Consultes recursives: bikeshop

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Les taules recursives són les que tenen una clau forànea que apunta a ella mateixa. És molt típic per establir relacions de pares i fills. Però no només es limiten a dos nivells (pares i fills), sinó que poden créixer fins a tenir un arbre amb moltes branques i subbranques.

Per exemple, les pots trobar en el CMS Wordpress, per definir les categories i subcategories (que poden tenir més nivells).

En les nostres bases de dades de treball les trobem a bikeshop.CATEGORIA i HR.employees.

Base de dades bikeshop

Mirem la tala CATEGORIA:

select id_cat, categoria, id_parent from CATEGORIA

+--------+-----------------------------------------------+-----------+
| id_cat | categoria                   | id_parent |
+--------+-----------------------------------------------+-----------+
|   1 | Carretera                   |   NULL |
|   2 | MTB                      |   NULL |
|   3 | E-BIKE                    |   NULL |
|   4 | BMX                      |   NULL |
|   5 | CIUDAD                    |   NULL |
|   6 | Bicicletas                  |     1 |
|   7 | Bicicletas de Carrera             |     6 |
|   8 | Bicicletas de Gravel             |     6 |
|   9 | Bicicletas de Ciclocross           |     6 |
|   10 | Bicicletas Contrarreloj            |     6 |
|   11 | Bicicletas de pista              |     6 |
...

173 files

Volem visualitzar 2 nivells:

select C1.id_cat, C1.categoria, C1.id_parent, C2.id_cat, C2.categoria from CATEGORIA C1
INNER JOIN CATEGORIA C2
ON C1.id_parent=C2.id_cat;

+--------+-----------------------------------------------+-----------+--------+-----------------------------------+
| id_cat | categoria                   | id_parent | id_cat | categoria             |
+--------+-----------------------------------------------+-----------+--------+-----------------------------------+
|   6 | Bicicletas                  |     1 |   1 | Carretera             |
|   7 | Bicicletas de Carrera             |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   8 | Bicicletas de Gravel             |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   9 | Bicicletas de Ciclocross           |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   10 | Bicicletas Contrarreloj            |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   11 | Bicicletas de pista              |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   12 | Bicicletas para mujeres            |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   13 | Bicicletas Niños               |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   14 | Bicicletas eléctricas             |     6 |   6 | Bicicletas            |
|   15 | Cuadros                    |     1 |   1 | Carretera             |
|   16 | Cuadros de carretera             |    15 |   15 | Cuadros              |
|   17 | Cuadros de Gravel               |    15 |   15 | Cuadros              |
|   18 | Horquillas                  |    15 |   15 | Cuadros              |
...

168 files

Hem perdut 5 categories. Amb un LEFT OUTER JOIN tornem a recuperar els 173 valors (les categories que no tenen pare)

select C2.categoria cat_pare, C1.categoria cat_fill from CATEGORIA C1
LEFT OUTER JOIN CATEGORIA C2
ON C1.id_parent=C2.id_cat;

+-----------------------------------+-----------------------------------------------+
| cat_pare             | cat_fill                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------------------+
| NULL               | Carretera                   |
| NULL               | MTB                      |
| NULL               | E-BIKE                    |
| NULL               | BMX                      |
| NULL               | CIUDAD                    |
| Carretera             | Bicicletas                  |
| Bicicletas            | Bicicletas de Carrera             |
| Bicicletas            | Bicicletas de Gravel             |
| Bicicletas            | Bicicletas de Ciclocross           |
| Bicicletas            | Bicicletas Contrarreloj            
...

173 files

Volem filtrar el que penja de Bicicletas > CIUDAD > transmisión filtrem:

select C2.categoria cat_pare, C1.categoria cat_fill from CATEGORIA C1
LEFT OUTER JOIN CATEGORIA C2
ON C1.id_parent=C2.id_cat
WHERE C2.categoria='Transmisión';

+--------------+---------------------------------------+
| cat_pare   | cat_fill               |
+--------------+---------------------------------------+
| Transmisión | Cables y fundas            |
| Transmisión | Cassettes y cadenas          |
| Transmisión | Cambios y desviadores         |
| Transmisión | Manetas                |
| Transmisión | Pedaliers               |
| Transmisión | Pedales                |
| Transmisión | Transmisión eléctrica         |
...

33 files

Ho fem malament perquè la categoria Transmisión no és única.

33 files perquè hem trobat:

 • Bicicletas > carretera > Transmisión
 • Bicicletas > MTB > Transmisión
 • Bicicletas > BMX > BMX FreeStyle > Transmisión
 • Bicicletas > CIUDAD > Transmisión

Volem doncs ara visualitzar els 3 nivells

select C1.id_cat, C1.categoria, C1.id_parent, C2.id_cat, C2.categoria, C3.id_cat, C3.categoria from 
((CATEGORIA C1 LEFT OUTER JOIN CATEGORIA C2 ON C1.id_parent=C2.id_cat)
LEFT OUTER JOIN CATEGORIA C3 ON C2.id_parent=C3.id_cat);

+--------+-----------------------------------------------+-----------+--------+-----------------------------------+--------+---------------+
| id_cat | categoria                   | id_parent | id_cat | categoria             | id_cat | categoria   |
+--------+-----------------------------------------------+-----------+--------+-----------------------------------+--------+---------------+
|   1 | Carretera                   |   NULL |  NULL | NULL               |  NULL | NULL     |
|   2 | MTB                      |   NULL |  NULL | NULL               |  NULL | NULL     |
|   3 | E-BIKE                    |   NULL |  NULL | NULL               |  NULL | NULL     |
|   4 | BMX                      |   NULL |  NULL | NULL               |  NULL | NULL     |
|   5 | CIUDAD                    |   NULL |  NULL | NULL               |  NULL | NULL     |
|   6 | Bicicletas                  |     1 |   1 | Carretera             |  NULL | NULL     |
|   7 | Bicicletas de Carrera             |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
|   8 | Bicicletas de Gravel             |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
|   9 | Bicicletas de Ciclocross           |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
|   10 | Bicicletas Contrarreloj            |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
|   11 | Bicicletas de pista              |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
|   12 | Bicicletas para mujeres            |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
|   13 | Bicicletas Niños               |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
|   14 | Bicicletas eléctricas             |     6 |   6 | Bicicletas            |   1 | Carretera   |
...

173 files
select C3.categoria cat_avi, C2.categoria cat_pare, C1.categoria cat_fill from 
((CATEGORIA C1 LEFT OUTER JOIN CATEGORIA C2 ON C1.id_parent=C2.id_cat)
LEFT OUTER JOIN CATEGORIA C3 ON C2.id_parent=C3.id_cat)
WHERE C3.categoria='CIUDAD' AND C2.categoria='Transmisión';

+---------+--------------+---------------------------------------+
| cat_avi | cat_pare   | cat_fill               |
+---------+--------------+---------------------------------------+
| CIUDAD | Transmisión | Cables y fundas            |
| CIUDAD | Transmisión | Cubrecadenas             |
| CIUDAD | Transmisión | Cassettes               |
| CIUDAD | Transmisión | Cadenas                |
| CIUDAD | Transmisión | Mandos de cambio           |
| CIUDAD | Transmisión | Cambios                |
| CIUDAD | Transmisión | Pedaliers, Cajas del pedalier, Platos |
+---------+--------------+---------------------------------------+

Base de dades HR. Taula employees

En la base de dades HR' tenim la taula employees on també tenim una informació recursiva: d'un empleat sabem qui és el seu jefe, que a l'hora pot ser empleat d'un altre jefe.

mysql> DESC employees;
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| employee_id  | int     | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| first_name  | varchar(20) | YES |   | NULL  |        |
| last_name   | varchar(25) | NO  |   | NULL  |        |
...
| manager_id  | int     | YES | MUL | NULL  |        |
+---------------+--------------+------+-----+---------+---------------
select employee_id, CONCAT(first_name,' ',last_name), manager_id from employees;

+-------------+----------------------------------+------------+
| employee_id | CONCAT(first_name,' ',last_name) | manager_id |
+-------------+----------------------------------+------------+
|     100 | Steven King           |    NULL |
|     101 | Neena Kochhar          |    100 |
|     102 | Lex De Haan           |    100 |
|     103 | Alexander Hunold         |    102 |
|     104 | Bruce Ernst           |    103 |
|     105 | David Austin           |    103 |
|     106 | Valli Pataballa         |    103 |
|     107 | Diana Lorentz          |    103 |
...

40 files

Igual que abans, podem mirar la llista d'empleats i jefes:

select e1.employee_id, CONCAT(e1.first_name,' ',e1.last_name) empleat, e1.manager_id, e2.employee_id, CONCAT(e2.first_name,' ',e2.last_name) jefe from employees e1
LEFT OUTER JOIN employees e2
ON e1.manager_id=e2.employee_id;

+-------------+-------------------+------------+-------------+-------------------+
| employee_id | empleat      | manager_id | employee_id | jefe       |
+-------------+-------------------+------------+-------------+-------------------+
|     100 | Steven King    |    NULL |    NULL | NULL       |
|     101 | Neena Kochhar   |    100 |     100 | Steven King    |
|     102 | Lex De Haan    |    100 |     100 | Steven King    |
|     103 | Alexander Hunold |    102 |     102 | Lex De Haan    |
|     104 | Bruce Ernst    |    103 |     103 | Alexander Hunold |
|     105 | David Austin   |    103 |     103 | Alexander Hunold |
|     106 | Valli Pataballa  |    103 |     103 | Alexander Hunold |
|     107 | Diana Lorentz   |    103 |     103 | Alexander Hunold |
|     108 | Nancy Greenberg  |    101 |     101 | Neena Kochhar   |
...

40 files

Quins són els subordinats del Alexander Hunold?

select e1.employee_id, CONCAT(e1.first_name,' ',e1.last_name) empleat from employees e1
LEFT OUTER JOIN employees e2
ON e1.manager_id=e2.employee_id
WHERE CONCAT(e2.first_name,' ',e2.last_name)='Alexander Hunold';

+-------------+-----------------+
| employee_id | empleat     |
+-------------+-----------------+
|     104 | Bruce Ernst   |
|     105 | David Austin  |
|     106 | Valli Pataballa |
|     107 | Diana Lorentz  |
+-------------+-----------------+
4 rows in set (0,00 sec)

Igual que abans, podem anar a visualitzar 3 nivells:

select CONCAT(e3.first_name,' ',e3.last_name) superjefe, CONCAT(e2.first_name,' ',e2.last_name) jefe, CONCAT(e1.first_name,' ',e1.last_name) empleat from
((employees e1 LEFT OUTER JOIN employees e2 ON e1.manager_id=e2.employee_id)
LEFT OUTER JOIN employees e3 ON e2.manager_id=e3.employee_id);

Informe de tothom que penja de Lex De Haan (aquesta persona pot actuar com a jefe o com a superjefe):

select CONCAT(e3.first_name,' ',e3.last_name) superjefe, CONCAT(e2.first_name,' ',e2.last_name) jefe, CONCAT(e1.first_name,' ',e1.last_name) empleat from
((employees e1 LEFT OUTER JOIN employees e2 ON e1.manager_id=e2.employee_id)
LEFT OUTER JOIN employees e3 ON e2.manager_id=e3.employee_id)
WHERE CONCAT(e2.first_name,' ',e2.last_name)='Lex De Haan' OR CONCAT(e3.first_name,' ',e3.last_name)='Lex De Haan';

+-------------+------------------+------------------+
| superjefe  | jefe       | empleat     |
+-------------+------------------+------------------+
| Steven King | Lex De Haan   | Alexander Hunold |
| Lex De Haan | Alexander Hunold | Bruce Ernst   |
| Lex De Haan | Alexander Hunold | David Austin   |
| Lex De Haan | Alexander Hunold | Valli Pataballa |
| Lex De Haan | Alexander Hunold | Diana Lorentz  |
+-------------+------------------+------------------+
5 rows in set (0,00 sec)

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2022