Docker a DAM-M02

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Docker (container engine) logo.png

Es tracta de treballar amb mysql (o Postgres) sense que els alumnes ho hagin d'instal·lar en les seves màquines locals. I sense haver d'utilitzar màquines virtuals. S'ha de buscar la manera més ràpida, flexible i lleugera per tal de què els alumnes puguin començar a treballar i practicar sentències SQL.

Creiem que avui dia una de les maneres d'aconseguir-ho és amb contenidors.

Introducció. Què és Docker?

Overview de Docker:

 • Cas d'us: curs GDS
 • Cas d'us: M02-Bases de dades

Instal·lació de Docker

Creem la carpeta dockerfiles/

Instal·lació a Linux

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

$ lsb_release -cs
ulyana

ulyana a Linux Mint és l'equivalent a focal a Debian

Ens descarreguem aquests fitxers:

containerd.io_1.4.9-1_amd64.deb 
docker-ce-cli_19.03.10~3-0~ubuntu-focal_amd64.deb 
docker-ce_19.03.10~3-0~ubuntu-focal_amd64.deb

I els instal·lem:

$ sudo dpkg -i *.deb

I ara ja podem arrencar un docker:

$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
2db29710123e: Pull complete 
Digest: sha256:37a0b92b08d4919615c3ee023f7ddb068d12b8387475d64c622ac30f45c29c51
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
...

Per tal de poder utilitzar docker sense sudo:

$ sudo groupadd docker (ja existeix)
$ sudo usermod -aG docker $USER

Instal·lació a Windows 10

Instal·lo el Docker Desktop 3.5.2

Hem de reiniciar l'ordinador. Arrenco el Docker Desktop, i protesta perquè la instal·lació de WSL2 és incompleta. Seguir les instruccions. Senzillament es tracta d'instal·lar el paquet d'actualització wsl_update_x64.msi

The Windows Subsystem for Linux (WSL) is a way to run a full Linux environment on your Windows machine, without having to install a "heavier" virtual machine, such as Virtual Box, VM Ware, or Hyper-V. WSL 2 also provides a mechanism for running Docker (with Linux containers) on your Windows machine. We'll install it as a prerequisite for Docker Desktop for Windows

A Windows normalment farem servir el Windows Desktop. Però també tenim la possibilitat d'utilitzar tota la funcionalitat de Docker a la consola, per exemple, per descarregar un contenidor del núvol, per arrencar i executar un contenidor, etc.

Docker de DAM-M02

v0. servidor de mysql

Les imatges oficials de mysql:

$ docker pull mysql/mysql-server
Using default tag: latest

L'arrenquem i l'executem:

$ docker run --name=mysql_test -d mysql/mysql-server:latest

$ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE            COMMAND         CREATED       STATUS            PORTS            NAMES
132c5cefe79f  mysql/mysql-server:latest  "/entrypoint.sh mysq…"  About a minute ago  Up About a minute (healthy)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql1

$ docker exec -t -i 132c5cefe79f /bin/bash
bash-4.4 # exit

per saber el password:

$ docker logs mysql1 2>&1 | grep GENERATED
[Entrypoint] GENERATED ROOT PASSWORD: zuE#2PK;/5c^1Of94.nIqo6%%CMk_8T8

I ara que ja sabem el password del root, hem d'entrar a dins del mysql i canviar el password:

$ docker exec -it mysql1 mysql -uroot -p

mysql> show databases;
ERROR 1820 (HY000): You must reset your password using ALTER USER statement before executing this statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> exit
bash-4.4 # exit

Tornem a entrar, directament al mysql:

$ docker exec -it mysql1 mysql -uroot -p*****
mysql>

Per tenir un docker amb el mysql he fet un pull directament al núvol.

Però també publiquen el Dockerfile:

i per tant el puc construir a partir del script. En comptes de fer un pull, copio el fitxer Dockerfile al local i el renombro a Dockerfile_test, i a partir d'aquest fitxer puc muntar el meu docker:

$ docker build -t joan/mysql_test:1.0 -f ./Dockerfile_test .

$ docker image ls
REPOSITORY        TAG    IMAGE ID    CREATED     SIZE
joan/mysql_test     1.0    9f04fb2e652f  5 seconds ago  132MB

El Dockerfile és el fitxer de configuració. Aquí podrem posar totes les instruccions que vulguem per tal de fer uns contenidors a mida.

v1. MySQL i base de dades de municipis

Ara que ja tenim un mysql funcionant, es tracta de configurar mitjançant un fitxer de configuració (Dockerfile) per tal de complir una sèrie de requeriments.

 • Dockerfile_v1

Mirar per dins aquest fitxer. Bàsicament el que fa és copiar el fitxer de municipis.sql a dins del docker:

...
COPY ./bd/municipis/municipis_v2122.sql /etc/municipis_v2122.sql

Per tal de què funcioni, és necessari descarregar-nos aquests fitxers localment:

$ wget https://raw.githubusercontent.com/mysql/mysql-docker/mysql-server/8.0/docker-entrypoint.sh
$ wget https://raw.githubusercontent.com/mysql/mysql-docker/mysql-server/8.0/healthcheck.sh

$ sudo chmod a+x *.sh

I ara ja puc fer el build del meu docker a partir del meu fitxer de congiguració:

$ docker build -t joan/mysql_municipis:1.0 -f ./Dockerfile_v1 .

$ docker images
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_municipis  1.0         ea563a3aa7aa    14 seconds ago   406MB
oraclelinux      7-slim       078d6e3ae75e    8 days ago     132MB

I ara arrenco el docker:

$ docker run --name=mysql_municipis -d joan/mysql_municipis:1.0
408777e6187f048cdc5c640dfdf7f0c4da0809a04c49acda7fb4374b27a98c31

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE           COMMAND         CREATED       STATUS               PORTS            NAMES
408777e6187f    joan/mysql_municipis:1.0  "/entrypoint.sh mysq…"  18 seconds ago   Up 18 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_municipis

(el docker ja està funcionant)

el password: abans de fer el exec, he de posar el password:

$ docker logs mysql_municipis 2>&1 | grep GENERATED
[Entrypoint] GENERATED ROOT PASSWORD: -oM5Eb!YkEP#ONagyKr0Kk4cx3f

Ja puc arrencar una instància, i el primer que fem és entrar com a root per a canviar-li el password, i crear la base de dades de municipis i crear l'usuari alumne amb permisos sobre la base de dades de municipis (la creació de l'usuari es fa dins del script sql).

$ docker exec -it mysql_municipis mysql -uroot -p

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '******';
mysql> \! ls /etc/municipis_v2122.sql
/etc/municipis_v2122.sql

mysql> \. /etc/municipis_v2122.sql
mysql> use municipis
mysql> select count(*) from provincies;
mysql> exit

Ara ja podem entrar amb l'usuari alumne:

$ docker exec -it mysql_municipis mysql -u alumne -pkeiL2lai municipis

mysql> show tables;
+---------------------+
| Tables_in_municipis |
+---------------------+
| comunitats     |
| municipis      |
| provincies     |
+---------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select count(*) from provincies;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|    52 |
+----------+

v2. MySQL i bases de dades municipis

Dockerfile_v2: En aquest fitxer fem referència a una nova versió del entrypoint: docker-entrypoint_v2.sh:

$ sudo chmod a+x docker-entrypoint_v2.sh

En la línia 123:

...
source /etc/municipis_v2122.sql;
...

de manera que es carrega la base de dades en el moment del build del docker.

$ docker build -t joan/mysql_municipis:2.0 -f ./Dockerfile_v2 .

$ docker images
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_municipis  2.0         e4ab089a696c    16 seconds ago   406MB
joan/mysql_municipis  1.0         ea563a3aa7aa    31 minutes ago   406MB
oraclelinux      7-slim       078d6e3ae75e    8 days ago     132MB

$ docker run --name=mysql_municipis_v2 -d joan/mysql_municipis:2.0
23fd38e1eb6354663e9b7d65528e1ca78333a81a2e3ef948cece9c619daae4cc

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE           COMMAND         CREATED       STATUS               PORTS            NAMES
23fd38e1eb63    joan/mysql_municipis:2.0  "/entrypoint_v2.sh m…"  12 seconds ago   Up 11 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_municipis_v2
408777e6187f    joan/mysql_municipis:1.0  "/entrypoint.sh mysq…"  31 minutes ago   Up 31 minutes (healthy)      3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_municipis

ara ja podem entrar amb l'usuari alumne:

$ docker exec -it mysql_municipis mysql -u alumne -pkeiL2lai municipis

mysql> show tables;
+---------------------+
| Tables_in_municipis |
+---------------------+
| comunitats     |
| municipis      |
| provincies     |
+---------------------+

v3: bases de dades de municipi i empresa

És la mateixa idea, però ara carrego dues bases de dades en comptes d'una sola. Per tant, podré carregar en el meu docker totes les bases de dades que vulgui. Dockerfile_v3:

...
# primer copiem les dades al docker
COPY ./bd/municipis/municipis_v2122.sql /etc/municipis_v2122.sql
COPY ./bd/empresa/empresa.sql /etc/empresa.sql

# modifiquem el entrypoint.sh de manera que fa tota la càrrega de les dades (que inclou crear l'usuari alume amb privilegis sobre la base de dades de municipis)
COPY docker-entrypoint_v3.sh /entrypoint_v3.sh
...

entrypoint_v3.sh: (línia 123)

...
source /etc/municipis_v2122.sql;
source /etc/empresa.sql;
...
$ sudo chmod a+x docker-entrypoint_v3.sh

$ docker build -t joan/mysql_municipis_empresa:3.0 -f ./Dockerfile_v3 .

$ docker images
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_municipis_empresa  3.0         6a054a07d3cc    9 seconds ago    406MB
joan/mysql_municipis  2.0         e4ab089a696c    16 seconds ago   406MB
joan/mysql_municipis  1.0         ea563a3aa7aa    31 minutes ago   406MB
oraclelinux      7-slim       078d6e3ae75e    8 days ago     132MB

$ docker run --name=mysql_municipis_empresa_v3 -d joan/mysql_municipis_empresa:3.0
15bbfce19f959f0058c3e7cdac93c57176c1fb4eb33ac6ceacac4b1361a658cb

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE           COMMAND         CREATED       STATUS               PORTS            NAMES
23459904377c    joan/mysql_municipis_empresa:3.0  "/entrypoint_v3.sh m…"  14 seconds ago   Up 14 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_municipis_v3
23fd38e1eb63    joan/mysql_municipis:2.0  "/entrypoint_v2.sh m…"  12 seconds ago   Up 11 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_municipis_v2
408777e6187f    joan/mysql_municipis:1.0  "/entrypoint.sh mysq…"  31 minutes ago   Up 31 minutes (healthy)      3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_municipis

ara ja podem entrar amb l'usuari alumne a les bases de dades:

$ docker exec -it mysql_municipis_empresa_v3 mysql -ualumne -pkeiL2lai municipis
$ docker exec -it mysql_municipis_empresa_v3 mysql -ualumne -pkeiL2lai empresa

mysql> show tables;

I ara ja puc posar totes les bases de dades que vulgui

També puc entrar al terminal del meu docker:

$ docker exec -it mysql_municipis_empresa_v3 /bin/bash
bash-4.2#
bash-4.2# mysql -h localhost -u alumne -pkeiL2lai empresa
empresa> 

Pujar el docker que acabo de fer a dockerhub

La idea és penjar al dockerhub els meus dockers, per tal de què els alumnes se'ls puguin descarregar.

Step 1: Login to docker hub account

$ docker login
username: joanillo
password: ********
login succeeded

Step 2: Tag the image to upload

$ docker image ls
REPOSITORY           TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_municipis_empresa  3.0         16937d3adcad    2 days ago     406M

$ docker tag 16937d3adcad joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0

$ docker image ls
REPOSITORY             TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_municipis_empresa    3.0         16937d3adcad    2 days ago     406MB
joanillo/mysql_municipis_empresa  3.0         16937d3adcad    2 days ago     406MB

És necessari posar el tag de joanillo, igual que el username de dockerhub.

Step 3: Push the image to docker hub

$ docker push joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0
The push refers to repository [docker.io/joanillo/mysql_municipis_empresa]
f864a942ede6: Pushed 
e6cca180e516: Pushed 
de3b0f6a6916: Pushed 
51fee74d9317: Pushed 
293c3b00ec06: Pushed 
55bee6be610f: Pushed 
3.0: digest: sha256:b993da7404da5070380c19034cd3daf6331b87212b6526f1ce52e23eaf401aec size: 1573

ara sí que em deixa perquè joanillo és el nom d'usuari correcte a dockerhub.

v4: bases de dades de HR (usuari alumne@%)

HR (human resources) és la base de dades que es fa servir per al tutorial de SQL.

L'objectiu d'aquesta versió és que la connexió al mysql-workbeng sigui fàcil. Els problemes que havia tingut per configurar el mysql-workbench contra docker eren que bàsicament havia de crear l'usuari alumne@% que permeti connexions fora de localhost. La idea és crear aquest usuari en el procés de preparació del docker. La idea també és separar tots els scripts de creació de les diferents taules, del script privilegis.sql que dóna permisos sobre les taules.

script privilegis_v4.sql:

CREATE USER 'alumne'@'localhost' IDENTIFIED BY 'keiL2lai';
CREATE USER 'alumne'@'%' IDENTIFIED BY 'keiL2lai'; # per tal de poder-nos connectar des de fora el docker (mysql-workbench)

GRANT ALL ON HR.* TO 'alumne'@'localhost';
GRANT ALL ON HR.* TO 'alumne'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

Dockerfile_v4:

...
# primer copiem les dades al docker
COPY ./bd/HR/HR.sql /etc/HR.sql
COPY ./bd/privilegis_v4.sql /etc/privilegis.sql

# modifiquem el entrypoint.sh de manera que fa tota la càrrega de les dades (que inclou crear l'usuari alume amb privilegis sobre la base de dades de municipis)
COPY docker-entrypoint_v4.sh /entrypoint_v4.sh
COPY healthcheck.sh /healthcheck.sh
ENTRYPOINT ["/entrypoint_v4.sh"]
...

docker-entrypoint_v4.sh (línia 123):

...
source /etc/HR.sql;
source /etc/privilegis.sql;
...

Així doncs, el procés és:

$ docker build -t joan/mysql_hr:4.0 -f ./Dockerfile_v4 .

(repository name must be lowercase, no podem posar HR)

$ docker images
REPOSITORY             TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_hr           4.0         40d09480598e    4 seconds ago    406MB

NOTA: Quan he fet un run la primera vegada havia tingut un problema. Es poden mirar els logs per veure quin és el problema.

$ docker run --name=mysql_hr_v4 -d joan/mysql_hr:4.0
47f88b52ba73f1edd147fdc0376798efe6f462ead60ec0213668b2c633ab6ecf

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                 COMMAND         CREATED       STATUS         PORTS                   NAMES
no es veu el contenidor de HR, crec que hi ha hagut un problema

$ docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE                 COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS                   NAMES
47f88b52ba73

$ docker logs 47f88b52ba73
...
[Entrypoint] GENERATED ROOT PASSWORD: tYdBUDukT0q0q3NNemUvVipSUl0
ERROR at line 6: Failed to open file '/etc/privilegis.sql', error: 2

Esborrem el contenidor i la imatge, i corregim el problema

Ara sí:

$ docker run --name=mysql_hr_v4 -d joan/mysql_hr:4.0
924fea3201ab6a1a5891e9d50b4476216b9fb8a1a1364c0c23d90aa3498574db

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                 COMMAND         CREATED       STATUS               PORTS                   NAMES
924fea3201ab    joan/mysql_hr:4.0           "/entrypoint_v4.sh m…"  14 seconds ago   Up 13 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp

$ docker exec -it mysql_hr_v4 mysql -ualumne -pkeiL2lai HR
mysql> show tables;
+--------------+
| Tables_in_HR |
+--------------+
| countries  |
| departments
...
Workbench docker HR.png

Per saber quina és la IP que exposa el docker, i que hauré de fer servir per configurar la meva connexió del mysql-workbench o del tableplus:

$ docker inspect 924fea3201ab
...
"Gateway": "172.17.0.1",
"IPAddress": "172.17.0.3",
...

Dades:

 • hostname: 172.17.0.3
 • Port: 3306
 • username: alumne
 • password: keiL2lai
 • default schema: HR

En el tableplus la configuració és de la mateixa manera. La interfície gràfica no és la millor, però l'avantatge és que ens podem connectar a diferets bd (PostgreSQL,...)

I em puc connectar amb qualsevol client de mysql, concretament el client CLI:

$ mysql -h 172.17.0.3 -u alumne -pkeiL2lai HR
mysql>

v5: bases de dades del mòdul M02-BD

En aquesta versió 5 hi ha 10 bases de dades per treballar a classe. I es pot entrar directament amb l'usuari alumne.

Recordem que fem servir el Dockerfile oficial de:

Els scripts docker-entrypoint.sh, healthcheck.sh, prepare-image.sh han d'estar amb permisos d'execució:

$ sudo chmod a+x docker-entrypoint.sh
$ sudo chmod a+x prepare-image.sh
$ sudo chmod a+x healthcheck.sh

Aquestes són les bases de dades que implemento:

COPY ./bd/HR/HR_v5.sql /etc/HR.sql
COPY ./bd/municipis/municipis_v2122_v5.sql /etc/municipis_v2122.sql
COPY ./bd/langtrainer/langtrainer_211018_v5.sql /etc/langtrainer_211018.sql
COPY ./bd/empresa/empresa_v5.sql /etc/empresa.sql
COPY ./bd/sakila-db/sakila-schema_v5.sql /etc/sakila-schema.sql
COPY ./bd/sakila-db/sakila-data_v5.sql /etc/sakila-data.sql
COPY ./bd/mywind/northwind-default-current-timestamp_v5.sql /etc/northwind-default-current-timestamp.sql
COPY ./bd/mywind/northwind-data_v5.sql /etc/northwind-data.sql
COPY ./bd/classicmodels/mysqlsampledatabase_v5.sql /etc/mysqlsampledatabase.sql
COPY ./bd/categories_bikeshop/categories_bikeshop_v5.sql /etc/categories_bikeshop.sql
COPY ./bd/vestuari/vestuari_v5.sql /etc/vestuari.sql
COPY ./bd/englishresources/englishresources_v5.sql /etc/englishresources.sql

source /etc/HR.sql;
source /etc/municipis_v2122.sql;
source /etc/langtrainer_211018.sql;
source /etc/empresa.sql;
source /etc/sakila-schema.sql;
source /etc/sakila-data.sql;
source /etc/northwind-default-current-timestamp.sql;
source /etc/northwind-data.sql;
source /etc/mysqlsampledatabase.sql;
source /etc/categories_bikeshop.sql;
source /etc/vestuari.sql;
source /etc/englishresources.sql;
source /etc/privilegis.sql;
FLUSH PRIVILEGES ;
$ docker build -t joan/mysql_m02bd:5.0 -f ./Dockerfile_v5 .
...
Removing intermediate container eb9ca6d261c8
 ---> c708b7dc9ac9
Successfully built c708b7dc9ac9
Successfully tagged joan/mysql_m02bd:5.0
$ docker image ls
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_m02bd  5.0         c708b7dc9ac9    57 seconds ago   462MB
oraclelinux     8-slim       87ea2daf719e    11 days ago     110MB

Arrenquem el contenidor:

$ docker run --name=mysql_m02bd -d joan/mysql_m02bd:5.0
267f094d20f3142ab89484a1919e1193fffbd2e53882ded31f80031005336707

El contenidor està funcionant:

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE         COMMAND         CREATED       STATUS               PORTS            NAMES
e593408e5541    joan/mysql_m02bd:5.0  "/entrypoint_v5.sh m…"  14 seconds ago   Up 13 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_m02bd

Per mirar els logs: $ docker logs mysql_m02bd 2>&1 ... 2021-11-15T17:05:34.128903Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-address: '::' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock 2021-11-15T17:05:34.129065Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.0.27' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MySQL Community Server - GPL.

IMPORTANT: s'ha d'esperar que acabi (ready for connections). No és immediat perquè estem executant tots els scripts de creació de les taules de les diferents bases de dades. Compte! perquè si hi hagués algun error en un script petaria tot... (a no ser que faci servir la comanda force per tirar endavant...). Això és el que m'ha passat amb la base de dades englishresources, que hi havia un error de clau forània.

No puc entrar amb l'usuari alumne fins que no em surti ready for connections (abans s'estan executant els scripts, i els privilegis de l'usuari alumne no es fan fins al final)

$ docker exec -it mysql_m02bd mysql -u alumne -pkeiL2lai

i efectivament no cal entrar com a root.

Recordar que per entrar com a root he de regenerar el password:

$ docker logs mysql_m02bd 2>&1 | grep GENERATED
[Entrypoint] GENERATED ROOT PASSWORD: qr,D?B40&@;UJ9l@/73iz9D4uPc+Zhx4
$ docker exec -it mysql_m02bd mysql -uroot -p
ERROR 1820 (HY000): You must reset your password using ALTER USER statement before executing this statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> exit

Però això no és necessari, doncs ja puc entrar amb alumne directament.

Ara ja puc executar el meu contenidor:

$ docker exec -it mysql_m02bd mysql -ualumne -pkeiL2lai
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| HR         |
| bikeshop      |
| classicmodels   |
| empresa      |
| englishresources  |
| langtrainer    |
| municipis     |
| mysql       |
| northwind     |
| performance_schema |
| sakila       |
| sys        |
| vestuari      |
+--------------------+

mysql> use HR
mysql> show tables;

I també puc entrar directament a la consola:

$ docker exec -it mysql_m02bd /bin/bash
bash-4.4# 
$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        
242534ba574d    joan/mysql_m02bd:5.0

$ docker inspect mysql_m02bd
...
"Gateway": "172.17.0.1",
"IPAddress": "172.17.0.2",
...

Pugem al dockerhub

I ara la pujo al dockerhub

$ docker image ls
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_m02bd  5.0         e443b1ee1003    6 minutes ago    462MB

$ docker tag e443b1ee1003 joanillo/mysql_m02bd:5.0

$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joanillo/mysql_m02bd  5.0         e443b1ee1003    7 minutes ago    462MB
joan/mysql_m02bd    5.0         e443b1ee1003    7 minutes ago    462MB

Fixar-se que tenen el mateix IMAGE ID: és la mateixa

$ docker push joanillo/mysql_m02bd:5.0
...
9aa50f4d6dcc: Pushed 
04fcfc435802: Pushed 
8178e842e73e: Mounted from library/oraclelinux 
5.0: digest: sha256:2b48d332cece8ba8d2e256537427c3d26d18c28dc6732913032a57d5df9bde03 size: 4492

Baixar el contenidor del dockerhub

Ara vull esborrar-la en local i baixar-la del dockerhub per comprovar que funciona:

$ docker rm -f fbb93c6123d0
$ docker rmi -f e443b1ee1003
$ docker pull joanillo/mysql_m02bd:5.0
a21d4bfd3284: Pull complete 
Digest: sha256:2b48d332cece8ba8d2e256537427c3d26d18c28dc6732913032a57d5df9bde03
Status: Downloaded newer image for joanillo/mysql_m02bd:5.0
docker.io/joanillo/mysql_m02bd:5.0

Engego aquest contenidor i l'executo

$ docker run --name=mysql_m02bd -d joanillo/mysql_m02bd:5.0
267f094d20f3142ab89484a1919e1193fffbd2e53882ded31f80031005336707

El contenidor està funcionant:

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE         COMMAND         CREATED       STATUS               PORTS            NAMES
e593408e5541    joan/mysql_m02bd:5.0  "/entrypoint_v5.sh m…"  14 seconds ago   Up 13 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_m02bd

Per mirar els logs:

$ docker logs mysql_m02bd

...
2021-11-15T17:05:34.128903Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-address: '::' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock
2021-11-15T17:05:34.129065Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.0.27' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MySQL Community Server - GPL.
s'ha d'esperar que acabi. Compte! perquè si hi hagués algun error en un script petaria tot...

Recordar! No puc entrar amb l'usuari alumne fins que no em surti ready for connections (abans s'estan executant els scripts, i els privilegis de l'usuari alumne no es fan fins al final)

$ docker exec -it mysql_m02bd mysql -u alumne -pkeiL2lai

També és interessant comprovar els recursos de la meva màquina que consumeix el contenidor que està engegat: (ho podem comparar amb la càrrega de tenir funcionant una màquina virtual)

$ docker stats

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
71551cd939f6    mysql_m02bd     0.41%        367.3MiB / 7.304GiB  4.91%        12.5kB / 0B     12.1MB / 441MB   39

mysql-workbench

I ara el mysql-workbench

hostname: 172.17.0.2
Port: 3306
username: alumne
password: keiL2lai
default schema: municipis

Funciona correctament.

Accents a la consola i dins del mysql


En el dockerfile:

#ENV LANG en_US.UTF-8
ENV LANG C.UTF-8 # millor

Una altra possibilitat és dins del docker fer:

bash-4.4# LANG=C.UTF-8

o bé quan executo la comanda del docker:

$ docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 mysql_m02bd /bin/bash

El curiós del cas és que amb en_US.UTF8 (' ca_ES.UTF8) encara que es veuen els accents al fer una select, no puc posar els accents quan escrir. En canvi amb C.UTF8 sí que funciona bé. C significa computer.

Linux. Descarregar el docker mysql_municipis_empresa:3.0.Consola

Recordatori per esborrar

Si vull provar un Docker que és meu, primer l'hauré d'esborrar.

Per eliminar el docker:

$ docker ps
CONTAINER ID
15bbfce19f95
$ docker rm -f 15bbfce19f95

Per eliminar la imatge:

$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joan/mysql_municipis_empresa_v3  3.0         6a054a07d3cc    17 minutes ago   406MB

$ docker rmi -f joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0
Untagged: joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0
Deleted: sha256:6a054a07d3ccbd7c8122cee0d6d04efc0359d465f0c7d344aa82029cecdc1d7f
Deleted: sha256:4452f57ec65993c48646c7b4dec8049fa81b7740d3713e4fc674bd9d22e28626
...
$ docker rmi -f joan/mysql_municipis_empresa:3.0
Untagged: joan/mysql_municipis_empresa:3.0
Deleted: sha256:16937d3adcadfaae2ff9756ef94ecf92992d5a9517a30f335151d76e363ba977
Deleted: sha256:313c70d3e2da1c23f9aa3bc162b0a7506fce036c50c89d809957f0d9e5567087
Deleted: sha256:51336e21278a2a593c6931540cde82a17ab23a67fd1dea60f30f738aa5578667
...

Descàrrega de dockerhub

$ docker pull joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0
...
Status: Downloaded newer image for joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0

Ja podem arrencar-lo i executar-lo:

$ docker run --name=mysql_municipis_empresa_v3 -d joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0
9278b2777d9ce8754f03858bc4f4f2705a8982eebddd9bf4c86daa953646c98c

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE                 COMMAND         CREATED       STATUS              PORTS            NAMES
9278b2777d9c    joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0  "/entrypoint_v3.sh m…"  6 seconds ago    Up 5 seconds (health: starting)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_municipis_empresa_v3

I ara podem executar-lo:

$ docker exec -it mysql_municipis_empresa_v3 mysql -ualumne -pkeiL2lai empresa

Funciona correctament el docker que m'he descarregat de dockerhub.

Windows. Descarregar el docker mysql_municipis_empresa:3.0.Consola

He de tenir el Docker Desktop arrencat (que s'havia instal·lat prèviament):

$ docker pull joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0
...
Status: Downloaded newer image for joanillo/mysql_municipis_empresa:3.0

I ara ja m'apareix en el Docker Desktop

Sobre el contenidor, Run, i selecciono CLI (command line interface, que és la consola)

sh-4.2#
sh-4.2# mysql -h localhost -u alumne -pkeiL2lai municipis
mysql> select count(*) from municipis;
8132
mysql> exit
sh-4.2# exit

Funciona correctament en mode consola.

Linux. mysql-workbench

Instal·lació mysql-workbench-community

Provat a Linux Mint (juliol 2021)

(prèviament hem d'instal·lar snap)

Queda ben instal·lat, però no puc connectar-me a la bd. Per solucionar-ho:

$ snap connect mysql-workbench-community:password-manager-service
$ snap connect mysql-workbench-community:ssh-keys

Ja funciona

Execució contra Docker

Workbench docker HR.png

Veure la versió 4, que està preparada.

La clau està en què necessito l'usuari alumne@%, que és el que em permet connexions fora de localhost:

CREATE USER 'alumne'@'%' IDENTIFIED BY 'keiL2lai';

La creació d'aquest usuari no s'ha de fer manualment, sinó que es fa en els scripts del docker.

Windows. mysql-workbench

Instal·lació mysql-workbench

Descarrego:

 • mysql-workbench-community-8.0.27-winx64.exe

Necessita Visual C++ 2019 Redistributable package Descarrego i instal·lo:

 • VC_redist.x64.exe

Execució contra Docker

Veure la versió 4, que està preparada.

La clau està en què necessito l'usuari alumne@%, que és el que em permet connexions fora de localhost:

CREATE USER 'alumne'@'%' IDENTIFIED BY 'keiL2lai';

La creació d'aquest usuari no s'ha de fer manualment, sinó que es fa en els scripts del docker.

Docker del phpMyAdmin

PhpMyAdmin docker.png

Official phpMyAdmin Docker image:

$ docker pull phpmyadmin/phpmyadmin:latest
69692152171a: Pull complete 
9b4ca5ae9dfa: Extracting 69.07MB/76.68MB
...
Status: Downloaded newer image for phpmyadmin/phpmyadmin:latest
docker.io/phpmyadmin/phpmyadmin:latest

Arrenquem el contenidor, tenim vàries possibilitats

Usage with linked server

Els enllaços (links) permeten que els contenidors es descobreixin entre ells i transfereixin de manera segura informació d'un contenidor a un altre contenidor.

Tenim un docker del mysql amb les bases de dades, i un altre docker amb el phpMyAdmin. Per tant, han d'estar els dos contenidors arrencats:

First you need to run a MySQL or MariaDB server in Docker, and the phpMyAdmin image needs to be linked to the running database container:

$ docker run --name=mysql_m02bd -d joanillo/mysql_m02bd:5.0
$ docker run --name myadmin -d --link mysql_m02bd:db -p 8080:80 phpmyadmin/phpmyadmin

I ja funciona:

I ara ja puc entrar (alumne/keiL2lai), i puc veure les 10 bases de dades que tinc.

Tenim els dos dockers arrencats:

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE           COMMAND         CREATED       STATUS          PORTS            NAMES
ba9c1e635708    phpmyadmin/phpmyadmin   "/docker-entrypoint.…"  2 minutes ago    Up 2 minutes       0.0.0.0:8080->80/tcp    myadmin
a679fe06f4f9    joanillo/mysql_m02bd:5.0  "/entrypoint_v5.sh m…"  3 minutes ago    Up 3 minutes (healthy)  3306/tcp, 33060-33061/tcp  mysql_m02bd

Consum de memòria i CPU:

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
ba9c1e635708    myadmin       0.01%        35.82MiB / 7.304GiB  0.48%        173kB / 240kB    4.44MB / 283kB   11
a679fe06f4f9    mysql_m02bd     0.42%        376MiB / 7.304GiB   5.03%        55.5kB / 64.5kB   20.2MB / 441MB   40

Usage with external server and arbitrary server

Sí sé que la meva adreça IP del contenidor del mysql és: "IPAddress": "172.17.0.2", tinc també aquestes dues maneres de connectar-me:

docker run --name myadmin -d -e PMA_HOST=172.17.0.2 -p 8080:80 phpmyadmin/phpmyadmin
docker run --name myadmin -d -e PMA_ARBITRARY=1 -p 8080:80 phpmyadmin/phpmyadmin

En aques segon cas, en el phpMyAdmin surt la casella del servidor, i puc posar la IP del contenidor de mysql.

Connectar al mysql de la màquina local

Si vull connectar el meu phpMyAdmin (docker) en el meu mysql local (sense contenidor), el que funciona és:

$ docker run --rm --name pma-socket -p 8080:80 -e PMA_SOCKET=/run/mysqld/mysqld.sock -v /run/mysqld/mysqld.sock:/run/mysqld/mysqld.sock phpmyadmin/phpmyadmin

i ara veig les bases de dades locals

Docker compose

Ara ja van per la versió 2, però de moment provem la versió 1.29 (que és de fa pocs mesos)

$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
$ docker-compose --version
docker-compose version 1.29.2, build 5becea4c

L'avantatge de docker-compose és que puc tenir fitxers de configuració yml que em facilitin la feina de configuració dels meus dockers. Per exemple, un cas pràctic, tenim el docker del mysql (amb 10 bases de dades) i el docker del phpMyAdmin. Puc tenir un fitxer de configuració que arrenqui els dos dockers al mateix temps.

script docker-compose-mysql-phpmyadmin_v5.yml:

version: '3'

services:
 mysql_m02bd:
  image: joanillo/mysql_m02bd:5.0
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
   - MYSQL_USER=alumne
   - MYSQL_PASSWORD=keiL2lai
  volumes:
   - mysql_data:/var/lib/mysql

 myadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  ports:
   - 8080:80
  environment:
   - PMA_HOST=mysql_m02bd
  depends_on:
   - mysql_m02bd

volumes:
 mysql_data:

el renombro a docker-compose.yml I ja puc arrencar els dos dockers amb una comanda senzilla:

$ docker-compose up
...
mysql_m02bd_1 | 2021-11-18T12:31:06.706874Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '8.0.27' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MySQL Community Server - GPL.

i ja puc entrar amb alumne/keiL2lai

La primera vegada triga més, evidentment. Però les properes vegades, fent senzillament docker-compose up ja tinc els meus dos dockers funcionant amb 2 segons.


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2021