Instal·lació i configuració del Java-JDK II

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

http://www.forosuse.org/forosuse/showthread.php?t=12857

En principi la instal.lació és per a Suse, però no hi ha cap motiu per pensar que no valdria per a Ubuntu, doncs tots els passos són molt estàndars...

INSTALAR EL JDK

cp -p jdk-6u7-linux-i586.bin /usr/local/
./jdk-6u7-linux-i586.bin

Es crea la carpeta /jdk1.6.0_07 Crear Enlace Simbólico con la version 1.6.0

# ln -s /usr/local/jdk1.6.0_07 /usr/local/jdk

Quedando así: jdk -> /usr/local/jdk1.6.0_07

INSTALAR EL JRE

cp -p jre-6u10-linux-i586.bin /usr/local/
./jre-6u10-linux-i586.bin

Crear Enlace Simbólico con la version 1.6.0

# ln -s /usr/local/jre1.6.0_10 /usr/local/jre

Quedando así: jre -> /usr/local/jre1.6.0_10

Variables d'entorn

Disposar JAVA_HOME com una variable d'entorn

# export JAVA_HOME=/usr/local/jdk
# echo $JAVA_HOME

Verificar que la Variable se ha dispuesto

# export PATH="$PATH:/usr/local/jdk/bin"

INSTALAR J2EE

Este contiene un instalador gráfico.

DISPOSICIÓN DE VARIABLES

# export JAVA_ROOT=/usr/local/jdk
# export JAVA_BINDIR=/usr/local/jdk/bin
# export JRE_HOME=/usr/local/jre
# export JDK_HOME=/usr/local/jdk
# export PATH="$PATH:/usr/local/jdk/bin"

Para el JRE

# update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/local/jre/bin/java 1
# update-alternatives --config java

Para el JDK

# update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/local/jdk/bin/javac 1
# update-alternatives --config javac

COMPONENTE JMF-2.1.1e (això no)

export set JMFHOME=/usr/local/JMF-2.1.1e
export set CLASSPATH=/usr/local/JMF-2.1.1e/lib/jmf.jar:.:${CLASSPATH}
export set LD_LIBRARY_PATH=$JMFHOME/lib:${LD_LIBRARY_PATH}

Comprovació

# java -version
java version "1.6.0_10"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_10-b33)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 11.0-b15, mixed mode)

# whereis java
java: /usr/bin/java

Fer permanents les variables d'entorn

les variables d'entorn han d'estar iniciades en l'inici de sessió d'entrada pensarem que ens podem iniciar amb root: editem el fitxer /etc/profile, i hi afegim

export JRE_HOME=/usr/local/jre
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk
export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin

s'ha de reiniciar per tal que les variables tinguin efecte (comprovar si després d'iniciar està arrencat el Tomcat. Si no, startup.sh)

Això és necessari perquè tot i que funciona el Openbravo, quan he volgut instal.lar la traducció al castellà, i per tant fer la compilació, aquest procés 8ant) donava error perquè no trobava els directoris del Java.


creat per Joan Quintana Compte