Cercar dins dels fitxers

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Si vull buscar a dins d'una carpeta tots els arxius on estigui escrit Joan, faré:

$ find /home/joan/ -type f -print | xargs egrep -i Joan | more

per trobar tots els arxius que pengen de /home/joan (inclou subdirectoris)

$ find /home/joan/ -type f

el que fa la següent línia és posar-los tots junts

$find /home/joan/ -type f -print | xargs

cerca dins els fitxers la paraula 'joan' (no distingeix majúscules i minúscules)

$ find /home/joan/ -type f -print | xargs egrep -i Joan

-type f: regular file

Si vull cercar per una extensió concreta, per ex *.php, i redirigir la sortida a un fitxer:

$ find /home/joan/punisa/wordpress/ -type f \( -iname \*.php \) -print | xargs egrep -i wpadminbar > output.txt

creat per Joan Quintana Compte, maig 2008