Sessió 7

De wikijoan
La revisió el 00:38, 9 nov 2008 per Joan (discussió | contribucions) (New page: Sessió 7. 30/01/2007. Apache, LAMP ====================================================== instal.lem el apache (Apache2) $sudo apt-get install apache2 script d'inicialització: $...)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Sessió 7. 30/01/2007. Apache, LAMP

==========================================

instal.lem el apache (Apache2)

$sudo apt-get install apache2


script d'inicialització:

$sudo /etc/init.d/apache2 start


$ sudo apache2ctl status

$ sudo apache2ctl configtestel fitxer de configuració (a /etc/apache2) que funciona és el apache2.conf

(l'antic era el httpd.conf, que per nosaltres està buit. Existeix per compatibilitat amb els servidors antics)

el apache2.conf té uns includes (editar el fitxer i veure-ho)


(fora del apache2.conf)

També hi ha inclusió de directoris amb la comanda run-parts, que vol dir que s'executen tots els guions que hi ha en aquell directori. L'ordre d'execució és el nom del fitxer, i per això a vegades els scripts comencen per un número. D'aquesta manera es permet el control de dependència entre paquets.


Per ex

ls /etc/rc6.d/ (nivell d'execució 6)

és el run-parts

els que comencen per s (start) els arrenca, i els que comencen per k els para (kill)


A ports.conf hi ha listen 80 (opció per defecte)

tot el que està amb coixinets (#) són comentaris.


La configuració que ens trobem no és l'original d'Apache, sinó la que ha fet el configurador de Debian.


consultar el fitxer sense comentaris:

    $ cat /etc/apache2/apache2.conf | grep -v '#' (està malament a la transparència)


/etc/apache2/mods-enabled/ -> tots els mòduls disponibles (per ex, PHP i d'altres)

/etc/apache2/mods-available/


vi php5.laod -> Resultat:

LoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so

veig quin és el mòdul que es carrega i on està.


Compte amb els scripts cgi i els seus permisos.


No és recomanable fer servir el root com a usuari d'un servidor web. En Debian es crea per defecte l'usuari www-data que pertany al grup www-data


A Debian, l'arrel del servidor està a /var/www/

aquí trobem el index.html

$cat /var/www/index.html


En el Debian tota la configuració me la posa a /etc, en aquest cas /etc/Apache2

aleshores, si busco una cosa, per trobar-la faig un grep recursiu (rgrep o grep -r).


$rgrep DocumentRoot *  1. Fitxers de log d'errors

/var/log/apache2/error.log


  1. Include the virtual host configurations:

Include /etc/apache2/sites-enabled/

els directoris virtuals els trobem en un include.Llocs web amb Apache


tenim la possibilitat que una mateixa màquina tingui noms de webs diferents: virtual host


una altra possibilitat és crear un alias


Eines de Control de Versions (important): CVS i SVN

hi ha un mòdul d'apache per donar suport al svn: libapache2-svn


Creem un directori /joan dins de /public-html, que està dins del meu /home (si no hi és el creo)

Per tal que un directori funcioni, ha de tenir permisos d'exeució.


Important! comanda pwd, per saber en quin directori estic

si no funciona el tema de que funcioni el public_html, s'ha d'activar:

a2enmod userdir (en minúscula, encara que el fitxer de configuració posi userDir)

/etc/init.d/apache2 reload


i ara sí que funciona la meva pàgina:

http://localhost/~cursice/index.html


resum del que hem fet:

el codi

<IfModule mod_userdir.c>

 UserDir public_html
 UserDir disabled root
 <Directory /home/*/public_html>
   AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
   Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
 </Directory>

</IfModule>


estava dins del mods-available/userdir.conf, i mitjançant la utilitat a2enmod ho hem passat als mods-enabled

comprovar-ho:

/etc/apache2/mods-enabled$ cat userdir.conf


Anem a prohibir-nos la pàgina personal que acabem de fer:

hem de crear un fitxer de passwords.


htpasswd -c /home/cursice/passwords joan (es crea el fitxer 'passwords')

si entrem dins d'aquest fitxer veurem que el pwd està encriptat


dins de public_html creem el fitxer .htaccess (ocult)

emacs .htaccess -> el creem i l'editem:

AuthUserFile /home/cursice/passwords

AuthGroupFile /dev/null

AuthName joan

AuthType Basic

<limit GET>

require valid-user

</Limit>


reinicio. tinc una errada. per comprovar la sintaxi dels fitxers de configuració:

/etc/init.d/apache2 reload


puc mirar el fitxer de log: /var/log/apache2/error.log

(ja està solucionat, havia tocat una cosa incorrecta)

i ara funciona, em demana login i pwd per entrar a la web.


LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)


ocupació de disc dur, comanda 'df'


quan obrim el Ubuntu i ens trobem el teclat americà, per tenir el teclat espanyol:

setxkbmap es

això és el que em va passar amb el live-cd que tenia de Ubuntu+Postgres


important:

un administrador de sistemes ha de conèixer com a mínim 4 comandes del vi (vim)


Per trobar imatges iso per instal.lar ràpidament màquines virtuals:

http://www.thoughtpolice.co.uk/vmware/howto

Sembla ser que el Virtual Box també agafa les iso del VMWare