Instal·lació OpenERP

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació

A AulaERP.com hi ha un curs gratuït i pas a pas de com instal.lar el OpenERP sobre Ubuntu (v5): *http://www.aulaerp.com/aula/course/view.php?id=7

L'esquema general de la instal.lació és: instal.lació del servidor Postgres, instal.lació del servidor, instal.lació del client gràfic, instal.lació del client web. I després, actualitzacions i instal.lació de la localització espanyola.

OpenERP Installation on Linux
  PostgreSQL Server Installation and Configuration
   Example on Ubuntu 
   Setup a PostgreSQL user for OpenERP
     First Method 
     Second Method 
  OpenERP Server Installation
   Installing the required packages 
   Downloading the OpenERP Server 
   Testing the OpenERP Server 
   Installing the OpenERP Server 
  OpenERP Client Installation
   Installing the required packages 
   Downloading the OpenERP Client 
   Testing the OpenERP Client 
   Installing the OpenERP Client 
   Configuring a PDF Viewer 
  OpenERP Web Installation
   Downloading & Installing the OpenERP Web Client 
   Testing the OpenERP Web Client 
   Installing the OpenERP Web Client 
   Web Browser Compatibilities
     Supported Browsers 
     Flash Plugin 
  Updating your OpenERP Installation
   Going to a Newer Minor/Patch Release 
   Going to a Newer Major Release 

PostgreSQL Server Installation and Configuration

$ sudo apt-get install postgresql

you must create a PostgreSQL user. This user must be the same as your system user.

$ sudo su postgres
$ createuser joan
$ psql
postgres=# alter role joan with password '****';
postgres=# \q

una altra possibilitat és:

$ createuser --createdb --username postgres --no-createrole --pwprompt ****
$ su joan
$ psql -U joan
psql: FATAL: password authentication failed for user "joan"

$ sudo joe /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
local all all md5

$ sudo /etc/init.d/postgresql-8.4 restart
$ psql -h localhost -p 5432 -U joan -d postgres
#postgres

OpenERP Server Installation

You need to have Python (at least 2.5 for OpenERP v6.0) in your Ubuntu system, which is in-built in Ubuntu version 10.04 and above.

$ sudo apt-get install python-lxml
$ sudo apt-get install python-mako
$ sudo apt-get install python-egenix-mxdatetime
$ sudo apt-get install python-dateutil
$ sudo apt-get install python-psycopg2
$ sudo apt-get install python-pychart
$ sudo apt-get install python-pydot
$ sudo apt-get install python-tz
$ sudo apt-get install python-reportlab
$ sudo apt-get install python-yaml
$ sudo apt-get install python-vobject

The OpenERP server can be downloaded from the OpenERP website’s download page

Em baixo el server, el client i el web client

 • openerp-server-6.0.3.tar.gz
 • openerp-client-6.0.3.tar.gz
 • openerp-web-6.0.3.tar.gz
$ tar -xzf openerp-server-6.0.3.tar.gz
$ cd openerp-server-6.0.3
$ sudo python setup.py install
$ openerp-server

[2011-08-23 13:01:05,931][?] INFO:server:OpenERP version - 6.0.3
[2011-08-23 13:01:05,931][?] INFO:server:addons_path - /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/addons
[2011-08-23 13:01:05,931][?] INFO:server:database hostname - localhost
[2011-08-23 13:01:05,931][?] INFO:server:database port - 5432
[2011-08-23 13:01:05,931][?] INFO:server:database user - joan
[2011-08-23 13:01:05,931][?] INFO:server:initialising distributed objects services
[2011-08-23 13:01:06,160][?] INFO:web-services:starting HTTP service at 0.0.0.0 port 8069
[2011-08-23 13:01:06,160][?] INFO:web-services:starting HTTPS service at 0.0.0.0 port 8071
[2011-08-23 13:01:06,160][?] INFO:web-services:Registered XML-RPC over HTTP
[2011-08-23 13:01:06,161][?] INFO:web-services:starting NET-RPC service at 0.0.0.0 port 8070
[2011-08-23 13:01:06,161][?] INFO:server:Starting 3 services
[2011-08-23 13:01:06,161][?] INFO:server:OpenERP server is running, waiting for connections...

Funciona el servidor, però de fet no es crea la base de dades (mirar la instal.lació del client per veure la solució...)

You can find the OpenERP server configuration file at ~/openerp-server-6.0.3/doc/openerp-server.conf.

OpenERP Client Installation

$ sudo apt-get install python-gtk2
$ sudo apt-get install python-glade2
$ sudo apt-get install python-matplotlib
$ sudo apt-get install python-egenix-mxdatetime
$ sudo apt-get install python-xml
$ sudo apt-get install python-tz
$ sudo apt-get install python-hippocanvas
$ sudo apt-get install python-pydot

You will also need a PDF viewer (e.g. xpdf, acroread, kpdf).

$ sudo apt-get install xpdf
tar -xzf openerp-client-6.0.3.tar.gz
cd openerp-client-6.0.3/bin
python openerp-client.py

TBD. La veritat és que no funciona, he estat molta estona barallant-me però hi ha un problema amb el password de la base de dades (tot i que amb psql no hi ha cap problema.

Però mirant per google, he trobat una manera que ara sí funciona: Es tracta d'arrencar el servidor de la següent manera:

$ openerp-server --database=openerp --db_user=joan --db_password=****

i ara arrenca com abans el servidor, però a més es crea la base de dades, que abans no ho havia fet.

La pista per la solució estava a http://www.openerp.com/forum/topic22978.html

S'ha creat la bd openerp:

$ psql -l
...
openerp
...

$ psql -h localhost -p 5432 -U joan -d openerp
openerp=# \d
public | account_account                 | table  | openerp
 public | account_account_consol_rel           | table  | openerp
 public | account_account_id_seq             | sequence | openerp
 public | account_account_tax_default_rel         | table  | openerp
 public | account_account_template            | table  | openerp
 public | account_account_template_id_seq         | sequence | openerp
 public | account_account_template_tax_rel        | table  | openerp
 public | account_account_type              | table  | openerp
 public | account_account_type_id_seq           | sequence | openerp
...

De fet és un problema de password que hauria de solucionar, potser té a veure amb la configuració del fitxer pg_hba.conf o bé el password en els fitxers de configuració. Amb aquesta comanda n'hi ha prou:

$ openerp-server --db_password=****

Proves per solucionar el password

en realitat el fitxer de configuració està a 
$ sudo joe /usr/local/share/doc/openerp-server-6.0.3/openerp-server.conf
doncs quan es fa la instal.lació del servidor es copia de ~/openerp-server-6.0.3/doc/openerp-server.conf a /usr/local/share/doc/openerp-server-6.0.3/openerp-server.conf
sudo joe /etc/openerp-server.conf

$ openerp-server --config /etc/openerp-server.conf

o bé
$ sudo /etc/init.d/openerp-server start

ps uaxww | grep -i openerp

joan@joanillo:~/openerp-client-6.0.3/bin$ sudo lsof -i :8069
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python 4229 joan  3u IPv4 58973   0t0 TCP *:8069 (LISTEN)
joan@joanillo:~/openerp-client-6.0.3/bin$ sudo lsof -i :8070
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python 4229 joan  5u IPv4 58981   0t0 TCP *:8070 (LISTEN)
python 4229 joan  6u IPv4 59041   0t0 TCP localhost:8070->localhost:52304 (CLOSE_WAIT)
python 4229 joan  7u IPv4 59329   0t0 TCP localhost:8070->localhost:52305 (CLOSE_WAIT)

per mirar els logs:
/var/log/openerp-server.log
està definit en el fitxer de configuració del servidor


whereis openerp-server
/usr/local/bin/openerp-server

joe /usr/local/bin/openerp-server
#!/bin/sh
cd /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server
exec /usr/bin/python ./openerp-server.py $@

joe /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/openerp-server.py

per tant, per executar el servidor:
python /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/openerp-server.py


a la línia 363 substitueixo
for p in ('host', 'port', 'user', 'password'):
  cfg = tools.config['db_' + p]
  if cfg:
    _dsn += '%s=%s ' % (p, cfg)

per 
for p in ('host', 'port', 'user'):
  cfg = tools.config['db_' + p]
  if cfg:
    _dsn += '%s=%s ' % (p, cfg)

_dsn += 'db_password=**** '

OpenERP Web installation

$ sudo apt-get install python python-dev build-essential
$ sudo apt-get install python-setuptools

$ tar -xzf openerp-web-6.0.3.tar.gz
$ cd openerp-web-6.0.3
$ sudo python setup.py install
$ openerp-web

però em dóna un error:

pkg_resources.DistributionNotFound: Beaker>=1.1
sudo apt-get install python-beaker

i ara sí:

$ openerp-web
[23/Aug/2011:16:46:18] ENGINE Bus STARTING
[23/Aug/2011:16:46:18] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
[23/Aug/2011:16:46:18] ENGINE Started monitor thread 'Autoreloader'.
[23/Aug/2011:16:46:18] ENGINE Serving on 0.0.0.0:8080
[23/Aug/2011:16:46:18] ENGINE Bus STARTED

obro el navegador:

Funciona correctament, tot i que no em puc connectar al servidor de bd. Però això és el mateix problema que m'he trobat amb el client. Igual que es comenta en el client, es pot solucionar obrint el servidor fent:

$ openerp-server --db_password=****

i també em connecto des del mòbil ficant la IP:

amb una usabilitat que no està malament.

you can find the OpenERP Web Client configuration file at ~/openerp-web-6.0.3/doc/openerp-web.conf.

Configuració

Arrenco el client per primer cop:

$ python openerp-client.py

els login/passwords per entrar són admin/admin i demo/demo

començo la configuració:

 • interface: simplified
 • dades de l'empresa: joanillo SLU, euro,... També configuro la capçalera dels informes
 • instal.lo les aplicacions (mòduls): CRM, sales, purchase, invoicing, accounting,... la única cosa que no instal.lo és Human Resources i Manufacturing

invoicing permet fer facturació però sense comptabilitat. En canvi, accounting & Finances és el que es necessita per tenir la comptabilitat d'una empresa.

Per mirar l'activitat de la instal.lació, veure la sortida de consola del servidor. Es van creant les taules necessàries...

De les Extra Tools només instal.lo Web Share, que serveix per compartir documentació, com ara factures, amb usuaris externs.

En la configuració del Project Management hi ha dues metodologies possibles: SCRUM i Getting Things Done (GTD). Activo les dues.

A Configuració > translation carrego la traducció oficial del català. Per veure la traducció, he d'escollir per a l'usuari Admin l'idioma català, i reinciar el client.

Per veure el PGC de moment la única cosa que he trobat és Comptabilitat > Resum > Resum de comptes > Tots els assentaments > Obrir resum. Es pot navegar per PGC i et diu el Deure/Haver de cada compte.

Ara ho veig, està a Comptabilitat > Configuració > Comptes > Comptes

Localització espanyola

La localització espanyola per a la versió 6 està a:

S'ha de fer la instal.lació manual de la última versió dels paquets utilitzant Bazaar. Informació extreta de

i un altre enllaç (blog de Juanjo), que encara no m'he mirat:

Utilitzem Bazaar per descarregar la última versió del codi. Després hem d'enllaçar els mòduls descarregats en la ruta de mòduls del servidor OpenERP.

instal.lar localització. prova 1

segueixo

1. Rutes que hem d'utilitzar

$ ADDONSPATH=/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/addons
$ OPENERPSPAIN=/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/openerp-spain
$ EXTRAADDONS=/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/extra-addons

2. instal.lar Bazaar

sudo apt-get install bzr

3. descarregar els repositoris

sudo bzr branch lp:openobject-addons/extra-6.0 $EXTRAADDONS
sudo bzr branch lp:openerp-spain/6.0 $OPENERPSPAIN

Si el que vull és actualitzar els repositoris:

cd $EXTRAADDONS
sudo bzr pull
sudo bzr update
cd $OPENERPSPAIN
sudo bzr pull
sudo bzr update

4. enllaçar els nous mòduls

sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH -> File exists
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH -> File exists
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH -> File exists
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra-addons $ADDONSPATH
sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH

sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_pyme_account/* $ADDONSPATH

Ara hem de crear una base de dades nova per a la localització espanyola. Té tres passos:

 • instal.lar una bd nova
 • instal.lar els mòduls de localització base (sense encara crear el PGC)
 • configurar l'empresa (crear el pla de comptes, configurar els diaris i bancs)

Creo la base de dades nova, amb les taules. Per fer-ho, amb el servidor arrencat, Aplicacions > Internet > OpenERP Client. Triga una estona, està creant totes les taules.

Ara he d'instal.lar els mòduls de localització base.

El slideshare diu que hi ha tres alternatives. Instal.larem manualment els mòduls de localització que interessen

Em logo en el client amb aquesta nova base de dades, i vaig a Administració > Mòduls. Per veure-ho he d'utilitzar la interfície extesa (vaig a propietats de l'usuari admin i selecciono interfície extesa i em reconnecto).

Però no funciona perquè he tingut problemes amb els links

instal.lar localització. prova 2

Segueixo el curs de aulaerp per a instal.lar la localització espanyola:

$ mkdir openerp_es $ cd openerp_es/ $ sudo bzr branch lp:openerp-spain/6.0 $ sudo bzr branch lp:openobject-addons/extra-6.0

En aquest cas copiarem els mòduls necessaris en comptes de fer un enllaç simbòlic

instal.laré el mòdul l10n_es_pyme_account, que sembla ser que és el més important (https://groups.google.com/forum/#!topic/openerp-spain/09ELGpEFfIM/discussion)

$ cd ~/openerp_es/6.0/l10n_es_pyme_account

i ara copiem aquests arxius a la carpeta del servidor (abans feia un enllaç simbòlic, i em deia que ja existia... suposo que havia de sobreescriure)

$ sudo cp -R ~/openerp_es/6.0/l10n_es_pyme_account /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/addons


Creem una base de dades nova.

important: l'opció carregar dades ha d'estar desmarcada

Cuando se ejecute el asistente de configuración de contabilidad (account) deberá omitir el paso, pués la selección del plan contable y la creación de ejercicios y períodos fiscales lo realiza este módulo de forma automática.

Comprovació dels mòduls necessaris:

 • Administración/Administración de módulos
 • Actualizar lista de módulos
 • Verificar nuevos módulos. Ens indica el número de mòduls afegits
 • cerquem en la llista de mòduls el mòdul l10n_es_pyme_account
 • cliquem dos cops sobre el mòdul. Mirem la descripció i mirem les dependències. Ordenem per estat i mirem els que tenen estat desconegut

Aquests mòduls que falten els hem de copiar com en el cas anterior.

descripció del mòdul l10n_es_pyme_account:

Instalación de los módulos contables de OpenERP para una PYME estándar incluyendo los módulos de localización española y algunos datos de configuración iniciales.

Instala los módulos habituales para la gestión contable de una PYME del Estado Español: contabilidad y facturación, pagos, remesas de recibos, plan contable 2008, topónimos, datos de bancos españoles y su validación, importación de extractos bancarios, cierre de ejercicio, informes contables, ...

Cuando se ejecute el asistente de configuración de contabilidad (account) deberá omitir el paso, pués la selección del plan contable y la creación de ejercicios y períodos fiscales lo realiza este módulo de forma automática.

Después de instalar este módulo y todas sus dependencias, deberá crear los topónimos del Estado Español (crear las provincias mediante el asistente que se ejecuta automáticamente) y las cuentas contables a partir de la plantilla de plan contable (con el asistente que se ejecuta automáticamente o mediante el menú "Contabilidad/Configuración/Contabilidad financiera/Configuración financiera para nueva compañía").

Posteriormente podrá crear los bancos españoles mediante el menú "Ventas/Configuración/Libreta de direcciones/Bancos/Asistente de importación de todos los bancos del Estado Español" y los conceptos de extractos bancarios mediante el menú "Contabilidad/Configuración/Varios/Extractos bancarios C43/Asistente de importación de conceptos de extractos".

així doncs copio també els altres mòduls necessaris (que són els altres mòduls que acompanyen l10n_es_pyme_account):

$ sudo cp -R ~/openerp_es/6.0/* /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/openerp-server/addons

I ara ja fem la instal.lació clicant sobre el botó, i després clicant el botó Aplica actualizaciones programadas (per tal que realment comenci a treballar)

Però dóna un problema:

PyWebDAV Import Error!

Please install PyWebDAV from http://code.google.com/p/pywebdav/downloads/detail?name=PyWebDAV-0.9.4.tar.gz&can=2&q=/

Installation and setup of server can be as easy as follows:

$ easy_install PyWebDAV $ davserver -D /tmp -n -J


$ sudo easy_install pywebdav 
Searching for pywebdav
Reading http://pypi.python.org/simple/pywebdav/
Reading http://code.google.com/p/pywebdav/
Reading https://sourceforge.net/projects/pywebdav/
Reading http://www.webdav.de
Best match: PyWebDAV 0.9.4.1
Downloading http://pywebdav.googlecode.com/files/PyWebDAV-0.9.4.1.tar.gz
Processing PyWebDAV-0.9.4.1.tar.gz
Running PyWebDAV-0.9.4.1/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-kagpp7/PyWebDAV-0.9.4.1/egg-dist-tmp-OrKXQ4
Adding PyWebDAV 0.9.4.1 to easy-install.pth file
Installing davserver script to /usr/local/bin

Installed /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyWebDAV-0.9.4.1-py2.6.egg
Processing dependencies for pywebdav
Finished processing dependencies for pywebdav

jo tinc pywebdav instal.lat a: /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/PyWebDAV-0.9.4.1-py2.6.egg

>>> import imp >>> imp.find_module('DAV') (None, 'DAV', (, , 5))


creat per Joan Quintana Compte, agost 2011