Instal·lació MantisBT

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://www.mantisbt.org/

Download MantisBT 1.1.8: mantisbt-1.1.8.tar.gz

Descomprimim a /var/www/mantisbti configurem en l'Apache un nou site:

$ tar xvzf mantisbt-1.1.8.tar.gz

$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/default
$ sudo joe /etc/apache2/default-server.conf (en la màquina 192.168.0.15 - Linkat)

  Alias /orangehrm "/var/www/mantisbt/" 
  <Directory "/var/www/mantisbt/"> 
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride all      
    Order deny,allow             
    #Deny from all  
    #Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    Allow from all  
  </Directory>  

Reiniciem l'Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

ja podem arrencar l'aplicació: http://localhost/mantisbt/admin/install.php

l'aplicació intentarà escriure el fitxer de configuració amb les dades per accedir a la base de dades. Per tant, l'usuari que fa servir el Apache, www-data, haurà de tenir permisos d'escriptura. El més fàcil és que aquest usuari sigui el propietari de l'aplicació:

$ sudo chown www-data -vR /var/www/mantisbt

http://localhost/mantisbt/admin/install.php

Type of Database 	
Hostname: localhost 	
Username: root 	
Password: ******** 	
Database name: bugtracker
Admin Username: root 	
Admin Password: ********* 	

i ja podem entrar: http://localhost/mantisbt/login_page.php o http://192.168.0.10/mantisbt/login_page.php

login: administrator/root

Vaig a preferences dins el meu login i selecciono català.

Documentació: http://www.mantisbt.org/manual/creat per Joan Quintana Compte, novembre 2009