50 Ways... Score Editors: Lilypond

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Objectius

En la way anterior vaig fer un post de com crear un soundfont. Ara amb aquest soundfont faré sonar una partitura generada amb el lilypond.

Desenvolupament

Acordió diatònic: una_plata_denciam_v8.ly

En aquest fitxer el que pretenem és:

 • veure les notes de la melodia correctament
 • veure els acords
 • veure les posicions on s'ha de tocar els baixos (ho faig com si fos una lletra d'una cançó. b: baix; a: acord)
 • que no es vegi les notes dels baixos, perquè no és correcta la seva visualització (explicació més avall).
 • fitxer midi que soni correctament: mà dreta melodia i mà esquerra baixos. Per tal de què soni correctament s'ha de fer a través del soundfont que s'ha creat expressament per a l'acordió diatònic.

Millora respecte la versió 7. La notació de la melodia és relativa, però la notació dels acords és absoluta. I això és important perquè si faig els baixos i acords de forma relativa era un autèntic caos.

\version "2.12.1"
\header {
 title = "Una Plata d'Enciam"
 composer = "tradicional catalana"
}

baixosnotacio = \chordmode {
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
 c4 c f c f g g c c c f c f g g c
}

partitura = \relative c'
<<
\new ChordNames {
	\set chordChanges = ##t
	\baixosnotacio
}

\new Staff = "veu 1"
{
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80

	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}
\addlyrics { 
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
	b _ a _ b _ a b _ _ a _ b _ _ a _ b _ a _
}

>>

fitxermidi = 
<<

\relative c'
\new Staff = "veu 1"
{

 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \tempo 4=80
	%notes amb valors relatius
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f f g e4
	e8 f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f f \times 2/3 { f f f } g e e f g g a a g4 \times 2/3 { a8 a g } f e f g e4 
}

\new Staff = "baixosnotes"
{
  \key c \major
	%notes amb valors absoluts
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f'8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
	c,8. r16 c,,8 r f,8. r16 c,,8 r f,8. r16 g,,8 r g,8. r16 c,,8 r
}

>>

\score {
\partitura
 \layout { }
}

\score {
\fitxermidi
 \midi { }
}

S'ha creat un soundfont per al Castagnari Studio G-C. Una peculiaritat d'aquest soundfont és que s'han samplejat els baixos i els acords, i els acords s'han associat a notes midi. És a dir, que quan es dispara la nota midi sona l'acord. Ara bé, en la partitura no es pot visualitzar aquesta nota perquè no seria correcte, però en el fitxer midi sí que sonarà correctament l'acord.

La solució que s'ha adoptat és tenir dos \score, un per a la partitura, i un per al midi. De fet, la única cosa comuna en aquests dos contextos és la nota de la melodia (copy-paste).

Enllaços


creat per Joan Quintana Compte, desembre 2013