FTP Server: vsftp

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

https://help.ubuntu.com/6.06/ubuntu/serverguide/C/ftp-server.html

sudo apt-get install vsftpd 

En el fitxer de configuració /etc/vsftpd.conf, he de canviar algunes coses:

  • anonymous_enable=NO per tal de què sigui obligat connectar-se
  • local_enable=YES per tal que els usuaris locals puguin connectar-se. Els usuaris locals són els que estan donats d'alta al sistema (adduser)
  • write_enable=YES per motius evidents
  • local_umask: 022 The value that the umask for file creation is set to for local users.
  • data_connection_timeout=3600
  • local_root=/usr/share/oracle-php -> si no poso això, els ususaris que es connectin aniran al seu home. Si vull que vagin directament a un lloc, ho fico aquí
  • file_open_mode=0777. The permissions with which uploaded files are created. Umasks are applied on top of this value. You may wish to change to 0777 if you want uploaded files to be executable. Default: 0666

Amb aquestes opcions els alumnes que es login podran treballar sense problemes de permisos.

sudo /etc/init.d/vsftpd start 

Edito també una nova entrada en la zona d'administració per tal de poder controlar l'encesa i apagada del servidor FTP amb un script de PHP.

Fixem-nos que en el fitxer de configuració /etc/vsftpd.conf no hi ha tots els paràmetres possibles. Per a més informació sobre tots els paràmetres: http://vsftpd.beasts.org/vsftpd_conf.html


creat per Joan Quintana Compte, febrer 2009