SQL Tutorial: create, alter i drop tables

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció

Abans de fer create tables hem de saber quins són els tipus de dades que podem fer servir a MySQL:

I després podrem estudiar ja com es creen les taules (i també esborrar i modificar): Section 12: Working with table structures

 • CREATE TABLE – create a new table in the database.
 • ALTER TABLE – modify the structure of an existing table.
 • DROP TABLE – remove the tables permanently.
 • TRUNCATE TABLE – delete all data in a big table fast and efficiently.
 • https://www.sqltutorial.org/sql-create-table/

T1: Tipus de dades al MySQL

En la referència oficial de MySQL trobem la informació oficial:

Tipus més importants que farem servir habitualment:

caràcters

first_name VARCHAR(50)
CP CHAR (5)

Tipus numèrics

DECIMAL (p,s)
#p is the precision that represents the number of significant digits. És el número total de dígits (precisió)
#s is the scale which represents the number of digits after the decimal point. És el número de posicions decimals
INTEGER
TINYINT: de -128 a 127 (o UNSIGNED SMALLINT: de 0 a 255)
SMALLINT: de -32768 a 32767 (o UNSIGNED SMALLINT: de 0 a 65535)
INT: valors molt més grans (de -2147483648 a 2147483647; unsigned: de 0 a 4294967295)
BIGINT: no l'utilitzarem

Date and Time types

DATE: '2020-12-31' 
TIME: '10:59:30.9999'
TIMESTAMP 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'

mysql> select now(); -> retorna un timestamp

Boolean

Es pot utilitzar BOOL o BOOLEAN, que de fet és un àlies de tinyint(1):

Taula amb tots els tipus

CREATE TABLE TOTS_ELS_TIPUS (
  nom VARCHAR(50),
  CP CHAR (5),
  preu DECIMAL (5,2),
  edat TINYINT UNSIGNED,
  salari_pobre SMALLINT,
  salari_ric INT,
  data_naix DATE,
  hora TIME,
  data_actual TIMESTAMP,
  es_major_edat BOOLEAN
);

INSERT INTO TOTS_ELS_TIPUS VALUES(
  'MARIA',
  '08012',
  34.23,
  16,
  20000,
  120000,
  '2005-11-19',
  '02:24:32',
  NOW(),
  TRUE
);

Evidentment si incomplim un dels tipus sortirà un error:

INSERT INTO TOTS_ELS_TIPUS VALUES(
  'MARIA',
  '080124',
  34.23,
  16,
  20000,
  120000,
  '2005-11-19',
  '02:24:32',
  NOW(),
  TRUE
);

ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'CP' at row 1

Notes:

 • farem servir cometes simples en comptes de cometes dobles
 • si volem introduir un apòstrof, recorda utilitzar doble cometa simple, o bé la contrabarra com a caràcter d'escapament (\)
 • els valors numèrics van sense cometes simples, utlitzem el punt decimal en comptes de la coma decimal.
 • boolean: FALSE equival al valor 0; TRUE equival a quasevol valor != 0.
 • Les dates les utilitzem de moment amb notació anglesa. Evidentment, hi ha maneres d'utilitzar un altre format.

UPDATE personal set birthday = STR_TO_DATE('1-01-2012', '%d-%m-%Y') where birthday IS NULL;

INSERT INTO TOTS_ELS_TIPUS VALUES(
  'MARIA',
  '08012',
  34.23,
  16,
  20000,
  120000,
  STR_TO_DATE('19-11-2005', '%d-%m-%Y'),
  '02:24:32',
  NOW(),
  TRUE
);

I en fer la select podem també obtenir el format habitual:

SELECT DATE_FORMAT(data_naix,'%d %M %Y') from TOTS_ELS_TIPUS;
19 November 2005

SELECT DATE_FORMAT(data_naix,'%d-%m-%Y') from TOTS_ELS_TIPUS;
19-11-2005

SELECT DATE_FORMAT(data_naix,'%d/%m/%Y') from TOTS_ELS_TIPUS;
19/11/2005

T2: CREATE TABLE

De forma general:

CREATE TABLE table_name(
   column_name_1 data_type default value column_constraint,
   column_name_2 data_type default value column_constraint,
   ...,
   table_constraint
);
CREATE TABLE courses (
  course_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  course_name VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE trainings (
  employee_id INT,
  course_id INT,
  taken_date DATE,
	FOREIGN KEY course_id REFERENCES courses(course_id),
  PRIMARY KEY (employee_id , course_id)
);

SQL Identity

CREATE TABLE ranks (
  rank_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  rank_name CHAR
);

Depèn de la versió dóna error:

ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IDENTITY,
  rank_name CHAR
)' at line 2

I és que hem de tenir en compte que el MySQL evoluciona, i a vegades hem de tenir en compte la versió que estem utilitzant.

SEQUENCE

CREATE TABLE ranks (
  rank_id INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 
  (START WITH 10 INCREMENT BY 10),
  rank_name CHAR NOT NULL
); 

nota: error degut a la versió

Autoincrement

Aquesta és l'opció que utilitzarem habitualment quan vulguem generar un autonumèric sense haver de preocupar-nos pel valor:

CREATE TABLE leave_requests (
  request_id INT AUTO_INCREMENT,
  employee_id INT NOT NULL,
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE NOT NULL,
  leave_type INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(request_id)
);
insert into leave_requests (employee_id, start_date, end_date, leave_type) values (1,now(),now(),1);
insert into leave_requests (employee_id, start_date, end_date, leave_type) values (1,now(),now(),1);
insert into leave_requests (employee_id, start_date, end_date, leave_type) values (1,now(),now(),1);
insert into leave_requests (employee_id, start_date, end_date, leave_type) values (1,now(),now(),1);

mysql> select request_id from leave_requests;
+------------+
| request_id |
+------------+
|     1 |
|     2 |
|     3 |
|     4 |
+------------+

T3: ALTER TABLE

mysql> desc courses;
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| course_id  | int     | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| course_name | varchar(50) | NO  |   | NULL  |        |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+

o bé

mysql> SHOW CREATE TABLE courses;


Afegim i modifiquem camps:

ALTER TABLE courses ADD credit_hours INT NOT NULL;

ALTER TABLE courses 
ADD fee NUMERIC (10, 2) AFTER course_name,
ADD max_limit INT AFTER course_name;

ALTER TABLE courses MODIFY fee NUMERIC (10, 2) NOT NULL;
mysql> desc courses;
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| course_id  | int      | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| course_name | varchar(50)  | NO  |   | NULL  |        |
| max_limit  | int      | YES |   | NULL  |        |
| fee     | decimal(10,2) | NO  |   | NULL  |        |
| credit_hours | int      | NO  |   | NULL  |        |
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+

I ara eliminem 3 columnes:

ALTER TABLE courses DROP COLUMN fee;

ALTER TABLE courses 
DROP COLUMN max_limit,
DROP COLUMN credit_hours;
mysql> desc courses;
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| course_id  | int     | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| course_name | varchar(50) | NO  |   | NULL  |        |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
CREATE TABLE candidates (
  id INT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);
ALTER TABLE candidates
ADD COLUMN phone VARCHAR(50);

ALTER TABLE candidates
ADD COLUMN home_address VARCHAR(255),
ADD COLUMN dob DATE,
ADD COLUMN linkedin_account VARCHAR(255);
CREATE TABLE persons (
  person_id INT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  date_of_birth DATE NOT NULL,
  phone VARCHAR(25),
  email VARCHAR(255)
);

mysql> desc persons;
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| person_id   | int     | NO  | PRI | NULL  |    |
| first_name  | varchar(255) | NO  |   | NULL  |    |
| last_name   | varchar(255) | NO  |   | NULL  |    |
| date_of_birth | date     | NO  |   | NULL  |    |
| phone     | varchar(25) | YES |   | NULL  |    |
| email     | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+

ALTER TABLE persons
DROP COLUMN email;

ALTER TABLE persons
DROP COLUMN date_of_birth,
DROP COLUMN phone;

mysql> desc persons;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| person_id | int     | NO  | PRI | NULL  |    |
| first_name | varchar(255) | NO  |   | NULL  |    |
| last_name | varchar(255) | NO  |   | NULL  |    |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+

També podem fer un ALTER per modificar els tipus de dades dels camps:

ALTER TABLE persons
MODIFY person_id SMALLINT;

mysql> desc persons;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| person_id | smallint   | NO  | PRI | NULL  |    |
| first_name | varchar(255) | NO  |   | NULL  |    |
| last_name | varchar(255) | NO  |   | NULL  |    |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+

Si volem modificar dues columnes, hem de posar dues vegades el MODIFY:

ALTER TABLE persons
MODIFY person_id SMALLINT,
MODIFY first_name varchar(100);

T4: DROP TABLE

Aquesta sentència no té massa secret:

DROP TABLE leave_requests;
DROP TABLE persons;
DROP TABLE courses;

Per mirar que efectivament s'han esborrat:

mysql> show tables;

creat per Joan Quintana Compte, desembre 2021