NodeRED

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Nodered a la RPi

Install/Upgrade. Aquesta comanda fa tota la feina:

$ bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered)

Autostart on boot

$ sudo systemctl enable nodered.service

reinicio

$ service nodered status
● nodered.service - Node-RED graphical event wiring tool
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nodered.service; enabled; vendor preset: 
  Active: active (running) since Tue 2018-06-26 14:08:18 UTC; 4min 55s ago

Des del portàtil:

I ara ja puc fer les primeres proves. Si vull treballar amb els pins GPIO de la RPi, m'he d'acabar de mirar el document, però ha de ser fàcil.

Proves amb el node JSON, funcions, i d'altres coses

He fet proves, i a vegades no és tan evident. El projecte que estic fent es pot exportar per tal de poder reproduir-lo en un altre servidor de Node-Red:

[
  {
    "id": "41a49b9.e8e4864",
    "type": "mqtt in",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "sensors/temp",
    "topic": "sensors/temp",
    "qos": "2",
    "broker": "63ab529b.a5043c",
    "x": 110,
    "y": 200,
    "wires": [
      [
        "6e6e9778.625478"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "c18fce18.dbcd18",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload.temp",
    "x": 450,
    "y": 160,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "1f1b8ac.0966ef5",
    "type": "mqtt out",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "topic": "sensors/temp",
    "qos": "",
    "retain": "",
    "broker": "63ab529b.a5043c",
    "x": 320,
    "y": 80,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "b6486aee.3b3ad",
    "type": "inject",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "valor_sensors",
    "topic": "",
    "payload": "{\"temp\":15,\"hr\":50}",
    "payloadType": "str",
    "repeat": "",
    "crontab": "",
    "once": true,
    "onceDelay": 0.1,
    "x": 140,
    "y": 80,
    "wires": [
      [
        "1f1b8ac.0966ef5"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "6e6e9778.625478",
    "type": "json",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "property": "payload",
    "action": "",
    "pretty": false,
    "x": 270,
    "y": 200,
    "wires": [
      [
        "c18fce18.dbcd18",
        "c483ca38.b267e8",
        "68fc3de7.a6a8dc",
        "106902ed.6018bd",
        "17adb637.1414ea"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "c483ca38.b267e8",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload.hr",
    "x": 440,
    "y": 200,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "68fc3de7.a6a8dc",
    "type": "switch",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "switch",
    "property": "payload.temp",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "gte",
        "v": "30",
        "vt": "jsonata"
      },
      {
        "t": "lt",
        "v": "20",
        "vt": "jsonata"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 2,
    "x": 410,
    "y": 240,
    "wires": [
      [
        "9a8f0549.de7b88"
      ],
      [
        "3336973a.8ab3d8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "3336973a.8ab3d8",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload.temp",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre el calentador",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 600,
    "y": 280,
    "wires": [
      [
        "e230ed4a.4bac6"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9a8f0549.de7b88",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload.temp",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre l'aire acondicionat",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 600,
    "y": 240,
    "wires": [
      [
        "e230ed4a.4bac6"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "e230ed4a.4bac6",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "false",
    "x": 810,
    "y": 260,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "106902ed.6018bd",
    "type": "function",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "return_temp_hr",
    "func": "var keys = Object.keys(msg.payload);\n\nvar msgs = keys.map(function(key) {\n  return { topic: key, payload: msg.payload[key] };\n});\nreturn [msgs];",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 440,
    "y": 360,
    "wires": [
      [
        "cbbebf79.53dce"
      ]
    ],
    "outputLabels": [
      "number"
    ]
  },
  {
    "id": "cbbebf79.53dce",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "x": 610,
    "y": 360,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "17adb637.1414ea",
    "type": "function",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "return_temp",
    "func": "var keys = Object.keys(msg.payload);\n\nvar msgs = keys.map(function(key) {\n  return { topic: key, payload: msg.payload[key] };\n});\nreturn [msgs[0]];",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 330,
    "y": 440,
    "wires": [
      [
        "2c3eb87a.189be8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9ed0b840.189b",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "false",
    "x": 850,
    "y": 440,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "2c3eb87a.189be8",
    "type": "switch",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "switch_temp",
    "property": "payload",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "gte",
        "v": "30",
        "vt": "num"
      },
      {
        "t": "lt",
        "v": "20",
        "vt": "num"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 2,
    "x": 490,
    "y": 440,
    "wires": [
      [
        "e54c99b.bb22e68"
      ],
      [
        "97c530f4.40ad8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "e54c99b.bb22e68",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre aire acondicionat",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 670,
    "y": 420,
    "wires": [
      [
        "9ed0b840.189b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "97c530f4.40ad8",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre calentador",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 670,
    "y": 460,
    "wires": [
      [
        "9ed0b840.189b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "63ab529b.a5043c",
    "type": "mqtt-broker",
    "z": "",
    "name": "mosquitto",
    "broker": "192.168.1.33",
    "port": "1883",
    "clientid": "",
    "usetls": false,
    "compatmode": true,
    "keepalive": "60",
    "cleansession": true,
    "birthTopic": "",
    "birthQos": "0",
    "birthPayload": "",
    "closeTopic": "",
    "closeQos": "0",
    "closePayload": "",
    "willTopic": "",
    "willQos": "0",
    "willPayload": ""
  }
]