Aplicació Reactjs a través del servidor web Express

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

_

_

Tutorial

Seguim

La idea és que quan desenvolupem una app amb React fem:

$ npm run start (o npm start)

i la visulitzem pel port 3000:

i el punt d'entrada d'aqueta app és el script src/App.js. Aquest seria el mode de desenvolupament.

Ara bé, en producció hem de servir l'app a través d'un servidor web (Express) per un altre port (per ex 8080), i el punt d'entrada ha de ser el script index.html (public/index.html i build/index.html).

Anem a veure com fer-ho.

Step 1: Install create-react-app

$ create-react-app your-app-name
$ cd your-app-name

Step 2: Install packages for create react app

$ npm install; 

Podem comprovar que funciona fent:

$ npm start
 • localhost:3000

El punt d'entrada és src/App.js.

Step 2b: npm run build

Ara podem desplegar aquesta aplicació:

$ npm run build

> your-app-name@0.1.0 build /home/joan/M06_WEC_1920/UF2/your-app-name
> react-scripts build

Creating an optimized production build...
Compiled successfully.

File sizes after gzip:

 39.39 KB build/static/js/2.ed50ce24.chunk.js
 777 B   build/static/js/runtime-main.7a59697d.js
 651 B   build/static/js/main.6d4ec6a5.chunk.js
 547 B   build/static/css/main.5f361e03.chunk.css

The project was built assuming it is hosted at /.
You can control this with the homepage field in your package.json.

The build folder is ready to be deployed.
You may serve it with a static server:

serve -s build
$ serve -s build

I funciona:

 • localhost:5000

El punt d'entrada és build/index.html

Si fem:

$ serve -s public

El punt d'entrada és public/index.html (editem aquest fitxer)

NOTA: el script build/index.html és el mateix que public/index.html. En el moment que fem el build es copia public/index.html a build/index.html.

Step 3: Install express

$ npm install express --save

Step 4: Create a server.js file

script server.js: (es crea a l'arrel del projecte, cd your-app-name)

const express = require('express');
const bodyParser = require('body-parser')
const path = require('path');
const app = express();
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'build')));

app.get('/ping', function (req, res) {
 return res.send('pong');
});

app.get('/', function (req, res) {
 res.sendFile(path.join(__dirname, 'build', 'index.html'));
});

app.listen(process.env.PORT || 8080);

Step 5: Update your package.json

Add the following to your package.json

"proxy": "http://localhost:8080"

Queda de la següent manera:

...
 "scripts": {
  "start": "react-scripts start",
  "build": "react-scripts build",
  "test": "react-scripts test",
  "eject": "react-scripts eject"
 },
 "proxy": "http://localhost:8080",
...

Step 6: Start the express server

Arrenquem el servidor web:

$ node server.js

I l'aplicació la tenim disponible a:

 • localhost:8080

El punt d'entrada és el script build/index.html. Això ho podem comprovar si modifiquem aquest fitxer(posem alguna cosa després del body). Si volem que el punt d'entrada sigui public/index.html hem de modificar les línies app.use i res.sendFile del server.js.

NOTA. Això no cal fer-ho. public/index.html i build/index.html. El primer es copia en el segon quan fem el npm run build.

Step 7. Conclusions

Ara tinc un entorn de producció a través del port 8080.

Puc continuar desenvolupant fent:

$ npm start

i puc modificar el script App.js i veure els canvis en calent pel port localhost:3000. Ara bé, no puc esperar veure aquests canvis pel port 8080. Per veure els canvis he de fer el npm run build.

Aplicació pràctica: Simple example of a ReactJS and OpenLayers map component

Anem a posar-ho en pràctica i anem a fer el Hola món de Openlayers per visualitzar un mapa.

Installing OpenLayers for ReactJS:

$ npm install ol --save
$ npm install proj4 @material-ui/core --save

Si mirem package.json, veiem quines són les dependències, i crec que també és important fer:

$ npm install react --save
$ npm install react-dom --save
$ npm install react-scripts --save

Creem el script src/js/components/OLMapFragment.js: (aquest és el component principal de OpenLayers)

import React from 'react'
import Grid from '@material-ui/core/Grid'

// Start Openlayers imports
import { 
  Map,
  View
 } from 'ol'
import {
  GeoJSON,
  XYZ
} from 'ol/format'
import {
  Tile as TileLayer,
  Vector as VectorLayer
} from 'ol/layer'
import {
  Vector as VectorSource,
  OSM as OSMSource,
  XYZ as XYZSource,
  TileWMS as TileWMSSource
} from 'ol/source'
import {
  Select as SelectInteraction,
  defaults as DefaultInteractions
} from 'ol/interaction'
import { 
  Attribution,
  ScaleLine,
  ZoomSlider,
  Zoom,
  Rotate,
  MousePosition,
  OverviewMap,
  defaults as DefaultControls
} from 'ol/control'
import {
  Style,
  Fill as FillStyle,
  RegularShape as RegularShapeStyle,
  Stroke as StrokeStyle
} from 'ol/style'

import { 
  Projection,
  get as getProjection
 } from 'ol/proj'

// End Openlayers imports

class OLMapFragment extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props)
    this.updateDimensions = this.updateDimensions.bind(this)
  }
  updateDimensions(){
    const h = window.innerWidth >= 992 ? window.innerHeight : 400
    this.setState({height: h})
  }
  componentWillMount(){
    window.addEventListener('resize', this.updateDimensions)
    this.updateDimensions()
  }
  componentDidMount(){

    // Create an Openlayer Map instance with two tile layers
    const map = new Map({
      // Display the map in the div with the id of map
      target: 'map',
      layers: [
        new TileLayer({
          source: new XYZSource({
            url: 'https://{a-c}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
            projection: 'EPSG:3857'
          })
        }),
        new TileLayer({
          source: new TileWMSSource({
            url: 'https://ahocevar.com/geoserver/wms',
            params: {
              layers: 'topp:states',
              'TILED': true,
            },
            projection: 'EPSG:4326'
          }),
          name: 'USA'
        }),
      ],
      // Add in the following map controls
      controls: DefaultControls().extend([
        new ZoomSlider(),
        new MousePosition(),
        new ScaleLine(),
        new OverviewMap()
      ]),
      // Render the tile layers in a map view with a Mercator projection
      view: new View({
        projection: 'EPSG:3857',
        center: [0, 0],
        zoom: 2
      })
    })
  }
  componentWillUnmount(){
    window.removeEventListener('resize', this.updateDimensions)
  }
  render(){
    const style = {
      width: '100%',
      height:this.state.height,
      backgroundColor: '#cccccc',
    }
    return (
      <Grid container>
        <Grid item xs={12}>
          <div id='map' style={style} >
          </div>
        </Grid>
      </Grid>
    )
  }
}
export default OLMapFragment

El script principal de React no és App.js, sinó index.js (que normalment crida a App.js). Per tant, anem a modifificar-lo:

script src/index.js:

import React from 'react'
import { render} from 'react-dom'
import OLMapFragment from './js/components/OLMapFragment'

render(
  <OLMapFragment />
  ,
  document.getElementById('react-container')
)

veiem com s'importa el component OLMapFragment, i queda clar la ruta que ha de tenir OLMapFragment.js.

I finalment falta index.html, que per tot el que hem dit ha d'estar a public/index.html.

script public/index.html:

<!DOCTYPE html>
<html class="no-js" lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content='ie=edge'>
  <title>Openlayers React</title>
  <meta name="description" content="Explore planet Mars">
  <meta name="viewport" content="minimum-scale=1, initial-scale=1, width=device-width, shrink-to-fit=no" />
  <!-- material-ui prerequisites -->
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
  <!-- end material-ui prerequisites -->

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.rawgit.com/openlayers/openlayers.github.io/master/en/v5.3.0/css/ol.css"
    type="text/css" />

</head>

<body>
  <!--[if lte IE 8]
    <p class="chromeframe">You are using an <strong>outdated</strong> browser. Please <a href="http://browsehappy.com">upgrade your browser</a></p>
    <![endif]-->
  <div id='react-container'></div>

</body>

</html>

Aquí és on tenim el contenidor principal del mapa, i on tenim els links dels estils i fonts.

Now, run the ReactJS project with a web server and open the web page with an Internet browser.

Per tant, amb tot el que hem dit:

$ npm start
$ npm run build
$ serve -s build

i a través del Express:

$ node server.js
 • localhost:8080

creat per Joan Quintana Compte, abril 2020