Coses útils C++

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Redireccionar sortida

A vegades interessa distingir entre la sortida estàndar, la sortida d'errors o els log:

// http://cmasomenos.blogspot.com/2010/09/iostream-redireccionar-clog-para.html
// g++ -o prova prova.cpp
// ./prova 1>stdout.txt 2>stderr.txt
// $ cat stderr.txt
// B
// $ cat stdout.txt
// A
// $ cat test.log
// C
// o bé més senzill:
// ./prova > hola.txt

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
 // Creamos un archivo de salida para logging.
 ofstream test_log;
 test_log.open("test.log");

 // Obtenemos el streambuf actual de clog (esto
 // lo usaremos luego para restaurar el streambuf
 // a su valor original, por si las moscas).
 streambuf* old_rdbuf = clog.rdbuf();

 // Reemplazamos el streambuf de clog con el del archivo.
 // Ahora ambos streams utilizarán el mismo streambuf (es
 // decir, escriben en el archivo test.log).
 clog.rdbuf(test_log.rdbuf());

 // Hacemos lo mismo que el ejemplo original.
 cout << "A\n";
printf("hola joan\n");
 cerr << "B\n";
 clog << "C\n";
 
 // Restauramos el viejo streambuf de clog.
 clog.rdbuf(old_rdbuf);

 // Cerramos el archivo.
 test_log.close();
 return 0;
}

printf (sortida) amb colors, negreta i subratllat

$ gcc -o cprintf_test cprintf_test.c

cprintf.h:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// (C)2011 Edwards Research Group
// You are licensed to use this work under a CC-BY-SA License.
// See: http://blog.edwards-research.com/about/
//   http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
 
#define CLR_BLACK  0
#define CLR_RED   1
#define CLR_GREEN  2
#define CLR_YELLOW 3
#define CLR_BLUE  4
#define CLR_MAGENTA 5
#define CLR_CYAN  6
#define CLR_WHITE  7
 
#define ATTR_NONE    0
#define ATTR_BOLD    1
#define ATTR_DIM    2
#define ATTR_UNDERLINE 4
#define ATTR_BLINK   5
#define ATTR_REVERSE  7
 
void cprint_init(int fg, int attr, int bg)
{
  if(bg != -1){
    printf("%c[%d;%d;%dm",27,attr,(30+fg),(40+bg));
  }
  else{
    printf("%c[%d;%dm",27,attr,(30+fg));
  }
}
 
void cprint_rst(void)
{
  printf("%c[%dm", 27, 0);
}
 
int cprintf(int fg, int a, int bg, char * fmt, ...)
{
  va_list args;
  va_start(args, fmt);
 
  cprint_init(fg,a,bg);
  vprintf(fmt, args);
  cprint_rst();
 
  va_end(args);
}

cprintf_test.c:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// (C)2011 Edwards Research Group
// You are licensed to use this work under a CC-BY-SA License.
// See: http://blog.edwards-research.com/about/
//   http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
#include <stdio.h>
 
#include "cprintf.h"
 
void main(void)
{
  printf("Unformatted...\n");
  // Example with
  cprintf(4,1,-1,"Blue Bold...\n");
  cprintf(CLR_GREEN,ATTR_UNDERLINE,-1,"Green Underlined...\n");
  cprintf(CLR_YELLOW,ATTR_NONE,CLR_RED,"Yellow on Red...");
  printf("\n\n");
 
  int i,j;
  for(i=0; i<8; i++)
  {
    for(j=0; j<8; j++)
    {
      if(j == 3 | j == 6){ continue; }
      cprintf(i,j,-1,"FG=%d,A=%d", i, j);
      printf("  ");
    }
    printf("\n");
  }
  printf("\n");
  return;
}

I el codi mínim per fer negreta i subratllat, sense include: negreta.cpp

$ g++ -o negreta negreta.cpp
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
 
#define ATTR_BOLD    1
#define ATTR_UNDERLINE 4
 
void cprint_init(int fg, int attr, int bg)
{
  if(bg != -1){
    printf("%c[%d;%d;%dm",27,attr,(30+fg),(40+bg));
  }
  else{
    printf("%c[%d;%dm",27,attr,(30+fg));
  }
}
 
void cprint_rst(void)
{
  printf("%c[%dm", 27, 0);
}
 
int cprintf(int fg, int a, int bg, char * fmt, ...)
{
  va_list args;
  va_start(args, fmt);
 
  cprint_init(fg,a,bg);
  vprintf(fmt, args);
  cprint_rst();
 
  va_end(args);
}


 
int main(void)
{
  printf("Unformatted...\n");
  cprintf(-1,1,-1,"negreta\n");
  cprintf(-1,4,-1,"subratllat\n");
  printf("\n");
	return 0;
}

char * amb caràcters estranys

Recordem que hi ha el caràcter NULL terminating character: '\0'. M'hi he barallat bastant en el projecte smf_parser.


creat per Joan Quintana Compte, gener 2012