Anjuta

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Instal.lació

$ sudo apt-get install anjuta
$ sudo apt-get install libanjuta-dev

Començant a treballar

M'interessa crear un projecte amb C o C++, i veure com les opcions del compilador gcc es tradueixen en l'entorn d'Anjuta. Per fer-ho comenḉarem amb un projecte GTK (creació d'una finestra bàsica).

simple1.c:

#include <gtk/gtk.h>

int main( int argc, char *argv[])
{
 GtkWidget *window;

 gtk_init(&argc, &argv);

 window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
 gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Center");
 gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 230, 150);
 gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);
 gtk_widget_show(window);

 g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(window), "destroy",
   G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

 gtk_main();

 return 0;
}

que es compila fent:

$ gcc -o simple simple.c `pkg-config --libs --cflags gtk+-2.0`
$ ./simple

La llibreria s'aconsegueix fent:

$ sudo apt-get install libgtk2.0-dev
NAME
    pkg-config - Return metainformation about installed libraries

i per tant, el que en realitat li estic passant al compilador és:

This list shows all necessary include files for GTK+ programming:

$ pkg-config --cflags gtk+-2.0
-I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 
-I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 
-I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12

And this list shows the necessary libraries:

$ pkg-config --libs gtk+-2.0
-lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lm -lpangocairo-1.0 
-lfontconfig -lXext -lXrender -lXinerama -lXi -lXrandr 
-lXcursor -lXfixes -lpango-1.0 -lcairo -lX11 -lgobject-2.0 
-lgmodule-2.0 -ldl -lglib-2.0


Configurar Anjuta per compilar un projecte GTK

(o com ficar en l'Anjuta l'opció de compilació `pkg-config --libs --cflags gtk+-2.0`):

I've found - 'settings/compiler and linker options', within this there is an options tab (along with a few others like 'include paths' + library paths').
The options tab has fields for 'compiler flags + linker flags + additional libraries'.
Is it the fileds for flags i need to fill in? and do i need to enter anything in the other tabs?
...
Those look right. You only need to fill in compiler flags and linker flags as far as I know

Diferents fonts trobades per Google parlen de settings > compiler and linker options, però jo en el menú no tinc settigs sino Edit, i a Edit > Preferences no hi ha res de les opcions de linkatge i compilació. Realment no ho he trobat. Però sí que hi ha altres opcions. Segueixo:

1. Anjuta. File > New Project > C > Generic (Minimal)

2. project name: gtk-sample. El creo a /home/joan/tutorial_gtk. Es crea la carpeta /home/joan/tutorial_gtk Dins d'aquesta carpeta hi ha el main.c, configure.ac, Makefile.am

3. S'ha creat el fitxer main.c dins de , amb un codi bàsic. Compilo (F9) i executo (F3) per veure que funciona. Ara substitueixo el codi que em donen pel codi de simple.c, on hi ha #include <gtk/gtk.h>.

4. Select Project > Properties > Packages, to get the package properties dialog.

5. Add Module (escric GTK). Add Package: selecciono el paquet gtk+-2.0. Close. All this operation add the necessary lines in the file configure.ac.

S'ha afegit la línia

PKG_CHECK_MODULES(GTK, gtk+-2.0)

en el fitxer configure.ac 6. Project > Refresh (això no hauria de ser necessari)

7. In the project view, select the project target gtk-sample and click on right button to get a context menu and select Properties. You will get the target properties dialog. This dialog will list all modules available in your project, just check the GTK module. This will modify the file Makefile.am to use the right library. Clico també sobre Advanced i veig que a libraries s'afegeix la línia:

 $(GTK_LIBS)

Makefile.am:

AM_CPPFLAGS = \
	-DPACKAGE_DATA_DIR=\""$(datadir)"\"\
	$(GTK_CFLAGS)

AM_CFLAGS =\
	 -Wall\
	 -g

bin_PROGRAMS = gtk_sample

gtk_sample_SOURCES = \
	main.c

gtk_sample_LDFLAGS = 

gtk_sample_LDADD = \
	$(GTK_LIBS)

8. Click onk Close and that's all. You can select Build > Build (F7) to rebuild your project, i F3 per executar. Ja apareix la finestra.

L'executable gtk-sample el trobem dins la carpeta Debug


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2010