LinPHA

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

LinPHA is an easy to use, multilingual, flexible photo/image archive/album/gallery written in PHP. It uses a SQL database (MySQL/PostgreSQL/SQLite) to store information about your pictures. It comes with a HTML-based installer, so you don't need experience in setting up SQL databases. Thumbnails are created as needed and stored in the SQL DB. It features complete user management, zip-album downloads, top ten statistics, hidden albums, web filemanager with upload capabilities, watermarks, printing, guestbook and much more.

Requisits

 • Apache ben configurat
 • MySQL o Postgres
 • PHP version > 5.0 (LinPHA 1: PHP Version > 4.0.6)
 • ImageMagick. És una llibreria per manipular imatges en línia de comanda
 • Required PHP settings (php.ini)
  • session.save_handler = files
  • session.save_path = /tmp (or set to a valid writable directory)
 • Suggested PHP settings (php.ini)
  • magic_quotes_gpc = On
  • magic_quotes_runtime = Off
  • magic_quotes_sybase = Off
  • max_ execution_ time = 300
  • memory_limit = "20M"
  • session.use_cookies = 1
  • session.use_trans_sid = 0
  • file_uploads = On
  • upload_tmp_dir = /tmp (or set to a valid writable directory)
  • upload_max_filesize "8M"
  • safe_mode = Off
  • open_basedir not set
  • disable_functions not set

Instal.lació

Ens baixem la última versió estable de Linpha des de SourceForge, la descomprimim.

Canviem els permisos del directori linpha/sql per tal que l'usuari del webserver hi pugui escriure.

$ chmod 777 sql

comprovar que sigui visible com a lloc web:

http://localhost/winpha

Executar

http://hostname/linpha/install/install.php

Seguir les instruccions que es mostren per pantalla

Em surt tot verd menys dos grocs:

 • Hmmh, su límite de memoria para PHP es <=16MB. Si usted encuentra problemas como vistas previas que no aparecen, intente incrementar la variable memory_limit en su archivo php.ini o cambie sus imagenes a una resolución menor e intente nuevamente... -> aquest és fàcil d'arreglar tocant el fitxer php.ini
 • No POSIX support found in your PHP installation. Unable to use some functions of the integrated file management tool (Especially changing permissions of files). -> això ja és més difícil, m'hi miraré amb més calma.

segueixo endavant.

Configure el Administrador para la Base de Datos MySQL
root/*******
Configure el Administrador de LinPHA
root/*******
Configure la conexion a la base de datos de LinPHA
localhost
port 3306
nom de la base de dades: linpha

Correcte:

Intentando conectarse al servidor de la base de datos-->OK, conectado!
OK, creando todas las tablas:
Creaando tablas: linpha_config-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_users-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_first_lev_album-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_sec_lev_album-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_third_lev_album-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_photos-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_photo_cache-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_category-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_counter_stats-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_groups-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_image_comments-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_album_comments-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_plugins-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_guestbook-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_mail_list-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_permissions-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_meta_iptc-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_blacklist-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_stats-->OK, creadas!
Creando el usuario Administrador: root-->OK, creada!
Almacenando la configuracion de la base de datos-->OK, Configuracion escrita!

OK. Instalació completa!!
Si todo salió bien, deberias ahora eliminar la carpeta /install (por seguridad)...