Instal·lació vTiger

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

És una aplicació web que necessita Apache2, PHP5 i MySql

Hi ha la binary installation i la source installation. Per a la binary installation tinc el fitxer vtigercrm-5.0.4.bin, però jo prefereixo la source installation perquè ja tinc Apache2, PHP5 i MySql instal.lats.

Manual d'instal.lació: http://wiki.vtiger.com/index.php/Vtiger_CRM_5.0.4_-_Installation_Manual_for_Linux

PHP Configuration Check List:

  * safe_mode = Off
  * display_errors = On
  * file_uploads = On
  * register_globals = Off
  * max_execution_time = 600
  * output_buffering= On
  * memory_limit = 32M
  * error_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICE
  * allow_call_time_pass_reference = On
  * log_errors = Off
  * short_open_tag= On
 1. Download http://prdownloads.sourceforge.net/vtigercrm/vtigercrm-5.0.4.tar.gz from the Sourceforge.net. (12.4 MB)
 2. Extract the vtigercrm-5.0.4.tar.gz file into the Apache root directory. Alternately you may extract it in a subdirectory. Configuro el Apache perquè vegi aquest directori. Ho instal.lo a /home/joan/vtiger
 3. Start a Web Browser and follow the procedure given in the Configuring vtiger CRM Server chapter for completing vTiger CRM installation.
 4. Follow the Wizard: (ref)
 5. Post install

Entro a http://localhost/vtiger/ i ja estic en el Configuration Wizzard, però abans he de configurar els permisos de lectura i d'escriptura.

Post-installation Check List. You must have READ/WRITE permissions on the following vtiger CRM folders and Files within those folders:

  * PHP Configuration - config.inc.php
  * Cache Directory - cache/
  * Mail Merge Template Directory -test/wordtemplatedownload/
  * Uploads Directory - storage/
  * Install Directory - install/
  * Installation file -install.php
  * Product Image Directory -test/product/
  * User Image Directory - test/user/
  * Contact Image Directory- test/contact/
  * Logo Directory- test/logo/
  * Email Templates Directory -modules/Emails/templates/
  * User Privileges Directory - user_privileges/
  * Smarty Compile Directory - Smarty/templates_c
  * Tabdata File Permission - tabdata.php
  * ParentTabdata File Permission - parent_tabdata.php
  * Smarty Cache Directory - Smarty/cache
  * Logs Directory - logs/
  * WebMail attachments Directory - modules/Webmails/tmp/

In Linux shell use the following command:

Never use chmod 777 for security reasons, at the parent directory of vtiger, chown apache:root directoryname -R (This will change the owner of all sub folders and directories to apache and root. All directories and files should have the correct access, If not use chmod to set the access, more information can be found with "man chmod" for access permissions

Com que ho he instal.lat dins de /home/joan/vtiger, el propietari actual de la carpeta és joan

$ cd /home/joan
$ sudo chown www-data:root vtiger -R

canvia la propietat dels fitxers a www-data (que és l'usuari d'Apache), i el grup de pertanyença a root

Configurant vTiger

After installing vTiger CRM, you must configure it further with database, Website, currency, and administration access details. You may elect to have the database tables and demo data populated during configuration, which will take about 5 minutes time.

GD Graphics Library not configured. Aquesta llibreria és necessària per a fer els gràfics

$ sudo apt-get install php5-gd

També

$ sudo apt-get install php5-imap

i reinicio l'Apache

To configure vtiger CRM server

1. Start Web browser and enter http://<host-name>/vtigerCRM/index.php in location bar.

2. In the Registration page, complete the product registration (optional). Click the Start button.

3. In the System Check page, PHP, MySQL database, files/directories that have read/write permissions, and GD graphics library version status are displayed. If the all the parameters are OK, click the Next button.

Note: Please ensure that all the directories have the read/write permission; otherwise, you cannot work with features that require file upload and download.

La única cosa que falla és el IMAP Support Availability: Failed. Not Available

4. In the System Configuration page, enter the appropriate values for Database, Site Configuration, and Administration sections. Afterwards click the Next button.

Database Configuration

  * Host Name (mandatory) – By default, Host Name is set as <System Name>: <Port No>. Please do not change the port number as it is added during installation.
  * User Name (mandatory)– Specify username for accessing the database: root/****
  * Password– Specify password for the username.
  * Database Name (mandatory)– By default database name is vtigercrm5. You can also create a database as per your requirements.
  * Root User Name (mandatory)– If you have selected the create data option in Database Name field, specify root user name for creating database.
  * Root Password– Specify password for the root username.

Site Configuration

  * URL (mandatory) – Enter the host name. By default, it is http://localhost/vtiger.
  * Path (mandatory) – By default, this is the path where vtiger CRM is installed.
  * Path to Cache Directory (must have write permission) - By default, this is cache/. This folder is used to store the files, such as attachments, and import/export- related files temporarily.

Admin Configuration

  * User name – By default, the user name is set as admin. pwd: ****
  * Email ID – By default email ID is admin@your-domain.com. You can also change the administrator’s e-mail ID.

Standarduser Configuration: standarduser/****

Currency Configuration

  * Name (mandatory) – Specify your fiscal currency name (For example, Dollar).
  * Symbol (mandatory) – Specify your currency symbol (For example, $).
  * Code (mandatory) – Specify international code of your currency (For example, USD).

5. In the Confirm Settings page, review the configuration information. If you want to change some of the details, click the Change button and go to previous step. If you want to populate some data, select the Also populate demo data? check box. Once you are ready click the Next button.

6. In the Config File Creation page, click the Next button. It will take approximately 4 minutes to complete the configuration.

7. In the Create Database Tables page, click the Finish button to complete the vtiger CRM configuration.

Once installation is completed successfully, installation directory will be locked to secure your installation against unauthorized access.

In the Login page, by default the User Name field is set as admin. In Password field, enter the admin password you have set during installation process.

Do not forget to set the outgoing emailserver, setup accessible from Settings->Outgoing Server

Em logo i ja estic a dins. Dins de Inventory, ja veig Sales Order i Purchase Order (em preocupava que no hi hagués comandes de compra)

Configuració webmail

incoming mail server:

 • administrador@indicdrural.com
 • mail.indicerural.com
 • sn7333/*****
 • IMAP2

outcoming mail server: Settings > Outgoing Server 217.76.146.62 sn7333/**** No he aconseguit enviar un mail


Configuració del compte que tinc amb gmail:

 • joanqc@gmail.com/jq****
 • pop.gmail.com SSL enabled (port 995)
 • smtp.gmail.com SSL enabled (port 465) El servidor requiere autenticación (joanqc/jq****)

Tampoc aconsegueixo enviar un mail (tot i que amb el client de correu Evolution si que l'envio).

Error en la configuració de correu sortint:

Mail could not be sent to the admin user. Please check the admin emailid/Server settings

Sembla ser que aquest és un problema que s'hi ha trobat molta gent. Mirar en els forums.

Ja ho he resolt:

En la configuració del outgoing mail server:

 • Server name: ssl://smtp.gmail.com:465
 • user name: joanqc (@gmail.com?)
 • password: jq****
 • Requires authentification: si

Més informació a: http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=13287

Configuring Notification Scheduler

Això és interessant per rebre notificacions al correu de les tasques que s'han de fer, todo, etc.

You can schedule the notifications, such Big deals, pending tasks, event reminder, support start and end dates, and others by changing your Apache Web server port in sendreminder.sh file present under <vtiger CRM Home>cron/ directory as given below:

wget http://localhost:APACHEPORT/SendReminder.php -O intimatelog.tx

Some extra hints for getting this running :

In SendReminder.php : Change line 94 to a recognised local address (joanqc@gmail.com)

To check events every minute, add the following to crontab :

 • /1 * * * * root /path_to/sendreminder.sh >/dev/null 2>&1

he de fer el script executable. És necessari tenir ben configurat el outgoing mail server com s'explica en l'apartat anterior.

Instal.lar la traducció castellana

http://wiki.vtiger.com/index.php/Installation_How_To%27s#How_to_install_language_packs.3F

En la versió 5.1.0, ens baixem el fitxer Spanish_es_es_TSolucio_510GA.zip, i s'instal.la des de l'administrador de mòduls. S'instal.la com qualsevol altre mòdul.

Esquema relacional

mysql> show tables;
+-------------------------------------------+
| Tables_in_vtigercrm            |
+-------------------------------------------+
| vtiger_account              | 
| vtiger_accountbillads           | 
| vtiger_accountdepstatus          | 
| vtiger_accountgrouprelation        | 
| vtiger_accountownership          | 
| vtiger_accountrating           | 
| vtiger_accountregion           | 
| vtiger_accountscf             | 
| vtiger_accountshipads           | 
| vtiger_accounttype            | 
| vtiger_accounttype_seq          | 
| vtiger_actionmapping           | 
| vtiger_activity              | 
| vtiger_activity_reminder         | 
| vtiger_activity_view           | 
| vtiger_activity_view_seq         | 
| vtiger_activitygrouprelation       | 
| vtiger_activityproductrel         | 
| vtiger_activitytype            | 
| vtiger_activitytype_seq          | 
| vtiger_activsubtype            | 
| vtiger_announcement            | 
| vtiger_attachments            | 
| vtiger_audit_trial            | 
| vtiger_blocks               | 
| vtiger_businesstype            | 
| vtiger_campaign              | 
| vtiger_campaigncontrel          | 
| vtiger_campaigngrouprelation       | 
| vtiger_campaignleadrel          | 
| vtiger_campaignscf            | 
| vtiger_campaignstatus           | 
| vtiger_campaignstatus_seq         | 
| vtiger_campaigntype            | 
| vtiger_campaigntype_seq          | 
| vtiger_carrier              | 
| vtiger_carrier_seq            | 
| vtiger_chat_msg              | 
| vtiger_chat_pchat             | 
| vtiger_chat_pvchat            | 
| vtiger_chat_users             | 
| vtiger_cntactivityrel           | 
| vtiger_competitor             | 
| vtiger_contactaddress           | 
| vtiger_contactdetails           | 
| vtiger_contactgrouprelation        | 
| vtiger_contactscf             | 
| vtiger_contactsubdetails         | 
| vtiger_contacttype            | 
| vtiger_contpotentialrel          | 
| vtiger_convertleadmapping         | 
| vtiger_crmentity             | 
| vtiger_crmentity_seq           | 
| vtiger_crmentitynotesrel         | 
| vtiger_currency              | 
| vtiger_currency_info           | 
| vtiger_currency_info_seq         | 
| vtiger_currency_seq            | 
| vtiger_customaction            | 
| vtiger_customerdetails          | 
| vtiger_customview             | 
| vtiger_customview_seq           | 
| vtiger_cvadvfilter            | 
| vtiger_cvcolumnlist            | 
| vtiger_cvstdfilter            | 
| vtiger_datashare_grp2grp         | 
| vtiger_datashare_grp2role         | 
| vtiger_datashare_grp2rs          | 
| vtiger_datashare_module_rel        | 
| vtiger_datashare_relatedmodule_permission | 
| vtiger_datashare_relatedmodules      | 
| vtiger_datashare_relatedmodules_seq    | 
| vtiger_datashare_role2group        | 
| vtiger_datashare_role2role        | 
| vtiger_datashare_role2rs         | 
| vtiger_datashare_rs2grp          | 
| vtiger_datashare_rs2role         | 
| vtiger_datashare_rs2rs          | 
| vtiger_date_format            | 
| vtiger_date_format_seq          | 
| vtiger_dealintimation           | 
| vtiger_def_org_field           | 
| vtiger_def_org_share           | 
| vtiger_def_org_share_seq         | 
| vtiger_defaultcv             | 
| vtiger_downloadpurpose          | 
| vtiger_duration_minutes          | 
| vtiger_duration_minutes_seq        | 
| vtiger_durationhrs            | 
| vtiger_durationmins            | 
| vtiger_emaildetails            | 
| vtiger_emailtemplates           | 
| vtiger_emailtemplates_seq         | 
| vtiger_entityname             | 
| vtiger_evaluationstatus          | 
| vtiger_eventstatus            | 
| vtiger_eventstatus_seq          | 
| vtiger_expectedresponse          | 
| vtiger_expectedresponse_seq        | 
| vtiger_faq                | 
| vtiger_faqcategories           | 
| vtiger_faqcategories_seq         | 
| vtiger_faqcomments            | 
| vtiger_faqstatus             | 
| vtiger_faqstatus_seq           | 
| vtiger_field               | 
| vtiger_field_seq             | 
| vtiger_files               | 
| vtiger_freetagged_objects         | 
| vtiger_freetags              | 
| vtiger_freetags_seq            | 
| vtiger_glacct               | 
| vtiger_glacct_seq             | 
| vtiger_group2grouprel           | 
| vtiger_group2role             | 
| vtiger_group2rs              | 
| vtiger_groups               | 
| vtiger_groups_seq             | 
| vtiger_headers              | 
| vtiger_import_maps            | 
| vtiger_industry              | 
| vtiger_industry_seq            | 
| vtiger_inventory_tandc          | 
| vtiger_inventory_tandc_seq        | 
| vtiger_inventorynotification       | 
| vtiger_inventorynotification_seq     | 
| vtiger_inventoryproductrel        | 
| vtiger_inventoryshippingrel        | 
| vtiger_inventorytaxinfo          | 
| vtiger_inventorytaxinfo_seq        | 
| vtiger_invitees              | 
| vtiger_invoice              | 
| vtiger_invoicebillads           | 
| vtiger_invoicecf             | 
| vtiger_invoicegrouprelation        | 
| vtiger_invoiceshipads           | 
| vtiger_invoicestatus           | 
| vtiger_invoicestatus_seq         | 
| vtiger_invoicestatushistory        | 
| vtiger_lar                | 
| vtiger_lead_view             | 
| vtiger_lead_view_seq           | 
| vtiger_leadacctrel            | 
| vtiger_leadaddress            | 
| vtiger_leadcontrel            | 
| vtiger_leaddetails            | 
| vtiger_leadgrouprelation         | 
| vtiger_leadpotrel             | 
| vtiger_leadscf              | 
| vtiger_leadsource             | 
| vtiger_leadsource_seq           | 
| vtiger_leadstage             | 
| vtiger_leadstatus             | 
| vtiger_leadstatus_seq           | 
| vtiger_leadsubdetails           | 
| vtiger_licencekeystatus          | 
| vtiger_licencekeystatus_seq        | 
| vtiger_loginhistory            | 
| vtiger_mail_accounts           | 
| vtiger_manufacturer            | 
| vtiger_manufacturer_seq          | 
| vtiger_moduleowners            | 
| vtiger_notes               | 
| vtiger_notificationscheduler       | 
| vtiger_notificationscheduler_seq     | 
| vtiger_opportunity_type          | 
| vtiger_opportunity_type_seq        | 
| vtiger_opportunitystage          | 
| vtiger_org_share_action2tab        | 
| vtiger_org_share_action_mapping      | 
| vtiger_organizationdetails        | 
| vtiger_ownernotify            | 
| vtiger_parenttab             | 
| vtiger_parenttabrel            | 
| vtiger_picklist              | 
| vtiger_picklist_seq            | 
| vtiger_picklistvalues_seq         | 
| vtiger_pobillads             | 
| vtiger_pogrouprelation          | 
| vtiger_portal               | 
| vtiger_portal_seq             | 
| vtiger_portalinfo             | 
| vtiger_poshipads             | 
| vtiger_postatus              | 
| vtiger_postatus_seq            | 
| vtiger_postatushistory          | 
| vtiger_potcompetitorrel          | 
| vtiger_potential             | 
| vtiger_potentialgrouprelation       | 
| vtiger_potentialscf            | 
| vtiger_potstagehistory          | 
| vtiger_pricebook             | 
| vtiger_pricebookcf            | 
| vtiger_pricebookproductrel        | 
| vtiger_priority              | 
| vtiger_productcategory          | 
| vtiger_productcategory_seq        | 
| vtiger_productcf             | 
| vtiger_productcollaterals         | 
| vtiger_products              | 
| vtiger_producttaxrel           | 
| vtiger_profile              | 
| vtiger_profile2field           | 
| vtiger_profile2globalpermissions     | 
| vtiger_profile2standardpermissions    | 
| vtiger_profile2tab            | 
| vtiger_profile2utility          | 
| vtiger_profile_seq            | 
| vtiger_purchaseorder           | 
| vtiger_purchaseordercf          | 
| vtiger_quotegrouprelation         | 
| vtiger_quotes               | 
| vtiger_quotesbillads           | 
| vtiger_quotescf              | 
| vtiger_quotesshipads           | 
| vtiger_quotestage             | 
| vtiger_quotestage_seq           | 
| vtiger_quotestagehistory         | 
| vtiger_rating               | 
| vtiger_rating_seq             | 
| vtiger_recurringevents          | 
| vtiger_recurringtype           | 
| vtiger_recurringtype_seq         | 
| vtiger_relatedlists            | 
| vtiger_relatedlists_seq          | 
| vtiger_relcriteria            | 
| vtiger_report               | 
| vtiger_reportdatefilter          | 
| vtiger_reportfolder            | 
| vtiger_reportmodules           | 
| vtiger_reportsortcol           | 
| vtiger_reportsummary           | 
| vtiger_revenuetype            | 
| vtiger_role                | 
| vtiger_role2picklist           | 
| vtiger_role2profile            | 
| vtiger_role_seq              | 
| vtiger_rss                | 
| vtiger_rss_seq              | 
| vtiger_sales_stage            | 
| vtiger_sales_stage_seq          | 
| vtiger_salesmanactivityrel        | 
| vtiger_salesmanattachmentsrel       | 
| vtiger_salesmanticketrel         | 
| vtiger_salesorder             | 
| vtiger_salesordercf            | 
| vtiger_salutationtype           | 
| vtiger_salutationtype_seq         | 
| vtiger_seactivityrel           | 
| vtiger_seactivityrel_seq         | 
| vtiger_seattachmentsrel          | 
| vtiger_selectcolumn            | 
| vtiger_selectquery            | 
| vtiger_selectquery_seq          | 
| vtiger_senotesrel             | 
| vtiger_seproductsrel           | 
| vtiger_seticketsrel            | 
| vtiger_sharedcalendar           | 
| vtiger_shippingtaxinfo          | 
| vtiger_shippingtaxinfo_seq        | 
| vtiger_soapservice            | 
| vtiger_sobillads             | 
| vtiger_sogrouprelation          | 
| vtiger_soshipads             | 
| vtiger_sostatus              | 
| vtiger_sostatus_seq            | 
| vtiger_sostatushistory          | 
| vtiger_status               | 
| vtiger_status_seq             | 
| vtiger_systems              | 
| vtiger_tab                | 
| vtiger_taskpriority            | 
| vtiger_taskpriority_seq          | 
| vtiger_taskstatus             | 
| vtiger_taskstatus_seq           | 
| vtiger_taxclass              | 
| vtiger_taxclass_seq            | 
| vtiger_ticketcategories          | 
| vtiger_ticketcategories_seq        | 
| vtiger_ticketcf              | 
| vtiger_ticketcomments           | 
| vtiger_ticketgrouprelation        | 
| vtiger_ticketpriorities          | 
| vtiger_ticketpriorities_seq        | 
| vtiger_ticketseverities          | 
| vtiger_ticketseverities_seq        | 
| vtiger_ticketstatus            | 
| vtiger_ticketstatus_seq          | 
| vtiger_ticketstracktime          | 
| vtiger_tmp_read_group_rel_sharing_per   | 
| vtiger_tmp_read_group_sharing_per     | 
| vtiger_tmp_read_user_rel_sharing_per   | 
| vtiger_tmp_read_user_sharing_per     | 
| vtiger_tmp_write_group_rel_sharing_per  | 
| vtiger_tmp_write_group_sharing_per    | 
| vtiger_tmp_write_user_rel_sharing_per   | 
| vtiger_tmp_write_user_sharing_per     | 
| vtiger_tracker              | 
| vtiger_troubletickets           | 
| vtiger_usageunit             | 
| vtiger_usageunit_seq           | 
| vtiger_user2role             | 
| vtiger_users               | 
| vtiger_users2group            | 
| vtiger_users_last_import         | 
| vtiger_users_seq             | 
| vtiger_usertype              | 
| vtiger_vendor               | 
| vtiger_vendorcf              | 
| vtiger_vendorcontactrel          | 
| vtiger_version              | 
| vtiger_visibility             | 
| vtiger_visibility_seq           | 
| vtiger_wordtemplates           | 
+-------------------------------------------+
314 rows in set (0.01 sec)

Notes de la instal.lació octubre 2009 (a l'institut)

Vull crear un usuari específic per a la base de dades, vtiger/vtiger, per tal de poder donar-los als alumnes i no utilitzar l'usuari root. A més, que la base de dades sigui UTF-8 com se'm demana.

mysql> CREATE DATABASE vtigercrm510 DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;

mysql> CREATE USER 'vtiger'@'localhost' IDENTIFIED BY 'vtiger';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vtigercrm510.* TO 'vtiger'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

i comprovo que funciona:

$ mysql -u vtiger -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 390
Server version: 5.0.75-0ubuntu10.2 (Ubuntu)

mysql> use vtigercrm510
Database changed

i en canvi no podem canviar a altres bases de dades. Si fem SHOW TABLES només visualitzem la base de dades vtigercrm i information_schema.

Els passwords per a aquesta instal.lació són:

admin/vtiger
standarduser/vtiger

Populate database with demo data: diem que sí. Si vull una base de dades buida, la torno a crear de 0 i canvio la configuració del fitxer que diu quina és la base de dades.

Crear usuaris amb SQL (encara no)

La idea és automatitzar el procés de crear els alumnes de la classe. Tot va bé excepte que en la configuració dels usuaris que es creen, no hi ha manera de què el 7. Home Page Components surtin tots els components a Show en comptes de Hide. Quan poso Show i grabo, em torna a sortir Hide. Això és clau per tal de què en la portada aparegui informació diversa. A part d'això, els usuaris es creen bé.

$ mysql -u vtiger -pvtiger
mysql> use vtigercrm510

Taules que són d'interès:
vtiger_role
vtiger_user2role
vtiger_users
vtiger_users2group
vtiger_users_seq

mysql> select * from vtiger_role;
+--------+----------------+--------------------+-------+
| roleid | rolename    | parentrole     | depth |
+--------+----------------+--------------------+-------+
| H1   | Organisation  | H1         |   0 | 
| H2   | CEO      | H1::H2       |   1 | 
| H3   | Vice President | H1::H2::H3     |   2 | 
| H4   | Sales Manager | H1::H2::H3::H4   |   3 | 
| H5   | Sales Man   | H1::H2::H3::H4::H5 |   4 | 
+--------+----------------+--------------------+-------+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql> select * from vtiger_user2role;
+--------+--------+
| userid | roleid |
+--------+--------+
|   1 | H2   | 
|   2 | H3   | 
|   6 | H5   | 
+--------+--------+


mysql> desc vtiger_users;
+--------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field       | Type     | Null | Key | Default       | Extra     |
+--------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id         | int(11)   | NO  | PRI | NULL        | auto_increment | 
| user_name     | varchar(255) | YES | MUL | NULL        |        | 
| user_password   | varchar(30) | YES | MUL | NULL        |        | 
| user_hash     | varchar(32) | YES |   | NULL        |        | 
| cal_color     | varchar(25) | YES |   | #E6FAD8       |        | 
| first_name     | varchar(30) | YES |   | NULL        |        | 
| last_name     | varchar(30) | YES |   | NULL        |        | 
| reports_to_id   | varchar(36) | YES |   | NULL        |        | 
| is_admin      | varchar(3)  | YES |   | 0          |        | 
| currency_id    | int(19)   | NO  |   | 1          |        | 
| description    | text     | YES |   | NULL        |        | 
| date_entered    | timestamp  | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP  |        | 
| date_modified   | timestamp  | NO  |   | 0000-00-00 00:00:00 |        | 
| modified_user_id  | varchar(36) | YES |   | NULL        |        | 
| title       | varchar(50) | YES |   | NULL        |        | 
| department     | varchar(50) | YES |   | NULL        |        | 
| phone_home     | varchar(50) | YES |   | NULL        |        | 
| phone_mobile    | varchar(50) | YES |   | NULL        |        | 
| phone_work     | varchar(50) | YES |   | NULL        |        | 
| phone_other    | varchar(50) | YES |   | NULL        |        | 
| phone_fax     | varchar(50) | YES |   | NULL        |        | 
| email1       | varchar(100) | YES |   | NULL        |        | 
| email2       | varchar(100) | YES |   | NULL        |        | 
| yahoo_id      | varchar(100) | YES |   | NULL        |        | 
| status       | varchar(25) | YES |   | NULL        |        | 
| signature     | varchar(250) | YES |   | NULL        |        | 
| address_street   | varchar(150) | YES |   | NULL        |        | 
| address_city    | varchar(100) | YES |   | NULL        |        | 
| address_state   | varchar(100) | YES |   | NULL        |        | 
| address_country  | varchar(25) | YES |   | NULL        |        | 
| address_postalcode | varchar(9)  | YES |   | NULL        |        | 
| user_preferences  | text     | YES |   | NULL        |        | 
| tz         | varchar(30) | YES |   | NULL        |        | 
| holidays      | varchar(60) | YES |   | NULL        |        | 
| namedays      | varchar(60) | YES |   | NULL        |        | 
| workdays      | varchar(30) | YES |   | NULL        |        | 
| weekstart     | int(11)   | YES |   | NULL        |        | 
| date_format    | varchar(200) | YES |   | NULL        |        | 
| hour_format    | varchar(30) | YES |   | am/pm        |        | 
| start_hour     | varchar(30) | YES |   | 10:00        |        | 
| end_hour      | varchar(30) | YES |   | 23:00        |        | 
| activity_view   | varchar(200) | YES |   | Today        |        | 
| lead_view     | varchar(200) | YES |   | Today        |        | 
| imagename     | varchar(250) | YES |   | NULL        |        | 
| deleted      | int(1)    | NO  |   | 0          |        | 
| confirm_password  | varchar(30) | YES |   | NULL        |        | 
| internal_mailer  | varchar(3)  | NO  |   | 1          |        | 
| reminder_interval | varchar(100) | YES |   | NULL        |        | 
| reminder_next_time | varchar(100) | YES |   | NULL        |        | 
| crypt_type     | varchar(20) | NO  |   | MD5         |        | 
| accesskey     | varchar(36) | YES |   | NULL        |        | 
+--------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
51 rows in set (0.01 sec)

mysql> select * from vtiger_users2group;
+---------+--------+
| groupid | userid |
+---------+--------+
|    4 |   1 | 
|    3 |   2 | 
|    4 |   2 | 
|    5 |   2 | 
+---------+--------+

mysql> select * from vtiger_users_seq;
+----+
| id |
+----+
| 6 | 
+----+

si volem trobar la instrucció INSERT per poder crear els usuaris, el millor és fer una còpia de seguretat que ens digui les instruccions SQL per fer un recovery.

mysqldump -i --complete-insert -u vtiger -pvtiger -r /home/joan/copia_vtiger.sql -v vtiger510

D'aquesta manera, cercant en el fitxer copia_vtiger.sql trobem la instrucció:

INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (1,'admin','$1$ad$tahsnFQpg2ZOw3lfDO7XI1','60a9c4e732eae894af0bbe13109719d1','#E6FAD8','','Administrator','','on',1,'','2009-10-27 18:45:52','0000-00-00 00:00:00',NULL,'','','','','','','','joanqc@gmail.com','','','Active','','','','','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'yyyy-mm-dd','am/pm','08:00','23:00','This Week','Today','',0,'$1$ad$peilFE10wX.4b0aIm7/.t/','1','1 Minute','2009-10-28 10:20','MD5','Jt9YKJ3JlzKI53qu'),(2,'standarduser','$1$st$5VLMX.NKywCXaSrSewSsI.',NULL,'#E6FAD8','','StandardUser','','off',1,'','2009-10-27 18:38:04','0000-00-00 00:00:00',NULL,'','','','','','','','joanqc@gmail.com','','','Active','','','','','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'yyyy-mm-dd','24','08:00','23:00','This Week','Today','',0,'$1$st$1iX6Nfn6NbdWdlCljgg3u1','1','1 Minute',NULL,'MD5','PNPFHKesCzVMd30N'),(6,'asi2a01','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Kilian','Alcayde Grau','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a01@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');

INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (7,'asi2a02','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Albert','Andel Arjona','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a02@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');

INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(7,'H5');
afegeixo l'usuari al grup Team Selling, i d'aquesta manera en la portada puc veure elements relacionats amb aquest grup
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,7);

Si vull esborrar un usuari:

DELETE FROM `vtiger_users` WHERE id=7;
DELETE FROM `vtiger_user2role` WHERE userid=7;

També és important crear un fitxer:

/var/www/vtiger/user_privileges$ sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_7.php
sudo chmod a+rwx -R vtiger

finalment el script queda:

INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (7,'asi2a01','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Kilian','Alcayde','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a01@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (8,'asi2a02','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Albert','Andel Arjona','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a02@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (9,'asi2a03','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Daniel','Asta','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a03@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (10,'asi2a04','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Gabriel','Botana','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a04@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (11,'asi2a05','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Abdelhanin','Bouya','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a05@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (12,'asi2a06','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Andrés','Bustamante','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a06@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (13,'asi2a07','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Sergio','Carballo','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a07@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (14,'asi2a08','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Jordi','Castell','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a08@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (15,'asi2a09','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Sergio','Castellote','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a09@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (16,'asi2a10','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Gerard','Codina','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a10@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (17,'asi2a11','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Jennifer','Cros','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a11@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (18,'asi2a12','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Javier','Díaz','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a12@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (19,'asi2a13','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','José Luis','Doval','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a13@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (20,'asi2a14','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Maite','Fernández','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a14@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (21,'asi2a15','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Cristian','Fernández','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a15@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (22,'asi2a16','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Adrià','Fernández','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a16@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (23,'asi2a17','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Salvador','Florit','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a17@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (24,'asi2a18','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Isaac','Florit','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a18@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (25,'asi2a19','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Gerard','Galiana','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a19@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (26,'asi2a20','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Alfredo','Gutiérrez','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a20@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (27,'asi2a21','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Dani','Huanca','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a21@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (28,'asi2a22','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Carla','Guerreiro','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a22@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (29,'asi2a23','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Bo','Lin','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a23@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (30,'asi2a24','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Ivan','Lojo','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a24@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (31,'asi2a25','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Xavier','Luna','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a25@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (32,'asi2a26','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Diego','Machado','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a26@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (33,'asi2a27','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Ferran','Marín','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a27@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (34,'asi2a28','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Óscar','Martín','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a28@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (35,'asi2a29','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Rafa','Martínez','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a29@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (36,'asi2a30','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Mònica','Martínez','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a30@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (37,'asi2a31','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Dani','Martínez','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a31@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (38,'asi2a32','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Xesca','Medina','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a32@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (39,'asi2a33','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Elena','Miras','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a33@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (40,'asi2a34','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Oriol','Mora','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a34@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (41,'asi2a35','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','F. Xavier','Moreno','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a35@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (42,'asi2a36','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Angel Camilo','Palacios','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a36@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (43,'asi2a37','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Francesc','Petriz','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a37@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (44,'asi2a38','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Ronald','Reynaga','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a38@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (45,'asi2a39','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Albert','Romaguera','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a39@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (46,'asi2a40','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Javi','Romero','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a40@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (47,'asi2a41','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Ousama','Saha','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a41@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');
INSERT INTO `vtiger_users` (`id`, `user_name`, `user_password`, `user_hash`, `cal_color`, `first_name`, `last_name`, `reports_to_id`, `is_admin`, `currency_id`, `description`, `date_entered`, `date_modified`, `modified_user_id`, `title`, `department`, `phone_home`, `phone_mobile`, `phone_work`, `phone_other`, `phone_fax`, `email1`, `email2`, `yahoo_id`, `status`, `signature`, `address_street`, `address_city`, `address_state`, `address_country`, `address_postalcode`, `user_preferences`, `tz`, `holidays`, `namedays`, `workdays`, `weekstart`, `date_format`, `hour_format`, `start_hour`, `end_hour`, `activity_view`, `lead_view`, `imagename`, `deleted`, `confirm_password`, `internal_mailer`, `reminder_interval`, `reminder_next_time`, `crypt_type`, `accesskey`) VALUES (48,'asi2a42','$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','367f7790e1588cc53aed634c1e9df2d7','#E6FAD8','Marc','Sitges','','on',1,'','2009-10-28 09:19:19','0000-00-00 00:00:00',NULL,'usuari','Vendes','','666666666','','','','asi2a42@gmail.com','','','Active','','','Barcelona','Barcelona','','',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'dd-mm-yyyy','','','','Today','Today','',0,'$1$as$5hS8EChYhXNDCf2v661/C0','1','None','2009-10-28 10:14','MD5','XVR6wLd3C8YXLGbJ');

INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(7,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(8,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(9,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(10,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(11,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(12,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(13,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(14,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(15,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(16,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(17,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(18,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(19,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(20,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(21,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(22,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(23,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(24,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(25,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(26,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(27,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(28,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(29,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(30,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(31,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(32,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(33,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(34,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(35,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(36,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(37,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(38,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(39,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(40,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(41,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(42,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(43,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(44,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(45,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(46,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(47,'H5');
INSERT INTO `vtiger_user2role` (`userid`, `roleid`) VALUES(48,'H5');

INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,7);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,8);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,9);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,10);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,11);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,12);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,13);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,14);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,15);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,16);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,17);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,18);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,19);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,20);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,21);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,22);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,23);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,24);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,25);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,26);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,27);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,28);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,29);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,30);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,31);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,32);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,33);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,34);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,35);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,36);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,37);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,38);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,39);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,40);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,41);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,42);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,43);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,44);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,45);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,46);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,47);
INSERT INTO `vtiger_users2group` (`groupid`, `userid`) VALUES(3,48);

I a nivell de SO:

cd /var/www/vtiger/user_privileges

sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_7.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_8.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_9.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_10.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_11.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_12.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_13.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_14.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_15.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_16.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_17.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_18.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_19.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_20.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_21.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_22.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_23.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_24.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_25.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_26.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_27.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_28.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_29.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_30.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_31.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_32.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_33.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_34.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_35.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_36.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_37.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_38.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_39.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_40.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_41.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_42.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_43.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_44.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_45.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_46.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_47.php
sudo cp sharing_privileges_6.php sharing_privileges_48.php

cd ../../
sudo chmod a+rwx -R vtiger

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2009 Catgoria: CRM