GIMP i tauleta gràfica Wacom

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Tutorial GIMP

efecte aquarel.la: s'ha d'instal.lar uns brush que es poden descarregar.

aquarel.la brush: http://rapidshare.com/#!download%7C564cg%7C143975885%7Cwatercolor_brushes.zip%7C17004

Insert this into your Brushes Folder: Resources/Share/GIMP/2.0/Brushes (just search your computer). En el meu cas, els brush estan a /usr/share/gimp/2.0/brushes. Hi fico el fitxer watercolor_brushes.abr

Per omplir amb color i que no es vegi el blanc a la frontera: llindar

Download free GIMP brushes (1400 brushes):

Compra Wacom

 • BAMBOO FUN PEN & TOUCH S(Pequeña) 248x176 (147x92) > 59 (gris)
 • Bamboo PEN 248x176 -> 59 (negra)
 • Bamboo PEN CTL-460-ES 248x176 (147x92) (negra) > 59
 • BAMBOO FUN MEDIANA.CTH-661​-ES (gris) 337 x 223 (217x137)-> 190e -> 119
 • Bamboo Touch 208x138
 • Wacom bamboo CTL-460 in Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx):


Instal.lació Wacom a Ubuntu

Now unpack, configure compile and install it

tar -xf linuxwacom-0.8.8-10.tar.bz2
cd linuxwacom-0.8.8-10

./configure --enable-wacom
cd src/2.6.30/
make

sudo cp wacom.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/tablet/
sudo rmmod wacom
sudo modprobe wacom

The tablet should work now. You can also add the module name to /etc/modules to automatically load it on boot.

El procés ha funcionat, ho he compilat en el kernel 2.6.31-11-rt (és kernel-depenent). L'únic problema és que encara no tinc una wacom.

2a versió

TBD. Completar, afegir el fitxer...

[Linuxwacom-discuss] Linux Wacom driver version:

HOW TO Set Up the Bamboo Pen & Touch in Lucid:

per definir les coordenades de la tablet i que s'ajusti al format 16:9 de la meva pantalla (perdent una part de l'àrea sensible), es deu fer així...:

$ xsetwacom list param
TopX       - Bounding rect left coordinate in tablet units. 
TopY       - Bounding rect top coordinate in tablet units . 
BottomX     - Bounding rect right coordinate in tablet units. 
BottomY     - Bounding rect bottom coordinate in tablet units. 
...

3a versió. Desktop local

Tinc un Ubuntu 10.04, igual que en el portàtil. Tanmateix, aquí el driver em va perfecte, no m'ha calgut instal.lar-lo, funciona out of the box. Amb la Wacom connectada, arrenco amb el kernel RT. Miro el fitxer /var/log/Xorg.0.log, i el driver i el mòdul s'han carregat correctament:

(II) config/udev: Adding input device Wacom Intuos2 12x12 (/dev/input/event5)
(**) Wacom Intuos2 12x12: Applying InputClass "evdev tablet catchall"
(**) Wacom Intuos2 12x12: Applying InputClass "Wacom class"
(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 0.10.5
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Option "Device" "/dev/input/event5"
(II) Wacom Intuos2 12x12: type not specified, assuming 'stylus'.
(II) Wacom Intuos2 12x12: other types will be automatically added.
(**) Wacom Intuos2 12x12: always reports core events
(II) Wacom Intuos2 12x12: hotplugging dependent devices.
(**) Option "Device" "/dev/input/event5"
(**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12 eraser" (type: ERASER)
(--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: using pressure threshold of 61 for button 1
(--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: Wacom USB Intuos2 tablet speed=38400 maxX=30480 maxY=31680 maxZ=1023 resX=2540 resY=2540 tilt=enabled
(--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: top X=0 top Y=0 bottom X=30480 bottom Y=31680 resol X=2540 resol Y=2540
(**) Option "Device" "/dev/input/event5"
(**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12 cursor" (type: CURSOR)
(--) Wacom Intuos2 12x12 cursor: top X=0 top Y=0 bottom X=30480 bottom Y=31680 resol X=2540 resol Y=2540
(II) Wacom Intuos2 12x12: hotplugging completed.
(II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12" (type: STYLUS)
(--) Wacom Intuos2 12x12: top X=0 top Y=0 bottom X=30480 bottom Y=31680 resol X=2540 resol Y=2540
(II) config/udev: Adding input device Wacom Intuos2 12x12 (/dev/input/mouse2)

Reconeix bé els tres dispositius: el stylus (Wacom Intuos2 12x12), el eraser (Wacom Intuos2 12x12 eraser) i el ratolí (Wacom Intuos2 12x12 cursor)

Treballant amb la Wacom. Configurar i resoldre problemes

llegir

$ xsetwacom

Linux Wacom Project:

$ X -version

X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04

$ uname -a
Linux joanillo32 2.6.31-11-rt #154-Ubuntu SMP PREEMPT RT Wed Jun 9 12:28:53 UTC 2010 i686 GNU/Linux

$ locate xorg.conf
/usr/lib/X11/xorg.conf.d
/usr/lib/X11/xorg.conf.d/05-evdev.conf
/usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf
/usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-vmmouse.conf
/usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-wacom.conf
/usr/share/X11/xorg.conf.d
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
/usr/share/man/man5/xorg.conf.5.gz

Instal.lo també xf86-input-wacom/

README
This package provides the X.Org X11 driver for Wacom and Wacom-like tablets.
It obsoletes the linuxwacom driver and supports X server versions 1.7 and
higher. Server versions lower than 1.7 may be supported by this driver, but
users are encouraged to use the old linuxwacom driver instead.

Provided that hotplugging is enabled in the X server, the simplest
configuration is to copy the wacom.fdi file into /etc/hal/fdi/policies and
to restart HAL and then plug in the tablet. The driver will autoconfigure
itself.

If hotplugging is not possible or desired, an InputDevice section in the
xorg.conf with the Driver wacom will load the device. Details on the
configuration can be found in xorg.conf(5) and wacom(4).

és a dir, que jo tinc instal.lat el driver antic (linuxwacom), i em poso a instal.lar el driver nou: xf86-input-wacom

./configure
make
sudo make install

s'instal.la bé.

He estat fent proves

El fitxer wacom.fdi està dins la carpeta conf/

$ sudo cp wacom.fdi /etc/hal/fdi/policy/

Running the new driver

Once installed, restart your X server by logging out. When the server comes back up, it will use the new driver. You can verify this by checking the version number in the /var/log/Xorg.0.log Important! en aquest fitxer, que s'actualitza cada vegada que arrenco les X, només trobaré les entrades wacom si tinc la wacom connectada.

(II) config/udev: Adding input device Wacom Intuos2 12x12 (/dev/input/event14)
(**) Wacom Intuos2 12x12: Applying InputClass "evdev tablet catchall"
(**) Wacom Intuos2 12x12: Applying InputClass "Wacom class"
(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 0.10.5
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Option "Device" "/dev/input/event14"
(II) Wacom Intuos2 12x12: type not specified, assuming 'stylus'.
(II) Wacom Intuos2 12x12: other types will be automatically added.
(**) Wacom Intuos2 12x12: always reports core events
(II) Wacom Intuos2 12x12: hotplugging dependent devices.
(**) Option "Device" "/dev/input/event14"
(**) Wacom Intuos2 12x12 eraser: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12 eraser" (type: ERASER)
(--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: using pressure threshold of 61 for button 1
(--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: Wacom USB Intuos2 tablet speed=38400 maxX=30480 maxY=31680 maxZ=1023 resX=2540 resY=2540 tilt=enabled
(--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: top X=0 top Y=0 bottom X=30480 bottom Y=31680 resol X=2540 resol Y=2540
(**) Option "Device" "/dev/input/event14"
(**) Wacom Intuos2 12x12 cursor: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12 cursor" (type: CURSOR)
(--) Wacom Intuos2 12x12 cursor: top X=0 top Y=0 bottom X=30480 bottom Y=31680 resol X=2540 resol Y=2540
(II) Wacom Intuos2 12x12: hotplugging completed.
(II) XINPUT: Adding extended input device "Wacom Intuos2 12x12" (type: STYLUS)
(--) Wacom Intuos2 12x12: top X=0 top Y=0 bottom X=30480 bottom Y=31680 resol X=2540 resol Y=2540

Fixem-nos que ens dóna informació de la resolució:

...
(--) Wacom Intuos2 12x12 eraser: top X=0 top Y=0 bottom X=30480 bottom Y=31680 resol X=2540 resol Y=2540
...
$ X -version
X.Org X Server 1.7.6

Ara miro el Callibration How To:

$ xinput list
⎡ Virtual core pointer          	id=2	[master pointer (3)]
...
⎜  ↳ Wacom Intuos2 12x12 eraser       	id=10	[slave pointer (2)] -> la part de dalt del llapis és el eraser
⎜  ↳ Wacom Intuos2 12x12 cursor       	id=11	[slave pointer (2)] -> aquest deu ser el ratolí. NO ÉS CERT, veure més avall
⎜  ↳ Wacom Intuos2 12x12           	id=12	[slave pointer (2)] -> la part de baix del 
...

El tercer, que no posa res al darrere, és de fet el genèric, el STYLUS:

$ xinput list-props "Wacom Intuos2 12x12"

Device 'Wacom Intuos2 12x12':
	Device Enabled (118):	1
	Device Accel Profile (238):	0
	Device Accel Constant Deceleration (239):	1.000000
	Device Accel Adaptive Deceleration (241):	1.000000
	Device Accel Velocity Scaling (242):	10.000000
	Wacom Tablet Area (249):	0, 0, 30480, 31680
	Wacom Rotation (250):	0
	Wacom Pressurecurve (251):	0, 0, 100, 100
	Wacom Serial IDs (252):	68, 0, 2, 0
	Wacom TwinView Resolution (253):	0, 0, 0, 0
	Wacom Display Options (254):	-1, 0, 1
	Wacom Screen Area (255):	0, 0, 1600, 900
	Wacom Proximity Threshold (256):	10
	Wacom Capacity (257):	-1
	Wacom Pressure Threshold (258):	61
	Wacom Sample and Suppress (259):	2, 4
	Wacom Enable Touch (260):	0
	Wacom Hover Click (261):	1
	Wacom Tool Type (262):	"STYLUS" (266)
	Wacom Button Actions (263):	"None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0), "None" (0)

i aquí podem veure les dimensions de la pantalla (0,0,1600,900) i de la tablet (0, 0, 30480, 31680). Recordem que un dels objectius és fer que la tablet també tingui una proporció 16x9

Amb xinput_calibrator (que s'ha d'instal.lar), puc calibrar la pantalla.

Ara bé, la calibració la puc fer manualment amb aquest fitxer:

copy the policy below into '/etc/hal/fdi/policy/touchscreen.fdi' (he de canviar a contains= el nom del meu dispositiu!!)

<match key="info.product" contains="Wacom Intuos2 12x12">
 <merge key="input.x11_options.minx" type="string">0</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxx" type="string">15240</merge>
 <merge key="input.x11_options.miny" type="string">22860</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxy" type="string">31680</merge>
</match>

i finalment per aplicar les coordenades:

$ xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12" Area 0 22860 15240 31680

i ja està, ja tinc una àrea molt més petita.

Nota. Per saber quins valors he de ficar, una mica de matemàtiques. La meva pantalla és 1600x900, és a dir 16:9. He de mantenir aquesta proporció en la tablet, i he de decidir quina secció de la tablet vull utilitzar. Així d'entrada, utilitzaré el quadrant inferior esquerre:

 • minx: 0
 • maxx: 30480/2= 15240
 • miny: 22860. (31680 - (15240*9/16)) = 8820 és el valor de l'altura. i el valor de miny és 22860
 • maxy: 31680

Mode 1: Millora ergonòmica: no va bé arribar fins a baix de tot. Vull que la part de baix sigui la marca que hi ha en la tauleta.

 • minx: 0
 • maxx: 30480/2= 15240
 • miny: 22860 - 7680 = 15180. (31680 - (15240*9/16)) = 8820 és el valor de l'altura. i el valor de miny és 22860
 • maxy: 24000 = 31680 - 7680. 7680 és el valor que he de restar (offset) per estar a la ratlleta.
<match key="info.product" contains="Wacom Intuos2 12x12">
 <merge key="input.x11_options.minx" type="string">0</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxx" type="string">15240</merge>
 <merge key="input.x11_options.miny" type="string">15180</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxy" type="string">24000</merge>
</match>

<match key="info.product" contains="Wacom Intuos2 12x12 eraser">
 <merge key="input.x11_options.minx" type="string">0</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxx" type="string">15240</merge>
 <merge key="input.x11_options.miny" type="string">15180</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxy" type="string">24000</merge>
</match>

<match key="info.product" contains="Wacom Intuos2 12x12 crusor">
 <merge key="input.x11_options.minx" type="string">0</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxx" type="string">15240</merge>
 <merge key="input.x11_options.miny" type="string">15180</merge>
 <merge key="input.x11_options.maxy" type="string">24000</merge>
</match>
$ xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12" Area 0 15180 15240 24000
$ xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12 eraser" Area 0 15180 15240 24000
$ xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12 cursor" Area 0 15180 15240 24000

Mode 2: Vull fer servir la Intuos2 per pintar (per exemple, calcant sobre un paper), mantenint el format 16:9 i la part inferior a la ratlleta

 • minx: 0
 • maxx: 30480
 • miny: 14535-7680 = 6855 . (31680 - (30480*9/16)) = 31680 - 17145 = 14535 és el valor de l'altura. i el valor de miny és 22860
 • maxy: 31680-7680 = 24000

Quan reiniciem es perd la configuració. És necessari ficar aquestes comandes en el script d'inici de la sessió (amb .bashrc NO FUNCIONA, mirar)

$ joe /home/joan/.bashrc

#configuració Wacom Intuos2 12x12
xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12" Area 0 6855 30480 24000
xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12 eraser" Area 0 6855 30480 24000 
xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12 cursor" Area 0 6855 30480 24000
$ xsetwacom --list parameters
Area       - Valid tablet area in device coordinates.
Button      - X11 event to which the given button should be mapped. 
ToolDebugLevel  - Level of debugging trace for individual tools, default is 0 (off). 
TabletDebugLevel - Level of debugging statements applied to shared code paths between all tools associated with the same tablet. default is 0 (off). 
Suppress     - Number of points trimmed, default is 2. 
RawSample    - Number of raw data used to filter the points, default is 4. 
PressureCurve  - Bezier curve for pressure (default is 0 0 100 100). 
Mode       - Switches cursor movement mode (default is absolute/on). 
TabletPCButton  - Turns on/off Tablet PC buttons. default is off for regular tablets, on for Tablet PC. 
Touch      - Turns on/off Touch events (default is enable/on). 
Gesture     - Turns on/off multi-touch gesture events (default is enable/on). 
ZoomDistance   - Minimum distance for a zoom gesture (default is 50). 
ScrollDistance  - Minimum motion before sending a scroll gesture (default is 20). 
TapTime     - Minimum time between taps for a right click (default is 250). 
Capacity     - Touch sensitivity level (default is 3, -1 for non-capacitive tools).
CursorProximity - Sets cursor distance for proximity-out in distance from the tablet. (default is 10 for Intuos series, 42 for Graphire series).
Rotate      - Sets the rotation of the tablet. Values = none, cw, ccw, half (default is none).
RelWheelUp    - X11 event to which relative wheel up should be mapped. 
RelWheelDown   - X11 event to which relative wheel down should be mapped. 
AbsWheelUp    - X11 event to which absolute wheel up should be mapped. 
AbsWheelDown   - X11 event to which absolute wheel down should be mapped. 
StripLeftUp   - X11 event to which left strip up should be mapped. 
StripLeftDown  - X11 event to which left strip down should be mapped. 
StripRightUp   - X11 event to which right strip up should be mapped. 
StripRightDown  - X11 event to which right strip down should be mapped. 
RawFilter    - Enables and disables filtering of raw data, default is true/on.
Threshold    - Sets tip/eraser pressure threshold (default is 27)
ResetArea    - Resets the bounding coordinates to default in tablet units. 
ToolID      - Returns the ID of the associated device. 
ToolSerial    - Returns the serial number of the associated device. 
TabletID     - Returns the tablet ID of the associated device. 
MapToOutput   - Map the device to the given output. 
all       - Get value for all parameters.

i el ratolí?? xsetwacom get 10 AbsWheelDown -> ho provo amb 10, 11, i 12 i error. Conclusió: cap d'aquests representa el ratolí wacom

Property 'Wacom Pressurecurve' does not exist on device.

Això també es pot veure si fem la llista de tots els paràmetres:

$ xinput list-props "Wacom Intuos2 12x12 cursor"
xsetwacom set 11 PressureCurve 0 0 100 100

és a dir, la pressió s'aplica en el eraser, però no pas en el cursor (que diguem que és un toogle apretat/release)


En la màquina principal la instal.lació del driver està bé, però el mòdul/driver no es carrega.

En el log no es pot llegir:

(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
$ dmesg | grep [Ww]acom 
[  14.198822] input: Wacom Intuos2 12x12 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input7
[  14.814372] usbcore: registered new interface driver wacom
[  14.814376] wacom: v1.52-pc-0.3:USB Wacom tablet driver
joan@joanillo32:~$ lsmod | grep wacom
wacom         34964 0 
configure.ac:45: error: xorg-macros version 1.8 or higher is required but 1.5.0 

des d'aquest link (http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9405955) em puc descarregar util-macros-1.8.0.tar.bz2

tinc la wacom funcionant en un disc, però en l'altra no (el del kernel RT) HOW TO: Install a LinuxWacom Kernel Driver for Tablet PC's:

compilo linuxwacom-0.8.8-10

$ ./configure --enable-wacom --prefix=/usr

Your wacom.ko is available under

/home/joan/Baixades/linuxwacom-0.8.8-10/src/2.6.30

$ make

no faig sudo make install, com es comenta. A mi, el que m'interessa és el mòdul wacom.ko

sudo cp ./src/2.6.30/wacom.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/tablet/wacom.ko

now rebuild all the module dependencies:
sudo depmod -a

(The driver (wacom.ko) inside the kernel translates the raw data into system data and sends that to Xinput/Xserver where XFree86's Wacom X driver (wacom_drv.o) takes control.)

You now need to restart. Important fer-ho, no n'hi ha prou amb reiniciar les X (tancar la sessió). I ja funciona, ja tinc el wacom funcionant, i ha desaparegut aquell malfuncionament que havia detectat. (o no... sembla ser que em vaig equivocar)

$ modinfo -n wacom
/lib/modules/2.6.31-11-rt/kernel/drivers/input/tablet/wacom.ko

$ modinfo -d wacom
USB Wacom tablet driver
USB Wacom tablet driver

$ lsmod | grep wacom
wacom         34964 0 

torno a començar de 0. Segueixo l'enllaç:

doncs sembla ser que el meu kernel no és dels més nous.

$ X -version

X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.32.25-dsa-ia32 i686 Debian
Current Operating System: Linux joanillo32 2.6.31-11-rt #154-Ubuntu SMP PREEMPT RT Wed Jun 9 12:28:53 UTC 2010 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.31-11-rt root=UUID=b04d9525-9dc5-4f0c-939f-521765d80571 ro quiet splash

Descarrego (compte! dins la carpeta xf86-input-wacom/input-wacom/) http://sourceforge.net/projects/linuxwacom/files/xf86-input-wacom/input-wacom/input-wacom-0.10.10-2.tar.bz2/download

cd input-wacom-0.10.10-2
./autogen.sh --prefix=/usr --libdir=/usr/lib
sudo cp ./2.6.30/wacom.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/tablet/wacom.ko

sudo depmod -a

proves:

instal.lar l'alicació Painter (Windows, deu ser mypaint en Linux) dels repositoris. És una apllicació per comprovar les funcions de la wacom, entre d'altres la Pressure i el Tilt. El tilt (inclinació) significa que hi ha un sensor que reconeix la inclinació del llapis, i això pot servir, depèn del programa, per canviar el gruix de la línia, canviar el color o l'opacitat. Així doncs, jo puc fer un traç i canviar el gruix del traç en funció de la inclinació.

La Intuos2 1212 suporta tilt

$ sudo apt-get install mypaint mypaint-data

GIMP també ha de suportat tilt

Wacom theremin. Començant a programar

 • eix x: pitch (tempered)
 • eix y: volum
 • pen pressure: vibrato amount. ho associo a la modulació (per aconseguir l'efecte tremolo)
 • tilt eix y: vibrato rate
 • tilt eix x: detune +/- semito

aquí està la mare de tots els ous:

Si compilo tal qual em dóna l'error de què falta la referència a llibreries:

$ gcc xopen.c -L/usr/lib/X11 -lX11 
xopen.c: In function ‘main’:
xopen.c:75: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘exit’
/tmp/ccpcFkrj.o: In function `main':
xopen.c:(.text+0xa7): undefined reference to `XListInputDevices'
xopen.c:(.text+0x22c): undefined reference to `XFreeDeviceList'
...

per compilar el programa (tal com es comenta en el codi):

$ gcc -o xopen xopen.c -lX11 -lXi -lXext

Per compilar utilitzo -lglut tot i que de fet no utilitzo per res GLUT (que és Open GL). Aquest codi és X11 pelat, no és OpenGL (ni Glut ni SDL). Per tant, hauria d'haver una altra manera de compilar que no em doni l'error

$ ./a.out 
Number of devices is 14
0. Virtual core pointer(2)
1. Virtual core keyboard(3)
2. Virtual core XTEST pointer(4)
3. Virtual core XTEST keyboard(5)
4. Power Button(6)
5. Video Bus(7)
6. Power Button(8)
7. Laptop_Integrated_Webcam_2M(9)
8. Wacom Intuos2 12x12(10)
9. Logitech USB Optical Mouse(11)
10. AT Translated Set 2 keyboard(12)
11. SynPS/2 Synaptics TouchPad(13)
12. Macintosh mouse button emulation(14)
13. Dell WMI hotkeys(15)
no tablet dev

miro el fitxer /var/log/Xorg.1.log

(II) config/udev: Adding input device Wacom Intuos2 12x12 (/dev/input/event7)

i per tal que el codi funcioni senzillament he de fer:

//#define PENNAME "wacomdev1"
//#define ERASERNAME "wacomdev2"
#define PENNAME "Wacom Intuos2 12x12"
#define ERASERNAME "Wacom Intuos2 12x12"

i ara ja em reconeix el dispositiu i puc obtenir les dades:

$ ./a.out 
Number of devices is 14
0. Virtual core pointer(2)
1. Virtual core keyboard(3)
2. Virtual core XTEST pointer(4)
3. Virtual core XTEST keyboard(5)
4. Power Button(6)
5. Video Bus(7)
6. Power Button(8)
7. Laptop_Integrated_Webcam_2M(9)
8. Wacom Intuos2 12x12(10)
9. Logitech USB Optical Mouse(11)
10. AT Translated Set 2 keyboard(12)
11. SynPS/2 Synaptics TouchPad(13)
12. Macintosh mouse button emulation(14)
13. Dell WMI hotkeys(15)
tabletid = 10
tabletdev=9538cb8
second=95390e8
 (opening eraserID as well)
DEBUG: motioneventtype is supposedly 83
DEBUG: eeventtype is supposedly 83
starting loop

i a més, quan tinc ben instal.lat els drivers (com cal), em reconeix els tres dispositius que tinc en el stylo: 8, 9 i 10

0. Virtual core pointer(2)
1. Virtual core keyboard(3)
2. Virtual core XTEST pointer(4)
3. Virtual core XTEST keyboard(5)
4. Power Button(6)
5. Video Bus(7)
6. Power Button(8)
7. Laptop_Integrated_Webcam_2M(9)
8. Wacom Intuos2 12x12 eraser(10)
9. Wacom Intuos2 12x12 cursor(11)
10. Wacom Intuos2 12x12(12)
11. Logitech USB Optical Mouse(13)
12. AT Translated Set 2 keyboard(14)
13. SynPS/2 Synaptics TouchPad(15)
14. Macintosh mouse button emulation(16)
15. Dell WMI hotkeys(17)
tabletid = 12
tabletdev=b95150
second=b954a0
 (opening eraserID as well)
DEBUG: motioneventtype is supposedly 83
DEBUG: eeventtype is supposedly 83
starting loop

Got XEvent of type 83 (mevent=83)
data is 11644,20812,0 (devid 10)
Got XEvent of type 83 (mevent=83)
data is 23,64,64 (devid 10)
Got XEvent of type 83 (mevent=83)
data is 11644,20812,0 (devid 10)
Got XEvent of type 83 (mevent=83)

i d'aquí ha de ser fàcil accedir a la informació de la pressió i tilt. Nova versió de xopen.c

Com funciona el tilt. Agafo el llapis (punta fina o eraser, els dos tenen tilt i pressió) amb els interruptors (trencats) mirant cap a mi, en posició central). Cap a la dreta (eix X) i cap a mi (eix Y) agafa valors positius. Cap a l'esquerra i allunyant-me, valors negatius. Els valors van de 0 a 64

La pressió agafa valors de 0-1024.

I ara ho faig amb SDL, com s'explica a l'article.

$ gcc main.cpp -o ejemplo3_1 `sdl-config --cflags --libs` -lGL -lGLU

amb SDL no me n'en surto, però és igual perquè xopen.c va de conya

Informació sobre SDL_SysWMEvent:

Mirar i estudiar SDL_Events.c: i tots els altres:

 • www.libsdl.org/tmp/SDL/src/events/SDL_events.c

http://www.koders.com/c/fid86D20E01A1C869A1D93AFEA969C1BA15471D1301.aspx?s=queue

  SDL_active.c
  SDL_events.c
  SDL_events_c.h
  SDL_expose.c
  SDL_keyboard.c
  SDL_mouse.c
  SDL_quit.c
  SDL_resize.c
  SDL_sysevents.h
$ gcc main.cpp -o ejemplo3_1 `sdl-config --cflags --libs` -lGL -lGLU

#include "SDL_events.h"
#include "SDL_events_c.h"
#include "SDL_cursor_c.h"
#include "SDL_sysvideo.h"

Treballant amb la Wacom i GIMP. Exemple d'ús

Escanejo el dibuix d'un avió

xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12" Area 0 6855 30480 24000
xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12 eraser" Area 0 6855 30480 24000 
xsetwacom set "Wacom Intuos2 12x12 cursor" Area 0 6855 30480 24000
 • Obro el GIMP. Creo un document de 1600x900 (el tamany de la meva pantalla), que són les proporcions que fico en el script.
 • Faig gran el document de treball (Visualitza 100%, pantalla completa, F11) i fico pels cantons els diferents quadres (eines, capes,...). Enganxo amb cel.lo el document escanejat, comprovo que les 4 cantonades entren dins la meva àrea de treball, i començo a calcar.
 • F11: pantalla completa dins del GIMP. Fn-F11: pantalla completa per a l'Escriptori. S'ha de buscar la màxima comoditat i àrea de treball. Però sempre he de poder commutar entre els dos modes, i quan torni a la pantalla completa, les posicions de referència han d'estar bé. En aquest sentit, si m'apareix scroll en el dibuis, que el scroll horitzontal i vertical estiguin a l'esquerra i a dalt (!). Abans de començar a dibuixar, he de comprovar que puc commutar entre pantalla completa i normal.
 • S'ha de ser molt metòdic per no deixar-se cap detall.
 • El GIMP sap treballar amb l'opció de pressió. Per configurar-ho:
Edita > Preferències > Dispositius d'Entrada
Configura dispositius d'entrada estesos
Escullo Wacom Intuos2 12x12. Mode pantalla. Eixos 1,2,3,4. Tecles: desactivat.
Puc guardar la configuració

I ja està, ja funciona. Però per fer la configuració fina:

 • A Eina Pinzell, en el quadre opcions de l'eina (allà on s'escull el gruix) es pot associar la pressió a la opacitat, duresa, mida o color. És això el que s'ha de configurar. Es pot jugar amb l'opacitat i el gruix, en funció del que vulgui. Ara bé, si vull fer línies molt fines, el millor és desactivar la pressió i ficar una mida fixa. Una altra opció molt vàlida per fer línies fines (i tenir la pressió activada) és configurar un pinzell molt fi (per ex, circle-03), i Escala ficar un valor petit (per exemple 0,14). Amb valors d'escala de 1 no es poden fer línies fines (amb pressió).
 • recordem que podem utilitzar brushes i pinzells que es poden descarregar d'Internet. Per exemple, per a l'avio.xcf n'he fet servir un per fer núvols de forma realista.
 • Fitxer:Avio.zip

Coses a fer:

 • treballar amb capes. Quantes més millor. Com a mínim una per a la silueta i una altra per a la coloració.
Avio.png

Configuració GIMP per treballar a pantalla completa i neta

El que perseguixo és un entorn de treball amb el GIMP que em permeti fer alguna cosa amb GIMP i WACOM per ser mostrat amb públic, i això implica:

 • el que es veu pel projector és la pantalla del GIMP a pantalla completa, sense menús, sense finestres,... la pantalla neta.
 • faig servir el portàtil, que vol dir que tinc la pantalla del portàtil i una sortida de video (on en ppi anirà una altra pantalla i el projector)
 • puc fer servir altres escritoris del Ubuntu per organitzar l'espai de treball

jo estic treballant amb GIMP 2.6.11

hi ha varies opcions. Una opció és tenir dos monitors. Amb el portàtil un monitor és la pròpia pantalla. A la sortida de video puc tenir un altre monitor, que a més també hi puc ficar un projector.

 • TAB!! importantíssim, per tal de què desapareguin totes les finestres: caixa d'eines, capes, pinzells

F11: pantalla completa

 • tecla 1: Visualitza > Ampliació 100%
 • Recordem: Alt+TAB per accedir a altres finestres que tingui obertes (que no són del GIMP, per exemple un document de text)
 • Visualitza > Mostra Regles (Maj+Ctrl+R)
 • Visualitza > Mostra barres de desplaçament
 • Visualitza > Mostra barra d'estat
 • Visualitza > Barra del menú > Ocultar. Com fer que torni a aparèixer? Molt fàcil, amb el botó dret.
 • A Edita > Dreceres del teclat > Visualitza hi ha moltes opcions.
 • Edita > Preferències > Finestres d'imatges: puc definir si vull la barra d'eines, i què m'apareix quan treballo a pantalla completa. El millor és, per a pantalla completa, desmarcar-ho tot, i així ja tinc la configuració que vull (una pantalla ben neta) quan treballo a pantalla completa.
 • Edita > Preferències > Dispositius d'entrada: important per tot el tema de la wacom
 • Edita > Preferències > Gestió de finestres: hi ha l'opció Activa la imatge amb focus. Podria ser interessant deshabilitar quan treballo amb la wacom.
 • Accés directe per canviar a d'altres escriptoris: Ctrl-Alt-Fletxes
 • per moure la caixa d'eines, capes, pinzells, etc a l'Escriptori2 només cal fer amb el botó dret sobre la caixa d'eines (a la capçalera, i surt el menú contextual)

La meva pantalla és de 1600x900, així doncs treballaré amb un dibuix d'aquestes dimensions. Ara bé, això també depenrdrà de la configuració final quan treballi amb un altre monitor+projector+wacom.

Interessant: un controlador d'entrada, a part de la wacom, també pot ser un controlador midi.

Si treballo amb el DELL Studio 17, que té la ATI Radeon HD 5650, és important que els drivers propietaris d'ATI estiguin ben instal.lats si vull treballar amb dos monitors. Aparentment, ara (febrer 2012) no hi ha els problemes que havia tingut fa un any i mig, i el driver Catalyst se m'ha instal.lat correctament. Faig la prova connectant el portàtil a l'entrada VGA de la tele, i funciona correctament els diferents modes. Donc bé, ara bé allò important, per treballar amb el GIMP el més correcte és treballar amb dues pantalles, que una és la continuació de l'altra (l'última opció), i ficar totes les finestres addicionals a la pantalla del portàtil), i a la pantalla de la tele (que serà també el projector), ficar la finestra principal del GIMP sense cap menú, a 1:1 i pantalla completa.

Més consideracions per millorar la forma de treballar

Caixa d'eines. Escullo l'eina, en aquest cas el pinzell. Fent doble click apareix les opcions de l'Eina, i és aquí on puc escollir la Dinàmica del pinzell. Per defecte, l'opacitat està associada a la Pressió, però a mi em pot interessar que no estigui associat, i aixì tot el traç és sòlid.

A més, totes les opcions del Pinzell es poden guardar en un preset. Així, per exemple, en una performance, jo puc tenir tants presets com necessito i així guanyar temps i dinamisme. El preset inclou:

 • tipus de pinzell
 • mode, opacitat, escala
 • Dinàmica del pinzell
 • esvaeix, dispersa, incremental

Típicament jo puc tenir un preset per a la silueta i un altre per al farcit del color (si és que vull omplir el color pintant en comptes d'omplir tot el color). La manera de procedir és fàcil, tot i que m'ha despistat una mica:

 • Quan tinc una configuració que m'agrada, a desa opcions a ho puc guardar en una configuració que ja existeix o crear-ne una de nova.
 • Per recuperat un preset existent: Restaura opcions de de...

Fixem-nos que el color no es pot guardar en la configuració. El colo no és una característica del pinzell.

En el cas de què vulgui fer un farcit de color tot pintant, recordar que és interessant separar les capes de silueta i de farcit, i posar la capa de la silueta per sobre de la del farcit. D'aquesta manera la silueta no queda tapada per quan em passo de la ratlla. Passar-se de la ratlla quan pinto pot ser un efecte interessant i buscat.

Important. No utilitzar la capa del fons. Típicament puc tenir una capa per a la silueta i una altra capa per al farcit del color. Com més capes millor. Es pot tenir una plantilla amb les capes creades per no haver-les de crear al moment. Efectivament, a GIMP puc fer Desar com a plantilla.

Projecte Històries amb la Wacom

Aquest és un exemple de projecte que he de treballar a pantalla completa a 1600x900. La idea és que llegeixo un fitxer XML on estan ordenats els successius events que s'han de disparar sobre la pantalla (programació GIMP). Aquests events tenen unes coordenades referides a la pantalla. Aquestes coordenades només coincideixen amb la imatge del GIMP quan treballo totalment a pantalla completa, sense cap mena de menú ni regles. Per ajudar-me i practicar tinc feta una plantilla.xcf amb les coordenades (100,100), (100,200),..., o bé la possibilitat de què la única cosa que es vegi són les regles, i saber que l'amplada de les regles és de 20 px, que vol dir que sumant 20 tinc les coordenades absolutes de la pantalla.

GIMP i controladors MIDI

(TBD)

Ssi tinc connectat el Axiom-25 puc assignar diferents controladors a paràmetres del GIMP. Per exemple: assignar color, controlar opacitat o gruix del pinzell, etc. Pot ser interessant de cara a treballar en escena i només quan augmenta el ritme de la performance: més estona dibuixant i menys estona tocat paràmetres.

Projectes

El principal projecte en què necessito tenir ben configurada la Wacom i treballar amb GIMP és:


creat per Joan Quintana Compte, gener 2011