HeeksCAD

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Aquí s'explica HeeksCAD, però també hi ha EMC2. Per tant, un flux de treball alternatiu (TBD) seria:

A partir del fitxer 2d (DXF file), exportar-ho a g-code, i el fitxer g-code el puc llegir amb el HeeksCAD o el EMC2, el que vagi millor. També serà important considerar la placa controladora.

Instal.lació a Ubuntu 12.04

No ha estat fàcil

Finalment sembla ser que hi ha un repositori que funciona per a 12.04 (agost 2012)

I decided to look in github to see wich of the of branches/repositories has been worked 
on and found that ebh submitted a commit to sliptonic repository. So I 
'git clone --recursive git://github.com/sliptonic/heekscad.git'

When that finished I 'cd heekscad' and 'sh ./INSTALL_UBUNTU.sh' Waited a fair while 
nd now heekscad is up and running on my system. It's past midnight here so I'll play 
with it tomorrow. Hopefully heekscnc is all good to go.
$ git clone --recursive git://github.com/sliptonic/heekscad.git
$ cd heekscad
$ sudo sh ./INSTALL_UBUNTU.sh

Però:

$ /usr/bin/heekscad
/usr/bin/heekscad: error while loading shared libraries: libTKernel-6.3.0.so: cannot open shared object file: No such file or directory

$ ls -la /usr/lib/libTKernel*
lrwxrwxrwx 1 root root   19 gen 28 2012 /usr/lib/libTKernel.so.1 -> libTKernel.so.1.1.0
-rw-r--r-- 1 root root 2341404 gen 28 2012 /usr/lib/libTKernel.so.1.1.0

I el que fallava era que faltava un altre paquet:

$ sudo apt-get install libopencascade-dev
i he hagut de resoldre un paquet trencat:
$ sudo apt-get -f install

i després de bastanta estona ara sí que s'ha instal.lat bé:

$ heekscad

Però el mòdul heekscnc no ha quedat instal.lat.

Problema amb la tool bar

(solució parcial?)

Instal.lar el mòdul HeeksCNC (1a prova)

En principi les instruccions estaven en el fitxer que he executat, però ho compilaré manualment.

cd ~/heekscadsource/heekscad/heekscnc/
cmake .
make
...
Linking CXX shared library ../bin/libheekscnc.so
[100%] Built target heekscnc

sudo make install

Ara obrim HeeksCAD, i anem a File->Plugins You will need to add a new plugin:

 • Name: HeeksCNC
 • Filepath: browse for the HeeksCNC.so.0.5.1, ( you have to click "..." to browse ) It should be at /usr/lib/heekscnc/libheekscnc.so.0.5.1. Però aquí no hi és, el tinc allà on l'he compilat:
 • /home/joan/heekscadsource/heekscad/heekscnc/bin/libheekscnc.so

però també deu estar en un altre lloc.

Quan arrenco em diu no troba machines.txt, suposo perquè espera que la shared library estogui a /usr/lib.

could not open /usr/lib/heekscnc/nc/machines.txt

nota: el fitxer estava a /usr/local/lib

I ara al reiniciar el HeeksCAD ja apareix Machining en el menu a la dreta de Window. Però el problema està en què tots els fitxer python que hi ha a /usr/local/lib/heekscnc/ fan referència a /usr/lib.

Bàsicament funciona bé malgrat que em diu Couldn't open file /tmp/backplt.xml i que no sé com funciona.

Instal.lar el mòdul HeeksCNC (2a prova)

Es tracta d'instal.lar bé les llibreries a /usr/lib.

Llegir bé els links que hi ha la solució:

i sobretot:

Fitxers d'exemple

Instal.lació 2016. Ubuntu 16.04

$ sudo add-apt-repository ppa:neomilium/heekscnc-devel
$ sudo apt-get update

$ sudo apt-cache search heekscad
heekscad - Computer-aided design application based on OCE
heekscnc - CAM add-on for HeeksCAD
heekscad-dev - HeeksCAD add-ins interface (development files)
libheekstinyxml0 - HeeksCAD version of libtinyxml
libheekstinyxml-dev - HeeksCAD version of libtinyxml (development files)

$ sudo apt-get install heekscad
$ sudo apt-get install heekscnc
$ sudo apt-get install heekscad-dev

$ heekscad

El plugin heekscnc queda instal.lat automàticament.

workflow de LibreCAD a G-Code

LibreCAD només és un programa de disseny 2D. Necessitem un altre programa per definir aspectes del CNC, com ara profunditat dels forats, etc.

El primer de tot és passar el nostre disseny a format .dxf, i aleshores amb el programa HeeksCAD (https://github.com/Heeks) podem importar aquest fitxer i definir els paràmetres CNC. Aquest programa ja exporta a g-code que és el standard de fitxers per a CNC (que eś un format de text pla).

Glossari / tutorial

Drilling

 • standoff: Assuming the point's location is on the surface to be drilled, the standoff value is the height ABOVE the surface at which the drilling cycle will both begin and retract to. By default a standoff of 6.35mm (0.25 inches) will be used.
 • peck (to): picotejar. peck depth: The peck_depth is the amount of material to remove in each peck of the drill. If this value is non-zero then the generated GCode will use the G83 peck drilling command. By default a peck depth of 2.54mm (0.1 inches) will be used. En el drilling, la idea és que en comptes d'anar fins la fondària final el que es fa és anar picotejant
 • dwell: The dwell is the time (in seconds) for which the drill should remain at the bottom of the hole to break all the 'stringers'.
 • Spindle mode: Default 0 - keep spindle running while retracting. set to 1 to stop spindle at bottom, wait for dwell seconds and before rapid retract (G86).

creat per Joan Quintana Compte, gener 2014