PHP-llibreria OCI8: programació PHP. Procediments

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Funcions de la llibreria OCI d'Oracle per a PHP:

http://es2.php.net/manual/en/ref.oci8.php

objectiu

Tenim instal.lada la llibreria OCI per connectar-nos a Oracle des de PHP. En aquests exercicis mostrarem les operacions bàsiques per accedir a la base de dades, posant especial ènfasi en l'execució de procediments i passar paràmetres i rebre informació d'aquests procediments. Aquests exercicis estan testejats sobre Ubuntu.


En el servidor, el codi està a /usr/share/oracle-php, i puc accedir al codi des de la direcció

http://192.168.0.10/ec/empleat/oracle/

Això està configurat en el Apache (/etc/apache2/sites-available/default)

dades que utilitzem

CREATE TABLE empleat (
  id_empleat NUMBER(3) PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR2(25) NOT NULL,
  cognom VARCHAR2(25) NOT NULL,
  funcio VARCHAR2(25),
  mail VARCHAR2(25),
  sexe CHAR(1)
);

INSERT INTO empleat VALUES (2, 'Maria', 'Cirera', 'Administrador Sistemes', 'mcirera@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (3, 'Carme', 'Puig', 'Administrador Sistemes', 'cpuig@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (4, 'Joan', 'Pujol', 'Programador Java', 'jpujol@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (5, 'Rita', 'Vilarmau', 'Programador VB.NET', 'rvilarmau@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (6, 'Anna', 'Puigdollers', 'Programador Web', 'apuigdollers@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (7, 'Marta', 'Barceló', 'Programador Web', 'mbarcelo@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (9, 'Núria', 'Perelló', 'Dissenyador web', 'nperello@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (10, 'Guillem', 'Raspall', 'HelpDesk', 'graspall@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (11, 'Esteve', 'Llorens', 'HelpDesk', 'ellorens@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (12, 'Raimon', 'Compte', 'Administratiu', 'rcompte@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (13, 'Josep', 'Vicenç', 'Administratiu', 'jvicenc@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (14, 'Toni', 'Cirici', 'Comercial', 'tcirici@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (15, 'Claudi', 'Pellicer', 'Comercial', 'cpellicer@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (16, 'Raquel', 'Valldemossa', 'Directiu', 'rvalldemossa@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (17, 'Bruna', 'E.', 'Directiu', 'bruna_e@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (18, 'Clara', 'D.', 'Directiu', 'clara_d@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (19, 'Marieta', 'C.', 'Directiu', 'marieta_c@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (20, 'M. Carme', 'B.', 'Directiu', 'carme_b@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (21, 'M. Assumpta', 'A.', 'Administrador Sistemes', 'assumpta_a@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (22, 'Queralt', 'Z.', 'Administrador Sistemes', 'queralt_z@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (23, 'Núria', 'Y.', 'Administrador Sistemes', 'nuria_y@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (24, 'Patrícia', 'X.', 'Administrador Sistemes', 'patricia_x@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (25, 'Sumpta', 'W.', 'Administrador Sistemes', 'sumpta_w@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (26, 'Clara', 'V.', 'Administrador Sistemes', 'clara_v@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (27, 'Quim', 'U.', 'Administrador Sistemes', 'quim_u@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (28, 'Quimet', 'T.', 'Administrador Sistemes', 'quimet_t@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (29, 'Xavi', 'S.', 'Programador Java', 'xavi_s@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (30, 'Xavier', 'R.', 'Programador Java', 'xavier_r@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (31, 'Roc', 'Q.', 'Programador Java', 'roc_q@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (32, 'Pere', 'P.', 'Programador Java', 'pere_p@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (33, 'Perot', 'O.', 'Programador Java', 'perot_o@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (34, 'Galdrich', 'N.', 'Programador VB.NET', 'galdrich_n@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (35, 'Guifré', 'M.', 'Programador VB.NET', 'guifre_m@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (36, 'Jofre', 'L.', 'Programador VB.NET', 'jofre_l@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (37, 'Tomeu', 'K.', 'Programador VB.NET', 'tomeu_k@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (38, 'Tomàs', 'J.', 'Programador VB.NET', 'tomas_j@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (39, 'Tània', 'I.', 'Dissenyador web', 'tania_i@jbalmes.net', 'D');
INSERT INTO empleat VALUES (40, 'Guim', 'H.', 'Dissenyador web', 'guim_h@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (41, 'Andreu', 'G.', 'Dissenyador web', 'andreu_g@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (42, 'Santi', 'F.', 'Dissenyador web', 'santi_f@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (43, 'Santiago', 'E.', 'Dissenyador web', 'santiago_e@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (44, 'Jaume', 'D.', 'HelpDesk', 'jaume_d@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (45, 'Ramon', 'C.', 'HelpDesk', 'ramon_c@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (46, 'Llorenç', 'B.', 'Comercial', 'llorenc_b@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (47, 'Esteve', 'A.', 'Comercial', 'esteve_a@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (1, 'Pere', 'Batista', 'Administrador Sistemes', 'pbatista@jbalmes.net', 'H');
INSERT INTO empleat VALUES (8, 'Jordi', 'Basses', 'Dissenyador web', 'jbasses@jbalmes.net', 'H');

COMMIT;

fer una select bàsica I: recordset_0.php

Per obtenir la informació d'una consulta (SELECT) hi ha diverses funcions que poden ser útils: oci_fetch_all, oci_fetch_array, oci_fetch_row, oci_fetch.

$stmt = oci_parse($ora_conn, $query);
oci_execute($stmt);
$nrows = oci_fetch_all($stmt, $results);

oci_parse() comprova la sintaxi de la sentència que volem executar, i prepara la sentència per a la seva execució. Amb oci_execute executem la query, pròpiament dit, i amb la funció oci_fetch_all omplim la matriu $results, que és una matriu amb tantes columnes com té la SELECT, i amb tantes files com $nrows.

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);
//$ora_conn = oci_connect('joan','bbdd','//oracle/XE');

// error handling
if (!ora_conn){	// if variable $ora_conn fails to connect
	// do the following if it fails
	$ora_conn_erno = oci_error(); 	// insert oci_error() function into variable
	echo ($ora_conn_erno['message']."\n"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)			// close the connection just in case php doesn't close it
} else {
	// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
	echo "Connection Succesful<br />"; 	//echo message if connection does not error

	echo "Mostrem una llista de tots els empleats<br />";
	echo "=======================================<br /><br />";

	$query = "select * from empleat";

	$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');
	oci_execute($stmt) or die ('Can not Execute statment'); 

	echo "<table border=\"1\">\n";
	while ($row = oci_fetch_array ($stmt, OCI_BOTH)) {
		echo "<tr><td>".$row['ID_EMPLEAT']."</td><td>".$row['NOM']."</td></tr>";
	}
	oci_free_statement($stmt);
	echo "</table>\n";


}

oci_close($ora_conn); 	// close the connection
?>

fer una select bàsica II: recordset.php

Per obtenir la informació d'una consulta (SELECT) hi ha diverses funcions que poden ser útils: oci_fetch_all, oci_fetch_array, oci_fetch_row, oci_fetch.

$stmt = oci_parse($ora_conn, $query);
oci_execute($stmt);
$nrows = oci_fetch_all($stmt, $results);

oci_parse() comprova la sintaxi de la sentència que volem executar, i prepara la sentència per a la seva execució. Amb oci_execute executem la query, pròpiament dit, i amb la funció oci_fetch_all omplim la matriu $results, que és una matriu amb tantes columnes com té la SELECT, i amb tantes files com $nrows.

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);
//$ora_conn = oci_connect('joan','bbdd','//oracle/XE');

// error handling
if (!ora_conn){	// if variable $ora_conn fails to connect
	// do the following if it fails
	$ora_conn_erno = oci_error(); 	// insert oci_error() function into variable
	echo ($ora_conn_erno['message']."\n"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)			// close the connection just in case php doesn't close it
} else {
	// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
	echo "Connection Succesful<br />"; 	//echo message if connection does not error

	echo "Mostrem una llista de tots els empleats<br />";
	echo "=======================================<br /><br />";

	$query = "select * from empleat";

	$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');
	oci_execute($stmt) or die ('Can not Execute statment'); 

	$nrows = oci_fetch_all($stmt, $results);
	if ($nrows > 0) {
	  echo "<table border=\"1\">\n";
	  echo "<tr>\n";
	  foreach ($results as $key => $val) {
	   echo "<th>$key</th>\n";
	  }
	  echo "</tr>\n";

	  for ($i = 0; $i < $nrows; $i++) {
	   echo "<tr>\n";
	   foreach ($results as $data) {
		 echo "<td>$data[$i]</td>\n";
	   }
	   echo "</tr>\n";
	  }
	  echo "</table>\n";
	} else {
	  echo "No data found<br />\n";
	}
	echo "$nrows Records Selected<br />\n";

	oci_free_statement($stmt);

}

oci_close($ora_conn); 	// close the connection
?>

proc1.php: execució bàsica d'un procediment

Fixem-nos que aquest procediment és molt tonto... la segona vegada que s'executi donarà un error de clau primària.

create or replace procedure inserir_empleat
IS
BEGIN
insert into empleat(id_empleat,nom,cognom) VALUES(50,'Pere','Poma');
END inserir_empleat;
/

$query = "begin inserir_empleat; end;";

Fitxer proc1.php:

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

// create or replace procedure inserir_empleat
// IS
// BEGIN
// insert into empleat(id_empleat,nom,cognom) VALUES(50,'Pere','Poma');
// END inserir_empleat;
// /

//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);
//$ora_conn = oci_connect('joan','bbdd','//oracle/XE');

// error handling
if (!ora_conn){	// if variable $ora_conn fails to connect
	// do the following if it fails
	$ora_conn_erno = oci_error(); // insert oci_error() function into variable
	echo ($ora_conn_erno['message']."\n"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)			// close the connection just in case php doesn't close it
} else {
	// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
	echo "Connection Succesful<br />"; 	//echo message if connection does not error

$query = "begin inserir_empleat; end;";
$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');
//OCIBindByName($stmt,":var_ftel", &$myFriendTel, 20) or die ('Can not bind variable');
oci_execute($stmt) or die ('Can not Execute statment'); 
echo "S'ha afegit l'empleat Pere Poma<br />";
}

oci_close($ora_conn); 	// close the connection
?>

proc2.php: passar paràmetres d'entrada

El primer que farem per no tenir problemes amb les claus primàries és crear una seqüència:

CREATE SEQUENCE empleat_seq
 START WITH   100
 INCREMENT BY  1;
/

select empleat_seq.nextval from dual;
select empleat_seq.currval from dual;

Fixem-nos que ara amb la sentència

$query = "begin inserir_empleat2('Maria','Batllori'); end;";

ja estic parametritzant el valor que introdueixo a la base de dades, però estic introduint sempre el mateix valor.

Fitxer proc2.php:

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

// create or replace procedure inserir_empleat2(nom VARCHAR, cognom VARCHAR)
// IS
// BEGIN
// insert into empleat(id_empleat,nom,cognom) VALUES(empleat_seq.nextval,nom,cognom);
// END inserir_empleat2;
// /

//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);
//$ora_conn = oci_connect('joan','bbdd','//oracle/XE');

// error handling
if (!ora_conn){ // if variable $ora_conn fails to connect
	// do the following if it fails
	$ora_conn_erno = oci_error(); // insert oci_error() function into variable
	echo ($ora_conn_erno['message']."<br />"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)
} else {
	// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
	echo "Connection Succesful<br />"; 	//echo message if connection does not error

	$query = "begin inserir_empleat2('Maria','Batllori'); end;";
	$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');
	oci_execute($stmt) or die ('Can not Execute statment'); 

}

oci_close($ora_conn); 	// close the connection
echo "S'ha afegit l'empleat Maria Batllori<br />";
?>

proc3.php: passant paràmetres des d'una variable PHP

La novetat rau en el següent codi:

	$query = "begin inserir_empleat2(:vnom,:vcognom); end;";
	$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');

	$vnom="Jordi";
	$vcognom="Martínez";
		   
	oci_bind_by_name($stmt, ":vnom", $vnom);
	oci_bind_by_name($stmt, ":vcognom", $vcognom);

Fitxer proc3.php:

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

// create or replace procedure inserir_empleat2(nom VARCHAR, cognom VARCHAR)
// IS
// BEGIN
// insert into empleat(id_empleat,nom,cognom) VALUES(empleat_seq.nextval,nom,cognom);
// END inserir_empleat2;
// /

//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);
//$ora_conn = oci_connect('joan','bbdd','//oracle/XE');

// error handling
if (!ora_conn){							// if variable $ora_conn fails to connect
	// do the following if it fails
	$ora_conn_erno = oci_error(); 			// insert oci_error() function into variable
	echo ($ora_conn_erno['message']."\n"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)			// close the connection just in case php doesn't close it
} else {
	// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
	echo "Connection Succesful<br />"; 	//echo message if connection does not error

	$query = "begin inserir_empleat2(:vnom,:vcognom); end;";
	$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');

	$vnom="Jordi";
	$vcognom="Martínez";
		   
	oci_bind_by_name($stmt, ":vnom", $vnom);
	oci_bind_by_name($stmt, ":vcognom", $vcognom);
	   
	oci_execute($stmt) or die ('Can not Execute statment'); 
	echo "Hem introduït l'empleat Jordi Martínez<br />";
}

oci_close($ora_conn); 	// close the connection
?>

proc4.php: paràmetres d'entrada i de sortida

Fixem-nos com definim ara el procediment inserir_empleat3. Aquest procediment retorna, com si fos una funció, el número d'empleats que tenim. Des de PHP visualitzarem el valor que retorna el procediment.

Fitxer proc4.php:

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

// create or replace procedure inserir_empleat3(nom VARCHAR,cognom VARCHAR, num_empleats OUT NUMBER)
// IS
// BEGIN
// insert into empleat(id_empleat,nom,cognom) VALUES(empleat_seq.nextval,nom,cognom);
// select count(*) into num_empleats from empleat;
// END inserir_empleat3;
// /

// declare
// vnum_empleats number(3);
// begin
// inserir_empleat3('Marta','Capdevila',vnum_empleats);
// dbms_output.put_line('Número empleats: ' || vnum_empleats);
// end;
// /


//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);
//$ora_conn = oci_connect('joan','bbdd','//oracle/XE');

// error handling
if (!ora_conn){							// if variable $ora_conn fails to connect
	// do the following if it fails
	$ora_conn_erno = oci_error(); 			// insert oci_error() function into variable
	echo ($ora_conn_erno['message']."\n"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)			// close the connection just in case php doesn't close it
} else {
	// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
	echo "Connection Succesful<br />"; 	//echo message if connection does not error

	$query = "begin inserir_empleat3(:vnom,:vcognom,:vnum_empleats); end;";
	$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');

	$vnom="Martí";
	$vcognom="Tresserres";
	$vnum_empleats=0;
		   
	oci_bind_by_name($stmt, ":vnom", $vnom);
	oci_bind_by_name($stmt, ":vcognom", $vcognom);
	oci_bind_by_name($stmt, ":vnum_empleats", $vnum_empleats,32);
	   
	oci_execute($stmt) or die ('Can not Execute statment'); 

	echo "Número d'empleats: ".$vnum_empleats;

}

oci_close($ora_conn); 	// close the connection
?>

proc5.php: cridar a una funció

Les funcions retornen un valor. Una manera de cridar la funció i recuperar el valor que retorna és ficar-la a dins d'una select:

$query = "select num_empleats from dual";

La taula dual és una taula que es pot utilitzar per a aquestes ocasions. Per exemple, la calculadora SQL i l'aplicació Hola món SQL són:

SQL> select 4*6 from dual;
SQL> select 'Hola món' from dual;

fitxer proc5.php

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");

// create or replace function num_empleats RETURN NUMBER
// IS
// vnum_empleats NUMBER(2);
// BEGIN
// select count(*) into vnum_empleats from empleat;
// RETURN vnum_empleats;
// END num_empleats;
// /

//select num_empleats from dual;

//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);
//$ora_conn = oci_connect('joan','bbdd','//oracle/XE');

// error handling
if (!ora_conn){							// if variable $ora_conn fails to connect
	// do the following if it fails
	$ora_conn_erno = oci_error(); 			// insert oci_error() function into variable
	echo ($ora_conn_erno['message']."<br />"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)			// close the connection just in case php doesn't close it
} else {
	// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
	echo "Connection Succesful<br />"; 	//echo message if connection does not error

	$query = "select num_empleats from dual";
	$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');

	oci_execute($stmt);
	$row = oci_fetch_array ($stmt, OCI_BOTH);

	echo "Número d'empleats: ".$row[0]."<br />";
	echo "o bé<br />";
	echo "Número d'empleats: ".$row['NUM_EMPLEATS']; //compte, majúscules

}

oci_close($ora_conn); 	// close the connection
?>

inserir_empleat.php: formulari per introduir valors

Finalment, els valors de l'empleat que introduiré a la base de dades vindran normalment d'un formulari:

Fitxer inserir_empleat.php (formulari):

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

	<head>
		<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css_style.css" media="screen" title="LangTrainer" />
		<title>Inserir Empleat. PHP + Oracle + Oci8</title>

	</head>	
	<body>
	<h2>Formulari d'inserció d'un empleat</h2>
	<form name="form_empleat" method="post" action="inserir_empleat2.php" >
		<label style="width: 70px;">Nom:</label>
		<input id="txt" name="nom" style="width:100px;" value="" />
		<br />
		<label style="width: 70px;">Cognom:</label>
		<input id="txt" name="cognom" style="width:100px;" value="" />
		<br />
		<input type="submit" style="margin-left: 75px;" value="Inserir"/>
	</form>
	</body>
</html>

Fitxer inserir_empleat2.php (recull les dades del formulari):

<?php
header ("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
$vnom=trim($_POST['nom']);
$vcognom=trim($_POST['cognom']);

//oracle connection variables
$ora_user = 	'joan';	//username
$ora_pass =	'bbdd';			//user password
$ora_host =	'oracle';		//host name or server ip address
$ora_db  = 	'XE';	//database name

$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

	<head>
		<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css_style.css" media="screen" title="LangTrainer" />
		<title>Inserir Empleat. PHP + Oracle + Oci8</title>

	</head>	
	<body>
	<h2>Resultat de la inserció d'un empleat</h2>
	<?php
	if ($vnom<>"" & $vcognom<>"") {


		if (!ora_conn){	// if variable $ora_conn fails to connect
			// do the following if it fails
			$ora_conn_erno = oci_error();
			echo ($ora_conn_erno['message']."\n");
		} else {
			$query = "begin inserir_empleat2(:vnom,:vcognom); end;";
			$stmt = oci_parse($ora_conn, $query) or die ('Can not parse query');
				   
			oci_bind_by_name($stmt, ":vnom", $vnom);
			oci_bind_by_name($stmt, ":vcognom", $vcognom);
			oci_execute($stmt) or die ('Can not Execute statment'); 
			echo "Hem introduït l'empleat $vnom $vcognom<br />";
		}
		oci_close($ora_conn); 	// close the connection

	} else {
		echo "Has de proporcionar un nom i un cognom per a l'empleat que vols introduir.";
	}
	?>
	</body>
</html>

Annex

Pàgina web per ajuntar tot el codi, fitxer index.html:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
	<head>
		<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css_style.css" media="screen" title="LangTrainer" />
		<title>Inserir Empleat. PHP + Oracle + Oci8</title>
	</head>	
	<body>
	<h2>Tutorial Accés a dades: PHP + Oracle amb Oci8</h2>
	<ul>
		<li><a href="recordset_0.php">recordset_0.php</a>: fer una select bàsica I</li>
		<li><a href="recordset.php">recordset.php</a>: fer una select bàsica II</li>
		<li><a href="proc1.php">proc1.php</a>: execució bàsica d'un procediment</li>
		<li><a href="proc2.php">proc2.php</a>: passar paràmetres d'entrada</li>
		<li><a href="proc3.php">proc3.php</a>: passant paràmetres des d'una variable PHP</li> 
		<li><a href="proc4.php">proc4.php</a>: paràmetres d'entrada i de sortida</li> 
		<li><a href="proc5.php">proc5.php</a>: cridar a una funció</li> 
		<li><a href="inserir_empleat.php">inserir_empleat.php</a>: formulari per introduir valors</li>
	</ul>
	</body>
</html>

Full d'estils, css_style.css:

body {
 padding-left: 11em;
 font-family: Verdana, helvetica,arial, sans-serif;
 color: purple;
 background-color: #d8da3d 
}
ul.navbar {
 list-style-type: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
 position: absolute;
 top: 2em;
 left: 1em;
 width: 9em 
}
h1 {
 font-family: Verdana, Helvetica, Geneva, Arial,
    SunSans-Regular, sans-serif 
}
ul.navbar li {
 background: white;
 margin: 0.5em 0;
 padding: 0.3em;
 border-right: 1em solid black
}
ul.navbar a {
 text-decoration: none 
}
a:link {
 color: blue 
}
a:visited {
 color: purple 
}
address {
 margin-top: 1em;
 padding-top: 1em;
 border-top: thin dotted 
}creat per Joan Quintana Compte, febrer 2009