Flickr API

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Login Flickr: joan_quintana / jq****

Flickr API

Programo amb C, faig servir la API de C:

Download:

requirements:

 • libcurl 7.10.0 or newer
 • libxml2 2.6.8 or newer
 • raptor 1.4.0 (optional), 1.4.14 recommended
sudo apt-get install libxml2 libxml2-dev
$ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev
sudo apt-get install libraptor1-dev
$ cd flickcurl-1.22/
./configure
make
sudo make install

Flickr API Configuration

The library needs to know your Flickr API application key, authentication token and shared secret, suitable for calling some of the API calls. To obtain these, you need to apply for API keys at the Flickr Services site (http://www.flickr.com/services/apps/create/apply). When using the utility programs, this information should be stored in the ~/.flickcurl.conf file so that it can be read at run-time. The configuration file has the format:

[flickr]
auth_token=1234567-8901234567890123
api_key=0123456789abcdef0123456789abcdef
secret=fedcba9876543210
Here's the API key and secret for your new app:
	arthropoda

Key:
6a36a8d6c910fb78f1e8ac294adb163d
Secret:
xxxx (veure fitxer)
[flickr]
auth_token=72157629617844371-a95e52358c218462
api_key=6a36a8d6c910fb78f1e8ac294adb163d
secret=98b3d6e7c840dcff

Començar a programar

$ flickcurl photos.getInfo 196308964
flickcurl: error while loading shared libraries: libflickcurl.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

La manera ràpida de resoldre-ho és fer:

$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
$ flickcurl photos.getInfo 196308964
flickcurl: Configuration file /home/joan/.flickcurl.conf not found.

1. Visit http://www.flickr.com/services/api/keys/ and obtain a
mobile application <API Key>, <Shared Secret> and <Authentication URL>.

2. Create /home/joan/.flickcurl.conf in this format:
[flickr]
api_key=<API Key>
secret=<Shared Secret>

3. Visit the <Authentication URL> in a browser to get a <FROB>

4. Call this program with the frob:
 flickcurl -a <FROB>
to update the configuration file with the authentication token.
See http://librdf.org/flickcurl/api/flickcurl-auth.html for full instructions.

i ara ja funciona: (196308964 és un id únic per a una foto que existeix a Flickr. És una foto pública, no és meva)

$ flickcurl photos.getInfo 196308964
flickcurl: photo with URI http://www.flickr.com/photos/dajobe/196308964/ ID 196308964 and 5 tags
  field dateuploaded (1) with dateTime value: '2006-07-23T18:16:13Z' / 1153678573
  field farm (2) with integer value: '1' / 1
  field isfavorite (3) with boolean value: '0' / 0
  field license (4) with integer value: '1' / 1
  field originalformat (5) with string value: 'jpg' / -1
...

Exemple: examples/print-photo-info.c

Per compilar:

$ gcc -o print-photo-info print-photo-info.c `flickcurl-config --cflags` `flickcurl-config --libs`
$ ./print-photo-info

En el codi poso un id_foto que sigui meu:

 photo=flickcurl_photos_getInfo(fc, "6995973801"); /* photo ID */

la Key i el Secret, però em falta el auth-token... què és? He d'anar a Edit the authentication flow

Molt fàcil, he de visitar la url que em diuen. El auth_token només el necessito si la meva aplicació és mobile. Com que la meva aplicació és Desktop, senzillament aquesta línia la comento.

 /* Set configuration, or more likely read from a config file */
 flickcurl_set_api_key(fc, "6a36a8d6c910fb78f1e8ac294adb163d");
 flickcurl_set_shared_secret(fc, "...");
 //flickcurl_set_auth_token(fc, "692-418-152");

En les proves que he fet he obtingut un auth_token (veure més avall sobre la configuració correcta del auth_token)

auth-token: 692-418-152 (aquest no és el auth-toke, és el FROB. Veure més avall).

Tanmateix, deixo la configuració de la meva aplicació com a Desktop.

Ara ja puc executar print-photo-info i veure tota la informació de què consta una foto:

$ ./print-photo-infofield
dateuploaded (1) with dateTime value: '2012-03-19T07:47:59Z' / 1332143279
field farm (2) with integer value: '7' / 7
field isfavorite (3) with boolean value: '0' / 0
field license (4) with integer value: '0' / 0
field rotation (6) with integer value: '0' / 0
field server (7) with integer value: '6214' / 6214
field dates_lastupdate (8) with dateTime value: '2012-03-19T07:48:01Z' / 1332143281
field dates_posted (9) with dateTime value: '2012-03-19T07:47:59Z' / 1332143279
field dates_taken (10) with string value: '2012-03-19 08:47:59' / -1
field dates_takengranularity (11) with integer value: '0' / 0
field editability_canaddmeta (13) with boolean value: '0' / 0
field editability_cancomment (14) with boolean value: '0' / 0
field owner_location (22) with string value: 'Barcelona, Spain' / -1
field owner_nsid (23) with string value: '37546322@N00' / -1
field owner_realname (24) with string value: 'Joan Quintana' / -1
field owner_username (25) with string value: 'joanillo quintana' / -1
field title (26) with string value: 'pere_i_llop1' / -1
field visibility_isfamily (27) with boolean value: '0' / 0
field visibil
ity_isfriend (28) with boolean value: '0' / 0
field visibility_ispublic (29) with boolean value: '1' / 1
field secret (30) with string value: '7e94364aa7' / -1
field usage_candownload (49) with boolean value: '1' / 1
field usage_canblog (50) with boolean value: '0' / 0
field usage_canprint (51) with boolean value: '0' / 0
field views (56) with integer value: '0' / 0

Totes les meves aplicacions estan enllaçades en aquest link:

FROB i auth_token. Configuració

Només cal seguir les instruccions correctament.

Quan faig Edit the authentication flow, puc escollir entre tres opcions:

 • Web Application
 • Desktop Application
 • Mobile Application

Encara que la meva aplicació escrita en C serà Desktop, he d'escollir Mobile Application doncs és la única opció que em deixa fer read/write/delete i que em deixarà fer upload (és a dir, write) de fotos. Per tant, escullo aquesta opció, i em diu quina és la URL a la que m'he de connectar per obtenir un FROB. Per exemple,

i obtinc 608-379-556'. Però el FROB no és el auth_key, i per configurar correctament el fitxer de configuració s'ha de fer:

$ ./flickcurl -a 608-379-556 -> aquest és el valor del FROB (però no és el auth-key!!)
lt-flickcurl: Successfully exchanged frob 608-379-556 for authentication token
lt-flickcurl: Updated configuration file /home/joan/.flickcurl.conf with authentication token

i ara si miro el fitxer de configuració ja ha incorporat el valor correcte del auth_token: (ha afegit automàticament una línia)

[flickr]
auth_token=72157629617844371-a95e52358c218462
api_key=6a36a8d6c910fb78
secret=....

Ara ja podré penjar fitxers com es demostra a continuació.

flickcurl: fer upload d'una foto

Veig que aquesta aplicació d'exemple té moltíssims paràmetres. Per exemple, l'argument upload. Convé entretindre's en el funcionament d'aquesta aplicació

$ ./flickcurl --help
Flickr API utility 1.22
Call the Flickr API to get information.
Usage: lt-flickcurl [OPTIONS] command args...

Copyright (C) 2007-2011 David Beckett - http://www.dajobe.org/
License: LGPL 2.1 or newer, GPL 2 or newer, Apache 2.0 or newer.
See http://librdf.org/flickcurl/ for full terms.
Flickcurl home page: http://librdf.org/flickcurl/

 -a, --auth FROB     Authenticate with a FROB and write auth config
 -d, --delay DELAY    Set delay between requests in milliseconds
 -h, --help       Print this help, then exit
 -o, --output FILE    Write format = FORMAT results to FILE
 -q, --quiet       Print less information while running
 -v, --version      Print the flickcurl version
 -V, --verbose      Print more information while running

Commands:
  auth.checkToken       TOKEN
   Get the credentials attached to an authentication TOKEN.
  auth.getFrob         
   Get a frob to be used during authentication.
  auth.getFullToken      MINI-TOKEN
   Get the full authentication token for MINI-TOKEN.
  auth.getToken        TOKEN
   Get the auth token for the FROB, if one has been attached.
  activity.userComments    [PER-PAGE [PAGE]]
   Get photos commented on by the caller.
  activity.userPhotos     [TIMEFRAME [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get recent activity on the caller's photos.
  blogs.getList        
   Get a list of configured blogs for the calling user.
  blogs.getServices      
   Get a list of blog services.
  blogs.postPhoto       BLOG-ID PHOTO-ID TITLE DESCRIPTION [BLOG-PASSWORD]
   Post PHOTO-ID to blog BLOG-ID with TITLE, DESCRIPTION and optional password.
  commons.getInstitutions   
   Get list of institutions
  collections.getInfo     COLLECTION-ID
   Get information on collection COLLECTION-ID
  collections.getTree     [COLLECTION-ID|- [USER-ID|-]]
   Get tree of collections COLLECTION-ID for USER-ID
  contacts.getList       [FILTER [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get a list of contacts with optional FILTER
  contacts.getListRecentlyUploaded [DATE-LAST-UPLOAD [FILTER]]
   Get a list of recent uploading contacts since DATE-LAST-UPLOAD with optional FILTER
  favorites.add        PHOTO-ID
   Adds PHOTO-ID to the current user's favorites.
  favorites.getContext     PHOTO-ID USER-NSID [NUM-PREV [NUM-NEXT [EXTRAS]]]
   Get context photos around USER-ID's favorite PHOTO-ID.
  favorites.getList      USER-NSID [[PER-PAGE] [PAGE [FORMAT]]]
   Get a list of USER-NSID's favorite photos.
  favorites.getPublicList   USER-NSID [[PER-PAGE] [PAGE [FORMAT]]]
   Get a list of USER-NSID's favorite public photos.
  favorites.remove       PHOTO-ID
   Removes PHOTO-ID to the current user's favorites.
  galleries.addPhoto      GALLERY-ID PHOTO-ID TEXT
   Add photo PHOTO-ID to galleries GALLERY-ID with TEXT
  galleries.create       TITLE [DESCRIPTION [PRIMARY-PHOTO-ID]
   Create a new gallery with TITLE, DESCRIPTION and PRIMARY-PHOTO_ID.
  galleries.editMeta      GALLERY-ID TITLE [DESCRIPTION]
   Set the TITLE and/or DESCRIPTION of a GALLERY-ID.
  galleries.editPhoto     GALLERY-ID PHOTO-ID COMMENT
   Set the COMMENT for PHOTO-ID in GALLERY-ID.
  galleries.editPhotos     GALLERY-ID PRIMARY-PHOTO-ID PHOTO-IDS,...
   Set the PHOTO-IDs of a GALLERY-ID and PRIMARY-PHOTO-ID.
  galleries.getInfo      GALLERY-ID
   Get information about GALLERY-ID.
  galleries.getList      USER-ID [PER-PAGE [PAGE]]
   Get list of galleries for a USER-ID with optional paging
  galleries.getListForPhoto  PHOTO-ID [PER-PAGE [PAGE]]
   Get list of galleries PHOTO-ID appears in with optional paging
  galleries.getPhotos     GALLERY-ID [EXTRAS [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]]
   Get the list of photos in GALLERY-ID with options.
  groups.browse        [CAT-ID]
   Browse groups below category CAT-ID (or root).
  groups.getInfo        GROUP-ID [LANG]
   Get information on group GROUP-ID with language LANG.
  groups.search        TEXT [PER-PAGE [PAGE]]
   Search for groups matching TEXT paging PER-PAGE and PAGE.
  groups.members.getList    GROUP-ID [MEMBER-TYPES [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get list of MEMBER-TYPES types members of group GROUP-ID.
  groups.pools.add       PHOTO-ID GROUP-ID
   Add PHOTO-ID in GROUP-ID pool.
  groups.pools.getContext   PHOTO-ID GROUP-ID
   Get next and previous photos for PHOTO-ID in GROUP-ID pool.
  groups.pools.getGroups    [PAGE [PER-PAGE]]
   Get list of groups a user can add to.
  groups.pools.getPhotos    GROUP-ID [PAGE [PER-PAGE [FORMAT]]]
   Get list of photos in GROUP-ID.
  groups.pools.remove     PHOTO-ID GROUP-ID
   Remove PHOTO-ID from group GROUP-ID.
  interestingness.getList   [PARAMS]
   Get interesting photos with optional parameters
 date DATE extras EXTRAS per-page PER-PAGE page PAGE format FORMAT
  machinetags.getNamespaces  [PREDICATE [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get a list of namespaces with optional PREDICATE
  machinetags.getPairs     [NAMESPACE [PREDICATE [PER-PAGE [PAGE]]]]
   Get a list of unique NAMESPACE and PREDICATE pairs
  machinetags.getPredicates  [NAMESPACE [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get a list of unique predicates optionally by NAMESPACE
  machinetags.getValues    NAMESPACE PREDICATE [PER-PAGE [PAGE]]
   Get a list of unique values for a NAMESPACE and PREDICATE
  machinetags.getRecentValues [NAMESPACE|- [PREDICATE|- [ADDED-SINCE]]]
   Get a list of recent machinetags for NAMESPACE and PREDICATE since ADDED-SINCE
  panda.getList        
   get the current list of pandas
  panda.getPhotos       PANDA
   ask a PANDA for a list of recent public and safe photos
  people.findByEmail      EMAIL
   get a user's NSID from their EMAIL address
  people.findByUsername    USERNAME
   get a user's NSID from their USERNAME
  people.getInfo        USER-NSID
   Get information about one person with id USER-NSID
  people.getPhotos       USER-NSID
   Get photos from user USER-NSID with optional parameters
 safe-search 1-3 min-upload-date DATE max-upload-date DATE
 min-taken date DATE max-taken-date DATE content-type 1-7
 privacy-filter 1-5 per-page PER-PAGE page PAGE format FORMAT
  people.getPhotosOf      USER-NSID [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get public photos of a user USER-NSID
  people.getPublicGroups    USER-NSID
   Get list of public groups a user is a member of
  people.getPublicPhotos    USER-NSID [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get public photos for a user USER-NSID
  people.getUploadStatus    
   Get calling user upload status
  photos.addTags        PHOTO-ID TAGS
   Add TAGS to a PHOTO-ID.
  photos.delete        PHOTO-ID
   Delete a PHOTO-ID.
  photos.getAllContexts    PHOTO-ID
   Get all visible sets and pools the PHOTO-ID belongs to.
  photos.getContactsPhotos   
   Get a list of recent photos from the calling users' contacts
  photos.getContactsPublicPhotos USER-NSID [FORMAT]
   Get a list of recent public photos from USER-NSID's contacts
  photos.getContext      PHOTO-ID
   Get next and previous photos for a PHOTO-ID in a photostream.
  photos.getCounts       DATES TAKEN-DATES
   Get the counts for a set of DATES or TAKEN-DATES.
  photos.getExif        PHOTO-ID
   Get EXIF information about one photo with id PHOTO-ID
  photos.getFavorites     PHOTO-ID [PER-PAGE [PAGE]]
   Get favourites information about one photo with id PHOTO-ID
  photos.getInfo        PHOTO-ID
   Get information about one photo with id PHOTO-ID
  photos.getNotInSet      [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get list of photos that are not in any set
  photos.getPerms       PHOTO-ID
   Get a photo viewing and commenting permissions
  photos.getRecent       [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get list of recent photos
  photos.getSizes       PHOTO-ID
   Get sizes of a PHOTO-ID
  photos.getUntagged      [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get list of photos that are not tagged
  photos.getWithGeoData    [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get list of photos that have geo data
  photos.getWithoutGeoData   [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get list of photos that do not have geo data
  photos.recentlyUpdated    MIN-DATE [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]
   Get list of photos that were recently updated
  photos.removeTag       PHOTO-ID TAG-ID
   Remove a tag TAG-ID from a photo.
  photos.search        [PARAMS] tags TAGS...
   Search for photos/videos with many optional parameters
    user USER tag-mode any|all text TEXT
    (min|max)-(upload|taken)-date DATE
    license LICENSE privacy PRIVACY bbox a,b,c,d
    sort date-(posted|taken)-(asc|desc)|interestingness-(desc|asc)|relevance
    accuracy 1-16 safe-search 1-3 type 1-4
    machine-tags TAGS machine-tag-mode any|all
    group-id ID place-id ID extras EXTRAS
    per-page PER-PAGE page PAGES
    media all|photos|videos has-geo
    lat LAT lon LON radius RADIUS radius-units km|mi
    contacts (all|ff)
    format FORMAT woeid WOEID
    geo-context 1-2
    in-commons in-gallery
  photos.setContentType    PHOTO-ID TYPE
   Set photo TYPE to one of 'photo', 'screenshot' or 'other'
  photos.setDates       PHOTO-ID POSTED TAKEN GRANULARITY
   Set a photo POSTED date, TAKEN date with GRANULARITY
  photos.setMeta        PHOTO-ID TITLE DESCRIPTION
   Set a photo TITLE and DESCRIPTION
  photos.setPerms       PHOTO-ID IS-PUBLIC IS-FRIEND IS-FAMILY PERM-COMMENT PERM-ADDMETA
   Set a photo viewing and commenting permissions
  photos.setSafetyLevel    PHOTO-ID SAFETY-LEVEL HIDDEN
   Set a photo's SAFETY-LEVEL and HIDDEN flag
  photos.setTags        PHOTO-ID TAGS
   Set the tags for a PHOTO-ID to TAGS.
  photos.comments.addComment  PHOTO-ID TEXT
   Add a photo comment TEXT to PHOTO-ID.
  photos.comments.deleteComment COMMENT-ID
   Delete a photo comment COMMENT-ID.
  photos.comments.editComment COMMENT-ID TEXT
   Edit a photo comment COMMENT-ID to have new TEXT.
  photos.comments.getList   PHOTO-ID
   Get the comments for a photo PHOTO-ID.
  photos.comments.getRecentForContacts [PARAMS]
   Get the list of photos for user contacts with recent comments
   since DATE-LAST-COMMENT filter CONTACTS-FILTER
   per-page PER-PAGE page PAGE format FORMAT
  photos.geo.getLocation    PHOTO-ID
   Get the geo location for a photo PHOTO-ID.
  photos.geo.getPerms     PHOTO-ID
   Get the geo perms for a photo PHOTO-ID.
  photos.geo.removeLocation  PHOTO-ID
   Remove the location for a photo PHOTO-ID.
  photos.geo.setLocation    PHOTO-ID LAT LONG ACCURACY
   Set the location for a photo PHOTO-ID.
  photos.geo.setPerms     PHOTO-ID IS-PUBLIC IS-CONTACT IS-FRIEND IS-FAMILY
   Set the geo perms for a photo PHOTO-ID.
  photos.licenses.getInfo   
   Get list of available photo licenses
  photos.licenses.setLicense  PHOTO-ID LICENSE-ID
   Get photo PHOTO-ID license to LICENSE-ID
  photos.notes.add       PHOTO-ID X Y W H TEXT
   Add a note (X, Y, W, H, TEXT) to a photo with id PHOTO-ID
  photos.notes.delete     NOTE-ID
   Delete a note with id NOTE-ID
  photos.notes.edit      NOTE-ID X Y W H TEXT
   Edit note NOTE-ID to (X, Y, W, H, TEXT)
  photos.people.add      PHOTO-ID USER-ID X Y W H
   Mark USER-ID appearing in PHOTO-ID at (X, Y, W, H)
  photos.people.delete     PHOTO-ID USER-ID
   Mark USER-ID as not appearing in PHOTO-ID
  photos.people.deleteCoords  PHOTO-ID USER-ID
   Mark USER-ID as not appearing at coordinates in PHOTO-ID
  photos.people.editCoords   PHOTO-ID USER-ID X Y W H
   Update USER-ID appearing in PHOTO-ID to coords (X, Y, W, H)
  photos.people.getList    PHOTO-ID
   Get list of users appearing in PHOTO-ID
  photos.transform.rotate   PHOTO-ID DEGREES
   Rotate PHOTO-ID by 90/180/270 DEGREES
  photos.upload.checkTickets  TICKET-IDS...
   Get the status of upload TICKET-IDS
  photosets.addPhoto      PHOTOSET-ID PHOTO-ID
   Add PHOTO-ID to a PHOTOSET-ID.
  photosets.create       TITLE DESCRIPTION PRIMARY-PHOTO-ID
   Create a photoset with TITLE, DESCRIPTION and PRIMARY-PHOTO-ID.
  photosets.delete       PHOTOSET-ID
   Delete a photoset with PHOTOSET-ID.
  photosets.editMeta      PHOTOSET-ID TITLE DESCRIPTION
   Set the TITLE and/or DESCRIPTION of a PHOTOSET-ID.
  photosets.editPhotos     PHOTOSET-ID PRIMARY-PHOTO-ID PHOTO-IDS,...
   Set the PHOTO-IDs of a PHOTOSET-ID and PRIMARY-PHOTO-ID.
  photosets.getContext     PHOTO-ID PHOTOSET-ID
   Get next and previous photos for PHOTO-ID in PHOTOSET-ID.
  photosets.getInfo      PHOTOSET-ID
   Get information about PHOTOSET-ID.
  photosets.getList      [USER-NSID]
   Get the list of photosets for the USER-NSID.
  photosets.getPhotos     PHOTOSET-ID [EXTRAS [PRIVACY [PER-PAGE [PAGE [FORMAT]]]]]
   Get the list of photos in PHOTOSET-ID with options.
  photosets.orderSets     PHOTOSET-IDS...
   Set the order of sets PHOTOSET-IDS.
  photosets.removePhoto    PHOTOSET-ID PHOTO-ID
   Remove PHOTO-ID from PHOTOSET-ID.
  photosets.removePhotos    PHOTOSET-ID PHOTO-IDS...
   Remove PHOTO-IDS from PHOTOSET-ID.
  photosets.reorderPhotos   PHOTOSET-ID PHOTO-IDS...
   Reorder PHOTO-IDS from PHOTOSET-ID.
  photosets.setPrimaryPhoto  PHOTOSET-ID PHOTO-ID
   Set photoset PHOTOSET-ID primary photo to PHOTO-ID.
  photosets.comments.addComment PHOTOSET-ID TEXT
   Add a comment TEXT to photoset PHOTOSET-ID.
  photosets.comments.deleteComment COMMENT-ID
   Delete a photoset comment COMMENT-ID.
  photosets.comments.editComment COMMENT-ID TEXT
   Edit a photoset comment COMMENT-ID to have new TEXT.
  photosets.comments.getList  PHOTOSET-ID
   Get the comments for a photoset PHOTOSET-ID.
  places.find         TEXT
   Find places by TEXT query.
  places.findByLatLon     LAT LON ACCURACY
   Find places by LAT and LON with ACCURACY 1-16.
  places.getChildrenWithPhotosPublic PLACE-ID|- [WOE-ID|-]
   Find child places with public photos by PLACE-ID or WOE-ID
  places.getInfo        PLACE-ID|- [WOE-ID|-]
   Find place by PLACE-ID or WOE-ID
  places.getInfoByUrl     URL
   Find place by place URL
  places.getPlaceTypes     URL
   Get a list of available place types
  places.getShapeHistory    PLACE-ID|- [WOE-ID|-]
   Get history of shapes for a place by PLACE-ID or WOE-ID
  places.getTopPlacesList   PLACE-TYPE [DATE [WOE-ID|- [PLACE-ID]]]
   Get the top 100 most geotagged places for a DATE (or yesterday).
  places.placesForBoundingBox PLACE-TYPE MIN-LONG MIN-LAT MAX-LONG MAX-LAT
   Find user places of PLACE-TYPE in bbox.
  places.placesForContacts   PLACE-TYPE WOE-ID|- PLACE-ID|- THRESHOLD [PARAMS]
   Find top 100 unique places clustered by a given PLACE-TYPE for a
user's contacts with optional parameters
 contacts CONTACTS min-upload MIN-UPLOAD-DATE max-upload MAX-UPLOAD-DATE
 min-taken MIN-TAKEN-DATE max-taken MAX-TAKEN-DATE
  places.placesForUser     PLACE-TYPE [WOE-ID] [PLACE-ID [THRESHOLD]]]
   Find user places of PLACE-TYPE.
  places.resolvePlaceId    PLACE-ID / WOE-ID
   Find places information by PLACE-ID or WOE-ID (number).
  places.resolvePlaceURL    PLACE-URL
   Find places information by PLACE-URL.
  places.tagsForPlace     PLACE-ID|- [WOE-ID|-]
   Get tags for a place by PLACE-ID or WOE-ID with optional parameters
 min-upload MIN-UPLOAD-DATE max-upload MAX-UPLOAD-DATE
 min-taken MIN-TAKEN-DATE max-taken MAX-TAKEN-DATE
  prefs.getContentType     
   Get default content type preference for user.
  prefs.getGeoPerms      
   Get default privacy level for geographic info for user.
  prefs.getHidden       
   Get default hidden preference for user.
  prefs.getPrivacy       
   Get default privacy preference for user.
  prefs.getSafetyLevel     
   Get default safety level for user.
  reflection.getMethods    
   Get API methods
  reflection.getMethodInfo   NAME
   Get information about an API method NAME
  stats.getCollectionDomains  DATE [COLLECTION-ID [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get collection domains stats
  stats.getCollectionReferrers DATE DOMAIN [COLLECTION-ID [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get collection referrers stats
  stats.getCollectionStats   DATE COLLECTION-ID
   Get collection view count stats
  stats.getPhotoDomains    DATE [PHOTO-ID [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get photo domains stats
  stats.getPhotoReferrers   DATE DOMAIN [PHOTO-ID [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get photo referrers stats
  stats.getPhotoStats     DATE PHOTO-ID
   Get photo view count stats
  stats.getPhotosetDomains   DATE [PHOTOSET-ID [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get photoset domains stats
  stats.getPhotosetReferrers  DATE DOMAIN [PHOTOSET-ID [PER-PAGE [PAGE]]]
   Get photoset referrers stats
  stats.getPhotosetStats    DATE PHOTOSET-ID
   Get photoset view count stats
  stats.getPhotostreamDomains DATE [PER-PAGE [PAGE]]
   Get photostream domains stats
  stats.getPhotostreamReferrers DATE DOMAIN [PER-PAGE [PAGE]]
   Get photostream referrers stats
  stats.getPhotostreamStats  DATE
   Get photostream view count stats
  stats.getPopularPhotos    [DATE [SORT [PER-PAGE [PAGE [EXTRAS]]]]]
   Get popular photos stats
  stats.getTotalViews     [DATE]
   Get total stats
  tags.getClusters       TAG
   Get list of tag clusters for TAG
  tags.getHotList       [PERIOD [COUNT]]
   Get the list of hot tags for the given PERIOD (day, week)
  tags.getListPhoto      PHOTO-ID
   Get the tag list for a PHOTO-ID.
  tags.getListUser       [USER-NSID]
   Get the tag list for a USER-NSID (or current user).
  tags.getListUserPopular   [USER-NSID [COUNT]]
   Get the popular tag list for a USER-NSID (or current user).
  tags.getListUserRaw     [TAG]
   Get the raw versions of a TAG (or all tags) for the current user.
  tags.getRelated       TAG
   Get a list of tags 'related' to TAG based on clustered usage analysis.
  test.echo          KEY VALUE
   Test echo API call; echos KEY VALUE
  test.login          
   Test login API call: returns username
  test.null          KEY VALUE
   Test null API call: no return
  urls.getGroup        GROUP-ID
   Get the url of the group page for GROUP-ID.
  urls.getUserPhotos      USER-NSID
   Get the url of the photo page for USER-NSID.
  urls.getUserProfile     USER-NSID
   Get the url of the profile page for USER-NSID.
  urls.lookupGroup       URL
   Get a group NSID from the URL to a group's page or photo pool.
  urls.lookupUser       URL
   Get a user NSID from the URL to a user's photo
  upload            FILE [PARAMS...]
   Upload a photo FILE with optional parameters PARAM or PARAM VALUE
    title TITLE
    description DESC
    safety_level 'safe' (default) or 'moderate' or 'restricted'
    content_type 'photo' (default) or screenshot' or 'other'
    hidden 'public' (default) or 'hidden'
    friend
    public
    family
    tags TAGS... [must be last param]
  replace           FILE PHOTO-ID [async]
   Replace a photo PHOTO-ID with a new FILE (async)
  shorturi           PHOTO-ID
   Get the http://flic.kr short uri for PHOTO-ID
  getphotoid          IMAGE-URL
   Get the photo id from a raw flickr farm IMAGE-URL

NSID is a user's Flickr ID, resembling the form 00000000@N00

A prefix of `flickr.' may be optionally given in all commands

Parameters for API calls that return lists of photos:

 EXTRAS is a comma-separated list of optional fields to return from:
  date_taken    Date item was taken
  date_upload   Date item was uploaded
  geo       Geotagging latitude, longitude and accuracy
  icon_server   Item owner icon fields
  last_update   Date item was last updated
  license     Item License 
  machine_tags   Machine tags
  media      Item Format: photo or video
  o_dims      Original item dimensions
  original_format Original item secret and format
  owner_name    Item owner ID
  path_alias    Path alias for owner like /photos/USERNAME
  tags       Item clean tags (safe for HTML, URLs)
  url_m      URL of medium size image
  url_o      URL of original size image
  url_s      URL of small size image
  url_sq      URL of square size image
  url_t      URL of thumbnail size image
  views      Number of times item has been viewed

 FORMAT is result syntax format:
  feed-rss_100   RSS 1.0
  feed-rss_200   RSS 2.0
  feed-atom_10   Atom 1.0
  feed-georss   RSS 2.0 with GeoRSS and W3C Geo for geotagged photos
  feed-geoatom   Atom 1.0 with GeoRSS and W3C Geo for geotagged photos
  feed-geordf   RSS 1.0 with GeoRSS and W3C Geo for geotagged photos
  feed-kml     KML 2.1
  feed-kml_nl   KML 2.1 network link

 PAGE is result page number or '-' for default (1 = first page)

 PER-PAGE is photos per result page or '-' for default (10)

upload d'una foto

opció upload:

$ ./flickcurl upload
lt-flickcurl: Minimum of 1 arguments for command `upload'
 USAGE: lt-flickcurl upload FILE [PARAMS...]
Try `lt-flickcurl --help' for more information.

Quan encara no tenia ben configurat el auth_key obtenia:

$ ./flickcurl upload /home/joan/Imatges/gnuplo7_S6V6.jpg
lt-flickcurl: Uploading file /home/joan/Imatges/gnuplo7_S6V6.jpg
lt-flickcurl: ERROR: Call failed with error 99 - Insufficient permissions. Method requires write privileges; none granted.
lt-flickcurl: Command upload failed

Però ara que ja tinc ben configurat el auth_key ja puc fer upload:

$ ./flickcurl upload /home/joan/Imatges/gnuplo7_S6V6.jpg
lt-flickcurl: Uploading file /home/joan/Imatges/gnuplo7_S6V6.jpg
lt-flickcurl: Photo upload status
 Photo ID: 6849983998

i tinc una ID unívoca per a la foto.

flickcurl: compilació

Faig

$ cd ~/flickcurl-1.22/utils
$ make clean
$ make

i puc veure quines són les sentències que es necessiten per compilar el projecte. S'han instal.lat bé totes les llibreries, a mi la única cosa que m'interessa és el fitxer flickcurl.c i l'executable que es genera flickcurl:

$ rm flickcurl

En principi amb aquestes dues línies n'hi hauria d'haver prou:

gcc -DHAVE_CONFIG_H -I../src -I/usr/include/libxml2 -MT flickcurl-flickcurl.o -MD -c -o flickcurl-flickcurl.o flickcurl.c
gcc -I/usr/include/libxml2 -g -O2 -o flickcurl flickcurl-flickcurl.o ../src/.libs/libflickcurl.so /usr/lib/libxml2.so /usr/lib/libcurl-gnutls.so

Ara faig el meu projecte en una carpeta totalment diferent i nova /home/joan/arthropoda/upload2flickr

upload2flickr

carpeta del projecte: /home/joan/arthropoda/upload2flickr

Parteixo del codi de flickcurl.c i vaig construint el meu mínim codi per poder realitzar la tasca de pujar fotos al Flickr automàticament.

gcc -DHAVE_CONFIG_H -I../src -I/usr/include/libxml2 -MT flickcurl-flickcurl.o -MD -c -o upload2flickr-upload2flickr.o upload2flickr-0.0.1.c
gcc -I/usr/include/libxml2 -g -O2 -o upload2flickr upload2flickr-upload2flickr.o /home/joan/flickcurl-1.22/src/.libs/libflickcurl.so /usr/lib/libxml2.so /usr/lib/libcurl-gnutls.so

aquí l'únic truco és que faig referència al projecte original: /home/joan/flickcurl-1.22/src/.libs/libflickcurl.so /usr/lib/libxml2.so

grups als que pertanyo a Flickr

Aquesta informació es troba a partir del NSID, que en el meu cas és 37546322@N00. El tros de codi per saber els grups als quals pertanyo és

		char *str_grups[1];
		str_grups[1] = "37546322@N00";
		rc = command_people_getPublicGroups(fc, 1, str_grups);
		if(rc) fprintf(stderr, "%s: Command %s failed\n", program, argv[0]);

Els grups als quals pertanyo són:

Group 0
group: nsid 53702755@N00 name 'Bugs'

Group 1
group: nsid 18906610@N00 name 'INSECTS'

Group 2
group: nsid 21563296@N00 name 'Macro Photography'

Group 3
group: nsid 20585692@N00 name 'The Spider Web'

Group 4
group: nsid 33818533@N00 name 'Insect Macro Photography'

Group 5
group: nsid 41324459@N00 name 'Insect Photography'

Group 6
group: nsid 98439285@N00 name 'Insects and Spiders'

Group 7
group: nsid 41069537@N00 name 'Canon EF-100mm f/2.8 Macro USM'

Group 8
group: nsid 729073@N22 name 'ALL ABOUT INSECTS & SPIDERS (Only CLOSE, CLEAR, DETAILED)'

Group 9
group: nsid 696812@N20 name 'Insect Identification Help Group'

Group 10
group: nsid 1592620@N22 name 'Entomology, Arachnology and Environment'

creat per Joan Quintana Compte, març 2012