Open Flash Chart

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Open Flash Chart (versió 2) serveix per integrar dins d'una pàgina web gràfics dinàmics i xulos. Les dades de les gràfiques poden venir d'una base de dades, i es pot utilitzar Javascript i tècniques tipus AJAX per tal que l'experiència d'usuari sigui encara millor. Els gràfics que s'han de carregar esperen rebre un fitxer de dades (diferents tècniques explicades en el tutorial), i aquestes dades vénen en format JSON (que és la diferència entre la versió 2 i la versió 1).

Instal.lació

Disposem d'un servidor Apache amb PHP. En el directori arrel de la nostra aplicació, descarreguem i descomprimim la última versió, en aquest cas: open-flash-chart-2-hyperion.zip (http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/downloads.php)

$ unzip open-flash-chart-2-hyperion.zip 
$ cd version-2
$ cp open-flash-chart.swf ..
$ cp -R js ..
$ cp -R php-ofc-library ..

A partir d'aquí ja podem seguir els tutorials (http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/tutorial.php), que estan ordenats amb dificultat creixent.

Primer exemple

En el primer exemple introductori veiem com s'incrusta un objecte Flash. Fitxer chart.html

<html>
<head>
</head>
<body>
 
<p>Hello World</p>
 
 
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"http://example.com/chart.html?ofc=data.json
    codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"
    width="500" height="250" id="graph-2" align="middle">
 
	<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	<param name="movie" value="open-flash-chart.swf" />
	<param name="quality" value="high" />
	<embed src="open-flash-chart.swf"
		  quality="high"
		  bgcolor="#FFFFFF"
		  width="500"
		  height="250"
		  name="open-flash-chart"
		  align="middle"
		  allowScriptAccess="sameDomain"
		  type="application/x-shockwave-flash"
		  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
 
</body>
</html>

Ara bé, el Flash open-flash-chart.swf espera tenir dades, que se li ha de passar en format JSON. Per exemple, el fitxer data.json:

{
 "title":{
  "text": "Many data lines",
  "style": "{font-size: 20px; color:#0000ff; font-family: Verdana; text-align: center;}"
 },
 
 "y_legend":{
  "text": "Open Flash Chart",
  "style": "{color: #736AFF; font-size: 12px;}"
 },
 
 "elements":[
  {
   "type":   "bar",
   "alpha":   0.5,
   "colour":  "#9933CC",
   "text":   "Page views",
   "font-size": 10,
   "values" :  [9,6,7,9,5,7,6,9,7]
  },
  {
   "type":   "bar",
   "alpha":   0.5,
   "colour":  "#CC9933",
   "text":   "Page views 2",
   "font-size": 10,
   "values" :  [6,7,9,5,7,6,9,7,3]
  }
 ],
 
 "x_axis":{
  "stroke":1,
  "tick_height":10,
  "colour":"#d000d0",
  "grid_colour":"#00ff00",
  "labels": ["January","February","March","April","May","June","July","August","Spetember"]
  },
 
 "y_axis":{
  "stroke":   4,
  "tick_length": 3,
  "colour":   "#d000d0",
  "grid_colour": "#00ff00",
  "offset":   0,
  "max":     20
 }
}

Finalment ara ja se'm carrega el gràfic: http://example.com/chart.html?ofc=data.json

Aquest primer exemple és il.lustratiu. Ara bé, les coses no es fan així normalment.

En el tutorial 2 veiem com es pot simplificar la funcionalitat de Flash incloent un Javascript:

<head>
 <script type="text/javascript" src="js/swfobject.js"></script>
<script type="text/javascript">
swfobject.embedSWF("open-flash-chart.swf", "my_chart", "250", "200", "9.0.0");
</script>
 </head>

En el tutorial 3 i 4 veiem com es pot fer una crida a un fitxer php (data.php) que ens donarà les dades que s'han de dibuixar en format JSON:

<head>
 
<script type="text/javascript" src="js/swfobject.js"></script>
<script type="text/javascript">
swfobject.embedSWF(
 "open-flash-chart.swf", "my_chart", "550", "200",
 "9.0.0", "expressInstall.swf",
 {"data-file":"chart-3.php"}
 );
</script>
 
</head>

En els tutorials 5 i 6 utilitzem Javascript de forma profunda per tal de fer una sola petició al servidor (que només envïi les dades JSON), i que ens acosta a la funcionalitat AJAX.

<head>
 
<script type="text/javascript" src="js/swfobject.js"></script>
<script type="text/javascript">
swfobject.embedSWF(
 "open-flash-chart.swf", "my_chart", "550", "200",
 "9.0.0", "expressInstall.swf",
 {"data-file":"chart-3.php"}
 );
</script>
 
</head>creat per Joan Quintana Compte, març 2009