Docker: intel·ligència artificial - IOC

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

En el marc dels Cursos d'Especialització s'hauria de proporcionar una màquina docker oficial als alumnes, que inclogui totes les llibreries necessàries. S'ha de documentar el procés de creació d'aquest docker, i s'haurà de versionar, doncs anirà canviant els requeriments (i actualitzant les versions de les llibreries).

Imatge oficial de Pytorch

Completar el docker amb llibreries

Jupyter

Primer exemple amb Pytorch

Pujar/publicar el docker a dockerhub

Testejar el docker a una màquina Windows

Dockerfile_1_0

scripts

Dockerfile_1_0

FROM pytorch/pytorch

RUN apt-get update && \
  apt-get install -y nano && \
  apt-get install -y joe

COPY ./requirements_1_0.txt .
RUN pip3 install --no-cache-dir -r requirements_1_0.txt

COPY ./arrencar_jupyter.sh .
RUN chmod a+x arrencar_jupyter.sh

# Add user dockeria
RUN useradd -ms /bin/sh dockeria
RUN usermod -aG sudo dockeria

RUN mv arrencar_jupyter.sh /home/dockeria
USER dockeria

# Set working directory
WORKDIR /home/dockeria

# shared folder
RUN mkdir shared_folder

# Mòdul M3
RUN mkdir M3
RUN mkdir M3/data
COPY ./data/* M3/data/

RUN mkdir M3/test
COPY ./test/* M3/test/

# Set working directory to M3
WORKDIR /home/dockeria/M3

# port que fa servir jupiter (necessari per Windows. En la meva màquina local no cal perquè suposo que ja està escoltant per aquest port)
EXPOSE 8888 8888

# CMD jupyter notebook --no-browser --ip="0.0.0.0" --port=8888 --allow-root

arrencar_jupyter.sh

#/bin/bash
jupyter notebook --no-browser --ip="0.0.0.0" --port=8888 --allow-root

xuleta

Esborrany

La imatge oficial:
*https://hub.docker.com/r/pytorch/pytorch

El Dockerfile oficial és a:
* https://github.com/pytorch/pytorch/blob/main/Dockerfile

PyTorch is a deep learning framework that puts Python first.
It provides Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration.

$ docker pull pytorch/pytorch

Using default tag: latest
latest: Pulling from pytorch/pytorch
7007490126ef: Pull complete 
f030756bea58: Pull complete 
002e0840847c: Pull complete 
4f4fb700ef54: Pull complete 
e991862a3134: Pull complete 
Digest: sha256:e4aaefef0c96318759160ff971b527ae61ee306a1204c5f6e907c4b45f05b8a3
Status: Downloaded newer image for pytorch/pytorch:latest
docker.io/pytorch/pytorch:latest

Són 3.4 GB

$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
pytorch/pytorch    latest        1bfcece93725    13 days ago     7.2GB


* https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/exec/

docker run --name pytorch2 -d -i -t pytorch/pytorch:latest /bin/sh
0afbc40cb085d96e99f241975ec4d6b030761bba348e183a6b4fc71b5c96b056

This creates and starts a container named pytorch2 from an alpine image with an sh shell as its main process. The -d option (shorthand for --detach) sets the container to run in the background, in detached mode, with a pseudo-TTY attached (-t). The -i option is set to keep STDIN attached (-i), which prevents the sh process from exiting immediately.

$ docker ps -a
$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE          COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
0afbc40cb085    pytorch/pytorch:latest  "/bin/sh"      19 seconds ago   Up 18 seconds              pytorch2

Next, execute a command on the container.

$ docker exec -it pytorch2 /bin/bash
root@0afbc40cb085:/workspace# <- ja sóc dins el docker

This starts a new shell session in the container pytorch2 (compte! no confondre exec amb start)

# python --version
Python 3.10.13

# python
>>> import torch
>>> print(torch.__version__)
2.1.0
>>> x = torch.rand(5, 3)
>>> print(x)
tensor([[0.9976, 0.6759, 0.8950],
    [0.2835, 0.4624, 0.2493],
    [0.8311, 0.0133, 0.7116],
    [0.2142, 0.3823, 0.4454],
    [0.5836, 0.7235, 0.6720]])

>>> torch.cuda.is_available()
False

Per mirar les llibreries que tenim instal·lades:

# pip list
Package         Version
----------------------- ------------
asttokens        2.0.5
astunparse       1.6.3
attrs          23.1.0
backcall        0.2.0
beautifulsoup4     4.12.2
boltons         23.0.0
brotlipy        0.7.0
certifi         2023.7.22
cffi          1.15.1
chardet         4.0.0
charset-normalizer   2.0.4
click          8.0.4
conda          23.9.0
conda-build       3.27.0
conda-content-trust   0.2.0
conda_index       0.3.0
conda-libmamba-solver  23.7.0
conda-package-handling 2.2.0
conda_package_streaming 0.9.0
cryptography      41.0.3
decorator        5.1.1
dnspython        2.4.2
exceptiongroup     1.0.4
executing        0.8.3
expecttest       0.1.6
filelock        3.9.0
fsspec         2023.9.2
gmpy2          2.1.2
hypothesis       6.87.2
idna          3.4
ipython         8.15.0
jedi          0.18.1
Jinja2         3.1.2
jsonpatch        1.32
jsonpointer       2.1
libarchive-c      2.9
libmambapy       1.4.1
MarkupSafe       2.1.1
matplotlib-inline    0.1.6
mkl-fft         1.3.8
mkl-random       1.2.4
mkl-service       2.4.0
more-itertools     8.12.0
mpmath         1.3.0
networkx        3.1
numpy          1.26.0
packaging        23.1
parso          0.8.3
pexpect         4.8.0
pickleshare       0.7.5
Pillow         10.0.1
pip           23.2.1
pkginfo         1.9.6
pluggy         1.0.0
prompt-toolkit     3.0.36
psutil         5.9.0
ptyprocess       0.7.0
pure-eval        0.2.2
pycosat         0.6.6
pycparser        2.21
Pygments        2.15.1
pyOpenSSL        23.2.0
PySocks         1.7.1
python-etcd       0.4.5
pytz          2023.3.post1
PyYAML         6.0
requests        2.31.0
ruamel.yaml       0.17.21
ruamel.yaml.clib    0.2.6
setuptools       68.0.0
six           1.16.0
sortedcontainers    2.4.0
soupsieve        2.5
stack-data       0.2.0
sympy          1.11.1
tomli          2.0.1
toolz          0.12.0
torch          2.1.0
torchaudio       2.1.0
torchelastic      0.2.2
torchvision       0.16.0
tqdm          4.65.0
traitlets        5.7.1
triton         2.1.0
truststore       0.8.0
types-dataclasses    0.6.6
typing_extensions    4.7.1
urllib3         1.26.16
wcwidth         0.2.5
wheel          0.41.2
zstandard        0.19.0


Sortim de la shell
# exit
$ 

Per aturar el docker:

Per eliminar el docker:

docker stop -d pytorch2
o bé:
docker stop 0afbc40cb085

$ docker ps <- ja no apareix
$ docker ps -a <- encara apareix

docker rm pytorch2
o bé
docker rm 0afbc40cb085

Però la imatge encara hi és:
docker image ls

Millor no confondre el nom de la imatge amb el nom del contenidor:

$ docker run --name DOCKERIA -d -i -t docker-ia:latest /bin/sh

Open a shell inside a running container:
$ docker exec -it DOCKERIA /bin/bash

Per saber les últimes versions dels paquets disponibles fem servir el cercador:
*https://pypi.org/search

Important, cada vegada que vull actualitzar el Dockerfile i tornar a fer el build, no cal eliminar la imatge. Faig el build i la imatge s'actualitza:
Removing intermediate container 4370c5300b24
 ---> f30e2cef329d
Successfully built f30e2cef329d
Successfully tagged docker-ia:latest

La única cosa que fa és canviar el id

===============================
I ara hauré de fer servir aquesta imatge oficial per 'construir' el docker IOC, amb la idea de fer un docker de l'assignatura

Em puc guiar en:
*https://wiki.joanillo.org/index.php/Docker:_PostgreSQL

en el docker hi he de posar:
-variables d'entorn
-copiar fitxers
-instal·lar nous paquets: editors de text, noves llibreries
-com farem una carpeta compartida?

1. Creem una carpeta per al projecte
2. Creem el script Dockerfile
3. Fem el docker build:
$ docker build -t docker-ia -f ./Dockerfile_1_0 .

S'haurà creat un nou docker:
$ docker image ls

que el puc arrencar:
$ docker run ...

i executar:
$ docker exec ...

He d'anar versionant i documentant les versions del docker

Això s'hauria de lligar amb un docker de jupyter, i arrencar-lo tots dos amb docker compose

Anem a fer-ho:

cd /home/joan/IOC/IC03_IA_BD/nous_materials/M3/M3U4/docker_ia

el fitxer Dockerfile_1_0 de moment nomeés conté:

FROM pytorch/pytorch

$ docker build -t docker-ia -f ./Dockerfile_1_0 . <- per defecte el tag és latest
Sending build context to Docker daemon 2.048kB
Step 1/1 : FROM pytorch/pytorch
 ---> 1bfcece93725
Successfully built 1bfcece93725
Successfully tagged docker-ia:latest

ho ha fet bé:
$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
docker-ia       latest        1bfcece93725    13 days ago     7.2GB
pytorch/pytorch    latest        1bfcece93725    13 days ago     7.2GB

l'eliminem i millorem el script:
docker rmi docker-ia:latest

Amb shared folder a la ruta on estic treballant:

$ docker run --user root --name DOCKERIA --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/home/dockeria -d -i -t docker-ia:latest /bin/bash

opció -d: detached -> arrenca però tinc el prompt de la màquina host. o i aleshores puc fer el exec
sense opció -d: entro directament a la màquina

El cicle de vida d'un docker seria:
$ docker build ... -> crea la imatge ($ docker image ls)
$ docker run ... -> crea i arrenca el docker (apareix a docker ps i docker ps -a)
$ docker start DOCKERIA -> Per arrencar el docker (no cal si acabo de fer docker run). Apareix a docker ps
$ docker exec -it DOCKERIA /bin/bash (Open a shell inside a running container)
$ docker stop DOCKERIA -> per aturar el docker (no apareix a docker ps, sí que apareix a docker ps -a)
$ docker start DOCKERIA -> si estava aturat, torno a arrencar-lo (després d'un stop no s'ha de fer run, s'ha de fer start)

Per eliminar el docker:
$ docker stop DOCKERIA (aturar-lo si estava arrencat, però de fet no cal)
$ docker rm DOCKERIA (elimino el docker)
(recordar que amb una imatge del docker puc crear vàries instàncies, varis contenidors. Però clar, han de tenir noms diferents: DOCKERIA1, DOCKERIA2)

$ docker rmi docker-ia (elimino la imatge del docker)


$ docker exec -it DOCKERIA /bin/bash

Ara només em falta fer que arrenqui un servidor de jupyter

$ docker run -dit -p 8888:8888 --user root --name DOCKERIA --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/home/dockeria docker-ia:latest


Finalment ja ho tinc:
en el Dockerfile comento la línia de què arrenqui el jupyter automàticament. Ja ho faré manualment.

dins del contenidor:
# jupyter notebook

i aleshores se m'obre un navegador local i ja puc fer funcionar el jupyter
Si no vull que se m'obri el navegador automàticament, --no-browser

Finalment:
1) Si no vull que arrenqui el jupyter notebook automàticament en el docker
-en el Dockerfile s'ha de comentar la línia que fa referència a arrencar el jupyter
-arrenco el docker
$ docker run -dit -p 8888:8888 --user root --name DOCKERIA --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/home/dockeria docker-ia:latest
$ docker exec -it DOCKERIA /bin/bash

dins del docker, arrenco el jupyter al port 8888:
# jupyter notebook --ip="0.0.0.0" --port=8888 --allow-root & 

(amb el & recupero el prompt del sistema)
-ja puc accedir amb el navegador, des de la màquina local, al Jupyter:
* http://127.0.0.1:8888/?token=d4f4e7d2edce21c6725ccb35c2298d690dc0ed3858b7f23e

2) Si vull que arrenqui el jupyter notebook automàticament en el docker

-En el Dockerfile habilito la línia:
CMD jupyter notebook --no-browser --ip="0.0.0.0" --port=8888 --allow-root

-s'ha de tornar a fer el build del docker:
$ docker build -t docker-ia -f ./Dockerfile_1_0 .

-faig el run (important, treure l'opció detached -d, i també treure el /bin/bash)

$ docker run -it -p 8888:8888 --user root --name DOCKERIA --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/home/dockeria docker-ia:latest
  To access the notebook, open this file in a browser:
    file:///root/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-6-open.html
  Or copy and paste one of these URLs:
    http://d7a87ab15598:8888/?token=3c5470fbe737c91164d06203e93f7b4c9bffc2340dd29bd8
   or http://127.0.0.1:8888/?token=3c5470fbe737c91164d06203e93f7b4c9bffc2340dd29bd8

Dels tres enllaços proposats, només funciona l'últim: http://127.0.0.1:8888/...

La única cosa que he de fer és revisar el fitxer requirements, doncs he afegit llibreries mirant el requirements de PCD, que no sé si són obligatoris.
-> efectivament, no calen tota la resta de llibreries i les comento. Ara tinc unes llibreries mínimes. Però el docker mare era de pytorch, i això ja anava amb una sèrie de llibreries. Per saber totes les llibreries que tinc instal·lades:

# pip freeze

asttokens @ file:///opt/conda/conda-bld/asttokens_1646925590279/work
astunparse==1.6.3
attrs==23.1.0
backcall @ file:///home/ktietz/src/ci/backcall_1611930011877/work
beautifulsoup4 @ file:///croot/beautifulsoup4-split_1681493039619/work
bleach==6.1.0
boltons @ file:///croot/boltons_1677628692245/work
brotlipy==0.7.0
certifi @ file:///croot/certifi_1690232220950/work/certifi
cffi @ file:///croot/cffi_1670423208954/work
chardet @ file:///home/builder/ci_310/chardet_1640804867535/work
charset-normalizer @ file:///tmp/build/80754af9/charset-normalizer_1630003229654/work
click @ file:///tmp/build/80754af9/click_1646056706450/work
comm==0.1.4
conda @ file:///croot/conda_1696257509808/work
conda-build @ file:///croot/conda-build_1696257509796/work
conda-content-trust @ file:///croot/conda-content-trust_1693490622020/work
conda-libmamba-solver @ file:///croot/conda-libmamba-solver_1691418897561/work/src
conda-package-handling @ file:///croot/conda-package-handling_1690999929514/work
conda_index @ file:///croot/conda-index_1695310357675/work
conda_package_streaming @ file:///croot/conda-package-streaming_1690987966409/work
contourpy==1.1.1
cryptography @ file:///croot/cryptography_1694444244250/work
cycler==0.12.1
debugpy==1.8.0
decorator @ file:///opt/conda/conda-bld/decorator_1643638310831/work
defusedxml==0.7.1
dnspython==2.4.2
exceptiongroup @ file:///croot/exceptiongroup_1668714342571/work
executing @ file:///opt/conda/conda-bld/executing_1646925071911/work
expecttest==0.1.6
fastjsonschema==2.18.1
filelock @ file:///croot/filelock_1672387128942/work
fonttools==4.43.1
fsspec==2023.9.2
gmpy2 @ file:///tmp/build/80754af9/gmpy2_1645455533097/work
hypothesis==6.87.2
idna @ file:///croot/idna_1666125576474/work
ipykernel==6.25.2
ipython @ file:///croot/ipython_1694181358621/work
ipython-genutils==0.2.0
ipywidgets==8.1.1
jedi @ file:///tmp/build/80754af9/jedi_1644315229345/work
Jinja2 @ file:///croot/jinja2_1666908132255/work
joblib==1.3.2
jsonpatch @ file:///tmp/build/80754af9/jsonpatch_1615747632069/work
jsonpointer==2.1
jsonschema==4.19.1
jsonschema-specifications==2023.7.1
jupyter==1.0.0
jupyter-console==6.6.3
jupyter_client==8.4.0
jupyter_core==5.4.0
jupyterlab-pygments==0.2.2
jupyterlab-widgets==3.0.9
kiwisolver==1.4.5
libarchive-c @ file:///tmp/build/80754af9/python-libarchive-c_1617780486945/work
libmambapy @ file:///croot/mamba-split_1685993156657/work/libmambapy
MarkupSafe @ file:///opt/conda/conda-bld/markupsafe_1654597864307/work
matplotlib==3.8.0
matplotlib-inline @ file:///opt/conda/conda-bld/matplotlib-inline_1662014470464/work
mistune==3.0.2
mkl-fft @ file:///croot/mkl_fft_1695058164594/work
mkl-random @ file:///croot/mkl_random_1695059800811/work
mkl-service==2.4.0
more-itertools @ file:///tmp/build/80754af9/more-itertools_1637733554872/work
mpmath @ file:///croot/mpmath_1690848262763/work
nbclient==0.8.0
nbconvert==7.9.2
nbformat==5.9.2
nest-asyncio==1.5.8
networkx @ file:///croot/networkx_1690561992265/work
notebook==6.0.0
numpy @ file:///croot/numpy_and_numpy_base_1695830428084/work/dist/numpy-1.26.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl#sha256=fc2732718bc9e06a7b702492cb4f5afffe9671083930452d894377bf563464a3
packaging @ file:///croot/packaging_1693575174725/work
pandas==2.1.1
pandocfilters==1.5.0
parso @ file:///opt/conda/conda-bld/parso_1641458642106/work
pexpect @ file:///tmp/build/80754af9/pexpect_1605563209008/work
pickleshare @ file:///tmp/build/80754af9/pickleshare_1606932040724/work
Pillow @ file:///croot/pillow_1696580024257/work
pkginfo @ file:///croot/pkginfo_1679431160147/work
platformdirs==3.11.0
pluggy @ file:///tmp/build/80754af9/pluggy_1648024709248/work
prometheus-client==0.17.1
prompt-toolkit @ file:///croot/prompt-toolkit_1672387306916/work
psutil @ file:///opt/conda/conda-bld/psutil_1656431268089/work
ptyprocess @ file:///tmp/build/80754af9/ptyprocess_1609355006118/work/dist/ptyprocess-0.7.0-py2.py3-none-any.whl
pure-eval @ file:///opt/conda/conda-bld/pure_eval_1646925070566/work
pycosat @ file:///croot/pycosat_1696536503704/work
pycparser @ file:///tmp/build/80754af9/pycparser_1636541352034/work
Pygments @ file:///croot/pygments_1684279966437/work
pyOpenSSL @ file:///croot/pyopenssl_1690223430423/work
pyparsing==3.1.1
PySocks @ file:///home/builder/ci_310/pysocks_1640793678128/work
python-dateutil==2.8.2
python-etcd==0.4.5
pytz @ file:///croot/pytz_1695131579487/work
PyYAML @ file:///croot/pyyaml_1670514731622/work
pyzmq==25.1.1
qtconsole==5.4.4
QtPy==2.4.0
referencing==0.30.2
requests @ file:///croot/requests_1690400202158/work
rpds-py==0.10.6
ruamel.yaml @ file:///croot/ruamel.yaml_1666304550667/work
ruamel.yaml.clib @ file:///croot/ruamel.yaml.clib_1666302247304/work
scikit-learn==1.3.1
scipy==1.11.3
seaborn==0.13.0
Send2Trash==1.8.2
six @ file:///tmp/build/80754af9/six_1644875935023/work
sortedcontainers==2.4.0
soupsieve @ file:///croot/soupsieve_1696347547217/work
stack-data @ file:///opt/conda/conda-bld/stack_data_1646927590127/work
sympy @ file:///croot/sympy_1668202399572/work
terminado==0.17.1
threadpoolctl==3.2.0
tinycss2==1.2.1
tomli @ file:///opt/conda/conda-bld/tomli_1657175507142/work
toolz @ file:///croot/toolz_1667464077321/work
torch==2.1.0
torchaudio==2.1.0
torchelastic==0.2.2
torchvision==0.16.0
tornado==6.3.3
tqdm @ file:///croot/tqdm_1679561862951/work
traitlets @ file:///croot/traitlets_1671143879854/work
triton==2.1.0
truststore @ file:///croot/truststore_1695244293384/work
types-dataclasses==0.6.6
typing_extensions @ file:///croot/typing_extensions_1690297465030/work
tzdata==2023.3
urllib3 @ file:///croot/urllib3_1686163155763/work
wcwidth @ file:///Users/ktietz/demo/mc3/conda-bld/wcwidth_1629357192024/work
webencodings==0.5.1
widgetsnbextension==4.0.9
zstandard @ file:///croot/zstandard_1677013143055/work


===============================
Ara que ja tinc el docker en funcionament, fem un primer exemple:
* https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/neural_networks_tutorial.html

# python pytorch_exemple.py 
Net(
 (conv1): Conv2d(1, 6, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1))
 (conv2): Conv2d(6, 16, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1))
 (fc1): Linear(in_features=400, out_features=120, bias=True)
 (fc2): Linear(in_features=120, out_features=84, bias=True)
 (fc3): Linear(in_features=84, out_features=10, bias=True)
)
10
torch.Size([6, 1, 5, 5])
tensor([[-0.0728, 0.0432, -0.0563, -0.0641, 0.0657, 0.0294, 0.0797, -0.0440,
     -0.0360, -0.0623]], grad_fn=<AddmmBackward0>)
tensor(0.6838, grad_fn=<MseLossBackward0>)
<MseLossBackward0 object at 0x7fe91e32a320>
<AddmmBackward0 object at 0x7fe91e32a350>
<AccumulateGrad object at 0x7fe91e32a350>
conv1.bias.grad before backward
None
conv1.bias.grad after backward
tensor([ 0.0098, 0.0066, -0.0145, 0.0090, -0.0029, -0.0041])

===============================
Publicar el docker a hub.docker.com

Per tal de fer el push, primer m'he de logar a dockerhub, i després li he de canviar el tag al docker de manera que el prefix sigui el nom del login: joanillo/docker-ia:latest

$ docker login
username: joanillo
password: ********
login succeeded

$ docker tag docker-ia:latest joanillo/docker-ia:latest

$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joanillo/docker-ia   latest        4294e7a59a0e    15 hours ago    7.63GB
docker-ia       latest        4294e7a59a0e    15 hours ago    7.63GB

$ docker push joanillo/docker-ia:latest
(són 7 GB que s'han de pujar)
===============================
Utilitzar el docker docker-ia a una màquina Linux

Concretament, en un futur proper, voldrem utilitzar aquest docker en una màquina IsardVDI

Primer de tot, esborro tot el que tinc. I després ja m'ho descarrego del núvol:

$ docker pull joanillo/docker-ia:latest

$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
joanillo/docker-ia   latest        4294e7a59a0e    17 hours ago    7.63GB

$ docker run -dit -p 8888:8888 --user root --name DOCKERIA --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/home/dockeria joanillo/docker-ia:latest
$ docker exec -it DOCKERIA /bin/bash

Efectivament hi ha un problema (mirar tornar a provar més avall), es fa bé la carpeta compartida. Però jo dins del contenidor esperava trobar tots els fitxers que vull que hi siguin de forma persistent. I efectivament no hi són. A més, crec que és una mala idea que el target de la carpeta compartida sigui /home/dockeria quan de fet aquest és el meu directori de treball. Hauria de ser diferent.


# jupyter notebook --ip="0.0.0.0" --port=8888 --allow-root
funciona

NOTA: Efectivament, quan esborro una imatge amb -rmi s'allibera l'espai
$ df -h
S. fitxers   Mida En ús Lliure %Ús Muntat a
/dev/nvme0n1p2 457G 359G  76G 83% /

S. fitxers   Mida En ús Lliure %Ús Muntat a
/dev/nvme0n1p2 457G 352G  83G 81% /

S'han alliberat els 7GB que ocupa aquest docker

Per veure els volums que tinc:

$ docker volume ls
DRIVER       VOLUME NAME
local        0ed16bb5ffd6f6f3baa2723f57aeb6e31631aba4c4ff1f423908ff632d3e00c2
local        02e3e3de061260e1adbdd5e12f87390847172d4806aa0beaf5dbe4e4ab28fbb7
local        3acac6f82ea7be5ca01c72c7ae31c1466e6aeb32c74928acd93d3c03653235b8
local        4a89015c48e7934f2a30c0c1257a1f2a82a09b97db3dfca01ed20a161d6356c9
...


Aquests volums puc veure què hi ha dins a:
/var/lib/docker/volumes/

per ex:
cd /var/lib/docker/volumes/02e3e3de061260e1adbdd5e12f87390847172d4806aa0beaf5dbe4e4ab28fbb7/_data

$ sudo su
(important fer-ho com a root)
# docker volume inspect e1186c681e8581f76aa90ba49b8b09bf1534a06a6497b0759f9f3127add1e635
[
  {
    "CreatedAt": "2021-11-05T22:41:43+01:00",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/e1186c681e8581f76aa90ba49b8b09bf1534a06a6497b0759f9f3127add1e635/_data",
    "Name": "e1186c681e8581f76aa90ba49b8b09bf1534a06a6497b0759f9f3127add1e635",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]

però encara no veig aquest volum a quina Image Id es correspon

$ docker build -t docker-ia -f ./Dockerfile_1_0 .

$ cd prova -> vull que la carpeta compartida sigui prova, i fixem-nos que el punt de muntatge és source="$(pwd)". Per tant, a shared_folder dins del docker hi haurà la carpeta des de la qual executem la comanda docker run:

$ docker run -dit -p 8888:8888 --user root --name DOCKERIA --mount type=bind,source="$(pwd)",target=/home/dockeria/shared_folder docker-ia:latest
02ee773b6903264f486b6de5fd577dcef60b0e9a144c1811e7ef24ac3b4a460c

docker exec -it DOCKERIA /bin/bash
root@4f316ddd7aa8:/home/dockeria/M3#

Correcte: dins de M3 hi ha la carpeta data/, i al mateix nivell que M3/ hi ha la carpeta shared_folder/

La idea és que sigui un docker que pugui servir per diversos mòduls, i per tant no s'ha de donar preferència a M3.

S'executa correctament el test de pytorch que està dins la carpeta test.

Tornem a provar (17:15):

$ docker push joanillo/docker-ia:latest
esborro tot el que tinc en local
$ docker pull joanillo/docker-ia:latest

===============================
Utilitzar el docker docker-ia a una màquina Windows

En una màquina Windows utilitzem el Docker Desktop, que ha d'estar arrencat

En la línia de comandes de Windows:

$ docker pull joanillo/docker-ia:latest

I ara ja m'apareix en el Docker Desktop

Sobre el contenidor, Run, i selecciono CLI (command line interface, que és la consola)

Ha funcionat bastant bé:
Quan faig el run, he d'anar a optional settings
-carpeta compartida: selecciono el meu directori de treball de windows, i selecciono al doker /home/dockeria. La compartició de carpetes es fa bé.
-ara bé, jo esperava trobar a /home/dockeria la carpeta /data i d'altres, i no hi ha res (solucionar-ho)
-diu que 'no ports exposed in this image'. I per tant no podré obrir el jupyter

Ara bé, jo hauria de poder fer un docker run igual que faig a Linux, no?

Més tard: 18.04
Ja funciona tot perfecte:
En el Dockerfile he posat el EXPOSE 8888 8888
-funciona el shared_folder
-tinc les carpetes data/ i test/
-funciona l'exemple pytorch
-funciona el jupyter notebook

=================================

TODO:
Arrencar el jupyter notebook és un rotllo. S'ha de posar:

$ jupyter notebook --no-browser --ip="0.0.0.0" --port=8888 --allow-root

Per solucionar-ho és tan fàcil com fer el script arrencar_jupyter.sh

#/bin/bash
jupyter notebook --no-browser --ip="0.0.0.0" --port=8888 --allow-root

chmod a+x arrencar_jupyter.sh
./arrencar_jupyter.sh

però clar, això no ho he de fer manualment, sinó que ha d'estar dins del Dockerfile

TODO:
posar-ho tot a un IsardVDI


creat per Joan Quintana Compte, octubre 2023