PHP-llibreria OCI8

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Segueixo aquest tutorial, que està molt ben explicat:

http://www.acloudtree.com/?tag=php-php5-ubuntu-oci8-oracle-10g-9-8-710

o bé http://techxplorer.com/2008/09/22/installing-the-oci8-library-for-php-5-on-ubuntu-804-810/ (Installing the oci8 library for PHP 5 on Ubuntu 8.04 / 8.10)

que són bàsicament el mateix

Instal.lar les dependències

Treballo com a root

$ sudo -i

Assegurar-se de què les següents dependències dels repositoris d'Ubuntu estan instal.lades.

1. build-essential - compilers and other tools necessary tools used to build software
2. php5-dev - tools and other files necessary to build php modules
3. php-pear - tools and other files necessary to download pear modules
4. libaio1 - linux kernel aio access library


Instal.lar el Oracle Instant Client

Download the Basic and SDK zip files from the official Oracle website.

Create the following directory to store the instant client files

     /opt/oracle/instantclient/

Em descarrego els fitxers:

  • oracle-instantclient-basic-10.2.0.4-1.i386.zip
  • oracle-instantclient-devel-10.2.0.4-1.i386.zip

Nota important: Download the appropriate Instant Client packages for your platform. All installations REQUIRE the Basic package.


$ mkdir /opt/oracle

move the .zip files in the “Documents” directory to the /opt/oracle directory

$ mv /home/ubuntu/Documents/*.zip /opt/oracle

Change to the /opt/oracle directory

$ cd /opt/oracle

Unzip the files

$ unzip \*.zip

rename instantclient directory

$ mv instantclient_10_2 instantclient

Change directory to instantclient, list the files

$ cd instantclient

Create symbolic links

$ ln –s libclntsh.so.10.1 libclntsh.so
$ ln –s libocci.so.10.1 libocci.so


Create a source directory under /opt/oracle . This is where we will house the oci8 libraries.

$ mkdir /opt/oracle/src

Change the directory to /opt/oracle/src and download the oci8 tar using pecl

$ cd /opt/oracle/src
$ pecl download oci8

Untar the oci8 libraries

$ tar xvf oci8-1.3.4.tgz

Change to the newly created oci8-1.2.4 directory and issue the following commands

$ cd oci8-1.3.4
$ phpize

Set the ORACLE_HOME environment variable

$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclient
$ echo $ORACLE_HOME
/opt/oracle/instantclient

Configure oci8 to install with the necessary parameters

$ ./configure --with-oci8=share,instantclient,/opt/oracle/instantclient

run make to compile

$ make

install oci8

$ make install

insert the extension=oci8.so into the php.ini and cli.ini files

$ echo extension=oci8.so >> /etc/php5/apache2/php.ini
$ echo extension=oci8.so >> /etc/php5/cli/php.ini

restart apache

$ /etc/init.d/apache2 restart

create a phpinfo.php file in /var/www

$ joe /var/www/phpinfo.php
<?php phpinfo(); ?>

Now go to your browser and run the phpinfo file and look for the oci8 module

http://localhost/phpinfo.php
OCI8 Support			enabled
Version 			1.3.4
Revision 			$Revision: 1.269.2.16.2.38.2.20 $
Active Persistent Connections 	0
Active Connections 		0
Oracle Instant Client Version 	10.2
Temporary Lob support 		enabled
Collections support 		enabled


Directive			Local Value	Master Value
oci8.connection_class		no value	no value
oci8.default_prefetch		100		100
oci8.events			Off		Off
oci8.max_persistent		-1		-1
oci8.old_oci_close_semantics	Off		Off
oci8.persistent_timeout		-1		-1
oci8.ping_interval		60		60
oci8.privileged_connect		Off		Off
oci8.statement_cache_size	20		20

Download my oratest php template file and configure it with the needed settings.

Test the connection

$ php /home/ubuntu/oratest.php

Connection Succesful

<?php

//oracle connection variables
$ora_user = 	'YOUR_USERNAME';	//username
$ora_pass =	'YOUR_PASS';			//user password
$ora_host =	'SERVER_IP_OF_ORACLE"';		//host name or server ip address
$ora_db   = 	'YOUR_DATABASE';	//database name

// place variable into oci_connect function, then place funtion in variable
$ora_conn = oci_connect($ora_user,$ora_pass,'//'.$ora_host.'/'.$ora_db);

// error handling
	if (!ora_conn){							// if variable $ora_conn fails to connect
		// do the following if it fails
		$ora_conn_erno = oci_error(); 			// insert oci_error() function into variable
		echo ($ora_conn_erno['message']."\n"); 	// print the $ora_conn_erno variable/oci_error() function selecting only the message (human readable)
		oci_close($ora_conn); 					// close the connection just in case php doesn't close it
	} else {
		// if it doesn't fail it will proceed with the rest of the script
		echo "Connection Succesful\n"; 	//echo message if connection does not error
		oci_close($ora_conn); 			// close the connection
	}

?>

Ara ja podem començar a fer coses més interessants:

funcions de la llibreria OCI8: http://es2.php.net/manual/es

Està ben instal.lada la llibreria, però em dóna un warning

Notes:

  • si no em funciona el tnsping, és perque no estan ficades les variables d'entorn. El script del SQL*Plus inicialitza les variables d'entorn
Message 3511 not found; No message file for product=network, facility=TNSTNS-03505: Message 3505 not found; No message file for product=network, facility=TNS
  • he tingut bastants problemes perquè he seguit un manual en què per fer oci_connect la sintaxi era:
$c1 = oci_connect("joan", "bbdd", "XE")

El que funciona realment és

$c1 = oci_connect("joan", "bbdd", "//oracle/XE")

on oracle és el nom de la màquina o la IP. L'error que tenia era:

Warning:  oci_connect() [function.oci-connect]: ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified in /usr/share/oracle-php/prova1.php on line 8

Instal.lació setembre 2009 sobre Oracle 11g

Seguint aquestes instruccions ha funcionat perfectament. Se m'instal.la la versió OCI 1.3.5.

Compte! perquè en el procés d'instal.lació faig

$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclient

però aquest no és el ORACLE_HOME de la meva instal.lació:

root@ubuntu-bbdd:/opt/oracle/src/oci8-1.3.5# export ORACLE_SID=BBDD
root@ubuntu-bbdd:/opt/oracle/src/oci8-1.3.5# . oraenv
ORACLE_SID = [BBDD] ? 
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0/bbdd is /u01/app/oracle
root@ubuntu-bbdd:/opt/oracle/src/oci8-1.3.5# echo $ORACLE_HOME 
/u01/app/oracle/product/11.1.0/bbdd

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2009