Classe Cotxe, amb C a pèl i amb C++

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Es vol fer una comparativa entre utilitzar C a pèl o C++ per definir la classe Cotxe. Evidentment, en el cas de C a pèl no podem definir la classe Cotxe, però sí que podem definir una estructura on podem inquibir-hi les propietats. El mètodes, com ara inicialitzar_cotxe(), no formen part de l'estructura i són externs.

La conclusió és que utilitzar C++ per a fer POO dóna com a resultat una solució molt més elegant i encapsulada, com és d'esperar. Tot i això, també es pot afrontar la mateixa solució amb C a pèl.

C a pèl

tutorial_c_v1.c

// gcc -o tutorial_c tutorial_c_v1.c
//v1. Struct Cotxe (funciona com si fos un objecte, però no ho és, perquè no és POO. És llenguatge C a pèl).

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>

struct Cotxe {
	char *marca;
	int cilindrada;
};

struct Cotxe cotxe1; //desenes de milió, milió, centenars de milers, desenes de milers, milers, centenars, desenes i unitats
void inicialitzar_cotxe (struct Cotxe *); //passem per referència

int main(int argc, char* argv[])
{
	inicialitzar_cotxe(&cotxe1);
	printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe1.marca, cotxe1.cilindrada);
	return 0;
}

void inicialitzar_cotxe (struct Cotxe *cotxe) {
	cotxe->marca = (char *)malloc(30*sizeof(char));
	cotxe->cilindrada = 1430;
	strcpy(cotxe->marca,"Seat");
}

tutorial_c_v2.c

// gcc -o tutorial_c tutorial_c_v2.c
//v1. Struct Cotxe (funciona com si fos un objecte, però no ho és, perquè no és POO. És llenguatge C a pèl).
//v2. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem els cotxes 1 a 1

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>

struct Cotxe {
	char *marca;
	int cilindrada;
};

struct Cotxe cotxe[5];
void inicialitzar_cotxe (struct Cotxe *); //passem per referència

int main(int argc, char* argv[])
{
	int i;
	for(i = 0; i < sizeof(cotxe) / sizeof(struct Cotxe); i++)
	{
		inicialitzar_cotxe(&cotxe[i]);
		printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe[0].marca, cotxe[0].cilindrada);
	}
	return 0;
}

void inicialitzar_cotxe (struct Cotxe *cotxe) {
	cotxe->marca = (char *)malloc(30*sizeof(char));
	cotxe->cilindrada = 1430;
	strcpy(cotxe->marca,"Seat");
}

tutorial_c_v3.c

Compte! El codi no està bé del tot. Veure versió 4

// gcc -o tutorial_c tutorial_c_v3.c
//v1. Struct Cotxe (funciona com si fos un objecte, però no ho és, perquè no és POO. És llenguatge C a pèl).
//v2. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem els cotxers 1 a 1
//v3. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem l'array de cotxes dins la funció inicialitzar_matriu_cotxes
//	http://stackoverflow.com/questions/1106957/passing-an-array-by-reference-in-c
//	passo l'argument size i facilita molt les coses
//	però en realitat hi ha una errada, tot i que compila i s'executa bé. El correcte és la v4

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>

struct Cotxe {
	char *marca;
	int cilindrada;
};

struct Cotxe cotxe[5];
void inicialitzar_matriu_cotxes( struct Cotxe *, int size);

int main(int argc, char* argv[])
{
	int size = sizeof(cotxe) / sizeof(struct Cotxe);
	inicialitzar_matriu_cotxes(cotxe, size);

	int i;
	for(i = 0; i < size ; i++)
	{
		printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe[i].marca, cotxe[i].cilindrada);
	}

	return 0;
}

void inicialitzar_matriu_cotxes( struct Cotxe *cotxe, int size ) {
	int i;
	for(i = 0; i < size ; i++)
	{
		cotxe[i].marca = (char *)malloc(30*sizeof(char));
		cotxe[i].cilindrada = 1430+i;
		strcpy(cotxe[i].marca,"Seat");
		//printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe[i].marca, cotxe[i].cilindrada);
	}
}

tutorial_c_v4.c

// gcc -o tutorial_c tutorial_c_v4.c
//v1. Struct Cotxe (funciona com si fos un objecte, però no ho és, perquè no és POO. És llenguatge C a pèl).
//v2. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem els cotxers 1 a 1
//v3. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem l'array de cotxes dins la funció inicialitzar_matriu_cotxes
//	http://stackoverflow.com/questions/1106957/passing-an-array-by-reference-in-c
//	passo l'argument size i facilita molt les coses
//	però en realitat hi ha una errada, tot i que compila i s'executa bé. El correcte és la v4
//v4. ara també compila i s'executa bé. Aquesta és la versió correcta.

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>

struct Cotxe {
	char *marca;
	int cilindrada;
};

struct Cotxe cotxe[5];
void inicialitzar_matriu_cotxes( struct Cotxe [], int size);

int main(int argc, char* argv[])
{
	int size = sizeof(cotxe) / sizeof(struct Cotxe);
	inicialitzar_matriu_cotxes(&cotxe[0], size);

	int i;
	for(i = 0; i < size ; i++)
	{
		printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe[i].marca, cotxe[i].cilindrada);
	}

	return 0;
}

void inicialitzar_matriu_cotxes( struct Cotxe cotxe[], int size ) {
	int i;
	for(i = 0; i < size ; i++)
	{
		cotxe[i].marca = (char *)malloc(30*sizeof(char));
		cotxe[i].cilindrada = 1430+i;
		strcpy(cotxe[i].marca,"Seat");
		//printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe[i].marca, cotxe[i].cilindrada);
	}
}

tutorial_c_v5.c, cotxe.c, cotxe.h

Recordar que puc compilar el fitxer cotxe.c (amb l'opció -c) abans de linkar:

$ gcc -c -o cotxe.o cotxe.c
$ gcc -o tutorial_c tutorial_c_v5.c cotxe.o
// gcc -o tutorial_c tutorial_c_v5.c cotxe.c
//v1. Struct Cotxe (funciona com si fos un objecte, però no ho és, perquè no és POO. És llenguatge C a pèl).
//v2. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem els cotxers 1 a 1
//v3. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem l'array de cotxes dins la funció inicialitzar_matriu_cotxes
//	http://stackoverflow.com/questions/1106957/passing-an-array-by-reference-in-c
//	passo l'argument size i facilita molt les coses
//	però en realitat hi ha una errada, tot i que compila i s'executa bé. El correcte és la v4
//v4. ara també compila i s'executa bé. Aquesta és la versió correcta.
//v5. Ara ja podem separar el fitxer principal i la 'classe' cotxe.c i cotxe.h
//tot això ho he fet amb C a pèl, sense c++ ni classes. La següent versió hauria de ser amb C++ i definir la classe Cotxe, amb propietats i mètodes.

//recordar que puc compilar el fitxer cotxe.c (amb l'opció -c) abans de linkar:
// $ gcc -c -o cotxe.o cotxe.c
// $ gcc -o tutorial_c tutorial_c_v5.c cotxe.o

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
#include "cotxe.h"

struct Cotxe cotxe[5];

int main(int argc, char* argv[])
{
	int size = sizeof(cotxe) / sizeof(struct Cotxe);
	inicialitzar_matriu_cotxes(&cotxe[0], size);

	int i;
	for(i = 0; i < size ; i++)
	{
		printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe[i].marca, cotxe[i].cilindrada);
	}

	return 0;
}

cotxe.h

struct Cotxe {
	char *marca;
	int cilindrada;
};

void inicialitzar_matriu_cotxes( struct Cotxe [], int size);

cotxe.c

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
#include "cotxe.h"

void inicialitzar_matriu_cotxes( struct Cotxe cotxe[], int size ) {
	int i;
	for(i = 0; i < size ; i++)
	{
		cotxe[i].marca = (char *)malloc(30*sizeof(char));
		cotxe[i].cilindrada = 1430+i;
		strcpy(cotxe[i].marca,"Seat");
		//printf("marca: %s - cilindrada: %d\n", cotxe[i].marca, cotxe[i].cilindrada);
	}
}

C++

tutorial_cpp_v1.cpp

// g++ -o tutorial_cpp tutorial_cpp_v1.cpp
//v1. classe Cotxe

#include <iostream>
#include <string> //amb la classe string, el tractament de les cadenes és molt més fàcil amb C++. Per ex, ara no cal malloc

using namespace std;

class Cotxe {
  int cilindrada;
  string marca;
 public:
  Cotxe ();
  Cotxe (int, string);
  void set_values (int, string);
  void print_valors ();
};

Cotxe::Cotxe () {
 cilindrada = 1430;
 marca = "Seat";
}

Cotxe::Cotxe (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::set_values (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::print_valors () {
 cout << "cilindrada: " << cilindrada << endl;
 cout << "marca: " << marca << endl;
}

int main () {
 Cotxe cotxe1 (1600,"Volvo");
 Cotxe cotxe2;

 cotxe1.print_valors ();
 cotxe2.print_valors ();

 cotxe1.set_values (1800,"Renault");

 cotxe1.print_valors ();
 return 0;
}

tutorial_cpp_v2.cpp

// g++ -o tutorial_cpp tutorial_cpp_v2.cpp
//v1. classe Cotxe
//v2. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem els cotxes 1 a 1

#include <iostream>
#include <string> //amb la classe string, el tractament de les cadenes és molt més fàcil amb C++. Per ex, ara no cal malloc

using namespace std;

class Cotxe {
  int cilindrada;
  string marca;
 public:
  Cotxe ();
  Cotxe (int, string);
  void set_values (int, string);
  void print_valors ();
};

Cotxe::Cotxe () {
 cilindrada = 1430;
 marca = "Seat";
}

Cotxe::Cotxe (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::set_values (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::print_valors () {
 cout << "cilindrada: " << cilindrada << endl;
 cout << "marca: " << marca << endl;
}

int main () {
 int size;
 int i;

 Cotxe cotxe[5];

 cotxe[0].print_valors ();
 cotxe[1].print_valors ();

 cotxe[2].set_values (1800,"Renault");
 cotxe[2].print_valors ();

 size = sizeof(cotxe) / sizeof(Cotxe);
 cout << "num items: " << size << endl << endl;

 for(i = 0; i < size; i++)
 {
  cotxe[i].set_values (1430+i,"Seat");
  cotxe[i].print_valors ();
 }
 return 0;
}

tutorial_cpp_v4.cpp

// g++ -o tutorial_cpp tutorial_cpp_v4.cpp
//v1. classe Cotxe
//v2. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem els cotxes 1 a 1
//v4. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem l'array de cotxes dins la funció inicialitzar_matriu_cotxes. És un exemple de com puc passar amb u punter tot l'array de cotxes.

#include <iostream>
#include <string> //amb la classe string, el tractament de les cadenes és molt més fàcil amb C++. Per ex, ara no cal malloc

using namespace std;

class Cotxe {
  int cilindrada;
  string marca;
 public:
  Cotxe ();
  Cotxe (int, string);
  void set_values (int, string);
  void print_valors ();
};

Cotxe::Cotxe () {
 cilindrada = 1430;
 marca = "Seat";
}

Cotxe::Cotxe (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::set_values (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::print_valors () {
 cout << "cilindrada: " << cilindrada << endl;
 cout << "marca: " << marca << endl;
}

void inicialitzar_matriu_cotxes( Cotxe *, int size);

int main () {
 int size;
 int i;

 Cotxe cotxe[5];

 cotxe[0].print_valors ();
 cotxe[1].print_valors ();

 cotxe[2].set_values (1800,"Renault");
 cotxe[2].print_valors ();

 size = sizeof(cotxe) / sizeof(Cotxe);
 cout << "num items: " << size << endl << endl;

 inicialitzar_matriu_cotxes(cotxe, size);
 return 0;
}

void inicialitzar_matriu_cotxes( Cotxe *cotxe, int size ) {
 int i;
 for(i = 0; i < size ; i++)
 {
  cotxe[i].set_values (1430+i,"Seat");
  cotxe[i].print_valors ();
 }
}

tutorial_cpp_v5.cpp, Cotxe.cpp, Cotxe.hpp

Recordar que puc compilar el fitxer cotxe.c (amb l'opció -c) abans de linkar:

$ g++ -c -o Cotxe.o Cotxe.cpp
$ g++ -o tutorial_cpp tutorial_cpp_v5.cpp Cotxe.o

tutorial_cpp_v5.cpp

// g++ -o tutorial_cpp tutorial_cpp_v5.cpp Cotxe.cpp
//v1. classe Cotxe
//v2. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem els cotxes 1 a 1
//v4. matriu d'objectes Cotxe. Inicialitzem l'array de cotxes dins la funció inicialitzar_matriu_cotxes. És un exemple de com puc passar amb u punter tot l'array de cotxes.
//v5. Ara ja podem separar el fitxer principal i la 'classe' Cotxe.cpp i Cotxe.hpp, on queda definit tota la lògica de la classe Cotxe

#include <iostream>
#include <string> //amb la classe string, el tractament de les cadenes és molt més fàcil amb C++. Per ex, ara no cal malloc
#include "Cotxe.hpp"

using namespace std;

void inicialitzar_matriu_cotxes( Cotxe *, int size);

int main () {
 int size;
 int i;

 Cotxe cotxe[5];

 cotxe[0].print_valors ();
 cotxe[1].print_valors ();

 cotxe[2].set_values (1800,"Renault");
 cotxe[2].print_valors ();

 size = sizeof(cotxe) / sizeof(Cotxe);
 cout << "num items: " << size << endl << endl;

 inicialitzar_matriu_cotxes(cotxe, size);
 return 0;
}

void inicialitzar_matriu_cotxes( Cotxe *cotxe, int size ) {
 int i;
 for(i = 0; i < size ; i++)
 {
  cotxe[i].set_values (1430+i,"Seat");
  cotxe[i].print_valors ();
 }
}

Cotxe.cpp

#include <iostream>
#include <string> //amb la classe string, el tractament de les cadenes és molt més fàcil amb C++. Per ex, ara no cal malloc
#include "Cotxe.hpp"

Cotxe::Cotxe () {
 cilindrada = 1430;
 marca = "Seat";
}

Cotxe::Cotxe (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::set_values (int cil, string mar) {
 cilindrada = cil;
 marca = mar;
}

void Cotxe::print_valors () {
 cout << "cilindrada: " << cilindrada << endl;
 cout << "marca: " << marca << endl;
}

Cotxe.hpp

using namespace std;

class Cotxe {
  int cilindrada;
  string marca;
 public:
  Cotxe ();
  Cotxe (int, string);
  void set_values (int, string);
  void print_valors ();
};

creat per Joan Quintana Compte, març 2014