Procediments emmagatzemats. Continuació

De wikijoan
La revisió el 18:47, 4 abr 2022 per Joan (discussió | contribucions) (→‎Comanda LEAVE)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a la navegació Salta a la cerca

IF. Condicionals

Ús del IF-ELSEIF-ELSE:

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetCustomerLevel(
  IN pCustomerNumber INT, 
  OUT pCustomerLevel VARCHAR(20))
BEGIN
  DECLARE credit DECIMAL DEFAULT 0;

  SELECT creditLimit 
  INTO credit
  FROM customers
  WHERE customerNumber = pCustomerNumber;

  IF credit > 50000 THEN
    SET pCustomerLevel = 'PLATINUM';
  ELSEIF credit <= 50000 AND credit > 10000 THEN
    SET pCustomerLevel = 'GOLD';
  ELSE
    SET pCustomerLevel = 'SILVER';
  END IF;
END $$

DELIMITER ;

I per provar el procediment:

CALL GetCustomerLevel(447, @level);
SELECT @level;

CALL GetCustomerLevel(447, @level); 
SELECT @level;

sentència CASE

La sintaxi de la clàusula CASE és com es mostra a continuació:

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetCustomerShipping(
	IN pCustomerNUmber INT, 
	OUT pShipping    VARCHAR(50)
)
BEGIN
  DECLARE customerCountry VARCHAR(100);

SELECT 
  country
INTO customerCountry FROM
  customers
WHERE
  customerNumber = pCustomerNUmber;

  CASE customerCountry
		WHEN 'USA' THEN
		  SET pShipping = '2-day Shipping';
		WHEN 'Canada' THEN
		  SET pShipping = '3-day Shipping';
		ELSE
		  SET pShipping = '5-day Shipping';
	END CASE;
END$$

DELIMITER ;

Per provar-ho:

CALL GetCustomerShipping(112,@shipping);

SELECT @shipping;

Mirem també aquest altre exemple:

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetDeliveryStatus(
	IN pOrderNumber INT,
  OUT pDeliveryStatus VARCHAR(100)
)
BEGIN
	DECLARE waitingDay INT DEFAULT 0;
  SELECT 
		DATEDIFF(requiredDate, shippedDate)
	INTO waitingDay
	FROM orders
  WHERE orderNumber = pOrderNumber;
  
  CASE 
		WHEN waitingDay = 0 THEN 
			SET pDeliveryStatus = 'On Time';
    WHEN waitingDay >= 1 AND waitingDay < 5 THEN
			SET pDeliveryStatus = 'Late';
		WHEN waitingDay >= 5 THEN
			SET pDeliveryStatus = 'Very Late';
		ELSE
			SET pDeliveryStatus = 'No Information';
	END CASE;	
END$$
DELIMITER ;
CALL GetDeliveryStatus(10100,@delivery);

Bulces LOOP

Exemple bàsic:

DROP PROCEDURE LoopDemo;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE LoopDemo()
BEGIN
	DECLARE x INT;
	DECLARE str VARCHAR(255);
    
	SET x = 1;
	SET str = '';
    
	loop_label: LOOP
		IF x > 10 THEN 
			LEAVE loop_label;
		END IF;
      
		SET x = x + 1;
		IF (x mod 2) THEN
			ITERATE loop_label;
		ELSE
			SET str = CONCAT(str,x,',');
		END IF;
	END LOOP;
	SELECT str;
END$$

DELIMITER ;

Quan executem aquest bucle, la resposta que obtenim és:

CALL LoopDemo();

+-------------+
| str     |
+-------------+
| 2,4,6,8,10, |
+-------------+

Fixem-nos què fa aquest codi:

 • Declarem dues variables. x és un comptador que comença per 1 i es va incrementant d'un en un; str és una cadena que anirà acumulant el resultat que volem visualitzar com a resposta.
 • loop_label és una etiqueta, per donar un nom al bucle.
 • Entrem al bucle, i hi ha un condicional que ens diu que si x>10 sortim del bucle.
 • Dins del bucle hi ha un altre condicional que diu que si x és un nombre parell, aleshores concatenem el valor a la cadena str, afegint una coma (,). I si és senar ens saltem una iteració del bucle.
 • Finalment fem SELECT str, és a dir, visualitzar la cadena.

La funció MOD, que significa mòdul, és el residu de la divisió. Per exemple:

25 MOD 7 = 4

doncs al dividir 25 entre 7 dóna 3, i la resta (residu) val 4, és a dir, en sobren 4. Per tant, fent el mòdul 2 d'un número ens serveix per saber si és parell o senar.

6 MOD 2 = 0
7 MOD 2 = 1

I si el resultat (0 o 1) el posem dins del IF, recordem que 0 és equivalent a FALSE, i 1 és equivalent a TRUE.

Bucles WHILE LOOP

[begin_label:] WHILE search_condition DO
  statement_list
END WHILE [end_label]

Per exemple, creem la taula calendars:

CREATE TABLE calendars(
  id INT AUTO_INCREMENT,
  fulldate DATE UNIQUE,
  day TINYINT NOT NULL,
  month TINYINT NOT NULL,
  quarter TINYINT NOT NULL,
  year INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
);

I creem dos procediments:

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE InsertCalendar(dt DATE)
BEGIN
  INSERT INTO calendars(
    fulldate,
    day,
    month,
    quarter,
    year
  )
  VALUES(
    dt, 
    EXTRACT(DAY FROM dt),
    EXTRACT(MONTH FROM dt),
    EXTRACT(QUARTER FROM dt),
    EXTRACT(YEAR FROM dt)
  );
END$$

DELIMITER ;
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE LoadCalendars(
  startDate DATE, 
  day INT
)
BEGIN
  
  DECLARE counter INT DEFAULT 1;
  DECLARE dt DATE DEFAULT startDate;

  WHILE counter <= day DO
    CALL InsertCalendar(dt);
    SET counter = counter + 1;
    SET dt = DATE_ADD(dt,INTERVAL 1 day);
  END WHILE;

END$$

DELIMITER ;

Amb aquest procediment fem insercions a la taula calendars:

CALL LoadCalendars('2019-01-01',31);

Si et fixes bé en el codi, el procediment LoadCalendars() executa els InsertCalendar() a dins dels bucle.

Bucles REPEAT LOOP

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE RepeatDemo()
BEGIN
  DECLARE counter INT DEFAULT 1;
  DECLARE result VARCHAR(100) DEFAULT '';
  
  REPEAT
    SET result = CONCAT(result,counter,',');
    SET counter = counter + 1;
  UNTIL counter >= 10
  END REPEAT;
  
  -- display result
  SELECT result;
END$$

DELIMITER ;
CALL RepeatDemo();

Comanda LEAVE

Podem fer servir LEAVE per sortir d'un procediment:

CREATE PROCEDURE sp_name()
sp: BEGIN
  IF condition THEN
    LEAVE sp;
  END IF;
  -- other statement
END$$

Per exemple:

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE CheckCredit(
  inCustomerNumber int
)
sp: BEGIN
  
  DECLARE customerCount INT;

  -- check if the customer exists
  SELECT 
    COUNT(*)
  INTO customerCount 
  FROM
    customers
  WHERE
    customerNumber = inCustomerNumber;
  
  -- if the customer does not exist, terminate
  -- the stored procedure
  IF customerCount = 0 THEN
    LEAVE sp;
  END IF;
  
  -- other logic
  -- ...
END$$

DELIMITER ;

I també podem fer servir LEAVE per sortir d'un bucle:

[label]: LOOP
  IF condition THEN
    LEAVE [label];
  END IF;
  -- statements
END LOOP [label];

o bé:

[label:] REPEAT
  IF condition THEN
    LEAVE [label];
  END IF;
  -- statements
UNTIL search_condition
END REPEAT [label];

o bé:

[label:] WHILE search_condition DO
  IF condition THEN
    LEAVE [label];
  END IF;
  -- statements
END WHILE [label];

Exemple de LEAVE

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE LeaveDemo(OUT result VARCHAR(100))
BEGIN
  DECLARE counter INT DEFAULT 1;
  DECLARE times INT;
  -- generate a random integer between 4 and 10
  SET times = FLOOR(RAND()*(10-4+1)+4);
  SET result = '';
  disp: LOOP
    -- concatenate counters into the result
    SET result = concat(result,counter,',');
    
    -- exit the loop if counter equals times
    IF counter = times THEN
      LEAVE disp; 
    END IF;
    SET counter = counter + 1;
  END LOOP;
END$$

DELIMITER ;
CALL LeaveDemo(@result);
SELECT @result;

La sortida:

+------------------+
| @result     |
+------------------+
| 1,2,3,4,5,6,7,8, |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)creat per Joan Quintana Compte, març 2022