OpenVPN a Ubuntu

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències

La guia que hem seguit per instal.lar OpenVPN en un Ubuntu Server 12.04 LTS, i en el client:

D'aquest enllaç pots descarregar-te les claus i certificats que s'han d'instal.lar en el client, per tal de què et puguis connectar al servidor VPN:

Instal.lació i configuració del servidor

Treballem com a root en el servidor

$ sudo su
# sudo apt-get install openvpn

Configuració de la infraestructura de clau pública

Seguim les instruccions de l'enllaç.

#mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/
#cp -r /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/* /etc/openvpn/easy-rsa/

export KEY_COUNTRY="CA"
export KEY_PROVINCE="BC"
export KEY_CITY="Barcelona" 
export KEY_ORG="Joan Quintana"
export KEY_EMAIL="joanqc@gmail.com

Petit problema:

# cd /etc/openvpn/easy-rsa/
# source vars
**************************************************************
 No /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf file could be found
 Further invocations will fail
**************************************************************

Mirem per resoldre el problema a:

You will now need to remove all instances of '[[:alnum:]]' from the file. This will allow it to properly detect the version of OpenSSL on your computer.

if [ "$OPENSSL" ]; then
    if $OPENSSL version | grep -E "0\.9\.6" > /dev/null; then      
        cnf="$1/openssl-0.9.6.cnf"
    elif $OPENSSL version | grep -E "0\.9\.8" > /dev/null; then     
        cnf="$1/openssl-0.9.8.cnf"
    elif $OPENSSL version | grep -E "1\.0\.([[:digit:]])" > /dev/null; then
        cnf="$1/openssl-1.0.0.cnf"
    else
        cnf="$1/openssl.cnf"
    fi
fi

i ja podem continuar:

# ./clean-all
# ./build-ca
Generating a 1024 bit RSA private key
...........................................++++++
........................++++++
writing new private key to 'ca.key'

# ./build-dh
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
....................

# ./build-key-server myservername
# ./build-dh
# cd keys/
# cp myservername.crt myservername.key ca.crt dh1024.pem /etc/openvpn/

Certificats del client

# cd /etc/openvpn/easy-rsa/
# source vars
# ./build-key client1
Generating a 1024 bit RSA private key
..........................................................++++++
..........................++++++
writing new private key to 'client1.key'


# ls -la
-rw-r--r-- 1 root root 1375 gen 30 15:06 /etc/openvpn/ca.crt
# ls -la /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.crt
-rw-r--r-- 1 root root 3985 gen 30 15:08 /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.crt
# ls -la /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key
-rw------- 1 root root 912 gen 30 15:08 /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key

Aquests tres fitxers s'han de copiar al client. Estan disponibles a:

Configuració del servidor

# sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn/
# sudo gzip -d /etc/openvpn/server.conf.gz

# joe /etc/openvpn/server.conf 

ca ca.crt
cert myservername.crt
key myservername.key 
dh dh1024.pem

...
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0

I ara ja podem arrencar el servidor:

# /etc/init.d/openvpn start
 * Starting virtual private network daemon(s)...                                                    *  Autostarting VPN 'server'


# cat /var/log/syslog

Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x. Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet.
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: TLS-Auth MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: Socket Buffers: R=[180224->131072] S=[180224->131072]
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: ROUTE default_gateway=192.168.1.1
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: TUN/TAP device tun0 opened
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: TUN/TAP TX queue length set to 100
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.2
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8332]: Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8338]: UDPv4 link local (bound): [undef]
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8338]: UDPv4 link remote: [undef]
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8338]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8338]: IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62, ipv6=0
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8338]: IFCONFIG POOL LIST
Jan 30 16:41:25 ubuntu ovpn-server[8338]: Initialization Sequence Completed

# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0b:6a:a6:f6:da 
     inet addr:192.168.1.35 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::20b:6aff:fea6:f6da/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:14782 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:11917 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:1981881 (1.9 MB) TX bytes:3517056 (3.5 MB)
...
tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 
     inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Instal.lació i configuració del client

Hi ha vàries implementacions del client, sense i amb interfície gràfica. De moment ho farem sense interfície gràfica, amb el mateix executable que el servidor. Instal.lem en el client el mateix paquet que vam instal.lar en el servidor:

$ sudo apt-get install openvpn

Copiem el fitxer de configuració a la carpeta adient:

$ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/

I copiem les claus i el certificat que vam crear en el servidor en la carpeta /etc/openvpn/. Pots descarregar-te un fitxer amb les tres claus a:

per ex, si desempaquetem a /tmp:

$ sudo cp /tmp/ca.crt /etc/openvpn/
$ sudo cp /tmp/client1.crt /etc/openvpn/
$ sudo cp /tmp/client1.key /etc/openvpn/

I ara editem el fitxer de configuració del client,

$ sudo joe /etc/openvpn/client.conf 

canviar client.crt per client1.crt, client.key per client1.key:

ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key

# Specify that we are a client and that we
# will be pulling certain config file directives
# from the server.
client

...
remote wiki.joanillo.org 1194

Hem d'especificar que és un client, i a quin servidor i port ens volem connectar. En una altra línia diem que el protocol de connexió és UDP (opció per defecte, que ha de ser la mateixa opció que hem definit en el servidor).

Arrenquem el OpenVPN client:

$ sudo /etc/init.d/openvpn start

I amb el ifconfig comprovem que s'ha creat la interface tun0:

tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 
     inet addr:10.8.0.6 P-t-P:10.8.0.5 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

i en el syslog comprovem que tot ha anat bé:

$ cat /var/log/syslog

Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: OpenVPN 2.2.1 i686-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Feb 27 2013
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: LZO compression initialized
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: Control Channel MTU parms [ L:1544 D:140 EF:40 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: Socket Buffers: R=[87380->131072] S=[16384->131072]
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: Data Channel MTU parms [ L:1544 D:1450 EF:44 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: Local Options hash (VER=V4): '69109d17'
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3024]: Expected Remote Options hash (VER=V4): 'c0103fa8'
Jan 31 01:18:03 musica ovpn-client[3025]: Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]81.35.105.162:1194 [nonblock]
Jan 31 01:18:04 musica ovpn-client[3025]: TCP connection established with [AF_INET]81.35.105.162:1194
Jan 31 01:18:04 musica ovpn-client[3025]: TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Jan 31 01:18:04 musica ovpn-client[3025]: TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]81.35.105.162:1194
Jan 31 01:18:04 musica ovpn-client[3025]: TLS: Initial packet from [AF_INET]81.35.105.162:1194, sid=c2ed3079 7c6308fa

I podem fer un ping al OpenVPN server (a través d'un túnel encriptat).

$ ping 10.8.0.1
PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=40.0 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=41.2 ms

Recordem en què la gràcia de tot plegat és que el client i el servidor estan separats per la xarxa pública d'Internet, és a dir, no estan en la mateixa LAN ni en el mateix edifici. És realment una connexió remota.

Mirem l'enrutament:

$ sudo netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
0.0.0.0     192.168.0.1   0.0.0.0     UG    0 0     0 eth0
10.8.0.1    10.8.0.5    255.255.255.255 UGH    0 0     0 tun0
10.8.0.5    0.0.0.0     255.255.255.255 UH    0 0     0 tun0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 eth0
192.168.0.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U     0 0     0 eth0

Ara ja podem accedir a través del túnel a la màquina que fa de servidor VPN:

$ nmap -A 10.8.0.1

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2014-02-03 17:56 CET
Nmap scan report for 10.8.0.1
Host is up (0.024s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT  STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh   OpenSSH 5.9p1 Debian 5ubuntu1.1 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey: 1024 28:ce:81:d7:73:d9:fe:45:87:d3:86:16:b2:85:0f:ed (DSA)
|_2048 96:c5:13:4a:7a:7e:27:85:4c:b1:c2:7c:c8:a7:d5:2e (RSA)
Service Info: OS: Linux

Veiem que hi ha un port obert. nmap amb l'opció -sU permet veure els ports UDP. Triga bastant, i descobreix el port 68/udp (dhcp). la descoberta de ports udp triga bastant. Tanmateix, el port del VPN no el descobreix (TBD).

Aquesta configuració tal com ha quedat és molt senzilla. Podem accedir al servidor VPN, però no podem accedir a la xarxa local on està aquest servidor. Més avall s'explica com fer-ho. Ara tot seguit farem la configuració del client amb interfície gràfica.

Configuració del client amb network-manager

(Linux Network-Manager GUI for OpenVPN, implemetacions del client)

Openvpn network manager.jpg

El Network Manager és el programa que normalment utilitza les versions d'escriptori de l'Ubuntu per configurar la xara. Té un apartat que és per configurar xarxes VPN.

$ sudo apt-get install network-manager-openvpn
$ sudo restart network-manager
network-manager start/running, process 971

Open the Network Manager GUI, select the VPN tab and then the 'Add' button. Select OpenVPN as the VPN type in the opening requester and press 'Create'. In the next window add the OpenVPN's server name as the 'Gateway', set 'Type' to 'Certificates (TLS)', point 'User Certificate' to your user certificate, 'CA Certificate' to your CA certificate and 'Private Key' to your private key file. Use the advanced button to enable compression or other special settings you set on the server. Now try to establish your VPN.

 • Nom de la connexió: wiki_joanillo_org
 • Gateway: wiki.joanillo.org
 • Tipus Autenticació: Certificats (TLS)
 • certificat d'usuari: client1.crt
 • CA certificate: ca.crt
 • Private key: client1.key
 • en opcions avançades no cal marcar res, senzillament assegurar-se de què ens volem connectar pel port 1194 (UDP).

Entrega

Recorda la normativa per entregar les pràctiques al Moodle: ASIX-M11-SAD#Normativa_d.27entrega_de_les_pr.C3.A0ctiques_al_Moodle


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2011