Grub2

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció i referències

Amb el ubuntu 9.10 el grub ha canviat. Ara ja no hi ha el fitxer menu.lst.

Mirar també: Grub 2 Title Tweaks Thread

L'objectiu és tenir un grub amb les entrades que vull, i que siguin aclaridores. I si pot ser amb un fons de pantalla gràfic.

Tinc dos discs durs (Dell Studio 17), de 500Gb cadascun. Quan amb el setup escullo amb quin disc vull arrencar, aquest disc que escullo serà el sda1, i l'altre el sdb1. Ara bé, tal com tinc la configuració ara, només hi ha un Master Boot Record en el HDD1 (independentment de si és sda1 (lo normal) o sdb1). Això es podria canviar. Si instal.lo un SO en el segon disc dur, puc dir-lo que tingui el seu MBR a sdb1, i d'aquesta manera tinc un MBR per cada disc dur. Ara bé, ara per ara, no és el cas.

En el meu cas, faré servir el HDD1 per a test, i el HDD2 per a producció. En el primer disc dur faré proves, instal.laré aplicacions,... i buscaré la manera de què sigui fàcil fer un recover. Per exemple, puc tenir un DVD amb la configuració d'audio, un altre DVD amb la configuració d'aplicacions de gestió empresarial, un altre DVD que estic instal.lant un altre SO,... El que tinc a HDD2 (producció) també ho puc volcar a un DVD, i volcar un DVD de test a producció. És a dir, donar joc als dos HDD que tinc, que són iguals (500GB cadascú).

En la configuració d'audio, m'interessa tenir totes les aplicacions d'audio que faig servir instal.lades, i dos kernels: el kernel per defecte (generic, vanilla), i el kernel RT.

Objectius:

 • que els missatges siguin més explícits. Per a mi, el 1r disc dur (sda) és de test, i quan el tingui llest faré una còpia a DVD; el segon disc dur (sdb) seria el de producció
 • posar un missatge de benvinguda en el grub
 • i per què no? posar una imatge en el grub

fitxers

$ cd /etc/grub.d

$ ls
00_header
05_debian_theme
10_linux
20_memtest86+
30_os-prober
40_custom
README

La idea és que aquests són scripts executables, i s'executen en l'ordre 10, 20,... Puc crear nous scripts intercal.lats (com faré més endavant).

 • 05_debian_theme: hi ha paràmetres generals, com el tipus de font i colors, resolució de la pantalla (consola), imatge de fons, i entrada per defecte.
 • 10_linux: fa referència al primer disc dur
 • 30_os-prober: fa referència a altres discs durs i SO (en el nostre cas, busca què hi ha en el segon disc dur).
 • 40_custom: és una plantilla. Jo faré un custom a 15_custom (més endavant)

Cada vegada que es canvia algun fitxer he d'actualitzar el grub:

$ sudo update-grub

Això reescriu el fitxer més important de tots (/boot/grub/grub.cfg), és el fitxer que més recordaria al menu.lst del GRUB1. No s'ha d'editar: es reconfigura fent update-grub.

Arreglem les entrades de sda1

Dues coses que es poden fer ràpidament: eliminar les entrades memtest i Recovery mode.

Si vull eliminar una entrada del grub com ara memtest, mirar en el link: Removing Entries from Grub 2 > manually

 • memtest86+: If you don't want to have memtest86+ displayed in your menu, run sudo chmod -x /etc/grub.d/20_memtest86+. The file will remain but will not be acted upon by update-grub.
$ sudo chmod -x /etc/grub.d/20_memtest86+
 • Recovery mode: If you don't want Recovery mode entries for your linux kernels, edit /etc/default/grub and add this line:
$ sudo joe /etc/default/grub

GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY=true

Ara vull treure del Grub2 el kernel 2.6.32-24-generic. Aquest kernel no va, i de fet es va actualitzar al kernel 2.6.32-25-generic Es tracta d'eliminar tots els fitxers que fan referència al 2.6.32-24-generic en el directori boot/.

Un cop fet, ja puc actualitzar el grub i reiniciar:

$ sudo update-grub
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
Found Ubuntu 10.04.1 LTS (10.04) on /dev/sdb1
done

Ara m'apareix el kernel 2.6.32-25-generic i el 2.6.31-11-rt per al primer disc dur (sda) (ja no apareix el 24), i les opcions del segon disc dur (sdb) doncs el update-grub també les ha trobat (la última línia a la consola deia Found Ubuntu 10.04.1 LTS (10.04) on /dev/sdb1)

canviar el valor per defecte en el menú

Per escollir quina de les opcions del menú és l'opció per defecte:

$ sudo joe /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=2

Imatge de fons

en el fitxer 05_debian_theme ficar:

 #WALLPAPER="/usr/share/images/desktop-base/ColorChart.png"
 WALLPAPER="/usr/share/images/desktop-base/ubuntu_logo_8_1600x900.png"

Per canviar la resolució que suporta la consola ho puc veure amb la comanda vbeinfo

En el fitxer /etc/default/grub es pot canviar la resolució que suporta el grub, sempre i quan la targeta gràfica ho suporti. Per defecte trobem:

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

com entro la comanda vbeinfo? Això es fa en el moment del grub: From the GRUB 2 menu you can display available resolutions by typing "c" and then at the "grub>" prompt type "vbeinfo" ...

Veig que les màximes resolucions soportades són:

 • 1024x768x32
 • 1152x864*32

que totes dues són amb format 4:3, diferent del format panoràmic de la meva pantalla.

Modifico el fitxer /etc/default/grub

#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_GFXMODE=1152x864
# i també:
GRUB_GFXMODE=1152x864x32

Although not required, the user can also specify the color bitdepth by appending it to the resolution setting. An example would be 1280x1024x24 or 640x480x32.

efectivament, ha canviat la resolució de la pantalla. Ara he de fer les lletres més grosses perquè no es llegeixen.

[SOLVED] How can I change grub2 menu font size:

7) Now to make the font larger and more readable. Credit for this goes to Riskable who found out how to do it.

This can be done with almost any font, but we will use the one that Riskable used in his example and it looks great.

Enter this in a terminal:

sudo grub-mkfont --output=/boot/grub/DejaVuSansMono.pf2 \
--size=24 /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono.ttf

This will copy and resize the font DejaVuSansMono.ttf and put it into a format and location that GRUB will use.

Then edit this file gksu gedit /etc/default/grub and add the line below near the top of the file.

GRUB_FONT=/boot/grub/DejaVuSansMono.pf2

And enter sudo update-grub

Funciona.

més modificacions en el fitxer 05_debian

 COLOR_NORMAL="black/black"
 COLOR_HIGHLIGHT="red/black" #canvio magenta per red (això depèn del fons que tingui)

(veure els colors disponibles a https://help.ubuntu.com/community/Grub2#Splash%20Images%20and%20Theming)

Un tema a solucionar és el format panoràmic de la meva pantalla (16:9), i el format amb que queda el grub: 1152x864 (4:3).

Agafant una imatge de 1152x864 (resolució de la consola) la imatge queda deformada. Però allò curiós és que amb el gimp, primer l'eh comprimit, i després l'he estirat, i continua veient-se estirada. I és que la solució passa per buscar un wallpaper 1600x900 i oblidar-se d'aquestes coses. És la manera que quedi bé sense deformar...

Per descarregar més fons d'escriptori:

 • descarreguem els temes amb la comanda
wget http://grub4dos.sourceforge.net/themes.tar.bz2

Descomprimim els arxius:

$ sudo tar -xjf themes.tar.bz2 -C /usr/share/images/desktop-base

o bé fem una cerca al google (cercar amb el format 1600x900))

Arreglar els títols del primer disc dur: sda1

Val a dir que potser la manera més ràpida de fer-ho és crear el fitxer 14_custom a partir de grub.cfg. Això seria donant permisos d'execucióa a 14_custom i treure els permisos d'execució a 10_linux. Ara bé, jo ho he fet editant el fitxer 10_linux.

Aquí he fet bastantes proves editant el fitxer 10_linux, i al final ha quedat de la següent manera:

Cap a la línia 63 quedarà: (personalitzo el títol que apareix en el menú a partir de la versió de kernel)

...
linux_entry ()
{
 os="$1"
 version="$2"
 recovery="$3"
 args="$4"
 if ${recovery} ; then
  title="$(gettext_quoted "%s, with Linux %s (recovery mode)")"
 else
   #title="$(gettext_quoted "%s, with Linux %s")"
   if [ "${version}" = "2.6.32-25-generic" ] ; then
    title="sda1 Test (kernel genèric): Ubuntu 10.04 (2.6.32-25-generic)"
   elif [ "${version}" = "2.6.31-11-rt" ] ; then
    title="sda1 Test (kernel RT): Ubuntu 10.04 (2.6.31-11-rt)"
   fi
 fi

 printf "menuentry '${title}' ${CLASS} {\n" "${os}" "${version}"
...

De fet ja està, no s'ha de fer res més.

Arreglar el segon disc dur: sdb1

Una possibilitat seria treballar el fitxer 30_os-prober. Però el més fàcil és copiar les entrades del fitxer grub.cfg. Del fitxer /boot/grub/grub.cfg extrec la informació de la 1a entrada

menuentry 'Ubuntu, amb Linux 2.6.32-24-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
	insmod ext2
	set root='(hd1,1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
	linux /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro quiet splash
	initrd /boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
}

menuentry 'Ubuntu, amb Linux 2.6.31-11-rt' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
	insmod ext2
	set root='(hd1,1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
	linux /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro quiet splash
	initrd /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
}

i puc ficar aquesta informació en el fitxer 15_custom que creo seguint el model del 40_custom, i modificant el títol que a mi m'interessa:

$ sudo cp 40_custom 15_custom
$ sudo chmod a+w 15_custom

#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0

menuentry "sdb1 Producció (kernel genèric): Ubuntu 10.04 (2.6.32-24-generic)" {
	insmod ext2
	set root='(hd1,1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
	linux /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro quiet splash
	initrd /boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
}

menuentry "sdb1 Producció (kernel RT): Ubuntu 10.04 (2.6.31-11-rt)" {
	insmod ext2
	set root='(hd1,1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
	linux /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro quiet splash
	initrd /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
}
$ sudo update-grub
Generating grub.cfg ...
Found background image: ColorChart.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
Found Ubuntu 10.04.1 LTS (10.04) on /dev/sdb1
done

Reinicio. ja tinc personalitzat el segon disc dur.

Themes

Quan arrenco amb el DVD de Ubuntu, de fet el grub és un Theme on hi ha diferents opcions. Jo puc fer una cosa similar. La versió que tinc del grub ja suporta els themes.

Grub en la consola

GNU Grub Manual

Aclaració sobre els números de les particions:

(hd0,1) -> /dev/sda
(hd1,1) -> /dev/sdb
# "(hd0,1)" means "/dev/hda2".
# "(hd0,1)" refers to disk 0 (the first disk), and the SECOND
# partition (partition 1), which is /dev/hda2 (NOT /dev/hda1):
#    - GRUB numbers partitions and disks starting at 0, not 1.
#
#    - The "root=/dev/hda2" section is also referring to the
#     second partition, but the kernel (not GRUB) starts
#     numbering partitions at 1, not 0.

Una altra opció és treballar a baix nivell. En el moment del grub (o bé si no es troba el fitxer /boot/grub/grub.cfg), apretar la tecla c, i tinc diferents opcions a teclejar des de la consola:

GRUB> ls -> mostra els devices disponibles (hd0,1) és el primer disc, (hd1,1) és el segon
GRUB> root (hd0,1) o bé -> diu quin és el dispositiu per defecte
GRUB> set root = (hd0,1)
GRUB> ls (hd0,1)/boot -> veig quins kernels hi ha disponibles
GRUB> ls /boot -> el mateix que l'anterior si hem dit el dispositiu per defecte
GRUB> linux (hd0,1)/boot root=... (TBD)
GRUB> boot

Amb la comanada linux carreguem un kernel, i amb boot iniciem amb aquest kernel. Per saber quina és la sintaxi correcta a utilitzar, el millor és estudiar detingudament un fitxer grub.cfg.

GRUB> ls (hd1,1)/boot/grub/grub.cfg -> disposo d'un .cfg en el segon disc dur. Puc arrencar amb aquest fitxer de configuració:
GRUB> configfile (hd1,1)/boot/grub/grub.cfg

Si disposo d'un fitxer .cfg és el més pràctic. M'apareix la pantalla amb tots les entrades del grub disponibles i en principi ja puc arrencar. (no cal fer boot)

És important tenir còpies de seguretat dels fitxers .cfg vàlids

La incidència que he tingut amb el remasterdislk (es diu així?) és que s'instal.la bé el DVD que he fet, però falla la part del grub. (Clar que m'ha fallat la instal.lació del grub perquè vaig estar putinejant i configurant el grub. Potser passava que no trobava una font o una imatge...). Aleshores, gràcies a tenir un fitxer .cfg en el segon disc dur he pogut arrencar amb aquest segon disc. Aleshores el procediment que he seguit és copiar el /boot/grub/grub.cfg del segon disc al primer (canviant el que s'hagi de canviar). Fixem-nos bé que a part dels identificadors (hd0,1) i (hd1,1) hi ha els valors (cadena llarga de caràcters) que identifiquen cada disc (he de comprovar si aquests valors sempre són els mateixos i identifiquen uniívocament el disc o què). Si vull copiar aquesta cadena d'una entrada del .cfg a una altra, fixem-nos que està a dos llocs, en dues línies).

És interessant tenir una còpia del grub.cfg en l'altre disc.

La configuració que he de buscar és tenir un MBR (Master Boot Record) a cada disc. També es pot jugar amb el setup (F2) i dir quin dels dos discs és el disc d'arrencada. El disc amb el que arrenco és el que agafarà el MBR (en la configuració actual només el primer disc té MBR, quan vaig instal.lar l'Ubuntu en el segon disc vaig dir que el MBR estava a sda).

Arrencar el grub en mode comanda

Si hi ha un problema amb el grub el normal és que em presenti el prompte de GRUB>, la qual cosa sempre puc aconseguir apretant la c. La pista per poder carregar un kernel en mode consolai poder arrencar amb aquest kernel me la dóna la sintaxi del fitxer grub.cfg. Per exemple, si vull arrencar amb el primer disc dur i el kernel genèric s'ha de fer:

GRUB> set root = (hd0,1)
GRUB> linux /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic root=UUID=41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4 ro quiet splash
GRUB> initrd /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
GRUB> boot

Aclaració sobre els discs instal.lats

En el setup, en el boot fico el HDD1 (SD1, 1r disc) i arrenco amb el disc 2 (producció):

$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e2b91

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1    59373  476909568  83 Linux
/dev/sda2      59373    60802  11474945  5 Extended
/dev/sda5      59373    60802  11474944  82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0009bee6

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    59373  476909568  83 Linux
/dev/sdb2      59373    60802  11474945  5 Extended
/dev/sdb5      59373    60802  11474944  82 Linux swap / Solaris

Quan faig update-grub (des del disc 2, de producció), diu: ... Found Ubuntu 10.04.1 LTS (10.04) on /dev/sda1 ... Per tant el primer disc és el /dev/sda1, que es correspon al (hd0,1) tal com es veu en el grub.cfg (hd0 vol dir el primer disc, 1 és la segona partició.

Mirant el /boot/grub/grub.cfg:

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-25-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
    linux  /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro  quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-24-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
    linux  /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro  quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.31-11-rt' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
    linux  /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro  quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
}

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Ubuntu, amb Linux 2.6.32-25-generic (on /dev/sda1)" {
    insmod ext2
    set root='(hd0,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4
    linux /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic root=UUID=41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4 ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
}
menuentry "Ubuntu, amb Linux 2.6.31-11-rt (on /dev/sda1)" {
    insmod ext2
    set root='(hd0,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4
    linux /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt root=UUID=41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4 ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
}

quan es monta el primer disc a /media queda identificat com a: /media/41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4

Per tant:

(hd0,1) > /dev/sda1 > 41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4
(hd1,1) > /dev/sdb1 > 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb

Ara arrenco amb el disc 1 (test):

Amb fdisk -l el resultat és exactament el mateix, i el Disk identifier evidentment també:

$ sudo fdisk -l

Disc /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000e2b91

Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sda1  *      1    59373  476909568  83 Linux
/dev/sda2      59373    60802  11474945  5 Estesa
/dev/sda5      59373    60802  11474944  82 Intercanvi Linux / Solaris

Disc /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0009bee6

Dispositiu Arrenc.  Inici     Final  Blocs  Id Sistema
/dev/sdb1        1    59373  476909568  83 Linux
/dev/sdb2      59373    60802  11474945  5 Estesa
/dev/sdb5      59373    60802  11474944  82 Intercanvi Linux / Solaris

i el grub.cfg:

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, amb Linux 2.6.32-25-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod ext2
    set root='(hd0,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4
    linux  /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic root=UUID=41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4 ro  quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
}
menuentry 'Ubuntu, amb Linux 2.6.31-11-rt' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod ext2
    set root='(hd0,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4
    linux  /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt root=UUID=41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4 ro  quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
}

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Ubuntu, with Linux 2.6.32-25-generic (on /dev/sdb1)" {
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
    linux /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
}
menuentry "Ubuntu, with Linux 2.6.32-24-generic (on /dev/sdb1)" {
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
    linux /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
}
menuentry "Ubuntu, with Linux 2.6.31-11-rt (on /dev/sdb1)" {
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
    linux /boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt root=UUID=8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.31-11-rt
}

Tot és correcte... ara en el setup canvio i dic que el primer disc és el HDD2... què implica això?

En el setup, en el boot fico el HDD2 (SD2, 2n disc) i seleccionant-ho del menu del grub arrenco amb el disc 2 (producció) (/dev/sdb1): no funcional

error: no such device 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb
you need to load the kernel first

Sí que arrenca seleccionant en el menú del grub el primer disc (/dev/sda1). El resultat de fdisk -l és igual que en les anteriors proves. Per tant, fdisk -l és un tema purament hardware. Allò important és veure que el grub és el mateix tant si arrenco des del setup amb el primer disc o amb el segon disc, que vol dir que MBR només en tinc un, en el sda1. Una altra possibilitat és que instal.li un MBR en sda2, i aleshores quan selecciono en el setup un disc o un altra, arrencaria amb una configuració del grub o una altra.

Conèixer l'id dels discs i particions

$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4" TYPE="ext4" 
/dev/sda5: UUID="4a279b98-913a-44c4-88e5-dd354e4ee197" TYPE="swap" 
/dev/sdb1: UUID="8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb" TYPE="ext4" 
/dev/sdb5: UUID="f15a994d-3897-49d0-8744-a6b9fdd5fa3c" TYPE="swap"
$ ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-11-03 00:28 41f1c495-b1bb-49f5-afaf-deb3448323d4 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-11-03 00:28 4a279b98-913a-44c4-88e5-dd354e4ee197 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-11-03 00:28 8688e504-f392-42e0-9543-a8088b5b38fb -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-11-03 00:28 f15a994d-3897-49d0-8744-a6b9fdd5fa3c -> ../../sdb5

Instal.lar un MBR en el 2n disc dur

(TBD)

Altres

Restore GRUB (if your MBR is messed up)

En la consola també puc practicar:

$ grub
grub>creat per Joan Quintana Compte, octubre 2010