RPi i TensorFlow. Object detection and classification

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Referència

Portable Computer Vision: TensorFlow 2.0 on a Raspberry Pi:

Instal·lació (NO)

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install git python3-dev python3-pip \
crossbuild-essential-armhf libatlas-base-dev  \
libhdf5-dev libhdf5-serial-dev \ 
libopenjp2-7-dev libtiff5 build-essential cmake pkg-config

Hi ha un error: és libtiff5 i no ibtiff5.

Treballarem amb entorns virtuals:

sudo pip3 install -U virtualenv

git clone git@github.com:leigh-johnson/rpi-vision.git

A mi la comanda git clone no m'ha funcionat (problemes de permisos), o sigui que m'he descarregat directametn el zip i l'he enviat a la RPi:

$ scp rpi-vision-master.zip pi@192.168.1.60:/home/pi


cd rpi-vision

virtualenv -p $(which python3) .venv
$ ~/rpi-vision-master
$ source .venv/bin/activate
(.venv) pi@raspberrypi:PS1="E $ "
E $ pip install -e .

Però em dóna un error:

E $ pip install -e .
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Obtaining file:///home/pi/rpi-vision-master
ERROR: tensorflow-2.0.0b1-cp35-cp35m-linux_armv7l.whl is not a supported wheel on this platform.

Triga moltíssim, i crec que no cal:

pip install --upgrade tensorflow

La solució està en entrar en el setup.py, i comentar les línies:

#if 'arm' in platform.machine():

i les dues següents, de manera que no peti quan compili contra el arm. Més amunt posa que

# tensorflow 2.0 wheel has not been released for Raspbian yet

Però en canvi el tutorial ho fan amb una RPi3 (i es diu d'utilitzar Raspbian).

E $ pip install -e .
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Obtaining file:///home/pi/rpi-vision-master
Collecting picamera==1.13.0
 Downloading https://www.piwheels.org/simple/picamera/picamera-1.13-py3-none-any.whl (154 kB)
   |████████████████████████████████| 154 kB 818 kB/s 
Collecting Pillow==6.0.0
 Downloading https://www.piwheels.org/simple/pillow/Pillow-6.0.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (1.2 MB)
   |████████████████████████████████| 1.2 MB 805 kB/s 
Installing collected packages: picamera, Pillow, rpi-vision
 Running setup.py develop for rpi-vision
Successfully installed Pillow-6.0.0 picamera-1.13 rpi-vision

Instal·lació (TBD)

En el portàtil:

$ cd rpi-vision-master/

$ pip install virtualenv
$ virtualenv -p $(which python3) .venv
$ source .venv/bin/activate
$ PS1="E $ "
$ sudo apt install sshpass (ho necessito d'aquí a un minut per connectar-me per SSH a la RPi)
E $ pip install -e .

Ara sí que funciona sense problemes, perquè estic en el portàtil.

fitxer .env/my-inventory.ini

tee -a .env/my-inventory.ini <<EOF
[rpi_vision]
192.168.1.60
[rpi_vision:vars]
ansible_connection=ssh
ansible_user=pi
ansible_user=raspberry
ansible_python=/usr/bin/python3
EOF

fitxer .env/my-vars.json:

tee -a .env/my-vars.json <<EOF
{ 
 "RPI_HOSTNAME": "192.168.1.60",
 "VERSION": "release-v1.0.0"
}
EOF
fatal: [192.168.1.60]: FAILED! => {"msg": "to use the 'ssh' connection type with passwords, you must install the sshpass program"}
sudo apt install sshpass

Finalment ara sí: Recordem, ho executo des del portàtil (entorn virtual), i es desplega sobre la rpi.

E $ make rpi-install

changed: [192.168.1.60]

TASK [Clone rpi-vision] ***************************************************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Clone rpi-fbcp] *****************************************************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Clone TFT drivers] **************************************************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Copy TFT driver install script to /usr/local/bin] *******************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [file] ***************************************************************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Build fbcp (frame buffer copy for Raspberry Pi)] ********************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Copy fbcp to /usr/local/bin] ****************************************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Install TFT drivers] ************************************************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Waiting for TFT driver installation to finish (Pi Rebooting)] *******************************************************************
ok: [192.168.1.60]

TASK [Create .tft_screen_installed] ***************************************************************************************************
changed: [192.168.1.60]

TASK [Create virtual environment] *****************************************************************************************************
fatal: [192.168.1.60]: FAILED! => {"changed": true, "cmd": "virtualenv -p $(which python3.6) .venv", "delta": "0:00:01.775208", "end": "2020-02-11 11:11:44.427335", "msg": "non-zero return code", "rc": 1, "start": "2020-02-11 11:11:42.652127", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "RuntimeError: failed to find interpreter for Builtin discover of python_spec='.venv'", "stdout_lines": ["RuntimeError: failed to find interpreter for Builtin discover of python_spec='.venv'"]}

El problema està en què en la RPi tinc la versió de Python:

$ which python3.6

$ which python3.7
/usr/bin/python3.7

protesta perquè no tinc la 3.6. En algun lloc es fa referència a la v3.6, i hauria de posar 3.7.

Ara ho veig, en el protàtil tinc la 3.6, i espera que hi hagi la mateixa versió en el portàtil i en la RPi:

$ python3 --version
Python 3.6.9

L'error en la RPi està en crear l'entorn virtual:

$ virtualenv -p $(which python3.6) .venv
RuntimeError: failed to query /usr/bin/python3.6 with code 1 err: 'Traceback (most recent call last):\n File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/virtualenv/discovery/py_info.py", line 16, in <module>\n  from distutils.command.install import SCHEME_KEYS\nModuleNotFoundError: No module named \'distutils.command\'\n'

Problemes amb versions de Python (TBD)

$ ls /usr/bin/python*
/usr/bin/python   /usr/bin/python3      /usr/bin/python3.6m     /usr/bin/python3.7m   /usr/bin/python3m-config
/usr/bin/python2  /usr/bin/python3.6     /usr/bin/python3.6m-config /usr/bin/python3-config /usr/bin/pythontex
/usr/bin/python2.7 /usr/bin/python3.6-config /usr/bin/python3.7     /usr/bin/python3m    /usr/bin/pythontex3

---
$ python --version
Python 2.7.15+
joan@joanHP:~/rpi-vision-master$ python3 --version
Python 3.6.9
---
alias python3='/usr/bin/python3.7'

$ python3 --version
Python 3.7.5

i aquesta comanda també la poso al fitxer .bashrc
alias python3='/usr/bin/python3.7'

i el tema és que hi ha un enllaç simbòlic:
$ ls -la /usr/bin/python3
lrwxrwxrwx 1 root root 9 d’oct 15 17:47 /usr/bin/python3 -> python3.6

ha d'apuntar a python3.7
ln -sf /usr/bin/python3.7 /usr/bin/python3

i ara ja tenim:
$ ls -la /usr/bin/python3
lrwxrwxrwx 1 root root 18 de fe 11 13:14 /usr/bin/python3 -> /usr/bin/python3.7

Però sobretot, el que importa és la versió que tinc de python3-env:

$ sudo apt-get remove python3.6-venv
$ sudo apt-get install python3.7-venv

creat per Joan Quintana Compte, febrer 2020