Iomega Home Network Hard Drive 500GB

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Configuració

Connecto el IOmega Home Media Network Hard Drive 500G a una toma Ethernet i al corrent. Espero que s'inicïi i miro si el DHCP li ha donat una IP

$ findsmb
IP ADDR     NETBIOS NAME   WORKGROUP/OS/VERSION 
---------------------------------------------------------------------
192.168.0.4   LINUXSERVER  *[LINUXBALMES] [Unix] [Samba 3.3.2]
192.168.0.7   S-207     [JAUMEBALMES.NETJ] [Windows 5.0] [Windows 2000 LAN Manager]
192.168.0.10  UBUNTU-BBDD  +[INICIOMS] [Unix] [Samba 3.3.2]
192.168.0.11  LBALMES    *[JAUMEBALMES.NET] [Unix] [Samba 3.2.7-11.3.2-2154-SUSE-CODE11]
192.168.0.18  IOMEGA-09A532 [IOMEGA-09A532] [Unix] [Samba 3.0.31]
192.168.0.108  BIB-001    [JAUMEBALMES.NETJ] [Windows 5.0] [Windows 2000 LAN Manager]
192.168.0.180  CAPES02    [JAUMEBALMES.NETJ] [Windows 5.0] [Windows 2000 LAN Manager]
192.168.0.227  OFI-001-PROVI +[JBALMES_NET] [Windows 5.0] [Windows 2000 LAN Manager]

Efectivament. Trobem el dispositiu amb la IP 192.168.0.18

http://192.168.0.204

de fàbrica ve sense password. Ho configuro amb els nous valors:

 • IP fixa: 192.168.0.55
 • canvio pel nou password (el del curs 2009-2010) -> canvio al password 10-11
$ smbclient -N -L '//192.168.0.55'
Domain=[IOMEGA-09A532] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.31]

	Sharename    Type   Comment
	---------    ----   -------
	movies     Disk   
	backups     Disk   
	photos     Disk   
	music      Disk   
	public     Disk   
	IPC$      IPC    IPC Service (Home Media Drive)
Domain=[IOMEGA-09A532] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.31]

	Server        Comment
	---------      -------

	Workgroup      Master
	---------      -------
	WORKGROUP      

Altres possibilitat per provar en mode comanda:

$ smbtree
...
	\\IOMEGA     		Home Media Drive
		\\IOMEGA\IPC$      	IPC Service (Home Media Drive)
		\\IOMEGA\copia_seg   	Storage on Home Media Drive
		\\IOMEGA\vbox      	Storage on Home Media Drive
		\\IOMEGA\public     	
		\\IOMEGA\music     	
		\\IOMEGA\photos     	
		\\IOMEGA\backups    	
		\\IOMEGA\movies 
...

Per entrar en una carpeta (de moment les carpetes són públiques):

$ smbclient -W WORKGROUP '//192.168.0.55/BACKUPS'
Enter joan's password: 
Domain=[IOMEGA-09A532] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.31]
smb: \> ls
 .                  D    0 Tue Dec 16 23:15:42 2008
 ..                 D    0 Thu Sep 17 17:59:58 2009

Accedint des del Nautilus (Linux):

smb://192.168.0.55/BACKUPS

i accedim des de l'Explorador de Fitxers (Windows):

\\192.168.0.55\backups

per defecte, tenim permisos de lectura i escriptura


Muntem el disc de xarxa en l'inici del sistema (això serà interessant per fer còpies de seguretat automàtiques).

$ mkdir /home/joan/disc_xarxa
$ mount -t cifs //192.168.0.55/backups /home/joan/disc_xarxa/ -o username=guest,rw

funciona. Però en canvi no funciona ficant //192.168.0.55/backups/, //192.168.0.55/backups/joan o //192.168.0.55/backups/joan/

mount: //192.168.0.55/backups/ no es un dispositivo de bloques válido

ja tenim un punt de muntatge. Si volem fer que aquest punt de muntatge estigui disponible en l'inici del sistema, faré el script punts_muntatge.sh

$ sudo joe /etc/init.d/punts_muntatge.sh

mount -t cifs //192.168.0.55/backups /home/joan/disc_xarxa/ -o username=guest,rw

$ sudo chmod +x /etc/init.d/punts_muntatge.sh

(ha de funcionar si backup/ és un recurs no protegit. Provar per exemple amb public/)

Per tal d'instal.lar el script en els diferents nivells d'execució:

$ sudo update-rc.d punts_muntatge.sh defaults

i ara ja tinc accessible el punt de muntatge /home/joan/disc_xarxa en l'inici del sistema.

password

admin/********* (curs 12-13, k**********)

update curs 10-11

per entrar a BACKUPS i PUBLIC les dades són: administrador/************ (el pwd del curs 10-11). Si l'usuari es diu administrador, he de ficar aquest nom d'usuari:

En el Nautilus:

smb://administrador@192.168.0.55/BACKUPS

En la consola:

$ smbclient -U administrador -W WORKGROUP '//192.168.0.55/BACKUPS'

update curs 11-12

administrador/pr**********. curs 12/13: admin/k**********

En el Nautilus:

smb://administrador@192.168.0.55/BACKUPS

En la consola:

$ smbclient -U administrador -W WORKGROUP '//192.168.0.55/BACKUPS'

Muntem una carpeta per tal de què sigui fer fàcil fer còpies de seguretat:

$ sudo umount /home/joan/disc_xarxa/ 
$ sudo mount -t cifs //192.168.0.55/backups /home/joan/disc_xarxa/ -o username=administrador,password=****

per fer una còpia de seguretat:

$ sudo cp -R ASGBD_1011/ /home/joan/disc_xarxa/joan/

Ara anem a preparar una carpeta especial per als alumnes i poder fer una pràctica de còpies de seguretat contra el servidor de disc NDAS.

Des de la interfície web creo l'usuari alumne, amb la clau de pas de classe: keiL2lai.

També creo una carpeta (en el disc de xarxa): copia_seg, la marco com a segura, i donc permís només a l'usuari alumne per entrar.

Ara creo una carpeta (en l'ordinador de l'alumne) disc_xarxa (el nom de la carpeta i el nom del recurs de xarxa són diferents només per raons educatives, per veure que no tenen perquè dir-se igual):

$ mkdir /home/joan/disc_xarxa

i munto el recurs de xarxa com una carpeta local:

$ sudo mount -t cifs //192.168.0.55/copia_seg /home/joan/disc_xarxa/ -o username=alumne,password=keiL2lai

Ara ja puc fer còpies a aquest recurs:

$ sudo cp -R arxiusParcial/ /home/joan/disc_xarxa/profe

/etc/fstab

Ara el que s'ha d'aconseguir és ficar aquesta informació en el fstab per tal de què es muntin la carpeta en l'inici del sistema, i fer un script per automatitzar les còpies.

Editar el fitxer /etc/fstab (com a root) i afegir la següent línia:

//192.168.0.55/copia_seg /home/joan/disc_xarxa cifs username=alumne,password=keiL2lai,uid=joan,gid=joan,rw 0 0

compte!: en una sola línia, i deixar un retorn de carro al final.

Per tal de què es creïn els punts de muntatge sense haver de reiniciar la màquina:

$ sudo mount -a

findsmb no funciona... novembre 2012, novembre 2013

Amb findsmb no puc avariguar la IP del disc de xarxa. Puc fer un scanner de les IP's de la xarxa local, amb el disc de xarxa i sense, i veure quina és la IP que apareix:

$ nmap -sP 192.168.0.1-255

Veig que la IP és la 192.168.0.243, i aleshores ja puc entrar al servidor web del firmware del disc de xarxa:

i canviar la configuració (la nova IP serà la 192.168.0.55). Reconnecto a:

findsmb sí que funciona, però és important resetejar. Potser tenia una IP fixa gravada tipus 192.168.0.x, i en l'aula 35 estem en el rang 192.168.7.x.