CRUD amb Node, Express i MongoDB

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

NOTA: això no és una API Rest per fer el CRUD.

Hem seguit aquest tutorial i ha funcionat:

Una de les coses interessants és que hem utilitzat tant la base de dades local de MongoDB, com la base de dades en el núvol de MongoDB, i que en l'article s'explica com et pots donar d'alta

$ cd M06_WEC_2021/UF2
$ mkdir crud-express-mongodb
$ cd crud-express-mongodb

(...) Ens donem d'alta a MongoDB Atlas (joanqc@... / S*******)

Es crea un Project i un Cluster. Per tema de seguretat, hem de dir quina és la IP local amb què estem treballant. I finalment tinc un usuari (i pwd) per connctar-me a la bd. (joan/keiL2lai)

Ens podem connectar a MongoDB localment o al núvol (Atlas). És bo fer-ho de les dues maneres.

Localment:

connectionString = "mongodb://localhost:27017"
connectionString = "mongodb+srv://joan:<password>@cluster0.m3dbw.mongodb.net/myFirstDatabase?retryWrites=true&w=majority"


i ara ja podem veure la primera inserció. Localment:

$ mongo
MongoDB shell version v3.6.8

> use star-wars-quotes
switched to db star-wars-quotes

> db.quotes.find()
{ "_id" : ObjectId("6087ca15364fcd37e873dccb"), "name" : "ggg", "quote" : "hhh" }

I remotament a MongoDB Atlas:

$ mongo "mongodb+srv://cluster0.m3dbw.mongodb.net/myFirstDatabase" --username joan
MongoDB shell version v3.6.8
Enter password: 

MongoDB Enterprise atlas-g31xt0-shard-0:PRIMARY> use star-wars-quotes
switched to db star-wars-quotes

MongoDB Enterprise atlas-g31xt0-shard-0:PRIMARY> db.quotes.find()
{ "_id" : ObjectId("6088266a1e4551170bd1d7e0"), "name" : "Yoda", "quote" : "dfdsfs" }

Conclusions

Es segueix bé l'article. Al final de l'article pots descarregar tot el codi font, i li han posat una capa d'estil més bonica.


creat per Joan Quintana Compte, abril 2021