Migració 1.17 a 1.34 (8 anys)

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Migració gener 2020

He instal·lat la versió 1.34 de la mediawiki. La he instal·lat a: /home/joan/mediawiki-1.34.0 La bd que s'ha creat és: my_wiki

Ara tinc una mediawiki totalment neta. Vull fer la migració de la meva mediawiki 1.17 -> 1.34

El que faré ara és netejar la bd original a partir dels scripts que hi ha a maintenance/ de la mediawiki original (1.17). Evidentment, primer fem una còpia de seguretat.

php deleteOldRevisions.php --delete
15095 old revisions found.
Deleting...done.
84885 inactive items found.
Deleting...done.

php deleteArchivedFiles.php --delete
php deleteArchivedRevisions.php --delete
13656 inactive items found.
Deleting...done.

php deleteOrphanedRevisions.php
Checking for orphaned revisions...found 0.
$ ls -la /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_200123*.sql
-rw-r--r-- 1 joan joan  28655407 2020-01-23 17:29 /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_200123b.sql
-rw-r--r-- 1 joan joan 300919102 2020-01-23 17:23 /home/joan/copia_seguretat/mysql_backup/copia_wikidb117_200123.sql

Amb aquests esborrats la bd ha passat de 300Mb a 28Mb (important!)

He instal·lat la mediawiki 1.34 en una altra màquina. Em carrego la base de dades, i poso la base de dades antiga:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `wikidb134` DEFAULT CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_unicode_ci`;
mysql -u root -p wikidb134 -f < copia_wikidb117_200123b.sql > control_errors.log 2>&1

El fitxer LocalSettings.php el modifico per tal de què apunti a la nova base de dades amb les credencials adequades per connectar-s'hi.

Faig aquests deletes que són deguts a què en el passat havia tingut un atac, i hi ha uns usuaris que no pinten res.

delete from logging where log_user=21;
delete from logging where log_user=23;
delete from logging where log_user=24;
delete from logging where log_user=27;
delete from logging where log_user=32;

Per acgtualitzar la bd a la nova versió, aquest és el script important:

$ php update.php
User name "Jeniferlara22" is usable, cannot create an anonymous actor for it. Run maintenance/cleanupUsersWithNoId.php

#0 /home/joan/mediawiki-1.34.0/maintenance/populateContentTables.php(385): MediaWiki\Storage\SqlBlobStore->getBlob('tt:23830')

Aquest missatge és degut a que hi ha revisions que sembla ser que no estan buides. Per sort són poques:

INSERT INTO text(old_id,old_text,old_flags) VALUES (23830,'Dummy','utf-8');
INSERT INTO text(old_id,old_text,old_flags) VALUES (33733,'Dummy','utf-8');
INSERT INTO text(old_id,old_text,old_flags) VALUES (217026,'Dummy','utf-8');
INSERT INTO text(old_id,old_text,old_flags) VALUES (234443,'Dummy','utf-8');

Continuo:

$ php update.php

Attempted to insert 52 IP revisions, 52 actually done.
Updating externallinks table index fields
el_id 0 - 8676 of 8676
Done, 1052 rows updated, 3 deleted.
Purging caches...done.

Done in 2 min 26 s.

i acaba bé.

Intento logar-me, però no em deixa perquè la política de contrasenyes ha canviat.

La contrasenya no és vàlida: La contrasenya ha de tenir un mínim de 10 caràcters.

Trieu una nova contrasenya ara o cliqueu "Omet" per a canviar-la més endavant.

Joan/S*******S*

Modificacions en el fitxer LocalSettings.php

Evidentment, hem d'apuntar a la bd correcta.

$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'pdf', 'gz' );

S'ha produït un error en crear la miniatura: No es pot desar la miniatura a la destinació mediawiki error creating thumbnail unable to save thumbnail to destination

Canviem els permisos de tota la mediawiki

sudo chown -R www-data:www-data /home/joan/mediawiki-1.34.0
sudo chmod -R 755 /home/joan/mediawiki-1.34.0

Allò important és fer:

$wgEnableUploads = true;

fitxer php.ini

En principi ja està bé:

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size = 8M

$wgLogo = "$wgResourceBasePath/resources/assets/wiki.png";

Importació de tots els fitxers/imatges

Importem totes les imatges de l'antic servidor al nou servidor

$ cd ~/mediawiki-1.34.0/images
$ scp -r joan@wiki.joanillo.org:/var/www/wikijoan117/images/* .

ToDo

  • Redirecció a l'entrada de Màquines recreatives de la wiki

creat per Joan Quintana Compte, gener 2020