Rest-API-Express-MongoDB

De wikijoan
La revisió el 13:16, 6 maig 2022 per Joan (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «=Referències= *https://www.freecodecamp.org/news/build-a-restful-api-using-node-express-and-mongodb/ Codi del github: *https://github.com/nishant-666/Rest-Api-Expres...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referències

Codi del github:

Seguim el tutorial

Seguim el tutorial sense problemes. La base de dades MongoDB és local (no en el núvol com proposa el tutorial)

$ mkdir restapi_mongodb

$ npm init

We need to install a few dependencies now.

npm i express mongoose nodemon dotenv
$ joe index.js

const express = require('express');
const mongoose = require('mongoose');

const app = express();

app.use(express.json());

app.listen(3000, () => {
  console.log(`Server Started at ${3000}`)
})
En el package.json:
<pre>
"scripts": {
  "start": "nodemon index.js"
},
$ npm start

> restapi_mongodb@1.0.0 start
> nodemon index.js

[nodemon] 2.0.16
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node index.js`
Server Started at 300

Ara bé la part de crear una base de dades MongoDB. Però en aquest tutorial la creen en el núvol, i nosaltres la volem crear en local.

fitxer .env:

DATABASE_URL = mongodb://localhost:27017/testDatabase

En comptes de postman faig servir curl. Per exemple:

$ curl -i -H "Accept: application/json" -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{ "aaa":"bbb" }' localhost:3000/api/post
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 8
ETag: W/"8-OAZPOApCcxyxOI7T5dJOAUUOqFM"
Date: Fri, 06 May 2022 12:43:53 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

$ curl -i -H "Accept: application/json" -X GET -H "Content-Type: application/json" localhost:3000/api/getOne/1000
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 4
ETag: W/"4-48u6iIP+dGxuNXg8lAS0vAx+6es"
Date: Fri, 06 May 2022 12:46:03 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

1000

Un cop la API ja fa la gravació a la bd, anem a provar-ho:

$ curl -i -H "Accept: application/json" -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{ "name":"Joan", "age":"52" }' localhost:3000/api/post
HTTP/1.1 200 OK
...

Anem a mirar la bd (repàs de MongoDB):

$ mongo
> show dbs
...
testDatabase   0.000GB

recordar que per defecte estem connectats a la bd test:

> db
test

> use testDatabase
switched to db testDatabase

> show collections
datas

> db.datas.find()
{ "_id" : ObjectId("62751a7b26c8db2a5ce59c10"), "name" : "Joan", "age" : 52, "__v" : 0 }
$ curl -i -H "Accept: application/json" -X GET -H "Content-Type: application/json" localhost:3000/api/getAll
HTTP/1.1 200 OK
...
[{"_id":"62751a7b26c8db2a5ce59c10","name":"Joan","age":52,"__v":0}]
$ curl -i -H "Accept: application/json" -X GET -H "Content-Type: application/json" localhost:3000/api/getOne/62751a7b26c8db2a5ce59c10
HTTP/1.1 200 OK
...
{"_id":"62751a7b26c8db2a5ce59c10","name":"Joan","age":52,"__v":0}
$ curl -i -H "Accept: application/json" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" -d '{ "name":"Joan", "age":"25" }' localhost:3000/api/update/62751a7b26c8db2a5ce59c10
HTTP/1.1 200 OK
...
{"_id":"62751a7b26c8db2a5ce59c10","name":"Joan","age":25,"__v":0}

comprovem que s'ha actualitzat l'edat:

$ curl -i -H "Accept: application/json" -X GET -H "Content-Type: application/json" localhost:3000/api/getOne/62751a7b26c8db2a5ce59c10
HTTP/1.1 200 OK
...
{"_id":"62751a7b26c8db2a5ce59c10","name":"Joan","age":25,"__v":0}

I ara esborrem:

$ curl -i -H "Accept: application/json" -X DELETE -H "Content-Type: application/json" localhost:3000/api/delete/62751a7b26c8db2a5ce59c10
HTTP/1.1 200 OK
...

comprovació (només teníem una dada i l'hem eliminat):

$ curl -i -H "Accept: application/json" -X GET -H "Content-Type: application/json" localhost:3000/api/getAll
HTTP/1.1 200 OK
...
[]

El script routes.js queda de la següent manera:

const express = require('express');
const router = express.Router()
const Model = require('../models/model');

//Post Method
router.post('/post', async (req, res) => {
  const data = new Model({
    name: req.body.name,
    age: req.body.age
  })

  try {
    const dataToSave = await data.save();
    res.status(200).json(dataToSave)
  }
  catch (error) {
    res.status(400).json({message: error.message})
  }
})

//Get all Method
router.get('/getAll', async (req, res) => {
  try{
    const data = await Model.find();
    res.json(data)
  }
  catch(error){
    res.status(500).json({message: error.message})
  }
})

//Get by ID Method
router.get('/getOne/:id', async (req, res) => {
  try{
    const data = await Model.findById(req.params.id);
    res.json(data)
  }
  catch(error){
    res.status(500).json({message: error.message})
  }
})

//Update by ID Method
router.patch('/update/:id', async (req, res) => {
  try {
    const id = req.params.id;
    const updatedData = req.body;
    const options = { new: true };

    const result = await Model.findByIdAndUpdate(
      id, updatedData, options
    )

    res.send(result)
  }
  catch (error) {
    res.status(400).json({ message: error.message })
  }
})

//Delete by ID Method
router.delete('/delete/:id', async (req, res) => {
  try {
    const id = req.params.id;
    const data = await Model.findByIdAndDelete(id)
    res.send(`Document with ${data.name} has been deleted..`)
  }
  catch (error) {
    res.status(400).json({ message: error.message })
  }
})

module.exports = router;creat per Joan Quintana Compte, maig 2022