ASIX-M10-UF2

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

M10: Administració de bases de dades. UF2: Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu

Presentació de l'assignatura

Curriculum oficial:

Les entregues de les pràctiques es realitzaran en la plataforma Schoology. (Veure en cadascuna de les UF l'enllaç directe al Schoology).

Recorda la pàgina web de la FP del IES Jaume Balmes.

Programació

Mòdul professional 10: administració de sistemes gestors de bases de dades.

El mòdul 10 consta de 99 hores, de les quals 66 hores corresponen a la UF1 (llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental) que vas fer l'any passat amb el Javier. En aquesta assignatura farem la UF2: instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu, de 33 hores. Per al curs 2014/15 tindrem una distribució horaria de 2 h/setmana. Per tant, tindrem classe fins la setmana 16.

M10: Administració de sistemes gestors de bases de dades
UF2: instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu
Durada: 33 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Distribució horària

Temari:

UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu. 33 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Implanta sistemes gestors de bases de dades corporatius analitzant-ne les característiques i ajustant-se als requeriments del sistema.

1.1 Descriu els sistemes físics (RAID, SAN, NAS...) i els lògics (fitxers plans, fitxers d’accés directe, fitxers indexats, fitxers XML i SGBD) d’emmagatzematge de la informació: RAID, SAN, NAS, etc.
1.2 Identifica altres mecanismes d’emmagatzematge avançats: XML i LDAP.
1.3 Distingeix entre els diferents SGBD (en xarxa, jeràrquic, relacional, documental i orientat a objectes) i n’identifica l’emmagatzematge en cada tipus.
1.4 Identifica les funcions del SGBD.
1.5 Descriu els nivells de l’arquitectura general d’un SGBD.
1.6 Identifica els diferents tipus d’usuari.
1.7 Identifica els diferents tipus de SGBD comercials i en coneix les característiques.
1.8 Descriu els components funcionals d’un SGBD: processos, gestor de fitxers, gestor de la base de dades, estructura de dades, transaccions, arxius log, etc.
1.9 Selecciona el SGBD corresponent segons els requeriments de l’usuari i identifica el programari i el maquinari necessari per dur a terme la instal·lació.
1.10 Instal·la el SGBD i documenta el procés d’instal·lació, identificant les eines implicades durant el procés.
1.11 Resol les incidències que es produeixen durant la instal·lació (si s’escau) i les documenta.
1.12 Verifica que la instal·lació del SGBD ha estat correcta i que correspon als requeriments de l’usuari.
1.13 Interpreta la documentació tècnica del fabricant del SGBD.
1.14 Identifica les característiques del sistema operatiu on s’instal·la el SGBD i el seu funcionament.
1.15 Identifica i crea el diccionari de dades.

2. Configura el sistema gestor de bases de dades corporatiu interpretant-ne les especificacions tècniques i els requisits d’explotació.

2.1 Descriu els paràmetres de configuració d’inici i d’aturada de l’SGBD.
2.2 Configura el SGBD tenint en compte els requeriments de l’usuari.
2.3 Identifica i configura els comptes d’administració del SGBD i la resta d’usuaris.
2.4 Configura l’espai físic tenint en compte les característiques del SGBD i la necessitat d’emmagatzematge.
2.5 Configura el diccionari de dades, en funció dels requeriments establerts.
2.6 Configura l’accés remot a la base de dades, tant des de clients com des d’altres processos executats en el mateix servidor.
2.7 Configura les eines i programari client del SGBD.
2.8 Defineix paràmetres relatius a les connexions: temps d’espera, nombre màxim de connexions, etc.
2.9 Configura la connectivitat en xarxa del SGBD.
2.10 Configura sistemes de bases de dades per intercanviar processos o dades: ODBC, client/servidor, RDA, DTP).
2.11 Documenta el procés de configuració del SGBD.

3. Aplica criteris de disponibilitat analitzant-los i ajustant la configuració del sistema gestor de bases de dades
corporatiu.

3.1 Identifica les bases de dades distribuïdes: utilitat, diferències, avantatges i inconvenients, distribució de les dades, arquitectura, seguretat i recuperació.
3.2 Identifica els components d’un SGBD distribuït i els diferents tipus.
3.3 Diferencia entre les diferents tècniques de fragmentació en un model distribuït.
3.4 Identifica les tècniques de distribució de dades.
3.5 Identifica el disseny d’una base de dades distribuïda.
3.6 Identifica els paràmetres de configuració d’un SGBD distribuït: distribució de les dades, estructura local i administració de cada node, esquema de replicació.
3.7 Implanta una base de dades distribuïda homogènia.
3.8 Crea una base de dades distribuïda mitjançant la integració d’un conjunt de bases de dades preexistents.
3.9 Configura un node mestre i d’altres nodes esclaus, per replicar el primer.
3.10 Configura un sistema de replicació en cadena.
3.11 Realitza i planifica tasques administratives, fent ús de les eines del SGBD.
3.12 Configura els mecanismes d’interconnexió dels diferents nodes de la base de dades.
3.13 Configura els paràmetres corresponents per controlar les transaccions distribuïdes.

4. Optimitza el rendiment del sistema aplicant tècniques de monitoratge i realitzant adaptacions.

4.1 Identifica l’estructura de control d’un SGBD.
4.2 Identifica les tasques del DBA i les de la resta d’usuaris d’un SGBD.
4.3 Crea i modifica usuaris, donant permís d’accés a objectes de la base de dades i aplicant els drets corresponents tenint en compte l’organització.
4.4 Crea espais d’emmagatzematge físics per emmagatzemar objectes lògics de la base de dades.
4.5 Identifica les eines disponibles del SGBD per planificar les tasques administratives.
4.6 Realitza tasques administratives comunes, fent ús de les eines del SGBD: atura i posa en marxa la base de dades, crea la base de dades, gestiona les cues de processos, gestiona el clúster, salvaguarda i recupera les dades, audita la base de dades, gestiona el diari de transaccions.
4.7 Construeix guions de sentències per automatitzar tasques administratives.
4.8 Descriu i posa en marxa tècniques i procediments per mantenir la seguretat, integritat i privacitat de la informació emmagatzemada.
4.9 Coneix els factors i paràmetres que afecten el rendiment.
4.10 Identifica i utilitza les eines de monitoratge disponibles al SGBD.
4.11 Aplica tècniques de monitoratge i optimització del rendiment del sistema.
4.12 Identifica els diferents tipus d’optimització: d’emmagatzematge, d’espai en disc i de procediments de
transferències i de comunicacions.
4.13 Identifica i utilitza tècniques d’optimització de consultes en un SGBD.
4.14 Documenta els criteris de rendiment i d’altres paràmetres monitorats, els resultats obtinguts i, si escau, les noves adaptacions del sistema.
4.15 Realitza modificacions en la configuració del sistema operatiu per millorar el rendiment del gestor, si escau.
4.16 Planifica i documenta un manteniment preventiu, si escau.

Continguts

1. Tipus d’emmagatzematge de la informació. SGBD corporatius. Instal·lació:

1.1 Emmagatzematge en fitxers: plans, indexats, accés directe.
1.2 Sistemes d’emmagatzematge: RAID, SAN, NAS, etc.
1.3 Suports de còpies de seguretat.
1.4 Emmagatzematge en SGBD:
1.4.1 Altres tipus d’emmagatzematge: XML, serveis de directori (LDAP).
1.4.2 Evolució i funcions dels SGBD.
1.4.3 Arquitectura general d’un SGBD (arquitectura ANSI/SPARC): esquema intern/físic, esquema conceptual i esquema extern/subesquema.
1.4.4 Tipus d’usuari de SGBD: DBA, usuaris de dades, usuaris d’aplicacions, administrador de xarxa, etc.
1.5 Tipus de SGBD comercials:
1.5.1 Model de 2 capes i model de 3 capes.
1.5.2 Components funcionals del SGBD.
1.5.3 Estructures físiques d’indexació.
1.5.4 Implementació física en un SGBD: arxius de dades, diccionari de dades, índexs i altres arxius auxiliars, magatzems de dades estadístiques.
1.5.5 Organització del programari d’un SGBD.
1.6 Característiques dependents del sistema operatiu: memòria compartida, semàfors, gestió de processos i CPU, gestió d’E/S a disc, privilegis i altres paràmetres d’entorn del sistema.

2. Comunicacions:

2.1 Configuració de l’accés remot a la base de dades.
2.2 Filosofia client/servidor (sockets, RPC, CORB, etc.).
2.3 Interoperabilitat entre sistemes de bases de dades (RDA, ODBC, client/servidor, DTP, etc.).

3. SGBD distribuïts:

3.1 Conceptes de SGBD distribuïts.
3.2 Les regles de dades per a SGBD distribuïts.
3.3 Components dels SGBD distribuïts: maquinari, programari (DDBMS, DTM, DBM i nodes), processadors locals, processador de dades distribuït, diccionari global.
3.4 Conceptes de distribució, autonomia i heterogeneïtat.
3.5 Tipus de SGBD distribuïts:
3.5.1 Arquitectura dels SGBD distribuïts.
3.6 Bloqueig i concurrència. Transaccions distribuïdes.
3.7 Tècniques de fragmentació: vertical, horitzontal i mixta.
3.8 Tècniques de distribució de dades.
3.9 Esquemes d’assignació i replicació de dades.
3.10 Seguretat i recuperació de la informació en les bases de dades distribuïdes.
3.11 Nivells de processament de consultes: processadors locals, processadors distribuïts. Consultes distribuïdes.
3.12 Disseny i gestió de bases de dades distribuïdes.
3.13 Administració de bases de dades distribuïdes.

4. Administració d’un SGBD corporatiu.

4.1 Estructura de control d’un SGBD: diccionari de dades, variables de configuració, fitxers d’auditoria i control de transaccions.
4.2 Control i administració d’un SGBD. Funcions de l’administrador del SGBD. Tipus d’usuaris (rols) en un SGBD. Permisos d’accés.
4.3 Tasques administratives comunes, fent ús de les eines del SGBD:
4.3.1 Eines administratives de SGBD.
4.3.2 Planificació de les tasques administratives. Tècniques de planificació de tasques. Eines de planificació de SGBD.
4.4 Factors i paràmetres que influeixen en el rendiment.
4.5 Eines per al monitoratge: traces, fitxers log, definició d’alertes, altres eines del SGBD.
4.6 Optimització de l’emmagatzematge en memòria.
4.7 Optimització de l’espai en disc.
4.8 Optimització de procediments de transferència i comunicacions.
4.9 Ajust de paràmetres del SGBD per a l’optimització de l’execució de consultes: índexs, clústers.
4.10 Manteniment preventiu.

Unitats Didàctiques

UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu


Llistat de pràctiques

UF2. Estructures definides pel programador. Objectes

Google Classroom: UF2 (codi d'inscripció: qvtk6op)


Guió prova 14.12.2018:

Creació de la base de dades
mysql > CREATE DATABASE municipis DEFAULT CHARACTER SET utf8;

Importació de les dades
$ mysql -u root -p municipis -f < dades_municipis_mysql.sql > /home/pepito/control_errors.log 2>&1

municipis de Cáceres
Des de dins del mysql:
mysql> select municipi from municipis m, provincies p where m.id_prov=p.id_prov and provincia='Cáceres'

Des de la consola:
$ mysql -h localhost -u alumne -pkeiL2lai -s -e "select municipi from municipis m, provincies p where m.id_prov=p.id_prov and provincia='Cáceres'" municipis > municipis_caceres.txt

sshpass és una utilitat que també serveix per inserir el password automàticament quant te'l demanen per pantalla:

$ sshpass -p "keiL2lai" mysql -h localhost -u alumne -p -s -e "select municipi from municipis m, provincies p where m.id_prov=p.id_prov and provincia='Cáceres'" municipis > municipis_caceres.txt


Bash script
-------------------------

#!/bin/bash
MYUSER=alumne
MYPASS=keiL2lai
MYDB=municipis
#echo $MYPASS
mysql -s -u $MYUSER -p$MYPASS -D $MYDB -e "select municipi from municipis m, provincies p where m.id_prov=p.id_prov and provincia='Cáceres'" > municipis_caceres.txt

Hem de donar permisos al script per executar-lo.
Podem posar aquest script dins d'un cron per exectuar-lo periòdicament.

Important: Examen d'un any anterior: Fitxer:M10UF2 Final 1516.pdf

Examen del cromos (febrer, curs 18-19):

reserva:

notes:

 • instal.lació i configuració del postgres.
 • usuaris: fer-ho tant en mysql com en postgres.
 • accés remot a la base de dades: fer-ho amb mysql i amb postgres
 • crear un formulari amb PHP per donar d'alta un usuari al mysql
 • enviament de correus electrònics. quan el directori de dades passi un determinat valor. resultat de la còpia de seguretat. Seguretat: enviar un mail si hi ha una connexió a la base de dades des de una IP que no sigui localhost.

Avaluació

Els instruments d'avaluació són:

 • Assistència. L'assistència és obligatòria. Les faltes s'han de justificar.
 • Actitud i participació a classe, implicació en el treball de cada dia.
 • Lliurament i exposició de les pràctiques encomanades. Entrega puntual dels exercicis.
 • Proves escrites que es realitzaran per comprovar l’assoliment per part de l’alumne dels conceptes explicats a classe.
 • La disposició de l'estudiant a ampliar i aprofundir en el coneixement de les tècniques i conceptes del crèdit i d'assolir l'excel.lència.
 • L'observació de la capacitat de l'estudiant de treballar en equip.

Els cicles formatius són presencials. Per això es dóna importància a l’avaluació formativa del dia a dia. Aquesta avaluació serà contínua i es concretarà en el treball diari dels alumnes. La forma d’avaluar aquests aspectes serà mitjançant exercicis de classe, preguntes a l’aula, i observació de l’actitud de l’alumne.

Si un alumne falta més d’un 20%, perdrà el dret a convocatòria ordinària i el professor podrà decidir que hagi d'anar a convocatòria extraordinària.

La nota final del crèdit serà la mitja ponderada de tots els nuclis d’activitats. El sistema de ponderació intenta premiar la millora dels alumnes al final del curs i no castigar-los per males notes obtingudes al principi del mateix. Cal considerar que els cicles són estudis professionalitzadors i per tant l’autèntic èxit del procés d’aprenentatge de l’estudiant ve donat per l’acceptació d’aquest nou professional per part del mercat laboral. El professor s’ha de posar en certa mesura en la pell de l’empresa i preguntar-se si l’alumne està preparat per assolir la responsabilitat que li serà exigida. Necessàriament s’ha de fer una avaluació de l'estudiant tot considerant les seves circumstàncies individuals tant pel que fa al grau de domini dels conceptes i procediments del crèdit com, sobre tot, a les seves actituds i valors.

Normativa d'entrega de les pràctiques al Google Classroom

 • Les entregues han de contenir informació sobre els èxits, problemes, dificultats, proves i descobertes que ha tingut l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. Ho pots fer a través d'un document que es digui LLEGEIXME.txt, tot i que no és obligatori. Al professor li agrada la verbositat en els comentaris, no tinguis pena d'escriure.
 • Si el resultat de la pràctica és un sol document (pdf, document .txt, document de Google Docs), n'hi ha prou que el pugis. Aquest document ha de contenir text, i potser captures de pantalla.
 • si el resultat de les pràctiques és de varis fitxers (fitxers de text, caputres de pantalla,...), s'hauran de comprimir tots els documents generats en un fitxer que contingui el nom de l'alumne, que descomprimeixi en una carpeta, i entregar-lo al Google Classroom.
 • Si m'entregues captures de pantalla, hauràs de reduir les imatges a un tamany suficient de manera que es puguin veure bé, però que ocupin el mínim d'espai.
 • No hi ha cap motiu perquè les entregues superin 1MB de capacitat (captures de pantalla incloses).
 • Les pràctiques s'han d'entregar en el termini establert. Si s'entreguen fora de plaç (perquè així ho autoritza el professor) quedarà reflexat d'alguna manera en la nota de la pràctica.
 • Si la pràctica es fa entre dues persones, ha de quedar reflectit en la pràctica, i cada persona ha de pujar la pràctica al Google Classroom.

Bibliografia / referències / companys

Distribució

Curs 2019-2020
UF2: 19 set - 5 feb
Mòdul 6: Desenvolupament web en entorn client (M06 DAW)
Setmana	dia 	hores  acum  UF
0	13set	2	2 Comença la UF2 (19 set)
1	28set	2	4	
2	5oct	6	
3	10oct	2	8
4	19oct	2	10	
5	26oct	2	12	
6	31oct	2	14	
7	9nov	2	16	
8	16nov	2	18
9	23nov	2	20
10	30nov	2	22	
11	5des	2	24
12	14des	2	26	
13	21des	2	28	
14	11gen	2	30	
15	18gen	2	32	
16	25gen	2	34
17	31gen	2	36	Acaba la UF2 (1 feb)

creat per Joan Quintana Compte, setembre 2018