRODUCTE set stock=vstock-vquantitat WHERE id_producte=vid_producte;
  SELECT CONCAT("queden: ",vstock-vquantitat," unitats") as unitats_restants;
  #ja no cal, és un trigger
  #INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('Del producte ',vid_producte,' en queden ',vstock-vquantitat,' unitats'),NOW());

  #ja no cal, ara és dins del trigger
  IF (vstock-vquantitat)<=1 THEN
   SELECT id_proveidor INTO vid_proveidor FROM PRODUCTE WHERE id_producte=vid_producte;
   SELECT CONCAT("id_proveidor: ",vid_proveidor) as id_proveidor;
   INSERT INTO COMPRA_PROVEIDOR VALUES (vid_proveidor,vid_producte,3,NOW());
   #ja no cal, és un trigger
   #INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('S''ha realitzat una compra del producte ',vid_producte,' al proveïdor ',vid_proveidor),NOW());
   #UPDATE PRODUCTE set stock=stock+3 WHERE id_producte=vid_producte;
   INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('Ara tenim ',vstock-vquantitat+3,' unitats del producte ',vid_producte),NOW());
   SELECT CONCAT("s'ha fet una compra. Ara tenim ",vstock-vquantitat+3," unitats") as unitats;
  END IF;

END$$

DELIMITER ;

El mateix codi on hem eliminat les línies comentades, i així veiem que el codi queda molt més curt:

DROP PROCEDURE IF EXISTS compraBicicleta_v7;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE compraBicicleta_v7 (
  IN vclient VARCHAR(50),
  IN vid_producte SMALLINT,
  IN vquantitat SMALLINT
)
proc_label:BEGIN
  DECLARE vid_client SMALLINT;
  DECLARE vid_producte_temp SMALLINT;
  DECLARE vstock SMALLINT;
  DECLARE vid_proveidor SMALLINT;

  SELECT id_client INTO vid_client FROM CLIENT WHERE client = vclient;
  IF vid_client IS NULL THEN
   INSERT INTO CLIENT(client) VALUES (vclient);
   SELECT MAX(id_client) INTO vid_client FROM CLIENT;
  END IF;
  SELECT CONCAT("id_client: ",vid_client) as id_client;

  SELECT id_producte, stock INTO vid_producte_temp, vstock FROM PRODUCTE WHERE id_producte = vid_producte;
  IF vid_producte_temp IS NULL THEN
   SELECT CONCAT("El producte: ",vid_producte, " no existeix a la base de dades") as producte;
   LEAVE proc_label;
  ELSE
   SELECT CONCAT("id_producte: ",vid_producte) AS producte;
  END IF;

  SELECT CONCAT("stock: ",vstock) AS stock;
  IF (vquantitat<=0 OR vquantitat > vstock) THEN
   SELECT CONCAT("quantitat no vàlida") AS quantitat;
   LEAVE proc_label;
  END IF;

  # ja podem fer la compra
  INSERT INTO COMPRA_CLIENT VALUES (vid_client,vid_producte,vquantitat,NOW());

  SELECT CONCAT("queden: ",vstock-vquantitat," unitats") as unitats_restants;

END$$

DELIMITER ;

Disparadors

Es creen tres disparadors:

1. trigger afterInsertClient:

# trigger afterInsertClient

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER afterInsertClient
  AFTER INSERT 
  ON CLIENT FOR EACH ROW
BEGIN
	INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('S''ha inserit el id_client: ',NEW.id_client),NOW());
END$$  
DELIMITER ;

2. trigger afterInsertCompraClient:

# trigger afterInsertCompraClient

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER afterInsertCompraClient
  AFTER INSERT 
  ON COMPRA_CLIENT FOR EACH ROW
BEGIN
	DECLARE vstock SMALLINT;
	DECLARE vid_client SMALLINT;
	DECLARE vid_producte SMALLINT;
	DECLARE vquantitat SMALLINT;
	DECLARE vid_proveidor SMALLINT;

	SET vid_client = NEW.id_client;
	SET vid_producte = NEW.id_producte;
	SET vquantitat = NEW.quantitat;

	INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('El client ',vid_client,' ha fet una compra del producte ',vid_producte,' (',vquantitat,' unitats)'),NOW());
	SELECT id_proveidor, stock INTO vid_proveidor, vstock FROM PRODUCTE WHERE id_producte = vid_producte;
	UPDATE PRODUCTE set stock=vstock-vquantitat WHERE id_producte=vid_producte;
	INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('Del producte ',vid_producte,' en queden ',vstock-vquantitat,' unitats'),NOW());

	IF (vstock-vquantitat)<=1 THEN
	 INSERT INTO COMPRA_PROVEIDOR VALUES (vid_proveidor,vid_producte,3,NOW());
	 INSERT INTO AUDIT(audit_info,data) VALUES(CONCAT('Ara tenim ',vstock-vquantitat+3,' unitats del producte ',vid_producte),NOW());
	END IF;

END$$  
DELIMITER ;

Per veure els disparadors que has creat:

mysql> SHOW TRIGGERS;

Millor:

mysql> SHOW TRIGGERS\G;

o bé

mysql> select trigger_name from information_schema.triggers where 
information_schema.triggers.trigger_schema = 'empresa2';

Comentaris

Fixar-se que quan esborrem les taules també s'esborren els disparadors. Per tant, si volem regererar totes les dades (els drops, creates i inserts de les dades estan en la teoria: Empresa_bàsica: compra_de_clients i compra a proveïdors, després d'executar els creates i insertes hem de tornar a crear els triggers. (En canvi, el procediment no desapareix, no cal tornar-lo a crear).

A dins d'un trigger no podem fer selects per mostrar informació per pantalla:

ERROR 1415 (0A000): Not allowed to return a result set from a trigger

El que sí que podem fer és una select per posar el resultat dins d'una variable (clàusula INTO).

Sortida per pantalla

CALL compraBicicleta_v7('client trigger',1,1);

Sortida del procediment:

| id_client: 1 |
| id_producte: 1 |
| stock: 3 |
| queden: 2 unitats |

select * from AUDIT;

|    1 | S'ha inserit el id_client: 1               | 2022-05-18 15:24:50 |
|    2 | El client 1 ha fet una compra del producte 1 (1 unitats) | 2022-05-18 15:24:50 |
|    3 | Del producte 1 en queden 2 unitats            | 2022-05-18 15:24:50 |

Tornem a executar el procediment:

CALL compraBicicleta_v7('client trigger',1,1);

Sortida del procediment:

| id_client: 1 |
| id_producte: 1 |
| stock: 2 |
| queden: 1 unitats |

select * from AUDIT;

|    1 | S'ha inserit el id_client: 1               | 2022-05-18 15:24:50 |
|    2 | El client 1 ha fet una compra del producte 1 (1 unitats) | 2022-05-18 15:24:50 |
|    3 | Del producte 1 en queden 2 unitats            | 2022-05-18 15:24:50 |
|    4 | El client 1 ha fet una compra del producte 1 (1 unitats) | 2022-05-18 15:25:42 |
|    5 | Del producte 1 en queden 1 unitats            | 2022-05-18 15:25:42 |
|    6 | Ara tenim 4 unitats del producte 1            | 2022-05-18 15:25:42 |

Tasques a realitzar

Executa el procediment i els triggers. Fes les modificacions oportunes per tal de què:

 • el número inicial de productes és 5
 • es fa la compra al proveïdor quan queden dues unitats.
 • les compres al proveïdor es fan de 5 en 5.

Entrega

Entrega al Classroom, dins del termini previst, un pdf (i captures de pantalla) on demostris que has fet l'exercici de forma individual i en la teva màquina.


creat per Joan Quintana Compte, maig 2022